بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)
توضیحات : تعداد مقالات نانو به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت آن کشور
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
۱ سنگاپور ۱۶۱.۷۵ ۲۰۲.۶۶ ۲۱۴.۲۳ ۲۳۷.۰۱ ۲۵۵.۸۳ ۳۰۶.۸۹ ۳۴۸.۴۰ ۳۷۴.۹۷ ۳۹۷.۶۵ ۴۲۲.۸۸ ۴۴۲.۴۶
۲ سوئیس ۹۷.۲۲ ۱۱۷.۳۲ ۱۲۲.۲۳ ۱۴۱.۴۸ ۱۴۹.۵۴ ۱۶۶.۴۹ ۱۷۷.۹۵ ۱۹۴.۳۲ ۱۹۸.۴۸ ۲۰۹.۵۲ ۲۲۰.۲۳
۳ لیختن اشتاین ۸۶.۴۷ ۱۷۱.۴۵ ۱۴۱.۷۸ ۳۰۹.۶۸ ۱۱۱.۸۲ ۱۶۶.۵۲ ۸۲.۴۴ ۱۳۶.۴۰ ۸۱.۲۵ ۱۳۴.۴۳ ۲۱۳.۱۶
۴ کره جنوبی ۵۱.۱۹ ۶۱.۶۹ ۶۹.۳۰ ۸۶.۰۷ ۹۳.۶۱ ۱۰۸.۰۲ ۱۲۷.۴۴ ۱۳۷.۸۱ ۱۵۰.۹۶ ۱۶۳.۷۹ ۱۷۴.۵۹
۵ فنلاند ۵۲.۹۹ ۶۷.۶۰ ۸۳.۰۱ ۹۸.۰۵ ۱۰۵.۰۸ ۱۱۳.۵۵ ۱۱۹.۷۰ ۱۲۸.۳۶ ۱۳۹.۱۷ ۱۵۹.۲۴ ۱۶۷.۶۴
۶ سوئد ۶۷.۵۶ ۷۷.۳۱ ۷۷.۶۱ ۸۴.۴۹ ۸۹.۰۵ ۱۰۳.۶۵ ۱۲۱.۶۰ ۱۳۰.۷۲ ۱۴۵.۳۲ ۱۶۰.۷۹ ۱۶۰.۵۳
۷ اسلوانی ۴۴.۹۹ ۵۴.۳۱ ۷۵.۳۲ ۸۳.۱۱ ۹۰.۷۰ ۹۹.۰۹ ۱۱۰.۰۹ ۱۲۴.۸۷ ۱۴۳.۶۶ ۱۴۳.۰۵ ۱۵۳.۱۲
۸ دانمارک ۴۳.۹۲ ۵۱.۶۸ ۵۶.۷۶ ۶۶.۲۶ ۷۳.۶۹ ۹۱.۷۵ ۱۱۲.۷۴ ۱۱۲.۳۳ ۱۲۵.۷۶ ۱۴۹.۶۶ ۱۵۱.۸۷
۹ استرالیا ۳۵.۳۰ ۴۵.۳۲ ۵۲.۵۸ ۶۱.۲۱ ۷۰.۳۸ ۷۶.۱۰ ۹۴.۵۲ ۱۰۰.۳۸ ۱۱۹.۹۳ ۱۳۱.۰۷ ۱۴۸.۸۲
۱۰ ایرلند ۵۷.۴۵ ۶۲.۴۴ ۸۰.۱۰ ۷۶.۸۲ ۸۵.۴۵ ۱۱۵.۹۹ ۱۳۲.۱۹ ۱۳۹.۲۵ ۱۴۱.۴۵ ۱۴۲.۶۵ ۱۴۵.۲۴
۱۱ ایسلند ۲۰.۲۲ ۲۶.۳۳ ۲۵.۶۸ ۴۷.۲۶ ۵۳.۳۸ ۷۲.۳۲ ۵۹.۵۶ ۸۷.۴۶ ۱۳۹.۳۲ ۱۲۵.۱۶ ۱۳۳.۰۰
۱۲ بلژیک ۴۹.۱۵ ۵۲.۷۱ ۶۰.۱۴ ۶۴.۷۱ ۷۶.۳۲ ۸۳.۹۸ ۹۳.۴۱ ۹۲.۸۰ ۱۰۴.۷۸ ۱۰۸.۸۶ ۱۱۸.۵۶
۱۳ لوکزامبورگ ۱۲.۹۰ ۱۹.۰۴ ۱۰.۴۲ ۲۴.۵۶ ۳۴.۱۵ ۶۹.۰۴ ۸۴.۸۹ ۱۰۱.۶۱ ۱۲۱.۵۰ ۹۵.۳۱ ۱۰۵.۳۲
۱۴ جمهوری چک ۲۷.۱۶ ۳۴.۱۸ ۳۶.۰۹ ۴۲.۲۱ ۴۷.۸۷ ۵۳.۴۲ ۵۸.۴۰ ۶۳.۶۲ ۷۷.۰۸ ۸۷.۱۵ ۱۰۵.۱۱
۱۵ استونی ۱۹.۳۲ ۲۵.۳۱ ۳۲.۰۵ ۳۳.۵۷ ۳۶.۵۶ ۴۹.۹۹ ۵۳.۷۳ ۵۴.۵۰ ۷۶.۲۵ ۹۵.۱۶ ۱۰۲.۱۳
۱۶ آلمان ۴۸.۶۴ ۵۵.۳۰ ۵۹.۹۲ ۶۴.۶۱ ۶۹.۶۰ ۷۵.۹۸ ۸۳.۵۵ ۸۵.۳۲ ۹۳.۵۰ ۹۷.۲۱ ۱۰۰.۲۵
۱۷ اتریش ۴۶.۴۳ ۵۰.۶۷ ۵۲.۴۰ ۶۴.۰۵ ۶۷.۴۲ ۷۸.۹۱ ۸۴.۴۱ ۷۹.۸۸ ۸۷.۸۰ ۹۰.۵۷ ۹۹.۵۲
۱۸ پرتغال ۱۷.۵۴ ۳۱.۸۴ ۲۸.۷۵ ۳۹.۴۴ ۴۱.۸۵ ۵۳.۳۰ ۶۱.۰۰ ۷۵.۵۲ ۹۰.۸۲ ۸۸.۱۰ ۹۹.۳۴
۱۹ هلند ۴۵.۷۱ ۵۲.۴۹ ۵۳.۸۴ ۵۷.۳۴ ۶۷.۴۵ ۷۳.۵۵ ۷۷.۱۶ ۷۹.۴۴ ۹۲.۷۱ ۸۷.۸۱ ۹۶.۶۰
۲۰ قطر ۱.۲۲ ۲.۰۴ ۲.۵۵ ۳.۵۸ ۰.۰۰ ۲.۸۴ ۶.۲۸ ۱۰.۷۳ ۲۳.۵۲ ۴۶.۷۴ ۹۵.۲۹
۲۱ کانادا ۳۷.۴۵ ۴۳.۷۱ ۴۹.۳۲ ۵۳.۹۹ ۵۸.۱۱ ۵۹.۹۵ ۶۹.۱۹ ۷۴.۸۰ ۸۲.۳۷ ۸۲.۷۲ ۹۰.۳۲
۲۲ اسپانیا ۳۰.۴۶ ۳۵.۹۵ ۴۲.۲۹ ۴۶.۹۱ ۵۳.۳۵ ۵۹.۰۲ ۶۶.۱۶ ۷۴.۱۹ ۷۹.۶۴ ۸۴.۳۷ ۸۷.۵۹
۲۳ ایران ۱.۸۵ ۴.۰۷ ۶.۷۲ ۱۱.۵۰ ۱۹.۲۹ ۲۷.۲۴ ۳۹.۹۲ ۴۸.۱۷ ۵۹.۷۱ ۷۰.۵۰ ۸۵.۰۶
۲۴ فرانسه ۴۴.۵۷ ۴۹.۰۹ ۵۰.۶۹ ۵۹.۵۳ ۶۲.۰۸ ۶۵.۰۹ ۶۹.۶۶ ۷۳.۴۱ ۷۹.۲۴ ۷۹.۳۳ ۸۳.۸۸
۲۵ عربستان ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۱.۲۲ ۱.۷۲ ۵.۱۸ ۱۰.۶۷ ۲۱.۹۷ ۳۲.۴۹ ۴۳.۲۹ ۶۰.۷۸ ۷۸.۰۰
۲۶ انگلستان ۳۲.۴۸ ۳۷.۶۸ ۴۲.۱۶ ۴۷.۲۴ ۵۰.۰۱ ۵۲.۰۰ ۵۴.۸۲ ۵۷.۳۸ ۶۴.۳۴ ۶۷.۹۹ ۷۳.۹۰
۲۷ ایالات متحده ۳۷.۷۸ ۴۱.۸۷ ۴۴.۹۶ ۴۸.۶۲ ۵۰.۸۱ ۵۶.۲۸ ۶۰.۱۷ ۶۳.۲۱ ۶۹.۳۵ ۷۰.۴۴ ۷۳.۱۴
۲۸ لیتوانی ۱۷.۵۷ ۲۶.۸۱ ۲۶.۳۷ ۳۴.۲۵ ۲۸.۷۵ ۳۰.۷۳ ۴۳.۸۹ ۴۵.۸۹ ۴۶.۳۴ ۵۸.۷۲ ۶۹.۴۱
۲۹ ایتالیا ۲۶.۴۳ ۲۹.۳۷ ۳۴.۹۱ ۳۷.۳۰ ۴۱.۴۵ ۴۴.۵۶ ۴۹.۴۷ ۵۲.۹۴ ۶۱.۷۲ ۶۱.۴۳ ۶۷.۱۰
۳۰ نروژ ۲۲.۴۹ ۲۳.۶۰ ۳۲.۴۹ ۳۴.۸۱ ۳۹.۱۴ ۳۹.۰۷ ۴۸.۸۶ ۵۸.۹۸ ۶۶.۴۸ ۵۷.۶۳ ۶۵.۴۴
۳۱ یونان ۲۴.۶۸ ۲۸.۴۳ ۴۱.۵۴ ۴۲.۵۴ ۴۳.۳۴ ۴۳.۹۲ ۴۶.۱۹ ۵۰.۰۹ ۵۴.۳۹ ۵۶.۵۸ ۶۱.۵۳
۳۲ لهستان ۲۲.۴۰ ۲۵.۴۳ ۲۶.۷۳ ۳۰.۱۹ ۳۰.۲۲ ۳۱.۸۷ ۳۳.۵۸ ۳۸.۵۵ ۴۵.۲۶ ۵۱.۰۳ ۵۹.۷۶
۳۳ ژاپن ۴۰.۷۵ ۴۳.۹۹ ۴۵.۰۷ ۴۸.۱۲ ۴۸.۷۹ ۴۹.۴۵ ۵۲.۹۱ ۵۲.۶۶ ۵۶.۵۲ ۵۷.۴۲ ۵۷.۶۹
۳۴ مالزی ۱.۹۹ ۳.۶۵ ۳.۹۲ ۵.۸۲ ۱۰.۶۳ ۱۷.۹۶ ۲۷.۰۲ ۳۱.۸۱ ۴۱.۲۹ ۴۹.۱۶ ۵۴.۲۷
۳۵ لتونی ۱۱.۷۴ ۱۵.۷۳ ۱۲.۷۴ ۱۸.۰۹ ۱۹.۹۶ ۱۹.۶۵ ۲۹.۶۴ ۳۵.۵۵ ۳۲.۲۸ ۳۲.۶۶ ۵۴.۰۸
۳۶ نیوزلند ۱۹.۱۱ ۳۰.۸۳ ۲۶.۴۹ ۴۰.۰۶ ۳۴.۰۶ ۴۰.۷۵ ۴۷.۲۲ ۴۶.۴۷ ۵۰.۷۷ ۵۳.۸۸ ۵۳.۹۶
۳۷ قبرس ۵.۸۱ ۱۰.۴۹ ۱۵.۹۹ ۳۱.۵۷ ۳۳.۰۱ ۳۱.۷۱ ۳۲.۲۴ ۴۴.۲۹ ۵۸.۷۱ ۴۶.۸۳ ۵۳.۲۱
۳۸ اسلواکی ۱۸.۳۸ ۲۲.۸۱ ۲۸.۵۳ ۳۲.۷۴ ۲۹.۹۰ ۳۳.۱۵ ۳۰.۷۵ ۴۲.۵۱ ۴۳.۰۴ ۵۵.۵۵ ۵۰.۸۸
۳۹ رومانی ۱۰.۸۲ ۱۲.۶۰ ۲۱.۱۲ ۲۶.۲۶ ۲۳.۷۹ ۳۰.۹۷ ۳۷.۲۲ ۳۵.۶۸ ۴۶.۲۳ ۴۱.۱۸ ۵۰.۴۷
۴۰ صربستان ۱۰.۰۸ ۱۵.۹۲ ۲۰.۵۹ ۱۹.۷۳ ۲۹.۳۷ ۲۴.۵۵ ۲۸.۹۳ ۳۸.۶۲ ۴۲.۱۶ ۴۵.۸۷ ۴۳.۹۵
۴۱ مجارستان ۲۷.۵۶ ۲۷.۱۱ ۲۷.۲۵ ۳۲.۸۷ ۳۰.۸۳ ۲۶.۹۰ ۳۲.۸۹ ۳۶.۰۰ ۳۷.۸۹ ۴۳.۴۰ ۴۰.۳۳
۴۲ تونس ۶.۱۸ ۸.۲۰ ۶.۲۶ ۸.۸۱ ۱۱.۵۹ ۱۰.۵۲ ۱۴.۹۰ ۱۶.۱۴ ۲۰.۰۲ ۲۶.۱۹ ۳۷.۰۹
۴۳ کرواسی ۱۱.۷۱ ۱۴.۱۹ ۱۷.۱۳ ۱۷.۳۷ ۲۰.۰۹ ۲۰.۳۷ ۲۹.۶۷ ۳۵.۶۲ ۳۲.۶۹ ۳۱.۱۶ ۳۵.۷۴
۴۴ چین ۶.۵۳ ۸.۱۱ ۹.۶۰ ۱۱.۶۴ ۱۳.۲۶ ۱۵.۱۲ ۱۸.۵۶ ۲۱.۰۰ ۲۵.۴۸ ۳۰.۲۹ ۳۴.۶۴
۴۵ روسیه ۱۲.۰۴ ۱۳.۴۵ ۱۵.۰۳ ۱۶.۵۰ ۱۷.۷۶ ۱۹.۱۲ ۱۹.۹۰ ۲۰.۱۶ ۲۲.۸۴ ۲۴.۸۰ ۳۰.۴۱
۴۶ بلغارستان ۱۴.۸۶ ۱۴.۵۵ ۲۴.۱۵ ۲۳.۴۸ ۲۸.۷۴ ۲۳.۷۶ ۲۸.۴۴ ۲۵.۸۷ ۳۱.۹۳ ۲۸.۲۳ ۳۰.۳۷
۴۷ بحرین ۱.۳۸ ۱.۲۳ ۷.۵۶ ۵.۷۰ ۱۱.۱۲ ۱۱.۰۹ ۱۷.۷۹ ۹.۸۶ ۲۱.۷۷ ۲۸.۲۷ ۲۷.۵۹
۴۸ ارمنستان ۷.۱۸ ۷.۱۷ ۹.۷۶ ۱۸.۱۹ ۱۲.۶۴ ۱۳.۹۱ ۱۵.۱۸ ۱۶.۸۴ ۱۴.۷۸ ۱۷.۰۹ ۲۳.۸۶
۴۹ ترکیه ۳.۰۵ ۳.۷۲ ۴.۷۶ ۶.۶۰ ۸.۳۱ ۱۰.۴۲ ۱۲.۳۹ ۱۴.۲۴ ۱۸.۵۹ ۲۱.۱۲ ۲۳.۷۲
۵۰ بلاروس ۱۱.۷۶ ۹.۴۵ ۱۰.۹۳ ۱۶.۱۴ ۱۳.۸۸ ۱۵.۹۱ ۱۵.۹۴ ۱۹.۱۳ ۱۷.۳۳ ۱۶.۰۵ ۱۹.۶۶
کل جهان ۶.۹۴ ۷.۹۷ ۸.۸۴ ۱۰.۰۹ ۱۰.۸۶ ۱۱.۹۳ ۱۳.۶۵ ۱۴.۵۵ ۱۶.۶۳ ۱۷.۹۱ ۱۹.۲۵
۵۱ اوکراین ۸.۶۰ ۸.۸۹ ۱۰.۰۴ ۱۲.۵۶ ۱۰.۴۰ ۱۲.۲۷ ۱۴.۸۳ ۱۳.۴۰ ۱۵.۷۴ ۱۷.۲۴ ۱۸.۳۴
۵۲ شیلی ۲.۹۴ ۵.۹۵ ۵.۷۷ ۶.۶۱ ۷.۲۰ ۸.۷۱ ۹.۵۳ ۱۲.۶۵ ۱۳.۵۱ ۱۵.۵۹ ۱۶.۷۱
۵۳ مولداوی ۹.۷۴ ۸.۰۹ ۶.۹۹ ۱۳.۷۳ ۱۴.۳۰ ۱۴.۳۲ ۱۵.۷۳ ۱۵.۷۳ ۱۲.۳۶ ۱۷.۴۳ ۱۵.۷۶
۵۴ مصر ۰.۹۷ ۱.۵۰ ۲.۱۴ ۲.۵۹ ۳.۸۳ ۴.۶۴ ۶.۰۳ ۸.۱۸ ۱۰.۴۳ ۱۳.۴۹ ۱۴.۸۶
۵۵ لبنان ۳.۴۵ ۲.۶۸ ۳.۸۷ ۴.۵۶ ۴.۵۳ ۶.۶۲ ۶.۱۶ ۷.۶۸ ۱۰.۵۲ ۱۱.۳۱ ۱۳.۸۴
۵۶ عمان ۲.۸۸ ۲.۸۱ ۱.۵۶ ۵.۳۱ ۷.۰۱ ۶.۱۱ ۵.۲۹ ۹.۹۶ ۹.۳۶ ۱۳.۲۴ ۱۲.۹۲
۵۷ اروگوئه ۲.۱۲ ۲.۷۲ ۳.۰۱ ۴.۵۰ ۴.۷۸ ۴.۴۷ ۹.۴۶ ۸.۵۴ ۹.۳۹ ۹.۰۷ ۱۲.۸۲
۵۸ اردن ۲.۹۶ ۵.۴۲ ۴.۴۲ ۸.۲۹ ۸.۴۵ ۸.۴۳ ۹.۸۷ ۱۱.۵۵ ۱۰.۹۹ ۱۰.۲۹ ۱۲.۷۷
۵۹ آرژانتین ۳.۷۵ ۴.۶۶ ۵.۴۴ ۶.۲۹ ۷.۷۹ ۱۰.۱۰ ۹.۰۴ ۱۰.۲۷ ۱۰.۹۳ ۱۱.۷۲ ۱۲.۵۵
۶۰ آفریقای جنوبی ۱.۹۱ ۲.۰۳ ۲.۳۶ ۳.۱۴ ۴.۰۳ ۵.۰۸ ۶.۱۷ ۷.۴۰ ۹.۲۹ ۱۰.۳۰ ۱۱.۹۴
۶۱ کویت ۳.۵۳ ۴.۶۸ ۴.۴۹ ۸.۲۴ ۴.۹۱ ۵.۸۵ ۵.۴۴ ۶.۴۶ ۸.۹۱ ۱۴.۶۶ ۱۰.۷۹
۶۲ برزیل ۳.۴۰ ۴.۰۳ ۴.۵۲ ۵.۲۲ ۵.۵۰ ۶.۲۶ ۶.۷۶ ۷.۸۱ ۹.۲۰ ۱۰.۳۰ ۱۰.۶۴
۶۳ تایلند ۱.۳۳ ۲.۲۱ ۳.۰۴ ۴.۸۳ ۵.۰۴ ۵.۷۱ ۶.۵۹ ۷.۵۳ ۸.۷۷ ۹.۶۴ ۹.۹۲
۶۴ مکزیک ۴.۱۱ ۴.۴۹ ۴.۶۹ ۵.۸۸ ۵.۹۵ ۵.۹۰ ۶.۲۲ ۶.۸۵ ۷.۸۴ ۸.۴۳ ۹.۸۳
۶۵ هند ۱.۲۶ ۱.۶۷ ۲.۱۱ ۲.۵۶ ۳.۰۰ ۳.۵۶ ۴.۵۳ ۴.۹۳ ۶.۳۵ ۷.۴۸ ۸.۱۷
۶۶ گرجستان ۱.۳۸ ۰.۶۸ ۱.۶۰ ۲.۵۱ ۲.۹۵ ۳.۳۷ ۳.۱۲ ۳.۳۲ ۲.۴۶ ۳.۷۷ ۷.۶۱
۶۷ الجزایر ۰.۹۷ ۱.۷۱ ۱.۸۳ ۲.۲۹ ۲.۶۹ ۳.۰۲ ۳.۰۲ ۳.۹۲ ۴.۰۳ ۵.۰۱ ۷.۱۸
۶۸ پاکستان ۰.۱۰ ۰.۲۰ ۰.۴۱ ۰.۵۷ ۰.۷۰ ۰.۸۷ ۱.۳۶ ۱.۹۴ ۲.۶۶ ۳.۴۰ ۴.۹۹
۶۹ عراق ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۱۰ ۰.۲۰ ۰.۳۲ ۰.۵۰ ۰.۷۹ ۱.۵۰ ۴.۰۱ ۴.۴۳ ۴.۹۱
۷۰ آذربایجان ۱.۴۳ ۲.۰۰ ۰.۸۲ ۲.۱۷ ۲.۲۴ ۴.۲۰ ۵.۶۷ ۲.۹۰ ۳.۵۰ ۳.۷۷ ۴.۷۷
۷۱ مراکش ۰.۹۹ ۰.۸۵ ۰.۸۱ ۱.۳۱ ۱.۳۰ ۱.۹۷ ۲.۵۳ ۳.۰۷ ۴.۲۱ ۳.۷۶ ۴.۶۵
۷۲ کلمبیا ۰.۹۱ ۱.۱۰ ۱.۴۷ ۲.۴۷ ۱.۸۴ ۲.۸۱ ۲.۶۳ ۳.۵۴ ۲.۸۸ ۳.۶۰ ۴.۲۹
۷۳ کوبا ۳.۶۴ ۳.۶۴ ۲.۶۶ ۳.۷۳ ۳.۳۷ ۲.۱۳ ۳.۸۱ ۴.۳۵ ۴.۲۶ ۳.۹۱ ۴.۰۴
۷۴ ویتنام ۰.۲۳ ۰.۵۲ ۰.۵۲ ۱.۳۵ ۰.۷۹ ۱.۰۰ ۱.۵۸ ۱.۵۰ ۳.۱۱ ۳.۲۰ ۳.۹۸
۷۵ قزاقستان ۰.۲۶ ۰.۲۶ ۰.۴۵ ۰.۸۹ ۱.۱۲ ۱.۲۳ ۰.۹۷ ۱.۳۷ ۳.۳۵ ۳.۶۴ ۳.۶۵
۷۶ اکوادور ۰.۲۲ ۰.۲۲ ۰.۵۸ ۰.۴۳ ۰.۳۵ ۰.۲۱ ۰.۲۶ ۰.۶۵ ۰.۳۸ ۲.۳۲ ۲.۹۱
۷۷ کاستاریکا ۰.۲۳ ۰.۴۶ ۰.۶۷ ۱.۵۵ ۰.۸۷ ۰.۴۳ ۱.۰۶ ۱.۲۵ ۱.۸۵ ۲.۶۳ ۲.۷۰
۷۸ امارات عربی متحده ۱.۷۲ ۰.۴۳ ۲.۲۲ ۲.۷۴ ۳.۳۱ ۴.۱۳ ۷.۰۶ ۱۰.۱۰ ۱۰.۷۰ ۲.۲۲ ۲.۴۰
۷۹ بوسنی و هرزگوین ۰.۲۶ ۰.۰۰ ۰.۲۶ ۰.۵۳ ۱.۵۹ ۰.۵۳ ۱.۰۴ ۲.۰۹ ۲.۰۹ ۲.۰۹ ۲.۳۶
۸۰ ونزوئلا ۱.۱۳ ۱.۰۷ ۱.۲۰ ۱.۶۱ ۱.۳۴ ۱.۴۹ ۱.۳۹ ۱.۸۰ ۱.۶۱ ۱.۰۰ ۱.۹۹
۸۱ سریلانکا ۰.۹۷ ۰.۹۱ ۰.۸۵ ۰.۵۹ ۰.۴۹ ۰.۶۳ ۰.۸۶ ۱.۱۸ ۱.۱۲ ۱.۶۰ ۱.۹۶
۸۲ تاجیکستان ۰.۴۶ ۰.۳۱ ۰.۹۱ ۰.۹۰ ۰.۴۴ ۰.۸۷ ۰.۷۷ ۱.۲۵ ۰.۴۹ ۰.۵۹ ۱.۶۵
۸۳ جامائیکا ۱.۱۳ ۱.۸۸ ۱.۸۷ ۲.۶۰ ۱.۸۵ ۰.۳۷ ۰.۷۴ ۳.۶۹ ۱.۴۷ ۲.۲۰ ۱.۱۰
۸۴ ازبکستان ۰.۴۶ ۰.۷۹ ۰.۷۱ ۰.۷۰ ۱.۰۸ ۱.۰۲ ۱.۱۶ ۰.۹۴ ۰.۴۰ ۰.۹۴ ۱.۰۲
۸۵ کامرون ۰.۲۸ ۰.۰۶ ۰.۲۷ ۰.۳۲ ۰.۴۷ ۰.۴۱ ۰.۴۳ ۰.۲۸ ۰.۸۱ ۰.۴۸ ۰.۹۴
۸۶ سوریه ۰.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۳۶ ۰.۳۱ ۰.۵۵ ۰.۶۸ ۰.۵۹ ۰.۴۰ ۰.۵۷ ۰.۵۲ ۰.۹۲
۸۷ سنگال ۰.۳۷ ۰.۴۵ ۰.۵۲ ۰.۲۵ ۰.۸۳ ۰.۸۰ ۰.۳۸ ۰.۴۴ ۰.۲۱ ۰.۳۴ ۰.۸۶
۸۸ قرقیزستان ۰.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۵۶ ۰.۰۰ ۱.۲۷ ۱.۲۵ ۱.۷۵ ۱.۰۳ ۰.۸۴
۸۹ بولیوی ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۱۱ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۰۰ ۰.۲۹ ۰.۱۹ ۰.۲۸ ۰.۳۷ ۰.۸۴
۹۰ نپال ۰.۰۴ ۰.۲۵ ۰.۱۱ ۰.۱۴ ۰.۱۴ ۰.۲۰ ۰.۴۱ ۰.۶۶ ۱.۰۱ ۰.۹۲ ۰.۸۱
۹۱ پرو ۰.۳۳ ۰.۱۴ ۰.۷۵ ۰.۳۲ ۰.۵۲ ۰.۴۸ ۰.۲۴ ۰.۱۷ ۰.۴۰ ۰.۶۲ ۰.۸۰
۹۲ بنگلادش ۰.۰۴ ۰.۰۸ ۰.۱۶ ۰.۱۶ ۰.۲۴ ۰.۲۹ ۰.۲۶ ۰.۴۷ ۰.۴۳ ۰.۵۷ ۰.۷۴
۹۳ یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۱۷ ۰.۱۳ ۰.۵۵ ۰.۷۴ ۰.۷۶ ۰.۶۳
۹۴ اندونزی ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۲۹ ۰.۳۹ ۰.۴۴ ۰.۵۶
۹۵ نیجریه ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۹ ۰.۰۵ ۰.۱۰ ۰.۱۶ ۰.۱۸ ۰.۱۸ ۰.۲۱ ۰.۳۳ ۰.۵۴
۹۶ پاناما ۱.۲۴ ۰.۶۱ ۰.۹۰ ۰.۸۸ ۰.۵۸ ۰.۵۷ ۳.۲۱ ۲.۳۷ ۱.۲۹ ۲.۰۴ ۰.۵۱
۹۷ فیلیپین ۰.۰۸ ۰.۱۴ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۸ ۰.۱۹ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۰.۳۶ ۰.۴۴ ۰.۳۷
۹۸ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۳ ۱.۰۸ ۰.۳۵ ۰.۳۵
۹۹ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۰.۰۴ ۰.۳۷ ۰.۰۸ ۰.۲۸ ۰.۱۶ ۰.۲۴ ۰.۳۲
۱۰۰ زیمبابوه ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۸ ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۲۱ ۰.۳۲
۱۰۱ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۸
۱۰۲ کنیا ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۰.۱۷ ۰.۱۴ ۰.۱۶ ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۰.۰۷
۱۰۳ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۴ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۵ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۶ تایوان ۵۸.۴۱ ۷۶.۰۵ ۸۱.۲۷ ۹۷.۹۶ ۱۰۸.۴۹ ۱۱۷.۲۰ ۱۳۶.۴۲ ۱۳۳.۱۰
سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)