بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)
توضیحات : تعداد مقالات نانو به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت آن کشور
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
۱ سنگاپور ۱۶۱.۷۵ ۲۰۲.۶۶ ۲۱۴.۲۳ ۲۳۷.۶۳ ۲۵۵.۸۳ ۳۰۷.۲۹ ۳۵۰.۷۲ ۳۷۶.۴۸ ۳۹۳.۲۱ ۴۵۸.۱۶ ۴۴۳.۰۰
۲ سوئیس ۹۷.۲۲ ۱۱۷.۵۹ ۱۲۲.۳۷ ۱۴۲.۰۰ ۱۴۹.۶۷ ۱۶۶.۳۷ ۱۷۸.۹۶ ۱۹۵.۳۲ ۱۹۶.۱۳ ۲۲۸.۶۹ ۲۲۰.۳۵
۳ لیختن اشتاین ۸۶.۴۷ ۱۷۱.۴۵ ۱۴۱.۷۸ ۳۰۹.۶۸ ۱۱۱.۸۲ ۱۶۶.۵۲ ۱۰۹.۹۳ ۱۳۶.۴۰ ۸۱.۲۵ ۱۰۷.۵۴ ۲۱۳.۱۶
۴ فنلاند ۵۲.۹۹ ۶۷.۷۹ ۸۳.۲۰ ۹۸.۲۴ ۱۰۵.۰۸ ۱۱۳.۳۶ ۱۲۰.۲۶ ۱۲۸.۹۲ ۱۳۷.۵۲ ۱۷۴.۰۶ ۱۷۶.۰۳
۵ کره جنوبی ۵۱.۳۷ ۶۲.۶۰ ۶۹.۴۱ ۸۶.۰۱ ۹۳.۷۳ ۱۰۷.۹۹ ۱۲۷.۷۰ ۱۳۸.۶۵ ۱۵۰.۳۰ ۱۷۳.۴۱ ۱۷۴.۶۳
۶ ایرلند ۵۷.۶۹ ۶۲.۴۴ ۸۰.۱۰ ۷۶.۸۲ ۸۵.۲۲ ۱۱۵.۹۹ ۱۳۲.۴۱ ۱۳۹.۹۱ ۱۳۷.۵۳ ۱۵۵.۶۶ ۱۶۵.۰۶
۷ استرالیا ۳۵.۴۵ ۴۵.۲۷ ۵۲.۵۳ ۶۱.۲۶ ۷۰.۴۳ ۷۶.۱۹ ۹۵.۱۴ ۱۰۰.۸۷ ۱۱۷.۷۲ ۱۳۱.۱۶ ۱۶۲.۲۷
۸ دانمارک ۴۴.۲۹ ۵۱.۶۸ ۵۶.۷۶ ۶۶.۶۲ ۷۳.۶۹ ۹۱.۹۳ ۱۱۳.۲۷ ۱۱۲.۶۹ ۱۲۱.۳۱ ۱۶۰.۸۳ ۱۶۱.۹۱
۹ سوئد ۶۷.۶۷ ۷۷.۳۱ ۷۷.۳۹ ۸۴.۳۹ ۸۹.۰۵ ۱۰۳.۸۶ ۱۲۲.۱۳ ۱۳۱.۸۸ ۱۴۳.۶۵ ۱۷۶.۲۷ ۱۶۰.۵۳
۱۰ اسلوانی ۴۴.۹۹ ۵۴.۳۱ ۷۵.۳۲ ۸۳.۱۱ ۹۱.۱۹ ۹۹.۰۹ ۱۱۱.۵۵ ۱۲۵.۳۶ ۱۴۳.۶۶ ۱۴۹.۸۴ ۱۵۳.۱۲
۱۱ ایسلند ۲۰.۲۲ ۲۶.۳۳ ۲۵.۶۸ ۴۷.۲۶ ۵۳.۳۸ ۷۲.۳۲ ۵۹.۵۶ ۸۷.۴۶ ۱۳۹.۳۲ ۱۲۸.۲۱ ۱۳۶.۰۲
۱۲ بلژیک ۴۹.۱۵ ۵۲.۶۲ ۶۰.۱۴ ۶۴.۹۹ ۷۶.۲۳ ۸۳.۳۳ ۹۳.۵۹ ۹۳.۲۵ ۱۰۳.۳۵ ۱۰۸.۸۶ ۱۲۶.۷۱
۱۳ لوکزامبورگ ۱۲.۹۰ ۱۹.۰۴ ۱۰.۴۲ ۲۴.۵۶ ۳۴.۱۵ ۷۱.۰۱ ۸۴.۸۹ ۱۰۳.۴۹ ۱۲۱.۵۰ ۱۰۶.۱۰ ۱۱۷.۶۱
۱۴ جمهوری چک ۲۷.۲۶ ۳۴.۲۸ ۳۶.۰۹ ۴۲.۳۱ ۴۷.۹۶ ۵۴.۹۴ ۵۹.۷۴ ۶۳.۸۱ ۷۶.۳۲ ۹۳.۸۱ ۱۱۱.۸۴
۱۵ استونی ۱۹.۳۲ ۲۵.۳۱ ۳۲.۰۵ ۳۳.۵۷ ۳۶.۵۶ ۴۹.۹۹ ۵۴.۴۸ ۵۴.۵۰ ۷۶.۲۵ ۱۰۳.۵۳ ۱۰۹.۷۶
۱۶ آلمان ۴۸.۶۷ ۵۵.۳۳ ۶۰.۰۶ ۶۴.۶۳ ۶۹.۶۷ ۷۶.۰۶ ۸۴.۰۶ ۸۵.۵۸ ۹۱.۵۱ ۱۰۶.۰۲ ۱۰۷.۷۷
۱۷ اتریش ۴۶.۵۵ ۵۱.۰۴ ۵۳.۶۱ ۶۴.۱۷ ۶۷.۵۴ ۷۸.۹۱ ۸۴.۵۲ ۸۰.۱۲ ۸۵.۹۱ ۹۰.۵۷ ۱۰۶.۴۹
۱۸ پرتغال ۱۷.۶۳ ۳۱.۸۴ ۲۸.۷۵ ۳۹.۶۳ ۴۱.۸۵ ۵۳.۵۹ ۶۱.۱۰ ۷۵.۰۵ ۸۹.۶۸ ۹۸.۵۸ ۹۹.۳۴
۱۹ کانادا ۳۷.۴۸ ۴۳.۶۸ ۴۹.۴۴ ۵۴.۰۲ ۵۸.۰۵ ۶۰.۱۰ ۶۹.۷۱ ۷۵.۴۳ ۸۰.۵۸ ۸۲.۸۱ ۹۷.۰۹
۲۰ هلند ۴۵.۷۱ ۵۲.۲۴ ۵۴.۰۲ ۵۷.۲۸ ۶۷.۲۷ ۷۳.۱۲ ۷۷.۴۶ ۷۹.۷۴ ۹۱.۱۱ ۹۹.۰۳ ۹۶.۷۱
۲۱ قطر ۱.۲۲ ۲.۰۴ ۲.۵۵ ۳.۵۸ ۰.۰۰ ۲.۸۴ ۶.۲۸ ۱۲.۶۸ ۲۳.۵۲ ۵۰.۲۷ ۹۵.۲۹
۲۲ فرانسه ۴۴.۶۴ ۴۹.۲۳ ۵۰.۸۰ ۵۹.۸۳ ۶۲.۲۱ ۶۵.۳۲ ۷۰.۰۹ ۷۳.۷۵ ۷۷.۹۴ ۸۵.۷۷ ۹۰.۰۲
۲۳ اسپانیا ۳۰.۵۵ ۳۶.۲۰ ۴۲.۵۱ ۴۷.۱۵ ۵۳.۲۶ ۵۹.۱۰ ۶۶.۲۵ ۷۴.۳۴ ۷۷.۹۷ ۹۱.۷۶ ۸۷.۶۴
۲۴ ایران ۱.۸۵ ۴.۰۷ ۶.۷۲ ۱۱.۵۰ ۱۹.۳۳ ۲۷.۲۹ ۴۰.۰۰ ۴۸.۳۲ ۵۹.۵۰ ۷۱.۰۵ ۸۷.۲۵
۲۵ عربستان ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۱.۲۲ ۱.۷۲ ۵.۱۸ ۱۰.۷۱ ۲۱.۹۷ ۳۲.۷۷ ۴۲.۶۰ ۶۴.۴۹ ۷۷.۹۶
۲۶ انگلستان ۳۲.۵۸ ۳۷.۷۴ ۴۲.۲۴ ۴۷.۴۰ ۵۰.۰۹ ۵۲.۲۲ ۵۵.۱۲ ۵۷.۶۵ ۶۲.۵۶ ۷۷.۱۳ ۷۴.۰۰
۲۷ ایتالیا ۲۶.۴۵ ۲۹.۴۹ ۳۵.۱۰ ۳۷.۴۴ ۴۱.۴۷ ۴۴.۵۶ ۵۰.۰۳ ۵۳.۲۴ ۵۹.۶۲ ۶۷.۴۲ ۷۳.۸۸
۲۸ ایالات متحده ۳۷.۹۰ ۴۱.۹۴ ۴۵.۰۲ ۴۸.۷۴ ۵۰.۸۵ ۵۶.۳۳ ۶۰.۶۲ ۶۳.۶۹ ۶۷.۷۶ ۷۰.۴۹ ۷۳.۲۰
۲۹ لیتوانی ۱۷.۵۷ ۲۷.۱۱ ۲۶.۶۶ ۳۴.۲۵ ۲۸.۷۵ ۳۰.۷۳ ۴۳.۸۹ ۴۵.۸۹ ۴۶.۳۴ ۵۹.۴۰ ۶۹.۷۵
۳۰ یونان ۲۴.۸۶ ۲۸.۴۳ ۴۱.۵۴ ۴۲.۶۳ ۴۳.۴۳ ۴۳.۹۲ ۴۶.۳۷ ۵۰.۱۸ ۵۳.۲۱ ۶۰.۸۷ ۶۷.۴۴
۳۱ نروژ ۲۲.۴۹ ۲۳.۸۲ ۳۲.۴۹ ۳۴.۸۱ ۳۹.۵۵ ۳۸.۸۶ ۴۸.۶۶ ۵۸.۹۸ ۶۴.۳۲ ۶۱.۳۳ ۶۵.۶۳
۳۲ ژاپن ۴۰.۷۵ ۴۴.۰۴ ۴۵.۱۳ ۴۸.۱۰ ۴۸.۸۶ ۴۹.۵۰ ۵۳.۱۶ ۵۲.۸۸ ۵۵.۵۴ ۶۱.۵۱ ۶۰.۷۸
۳۳ قبرس ۵.۸۱ ۱۰.۴۹ ۱۵.۹۹ ۳۲.۵۰ ۳۳.۰۱ ۳۱.۷۱ ۳۲.۲۴ ۴۴.۲۹ ۵۷.۸۴ ۴۶.۸۳ ۶۰.۰۷
۳۴ لهستان ۲۲.۴۳ ۲۵.۵۱ ۲۶.۷۶ ۳۰.۲۷ ۳۰.۲۰ ۳۱.۸۷ ۳۳.۸۱ ۳۸.۵۵ ۴۴.۳۸ ۵۴.۱۴ ۵۹.۷۹
۳۵ مالزی ۱.۹۹ ۳.۶۵ ۳.۹۶ ۵.۸۲ ۱۰.۷۰ ۱۸.۰۳ ۲۷.۱۲ ۳۲.۰۱ ۴۱.۰۹ ۵۳.۰۷ ۵۹.۲۵
۳۶ لتونی ۱۱.۷۴ ۱۵.۷۳ ۱۲.۳۰ ۱۸.۰۹ ۱۹.۵۱ ۱۹.۶۵ ۲۹.۶۴ ۳۵.۵۵ ۳۱.۲۹ ۳۳.۱۶ ۵۶.۱۰
۳۷ نیوزلند ۱۹.۵۹ ۳۱.۰۷ ۲۶.۷۲ ۴۰.۰۶ ۳۴.۰۶ ۴۰.۹۸ ۴۷.۴۴ ۴۶.۹۲ ۴۷.۶۴ ۵۹.۶۵ ۵۴.۱۸
۳۸ اسلواکی ۱۸.۳۸ ۲۲.۶۳ ۲۸.۵۳ ۳۲.۷۴ ۲۹.۹۰ ۳۳.۸۹ ۳۴.۲۷ ۴۲.۸۸ ۴۲.۴۸ ۵۸.۱۳ ۵۰.۸۸
۳۹ رومانی ۱۰.۸۲ ۱۲.۶۰ ۲۱.۱۲ ۲۶.۴۰ ۲۳.۷۹ ۳۱.۱۱ ۳۷.۴۱ ۳۵.۹۲ ۴۵.۹۳ ۴۳.۹۰ ۵۰.۴۷
۴۰ مجارستان ۲۷.۵۶ ۲۷.۱۱ ۲۷.۲۵ ۳۲.۹۷ ۳۰.۸۳ ۲۷.۰۰ ۳۳.۳۹ ۳۶.۲۰ ۳۷.۴۹ ۴۷.۴۶ ۴۴.۰۸
۴۱ صربستان ۱۰.۳۵ ۱۵.۹۲ ۲۰.۵۹ ۱۹.۷۳ ۲۹.۵۰ ۲۴.۵۵ ۲۸.۹۳ ۳۸.۹۰ ۴۱.۷۴ ۴۶.۹۹ ۴۳.۹۵
۴۲ کرواسی ۱۱.۷۱ ۱۴.۱۹ ۱۷.۱۳ ۱۷.۳۷ ۲۰.۰۹ ۲۰.۸۲ ۲۹.۹۰ ۳۵.۶۲ ۳۲.۲۱ ۳۱.۱۶ ۳۸.۳۵
۴۳ تونس ۶.۱۸ ۸.۲۰ ۶.۲۶ ۸.۹۱ ۱۱.۵۹ ۱۰.۵۲ ۱۵.۰۸ ۱۶.۲۴ ۲۰.۰۲ ۲۷.۱۰ ۳۷.۰۹
۴۴ چین ۶.۵۲ ۸.۱۱ ۹.۵۹ ۱۱.۶۳ ۱۳.۲۶ ۱۵.۱۳ ۱۸.۵۹ ۲۱.۰۴ ۲۵.۳۹ ۳۰.۳۰ ۳۴.۶۵
۴۵ بلغارستان ۱۴.۸۶ ۱۴.۵۵ ۲۴.۲۸ ۲۳.۴۸ ۲۸.۷۴ ۲۳.۶۳ ۲۹.۱۲ ۲۵.۸۷ ۳۱.۱۱ ۲۸.۲۳ ۳۱.۶۲
۴۶ روسیه ۱۲.۰۹ ۱۳.۵۱ ۱۵.۰۲ ۱۶.۵۰ ۱۷.۹۰ ۱۹.۲۰ ۲۰.۰۸ ۲۰.۲۳ ۲۲.۴۲ ۲۵.۹۱ ۳۰.۴۳
۴۷ بحرین ۱.۳۸ ۱.۲۳ ۷.۵۶ ۵.۷۰ ۱۱.۱۲ ۱۱.۰۹ ۱۷.۷۹ ۹.۸۶ ۲۱.۷۷ ۲۸.۲۷ ۲۷.۵۹
۴۸ ارمنستان ۷.۱۸ ۷.۱۷ ۹.۷۶ ۱۸.۱۹ ۱۲.۶۴ ۱۳.۹۱ ۱۵.۱۸ ۱۶.۸۴ ۱۴.۴۵ ۱۷.۰۹ ۲۳.۸۶
۴۹ ترکیه ۳.۰۵ ۳.۷۲ ۴.۷۷ ۶.۶۰ ۸.۳۲ ۱۰.۴۲ ۱۲.۴۶ ۱۴.۳۷ ۱۸.۴۸ ۲۲.۳۵ ۲۳.۷۲
۵۰ بلاروس ۱۱.۷۶ ۹.۵۶ ۱۰.۸۲ ۱۶.۱۴ ۱۴.۲۰ ۱۵.۹۱ ۱۵.۹۴ ۱۹.۲۳ ۱۶.۸۰ ۱۶.۰۵ ۲۰.۱۸
۵۱ امارات عربی متحده ۱.۷۲ ۰.۴۳ ۲.۲۲ ۲.۷۴ ۳.۳۱ ۴.۱۳ ۷.۰۶ ۱۰.۱۰ ۱۰.۷۰ ۱۵.۱۴ ۱۹.۶۶
کل جهان ۶.۹۵ ۷.۹۹ ۸.۸۵ ۱۰.۱۰ ۱۰.۸۷ ۱۱.۹۵ ۱۳.۷۲ ۱۴.۶۲ ۱۶.۳۸ ۱۹.۵۶ ۱۹.۲۶
۵۲ اوکراین ۸.۶۰ ۸.۸۹ ۱۰.۰۲ ۱۲.۵۸ ۱۰.۴۹ ۱۲.۲۷ ۱۴.۸۸ ۱۳.۵۵ ۱۵.۵۹ ۱۷.۹۲ ۱۸.۳۴
۵۳ شیلی ۲.۹۴ ۶.۰۱ ۵.۷۷ ۶.۶۱ ۷.۲۰ ۸.۷۶ ۹.۵۹ ۱۲.۶۵ ۱۳.۵۶ ۱۵.۵۹ ۱۷.۲۲
۵۴ مولداوی ۹.۷۴ ۸.۰۹ ۶.۹۹ ۱۳.۷۳ ۱۴.۳۰ ۱۴.۳۲ ۱۵.۷۳ ۱۵.۷۳ ۱۲.۰۸ ۱۹.۴۰ ۱۵.۷۶
۵۵ مصر ۰.۹۷ ۱.۵۰ ۲.۱۳ ۲.۵۹ ۳.۸۳ ۴.۶۶ ۶.۰۶ ۸.۱۹ ۱۰.۴۰ ۱۴.۰۱ ۱۵.۴۹
۵۶ لبنان ۳.۴۵ ۲.۶۸ ۳.۸۷ ۴.۸۰ ۴.۵۳ ۶.۶۲ ۶.۳۹ ۷.۴۶ ۱۰.۵۲ ۱۴.۱۹ ۱۵.۲۱
۵۷ اردن ۲.۹۶ ۵.۴۲ ۴.۴۲ ۸.۲۹ ۸.۴۵ ۸.۴۳ ۱۰.۰۳ ۱۱.۵۵ ۱۰.۹۹ ۱۰.۹۰ ۱۳.۰۴
۵۸ آرژانتین ۳.۸۳ ۴.۶۶ ۵.۴۴ ۶.۲۹ ۷.۷۹ ۱۰.۱۵ ۹.۰۴ ۱۰.۳۰ ۱۰.۷۱ ۱۱.۷۲ ۱۲.۹۴
۵۹ عمان ۲.۸۸ ۲.۸۱ ۱.۵۶ ۵.۳۱ ۷.۰۱ ۶.۱۱ ۵.۶۲ ۹.۹۶ ۹.۳۶ ۱۴.۵۲ ۱۲.۹۲
۶۰ اروگوئه ۲.۱۲ ۲.۷۲ ۳.۰۱ ۴.۵۰ ۴.۷۸ ۴.۴۷ ۹.۴۶ ۸.۸۴ ۹.۱۰ ۱۰.۲۴ ۱۲.۸۲
۶۱ آفریقای جنوبی ۱.۹۱ ۲.۰۳ ۲.۳۶ ۳.۱۴ ۴.۰۳ ۵.۱۰ ۶.۲۷ ۷.۴۲ ۸.۷۸ ۱۱.۰۲ ۱۱.۹۴
۶۲ کویت ۳.۵۳ ۴.۶۸ ۴.۴۹ ۸.۲۴ ۴.۹۱ ۵.۸۵ ۶.۰۸ ۶.۴۶ ۸.۹۱ ۱۴.۹۵ ۱۱.۳۰
۶۳ برزیل ۳.۴۲ ۴.۰۳ ۴.۵۲ ۵.۲۲ ۵.۵۰ ۶.۲۸ ۶.۸۰ ۷.۸۸ ۹.۱۵ ۱۰.۳۱ ۱۱.۲۸
۶۴ تایلند ۱.۳۵ ۲.۲۰ ۳.۰۵ ۴.۸۳ ۵.۰۸ ۵.۷۳ ۶.۶۱ ۷.۵۸ ۸.۷۳ ۱۰.۰۴ ۹.۹۲
۶۵ گرجستان ۱.۳۸ ۰.۶۸ ۱.۶۰ ۲.۵۱ ۲.۹۵ ۳.۳۷ ۲.۹۰ ۳.۳۲ ۲.۴۶ ۴.۰۰ ۸.۴۳
۶۶ مکزیک ۳.۱۹ ۳.۲۳ ۳.۴۹ ۴.۸۰ ۴.۹۰ ۴.۶۶ ۵.۰۸ ۵.۷۳ ۶.۴۷ ۷.۴۰ ۸.۲۴
۶۷ هند ۱.۲۶ ۱.۶۷ ۲.۱۱ ۲.۵۶ ۳.۰۰ ۳.۵۶ ۴.۵۶ ۴.۹۶ ۶.۲۳ ۷.۵۴ ۸.۱۷
۶۸ الجزایر ۰.۹۷ ۱.۷۱ ۱.۸۳ ۲.۲۹ ۲.۶۶ ۳.۰۲ ۳.۰۵ ۳.۹۲ ۴.۰۰ ۵.۰۶ ۷.۳۴
۶۹ عراق ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۱۰ ۰.۲۰ ۰.۳۲ ۰.۵۰ ۰.۷۹ ۱.۵۰ ۴.۰۱ ۴.۷۳ ۵.۱۶
۷۰ آذربایجان ۱.۴۳ ۲.۰۰ ۰.۸۲ ۲.۱۷ ۲.۲۴ ۴.۲۰ ۵.۶۷ ۲.۹۰ ۳.۴۰ ۳.۷۷ ۵.۰۸
۷۱ پاکستان ۰.۱۰ ۰.۲۰ ۰.۴۱ ۰.۵۶ ۰.۷۰ ۰.۸۷ ۱.۳۶ ۱.۹۶ ۲.۶۲ ۳.۶۵ ۴.۹۹
۷۲ مراکش ۰.۹۹ ۰.۸۵ ۰.۸۴ ۱.۳۱ ۱.۳۰ ۱.۹۷ ۲.۵۳ ۳.۰۷ ۴.۱۸ ۴.۰۰ ۴.۶۵
۷۳ کلمبیا ۰.۹۱ ۱.۱۰ ۱.۴۷ ۲.۴۹ ۱.۸۴ ۲.۸۷ ۲.۶۳ ۳.۵۶ ۲.۸۸ ۳.۶۰ ۴.۴۰
۷۴ کوبا ۳.۸۲ ۳.۶۴ ۲.۶۶ ۳.۷۳ ۳.۳۷ ۲.۱۳ ۳.۸۱ ۴.۳۵ ۴.۱۷ ۳.۹۱ ۴.۳۰
۷۵ ویتنام ۰.۲۳ ۰.۵۲ ۰.۵۲ ۱.۳۵ ۰.۷۹ ۱.۰۰ ۱.۵۸ ۱.۵۱ ۳.۱۱ ۳.۲۷ ۳.۹۸
۷۶ قزاقستان ۰.۲۶ ۰.۲۶ ۰.۴۵ ۰.۸۹ ۱.۱۸ ۱.۲۳ ۰.۹۷ ۱.۳۷ ۳.۳۵ ۴.۱۱ ۳.۷۰
۷۷ کاستاریکا ۰.۲۳ ۰.۴۶ ۰.۶۷ ۱.۵۵ ۰.۸۷ ۰.۴۳ ۱.۰۶ ۱.۲۵ ۱.۸۵ ۲.۶۳ ۲.۹۱
۷۸ بوسنی و هرزگوین ۰.۲۶ ۰.۰۰ ۰.۲۶ ۰.۵۳ ۱.۵۹ ۰.۵۳ ۱.۰۴ ۲.۰۹ ۲.۰۹ ۲.۰۹ ۲.۳۶
۷۹ اکوادور ۰.۱۵ ۰.۰۷ ۰.۲۹ ۰.۰۷ ۰.۱۴ ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۰.۰۶ ۰.۲۵ ۱.۹۴ ۲.۲۹
۸۰ ونزوئلا ۱.۲۰ ۱.۰۷ ۱.۲۰ ۱.۶۱ ۱.۳۴ ۱.۴۹ ۱.۴۲ ۱.۸۴ ۱.۵۸ ۱.۲۳ ۱.۹۹
۸۱ سریلانکا ۰.۹۷ ۰.۹۱ ۰.۸۵ ۰.۵۹ ۰.۴۹ ۰.۶۳ ۰.۸۶ ۱.۲۳ ۱.۱۲ ۱.۷۴ ۱.۹۶
۸۲ تاجیکستان ۰.۴۶ ۰.۳۱ ۰.۹۱ ۰.۹۰ ۰.۴۴ ۰.۸۷ ۰.۷۷ ۱.۲۵ ۰.۴۹ ۰.۵۹ ۱.۶۵
۸۳ جامائیکا ۱.۱۳ ۱.۸۸ ۱.۸۷ ۲.۶۰ ۱.۸۵ ۰.۳۷ ۰.۷۴ ۳.۶۹ ۱.۴۷ ۲.۵۷ ۱.۱۰
۸۴ ازبکستان ۰.۴۶ ۰.۷۹ ۰.۷۱ ۰.۷۰ ۱.۰۸ ۱.۰۲ ۱.۱۶ ۰.۹۴ ۰.۴۰ ۰.۹۸ ۱.۰۲
۸۵ کامرون ۰.۲۸ ۰.۰۶ ۰.۲۷ ۰.۳۲ ۰.۵۲ ۰.۴۱ ۰.۴۳ ۰.۲۸ ۰.۸۱ ۰.۴۸ ۰.۹۹
۸۶ سوریه ۰.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۳۶ ۰.۳۱ ۰.۵۵ ۰.۷۳ ۰.۵۹ ۰.۴۰ ۰.۵۷ ۰.۵۲ ۰.۹۲
۸۷ سنگال ۰.۳۷ ۰.۴۵ ۰.۵۲ ۰.۲۵ ۰.۸۳ ۰.۸۰ ۰.۴۵ ۰.۴۴ ۰.۲۱ ۰.۳۴ ۰.۸۶
۸۸ بولیوی ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۱۱ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۰۰ ۰.۲۹ ۰.۱۹ ۰.۲۸ ۰.۳۷ ۰.۸۴
۸۹ قرقیزستان ۰.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۵۶ ۰.۰۰ ۱.۲۷ ۱.۲۵ ۱.۷۵ ۱.۰۳ ۰.۸۴
۹۰ بنگلادش ۰.۰۴ ۰.۰۸ ۰.۱۶ ۰.۱۶ ۰.۲۴ ۰.۳۰ ۰.۲۶ ۰.۴۷ ۰.۴۳ ۰.۵۸ ۰.۸۱
۹۱ نپال ۰.۰۴ ۰.۲۵ ۰.۱۱ ۰.۱۴ ۰.۱۴ ۰.۲۰ ۰.۴۱ ۰.۶۶ ۱.۰۱ ۰.۹۲ ۰.۸۱
۹۲ پرو ۰.۳۳ ۰.۱۴ ۰.۷۵ ۰.۳۲ ۰.۵۲ ۰.۵۲ ۰.۲۴ ۰.۱۷ ۰.۳۶ ۰.۶۵ ۰.۸۰
۹۳ یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۲۱ ۰.۱۳ ۰.۵۵ ۰.۷۴ ۰.۷۶ ۰.۶۳
۹۴ اندونزی ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۲۹ ۰.۳۹ ۰.۴۶ ۰.۵۷
۹۵ نیجریه ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۹ ۰.۰۵ ۰.۱۰ ۰.۱۶ ۰.۱۸ ۰.۱۸ ۰.۲۰ ۰.۳۸ ۰.۵۴
۹۶ فیلیپین ۰.۰۸ ۰.۱۴ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۸ ۰.۱۹ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۰.۳۵ ۰.۴۶ ۰.۳۷
۹۷ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۱ ۰.۰۰ ۰.۶۳ ۱.۰۸ ۰.۳۵ ۰.۳۵
۹۸ زیمبابوه ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۸ ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۲۷ ۰.۳۲
۹۹ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۰.۰۴ ۰.۳۳ ۰.۰۸ ۰.۳۲ ۰.۱۶ ۰.۲۴ ۰.۳۲
۱۰۰ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۰ ۰.۰۰ ۰.۲۹ ۰.۰۰ ۰.۵۳ ۰.۲۶ ۰.۷۸ ۱.۵۳ ۰.۲۵
۱۰۱ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۸
۱۰۲ کنیا ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۰.۱۷ ۰.۱۴ ۰.۱۶ ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۰.۰۷
۱۰۳ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۴ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۵ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۶ تایوان ۵۸.۵۰ ۷۶.۲۳ ۸۱.۲۲ ۹۸.۰۴ ۱۰۸.۵۷ ۱۱۷.۴۱ ۱۳۶.۶۴ ۱۳۳.۴۰
سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)