بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)
توضیحات : تعداد مقالات نانو به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت آن کشور
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶]
۱ سنگاپور ۱۶۱.۷۵ ۲۰۲.۶۶ ۲۱۴.۲۳ ۲۳۷.۶۳ ۲۵۵.۸۴ ۳۰۷.۲۸ ۳۵۰.۷۲ ۳۷۶.۴۸ ۳۹۳.۲۱ ۴۲۳.۰۶ ۴۴۶.۰۷ ۴۲۷.۸۴
۲ سوئیس ۹۷.۲۲ ۱۱۷.۵۹ ۱۲۲.۳۷ ۱۴۲.۰۰ ۱۴۹.۶۷ ۱۶۶.۲۶ ۱۷۸.۹۶ ۱۹۵.۳۳ ۱۹۵.۸۱ ۲۰۹.۵۶ ۲۲۲.۰۴ ۲۳۹.۶۱
۳ کره جنوبی ۵۱.۳۲ ۶۲.۵۱ ۶۹.۳۳ ۸۵.۸۴ ۹۳.۴۹ ۱۰۷.۶۸ ۱۲۷.۳۰ ۱۳۸.۱۱ ۱۴۹.۶۸ ۱۶۲.۷۷ ۱۷۴.۸۵ ۱۸۱.۰۳
۴ فنلاند ۵۲.۹۹ ۶۷.۷۹ ۸۳.۲۰ ۹۸.۲۴ ۱۰۵.۰۸ ۱۱۳.۳۶ ۱۲۰.۲۶ ۱۲۸.۹۳ ۱۳۷.۸۹ ۱۶۰.۰۳ ۱۶۸.۹۹ ۱۷۵.۴۳
۵ سوئد ۶۷.۶۷ ۷۷.۳۱ ۷۷.۳۹ ۸۴.۳۹ ۸۹.۰۵ ۱۰۳.۸۶ ۱۲۲.۱۳ ۱۳۱.۸۴ ۱۴۳.۸۵ ۱۶۰.۹۹ ۱۶۱.۵۴ ۱۷۴.۱۹
۶ دانمارک ۴۴.۲۹ ۵۱.۶۸ ۵۶.۷۶ ۶۶.۴۴ ۷۳.۶۹ ۹۱.۹۳ ۱۱۳.۲۷ ۱۱۲.۶۷ ۱۲۱.۱۱ ۱۴۹.۷۳ ۱۵۶.۴۲ ۱۵۶.۱۷
۷ اسلوانی ۴۴.۹۹ ۵۴.۳۱ ۷۵.۳۲ ۸۳.۱۱ ۹۱.۱۹ ۹۹.۰۹ ۱۱۱.۰۷ ۱۲۵.۴۲ ۱۴۳.۶۹ ۱۴۳.۰۷ ۱۵۴.۱۱ ۱۵۴.۹۸
۸ ایرلند ۵۷.۶۹ ۶۲.۲۴ ۷۹.۱۱ ۷۵.۷۳ ۸۳.۷۹ ۱۱۳.۸۱ ۱۳۲.۴۱ ۱۳۹.۹۶ ۱۳۷.۴۴ ۱۴۲.۵۱ ۱۴۵.۴۰ ۱۵۴.۸۳
۹ لوکزامبورگ ۱۲.۹۰ ۱۹.۰۴ ۱۰.۴۲ ۲۴.۵۶ ۳۴.۱۵ ۷۱.۰۱ ۸۴.۸۹ ۱۰۳.۵۹ ۱۲۳.۳۱ ۹۵.۲۷ ۱۰۵.۳۴ ۱۵۴.۳۸
۱۰ استرالیا ۳۵.۵۰ ۴۵.۲۲ ۵۳.۱۵ ۶۱.۹۳ ۷۱.۲۷ ۷۷.۱۲ ۹۰.۵۶ ۱۰۰.۸۰ ۱۱۷.۷۹ ۱۳۱.۳۳ ۱۵۰.۰۳ ۱۵۴.۲۳
۱۱ ایسلند ۲۰.۲۲ ۲۶.۳۳ ۲۵.۶۸ ۴۷.۲۶ ۵۳.۳۸ ۷۲.۳۲ ۵۹.۵۶ ۸۷.۳۰ ۱۳۸.۹۹ ۱۲۵.۲۳ ۱۳۳.۰۱ ۱۴۳.۶۰
۱۲ لیختن اشتاین ۸۶.۰۸ ۱۷۰.۹۷ ۱۴۱.۵۶ ۳۰۹.۵۰ ۱۱۱.۸۴ ۱۶۶.۶۵ ۱۱۰.۳۰ ۱۳۶.۸۲ ۸۱.۴۵ ۱۳۴.۶۷ ۲۱۳.۸۹ ۱۳۲.۷۵
۱۳ قطر ۱.۱۶ ۱.۹۸ ۲.۵۲ ۳.۶۰ ۰.۰۰ ۲.۸۱ ۶.۱۵ ۱۲.۳۲ ۲۲.۶۶ ۴۴.۶۴ ۸۶.۶۴ ۱۲۸.۴۱
۱۴ بلژیک ۴۹.۱۵ ۵۲.۶۲ ۶۰.۱۴ ۶۴.۹۹ ۷۶.۲۳ ۸۳.۳۴ ۹۳.۶۸ ۹۳.۵۵ ۱۰۳.۴۶ ۱۰۹.۰۲ ۱۲۰.۱۰ ۱۱۷.۷۳
۱۵ جمهوری چک ۲۷.۳۲ ۳۴.۳۸ ۳۶.۲۲ ۴۲.۴۷ ۴۸.۱۶ ۵۳.۶۵ ۵۹.۷۴ ۶۳.۹۳ ۷۶.۳۷ ۸۷.۱۲ ۱۰۶.۲۰ ۱۰۹.۲۶
۱۶ هلند ۴۵.۷۱ ۵۲.۱۸ ۵۴.۰۲ ۵۷.۲۸ ۶۷.۲۷ ۷۳.۱۳ ۷۷.۴۰ ۷۹.۸۶ ۹۱.۰۵ ۸۷.۸۷ ۹۷.۴۶ ۱۰۷.۳۵
۱۷ آلمان ۴۸.۶۸ ۵۵.۳۳ ۶۰.۰۶ ۶۴.۶۲ ۶۹.۶۴ ۷۶.۰۶ ۸۵.۶۴ ۸۷.۱۵ ۹۱.۵۰ ۹۷.۱۸ ۱۰۰.۷۱ ۱۰۶.۴۶
۱۸ ایران ۱.۸۳ ۴.۰۳ ۶.۶۶ ۱۱.۴۱ ۱۹.۱۹ ۲۷.۰۸ ۳۹.۹۴ ۴۸.۳۰ ۵۹.۵۳ ۷۰.۴۷ ۸۷.۴۴ ۱۰۵.۷۱
۱۹ استونی ۱۹.۱۹ ۲۵.۲۴ ۳۲.۰۷ ۳۳.۶۶ ۳۶.۷۲ ۵۰.۳۲ ۵۴.۹۹ ۵۵.۱۹ ۷۶.۶۳ ۹۵.۰۹ ۱۰۱.۸۷ ۱۰۴.۸۳
۲۰ اتریش ۴۶.۵۵ ۵۳.۴۶ ۵۳.۶۴ ۶۴.۲۹ ۶۷.۷۲ ۷۹.۱۵ ۸۴.۹۷ ۸۰.۵۵ ۸۵.۸۶ ۹۰.۵۰ ۱۰۰.۷۷ ۱۰۲.۸۹
۲۱ پرتغال ۱۷.۷۱ ۳۲.۰۳ ۲۸.۹۳ ۳۹.۷۸ ۴۲.۱۱ ۵۳.۸۲ ۶۱.۰۹ ۷۵.۳۲ ۸۹.۷۰ ۸۸.۰۷ ۱۰۰.۱۲ ۱۰۰.۹۲
۲۲ اسپانیا ۳۰.۳۵ ۳۵.۹۷ ۴۲.۱۹ ۴۶.۷۴ ۵۲.۷۱ ۵۸.۴۶ ۶۵.۳۸ ۷۳.۷۰ ۷۸.۰۶ ۸۴.۲۷ ۸۸.۲۷ ۹۷.۲۸
۲۳ کانادا ۳۷.۴۵ ۴۳.۶۹ ۴۹.۵۰ ۵۴.۱۱ ۵۸.۲۲ ۶۰.۳۱ ۶۹.۹۷ ۷۵.۷۷ ۸۰.۵۸ ۸۲.۸۰ ۹۱.۱۶ ۹۲.۲۷
۲۴ فرانسه ۴۴.۶۳ ۴۹.۲۱ ۵۰.۸۰ ۵۹.۷۹ ۶۲.۲۰ ۶۵.۳۷ ۷۰.۱۱ ۷۳.۷۹ ۷۸.۰۰ ۷۹.۲۱ ۸۴.۹۸ ۸۸.۱۷
۲۵ عربستان ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۱.۲۳ ۱.۷۳ ۵.۲۱ ۱۰.۷۲ ۲۱.۶۰ ۳۱.۸۴ ۴۰.۹۸ ۵۸.۰۳ ۷۸.۵۶ ۸۵.۷۰
۲۶ انگلستان ۳۲.۴۵ ۳۷.۵۵ ۴۲.۰۱ ۴۷.۰۸ ۴۹.۶۷ ۵۱.۷۳ ۵۴.۶۸ ۵۷.۲۲ ۶۲.۵۵ ۶۸.۰۲ ۷۴.۶۴ ۸۴.۹۵
۲۷ ایالات متحده ۳۷.۹۰ ۴۱.۹۴ ۴۵.۰۲ ۴۸.۷۲ ۵۰.۸۴ ۵۶.۳۲ ۶۰.۵۹ ۶۳.۶۴ ۶۷.۷۵ ۷۰.۵۶ ۷۴.۰۸ ۷۷.۰۴
۲۸ ایتالیا ۲۷.۱۵ ۲۹.۹۱ ۳۵.۶۶ ۳۸.۰۸ ۴۲.۲۴ ۴۵.۴۶ ۵۱.۱۸ ۵۴.۵۰ ۵۹.۲۰ ۶۱.۹۷ ۶۸.۱۷ ۷۱.۵۷
۲۹ یونان ۲۵.۱۲ ۲۸.۷۶ ۴۲.۰۹ ۴۳.۲۴ ۴۴.۱۲ ۴۴.۶۹ ۴۷.۱۹ ۵۱.۴۳ ۵۳.۶۲ ۵۶.۸۳ ۶۲.۰۱ ۶۸.۶۷
۳۰ نروژ ۲۲.۴۹ ۲۳.۸۲ ۳۲.۴۹ ۳۴.۸۱ ۳۹.۷۶ ۳۸.۶۶ ۴۸.۶۶ ۵۸.۹۸ ۶۴.۷۷ ۵۷.۶۲ ۶۶.۳۰ ۶۸.۶۰
۳۱ لهستان ۲۲.۴۳ ۲۵.۵۱ ۲۶.۷۶ ۳۰.۲۷ ۳۰.۲۰ ۳۱.۹۹ ۳۴.۲۳ ۳۹.۰۷ ۴۴.۹۵ ۵۱.۰۹ ۶۰.۴۴ ۶۷.۱۲
۳۲ مالزی ۲.۰۳ ۳.۷۱ ۴.۰۲ ۵.۹۰ ۱۰.۷۶ ۱۸.۲۱ ۲۷.۲۴ ۳۲.۰۵ ۴۱.۱۰ ۴۹.۱۹ ۵۶.۶۰ ۶۲.۵۹
۳۳ لیتوانی ۱۸.۰۶ ۲۸.۱۴ ۲۷.۸۵ ۳۵.۹۶ ۳۰.۰۴ ۳۲.۶۱ ۴۳.۹۲ ۴۵.۸۵ ۴۶.۳۲ ۵۸.۳۱ ۷۰.۵۷ ۶۱.۶۲
۳۴ ژاپن ۴۰.۷۵ ۴۴.۰۳ ۴۵.۰۳ ۴۷.۹۶ ۴۸.۶۹ ۴۹.۲۶ ۵۳.۱۶ ۵۲.۸۶ ۵۵.۵۱ ۵۷.۳۸ ۵۸.۲۳ ۶۰.۱۸
۳۵ نیوزلند ۱۹.۵۹ ۳۱.۰۷ ۲۶.۷۵ ۴۰.۱۴ ۳۴.۱۷ ۴۱.۱۴ ۴۷.۶۷ ۴۷.۱۹ ۴۷.۹۵ ۵۳.۶۶ ۵۴.۸۳ ۵۷.۵۴
۳۶ قبرس ۵.۸۴ ۱۰.۵۲ ۱۵.۹۸ ۳۲.۳۶ ۳۲.۷۸ ۳۱.۴۶ ۳۲.۰۰ ۴۴.۰۵ ۵۷.۷۰ ۴۶.۸۶ ۵۳.۴۰ ۵۴.۷۰
۳۷ لتونی ۱۲.۰۶ ۱۶.۲۳ ۱۲.۷۳ ۱۸.۸۳ ۲۰.۵۴ ۲۰.۹۸ ۲۹.۶۲ ۳۶.۳۸ ۳۱.۳۰ ۳۲.۶۰ ۵۷.۶۵ ۵۲.۰۳
۳۸ صربستان ۱۰.۳۵ ۱۵.۹۲ ۲۰.۵۹ ۱۹.۷۳ ۲۹.۵۰ ۲۴.۵۵ ۲۹.۰۳ ۳۹.۰۳ ۴۱.۷۴ ۴۵.۸۶ ۴۴.۵۴ ۴۹.۱۷
۳۹ رومانی ۱۰.۹۸ ۱۲.۹۳ ۲۱.۷۹ ۲۷.۶۶ ۲۵.۰۴ ۳۲.۹۴ ۳۹.۷۱ ۳۸.۱۹ ۴۵.۸۴ ۴۱.۲۴ ۵۲.۱۸ ۴۸.۷۷
۴۰ اسلواکی ۱۸.۴۳ ۲۲.۷۱ ۲۸.۶۵ ۳۲.۹۰ ۳۰.۰۸ ۳۳.۳۹ ۳۴.۲۷ ۴۲.۹۰ ۴۲.۴۹ ۵۵.۵۵ ۵۱.۶۲ ۴۷.۷۱
۴۱ مجارستان ۲۷.۵۶ ۲۷.۱۱ ۲۷.۱۵ ۳۲.۹۷ ۳۰.۸۳ ۲۷.۰۰ ۳۳.۳۹ ۳۶.۲۹ ۳۷.۵۰ ۴۳.۴۸ ۴۰.۸۴ ۴۲.۹۸
۴۲ تونس ۶.۱۴ ۸.۱۴ ۶.۲۱ ۸.۸۴ ۱۱.۵۰ ۱۰.۴۳ ۱۴.۹۶ ۱۶.۰۷ ۱۹.۷۹ ۲۵.۸۴ ۳۶.۹۰ ۴۲.۷۹
۴۳ کرواسی ۱۱.۷۱ ۱۴.۱۹ ۱۷.۱۳ ۱۷.۳۶ ۲۰.۰۹ ۲۰.۶۰ ۳۰.۱۴ ۳۵.۶۲ ۳۲.۱۹ ۳۱.۱۴ ۳۵.۹۲ ۳۸.۶۰
۴۴ چین ۶.۵۳ ۸.۱۱ ۹.۵۹ ۱۱.۶۳ ۱۳.۲۶ ۱۵.۱۳ ۱۸.۶۰ ۲۱.۰۳ ۲۵.۴۰ ۳۰.۳۱ ۳۷.۸۰ ۳۷.۵۹
۴۵ روسیه ۱۲.۰۵ ۱۳.۴۶ ۱۴.۹۵ ۱۶.۴۱ ۱۷.۷۸ ۱۹.۰۸ ۲۰.۰۳ ۲۰.۲۹ ۲۲.۴۱ ۲۴.۸۳ ۳۲.۱۲ ۳۵.۷۹
۴۶ بحرین ۱.۱۲ ۱.۰۴ ۶.۷۶ ۵.۳۸ ۱۰.۹۷ ۱۱.۲۸ ۱۷.۹۹ ۱۰.۰۰ ۲۲.۰۵ ۲۸.۴۳ ۲۷.۷۰ ۳۴.۳۸
۴۷ بلغارستان ۱۵.۰۲ ۱۴.۷۳ ۲۴.۶۵ ۲۳.۸۹ ۲۹.۲۸ ۲۴.۰۷ ۲۹.۱۲ ۲۵.۸۷ ۳۱.۱۱ ۲۸.۲۴ ۳۰.۹۳ ۳۳.۵۳
۴۸ ترکیه ۳.۰۸ ۳.۷۲ ۴.۸۰ ۶.۶۴ ۸.۳۸ ۱۰.۴۸ ۱۲.۴۰ ۱۴.۲۴ ۱۸.۲۷ ۲۰.۷۸ ۲۴.۰۳ ۲۸.۳۵
۴۹ ارمنستان ۷.۳۸ ۷.۴۴ ۱۰.۲۳ ۱۹.۲۶ ۱۳.۵۰ ۱۴.۹۴ ۱۵.۶۵ ۱۷.۷۰ ۱۴.۸۶ ۱۷.۵۵ ۲۵.۰۳ ۲۶.۶۷
۵۰ امارات عربی متحده ۱.۵۳ ۰.۳۸ ۱.۹۹ ۲.۴۷ ۳.۰۰ ۳.۷۵ ۷.۲۶ ۱۰.۴۵ ۱۱.۱۰ ۱۴.۲۲ ۲۰.۳۲ ۲۳.۱۹
۵۱ بلاروس ۱۱.۹۰ ۹.۶۸ ۱۰.۹۸ ۱۶.۲۷ ۱۴.۲۰ ۱۵.۹۱ ۱۵.۹۴ ۱۹.۲۳ ۱۶.۸۰ ۱۶.۰۴ ۲۰.۹۷ ۲۲.۸۳
۵۲ مولداوی ۹.۴۶ ۸.۰۹ ۶.۹۹ ۱۳.۷۳ ۱۴.۳۰ ۱۴.۳۲ ۱۵.۷۳ ۱۵.۷۳ ۱۲.۰۸ ۱۷.۴۳ ۱۷.۱۶ ۲۲.۸۰
۵۳ شیلی ۲.۷۹ ۶.۰۷ ۵.۸۲ ۶.۶۶ ۷.۲۵ ۸.۸۳ ۹.۶۲ ۱۲.۸۸ ۱۳.۶۹ ۱۵.۷۳ ۱۷.۱۱ ۲۱.۵۵
کل جهان ۶.۹۴ ۷.۹۶ ۸.۸۲ ۱۰.۰۶ ۱۰.۸۲ ۱۱.۸۹ ۱۳.۶۳ ۱۴.۵۲ ۱۶.۲۵ ۱۹.۳۹ ۱۹.۵۰ ۲۰.۵۶
۵۴ اوکراین ۸.۵۸ ۸.۸۹ ۱۰.۰۲ ۱۲.۵۸ ۱۰.۴۹ ۱۲.۲۷ ۱۴.۸۸ ۱۳.۵۵ ۱۵.۵۹ ۱۷.۳۲ ۱۹.۱۳ ۲۰.۵۵
۵۵ عمان ۲.۷۹ ۲.۷۱ ۱.۵۰ ۵.۰۷ ۶.۵۹ ۵.۵۹ ۵.۲۵ ۹.۵۲ ۹.۱۶ ۱۳.۱۳ ۱۳.۸۱ ۱۹.۴۴
۵۶ لبنان ۳.۵۱ ۲.۷۱ ۳.۹۲ ۴.۸۶ ۴.۵۴ ۶.۴۶ ۶.۱۰ ۶.۷۱ ۸.۹۱ ۹.۱۰ ۱۴.۱۸ ۱۷.۹۸
۵۷ مصر ۰.۹۴ ۱.۴۳ ۲.۰۶ ۲.۵۱ ۳.۶۹ ۴.۴۹ ۵.۶۰ ۷.۵۳ ۹.۵۰ ۱۲.۳۱ ۱۵.۲۰ ۱۷.۱۲
۵۸ آفریقای جنوبی ۱.۸۹ ۲.۰۱ ۲.۳۳ ۳.۰۹ ۳.۹۶ ۵.۰۰ ۶.۱۳ ۷.۲۴ ۸.۷۲ ۱۰.۲۷ ۱۲.۱۱ ۱۵.۵۶
۵۹ کویت ۳.۵۱ ۴.۶۳ ۴.۳۹ ۷.۹۲ ۴.۶۱ ۵.۳۴ ۵.۹۵ ۶.۱۸ ۸.۳۴ ۱۳.۴۸ ۱۰.۹۳ ۱۴.۵۶
۶۰ آرژانتین ۳.۷۸ ۴.۶۰ ۵.۳۵ ۶.۱۹ ۷.۶۵ ۹.۹۵ ۸.۸۳ ۱۰.۰۵ ۱۰.۴۴ ۱۱.۴۰ ۱۲.۶۲ ۱۳.۴۳
۶۱ برزیل ۳.۴۱ ۴.۰۱ ۴.۴۹ ۵.۱۸ ۵.۴۵ ۶.۲۲ ۶.۷۴ ۷.۸۱ ۹.۰۶ ۱۰.۲۰ ۱۰.۸۶ ۱۳.۲۱
۶۲ اردن ۲.۸۰ ۵.۰۶ ۴.۰۴ ۷.۴۰ ۷.۳۳ ۷.۱۰ ۸.۱۸ ۹.۱۳ ۸.۴۴ ۷.۶۱ ۱۱.۲۵ ۱۲.۰۶
۶۳ تایلند ۱.۳۸ ۲.۲۵ ۳.۱۳ ۴.۹۶ ۵.۲۲ ۵.۸۹ ۶.۵۰ ۷.۴۶ ۸.۵۸ ۹.۴۷ ۹.۹۸ ۱۱.۸۸
۶۴ اروگوئه ۲.۱۰ ۲.۷۰ ۲.۹۹ ۴.۴۸ ۴.۷۶ ۴.۴۵ ۹.۴۵ ۸.۸۳ ۹.۱۰ ۹.۳۶ ۱۲.۸۲ ۱۰.۷۴
۶۵ هند ۱.۲۶ ۱.۶۷ ۲.۱۰ ۲.۵۴ ۲.۹۹ ۳.۵۵ ۴.۴۶ ۴.۸۸ ۶.۱۱ ۷.۳۸ ۸.۴۱ ۹.۳۹
۶۶ مکزیک ۳.۱۳ ۳.۱۶ ۳.۴۱ ۴.۶۷ ۴.۷۵ ۴.۵۰ ۵.۰۹ ۵.۷۴ ۶.۴۶ ۶.۹۰ ۸.۴۴ ۹.۰۲
۶۷ الجزایر ۰.۹۶ ۱.۶۹ ۱.۸۱ ۲.۲۷ ۲.۶۲ ۲.۹۶ ۳.۱۲ ۴.۰۲ ۴.۱۰ ۵.۱۱ ۷.۴۰ ۸.۵۵
۶۸ آذربایجان ۱.۴۳ ۲.۰۰ ۰.۸۲ ۲.۱۷ ۲.۲۴ ۴.۲۰ ۵.۶۷ ۲.۹۰ ۳.۴۰ ۳.۷۸ ۵.۱۸ ۸.۴۰
۶۹ عراق ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۱۱ ۰.۲۱ ۰.۳۳ ۰.۵۲ ۰.۷۹ ۱.۴۹ ۳.۹۸ ۴.۴۳ ۵.۲۶ ۸.۲۳
۷۰ پاکستان ۰.۱۰ ۰.۲۰ ۰.۴۲ ۰.۵۷ ۰.۷۱ ۰.۸۹ ۱.۳۸ ۱.۹۷ ۲.۶۳ ۳.۴۷ ۵.۰۴ ۶.۸۸
۷۱ قزاقستان ۰.۲۰ ۰.۳۳ ۰.۴۵ ۰.۸۹ ۱.۱۸ ۱.۲۳ ۰.۹۷ ۱.۳۷ ۳.۳۵ ۳.۶۴ ۴.۶۷ ۶.۸۶
۷۲ مراکش ۰.۹۸ ۰.۸۴ ۰.۸۳ ۱.۳۰ ۱.۲۸ ۱.۹۴ ۲.۴۷ ۳.۰۰ ۴.۰۸ ۳.۷۰ ۴.۶۵ ۶.۲۹
۷۳ ویتنام ۰.۲۳ ۰.۵۲ ۰.۵۲ ۱.۳۵ ۰.۷۹ ۱.۰۰ ۱.۵۸ ۱.۵۲ ۳.۱۱ ۳.۲۰ ۳.۶۶ ۵.۱۲
۷۴ کوبا ۳.۸۱ ۳.۶۳ ۲.۶۵ ۳.۷۱ ۳.۳۶ ۲.۱۲ ۳.۷۹ ۴.۳۰ ۴.۱۲ ۳.۸۵ ۴.۱۹ ۴.۸۸
۷۵ گرجستان ۱.۴۳ ۰.۷۳ ۱.۷۱ ۲.۷۳ ۳.۲۷ ۳.۸۲ ۳.۳۵ ۳.۹۲ ۲.۹۱ ۴.۵۶ ۷.۵۳ ۴.۸۴
۷۶ کلمبیا ۰.۹۰ ۱.۱۰ ۱.۴۶ ۲.۴۹ ۱.۸۵ ۲.۹۰ ۲.۶۷ ۳.۶۳ ۲.۹۴ ۳.۶۸ ۴.۵۲ ۴.۴۶
۷۷ بوسنی و هرزگوین ۰.۲۶ ۰.۰۰ ۰.۲۶ ۰.۵۳ ۱.۶۰ ۰.۵۴ ۱.۰۸ ۲.۱۹ ۲.۲۲ ۲.۲۴ ۲.۵۵ ۳.۹۸
۷۸ اکوادور ۰.۱۵ ۰.۰۷ ۰.۲۸ ۰.۰۷ ۰.۱۴ ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۰.۰۶ ۰.۲۶ ۱.۷۰ ۲.۲۳ ۳.۲۳
۷۹ کاستاریکا ۰.۲۴ ۰.۴۶ ۰.۶۹ ۱.۵۸ ۰.۸۹ ۰.۴۴ ۱.۰۹ ۱.۲۹ ۱.۹۱ ۲.۷۳ ۲.۵۰ ۲.۴۷
۸۰ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۴ ۰.۰۰ ۰.۶۹ ۱.۰۴ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۲.۴۳
۸۱ سریلانکا ۰.۹۸ ۰.۹۲ ۰.۸۶ ۰.۶۱ ۰.۵۰ ۰.۶۵ ۰.۸۹ ۱.۱۸ ۱.۱۲ ۱.۶۴ ۱.۹۶ ۲.۱۷
۸۲ کامرون ۰.۲۹ ۰.۰۶ ۰.۲۷ ۰.۳۲ ۰.۵۱ ۰.۴۰ ۰.۴۴ ۰.۲۸ ۰.۸۳ ۰.۴۹ ۱.۱۴ ۱.۸۸
۸۳ جامائیکا ۱.۰۹ ۱.۸۱ ۱.۸۰ ۲.۵۱ ۱.۷۸ ۰.۳۵ ۰.۷۱ ۳.۵۲ ۱.۴۰ ۲.۱۰ ۱.۰۴ ۱.۷۴
۸۴ ونزوئلا ۱.۱۹ ۱.۰۶ ۱.۱۹ ۱.۶۰ ۱.۳۳ ۱.۴۸ ۱.۴۳ ۱.۸۷ ۱.۵۸ ۱.۰۱ ۱.۹۹ ۱.۴۶
۸۵ سوریه ۰.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۳۶ ۰.۳۰ ۰.۵۳ ۰.۷۱ ۰.۶۲ ۰.۴۴ ۰.۶۶ ۰.۶۲ ۰.۹۶ ۱.۱۹
۸۶ قرقیزستان ۰.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۵۶ ۰.۰۰ ۱.۲۷ ۱.۲۵ ۱.۷۵ ۱.۰۳ ۰.۸۴ ۱.۱۵
۸۷ بولیوی ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۱۱ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۰۰ ۰.۳۰ ۰.۲۰ ۰.۲۹ ۰.۳۸ ۰.۸۴ ۱.۱۰
۸۸ نپال ۰.۰۴ ۰.۲۷ ۰.۱۱ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۰.۲۲ ۰.۴۰ ۰.۶۹ ۱.۰۰ ۰.۹۲ ۰.۸۴ ۱.۰۷
۸۹ ازبکستان ۰.۴۶ ۰.۷۹ ۰.۷۱ ۰.۷۰ ۱.۰۸ ۱.۰۲ ۱.۱۶ ۰.۹۴ ۰.۴۰ ۰.۹۴ ۱.۲۵ ۱.۰۴
۹۰ پرو ۰.۳۳ ۰.۱۴ ۰.۷۴ ۰.۳۱ ۰.۵۲ ۰.۵۱ ۰.۲۴ ۰.۱۷ ۰.۳۶ ۰.۶۱ ۰.۸۰ ۱.۰۱
۹۱ بنگلادش ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۰.۱۶ ۰.۱۶ ۰.۲۳ ۰.۳۰ ۰.۲۵ ۰.۴۷ ۰.۴۳ ۰.۵۸ ۰.۷۶ ۱.۰۱
۹۲ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۲۹ ۰.۰۰ ۰.۲۸ ۰.۰۰ ۰.۵۴ ۰.۲۷ ۰.۷۸ ۱.۵۴ ۰.۲۵ ۰.۹۹
۹۳ یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۲۱ ۰.۱۲ ۰.۵۲ ۰.۷۰ ۰.۷۲ ۰.۶۳ ۰.۹۱
۹۴ اندونزی ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۲۹ ۰.۳۹ ۰.۴۴ ۰.۶۱ ۰.۸۶
۹۵ نیجریه ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۹ ۰.۰۵ ۰.۱۰ ۰.۱۶ ۰.۱۸ ۰.۱۹ ۰.۲۰ ۰.۳۳ ۰.۶۰ ۰.۸۴
۹۶ سنگال ۰.۳۶ ۰.۴۳ ۰.۵۱ ۰.۲۵ ۰.۸۰ ۰.۷۷ ۰.۴۵ ۰.۴۴ ۰.۲۱ ۰.۳۴ ۰.۸۷ ۰.۶۵
۹۷ زیمبابوه ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۲۶ ۰.۵۱ ۰.۵۰
۹۸ فیلیپین ۰.۰۸ ۰.۱۴ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۸ ۰.۱۹ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۰.۳۵ ۰.۴۴ ۰.۴۰ ۰.۴۸
۹۹ تاجیکستان ۰.۴۴ ۰.۲۹ ۰.۸۴ ۰.۸۲ ۰.۴۰ ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۱.۲۵ ۰.۴۹ ۰.۶۰ ۱.۷۵ ۰.۴۶
۱۰۰ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۵
۱۰۱ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۰.۰۴ ۰.۳۳ ۰.۰۸ ۰.۳۲ ۰.۱۶ ۰.۲۴ ۰.۳۲ ۰.۴۳
۱۰۲ کنیا ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۷ ۰.۱۷ ۰.۱۴ ۰.۱۶ ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۰.۰۶ ۰.۳۷
۱۰۳ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۵
۱۰۴ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۱۰
۱۰۵ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۶ تایوان ۵۸.۵۹ ۷۶.۲۷ ۸۱.۳۱ ۹۸.۰۴ ۱۰۸.۵۳ ۱۱۷.۴۱ ۱۳۶.۶۸ ۱۳۳.۴۰
سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)