بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)
توضیحات : تعداد مقالات نانو به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت آن کشور
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶]
۱ سنگاپور ۱۶۱.۷۵ ۲۰۲.۶۶ ۲۱۴.۲۳ ۲۳۷.۶۳ ۲۵۵.۸۴ ۳۰۷.۲۸ ۳۵۰.۷۲ ۳۷۶.۴۸ ۳۹۳.۲۱ ۴۵۸.۱۶ ۴۴۳.۰۰ ۴۲۴.۶۳
۲ سوئیس ۹۷.۲۲ ۱۱۷.۵۹ ۱۲۲.۳۷ ۱۴۲.۰۰ ۱۴۹.۶۷ ۱۶۶.۳۹ ۱۷۸.۹۶ ۱۹۵.۳۳ ۱۹۵.۹۴ ۲۲۸.۷۳ ۲۲۰.۴۷ ۲۳۹.۱۳
۳ کره جنوبی ۵۱.۳۲ ۶۲.۵۱ ۶۹.۲۸ ۸۵.۸۲ ۹۳.۴۹ ۱۰۷.۶۸ ۱۲۷.۳۰ ۱۳۸.۱۱ ۱۴۹.۶۸ ۱۷۲.۳۱ ۱۷۳.۲۶ ۱۷۸.۱۰
۴ فنلاند ۵۲.۹۹ ۶۷.۷۹ ۸۳.۲۰ ۹۸.۲۴ ۱۰۵.۰۸ ۱۱۳.۳۶ ۱۲۰.۲۶ ۱۲۸.۹۳ ۱۳۷.۵۳ ۱۷۴.۱۳ ۱۷۶.۱۱ ۱۷۳.۹۷
۵ سوئد ۶۷.۶۷ ۷۷.۳۱ ۷۷.۳۹ ۸۴.۳۹ ۸۹.۰۵ ۱۰۳.۸۶ ۱۲۲.۱۳ ۱۳۱.۸۴ ۱۴۳.۵۴ ۱۷۶.۱۵ ۱۶۰.۵۲ ۱۷۳.۴۸
۶ دانمارک ۴۴.۲۹ ۵۱.۶۸ ۵۶.۷۶ ۶۶.۶۲ ۷۳.۶۹ ۹۱.۹۳ ۱۱۳.۲۷ ۱۱۲.۶۷ ۱۲۱.۲۸ ۱۶۰.۷۲ ۱۶۱.۷۰ ۱۵۴.۷۷
۷ لوکزامبورگ ۱۲.۹۰ ۱۹.۰۴ ۱۰.۴۲ ۲۴.۵۶ ۳۴.۱۵ ۷۱.۰۱ ۸۴.۸۹ ۱۰۳.۵۹ ۱۲۱.۴۷ ۱۰۶.۰۵ ۱۱۷.۶۳ ۱۵۴.۳۸
۸ ایرلند ۵۷.۶۹ ۶۲.۲۴ ۷۹.۳۴ ۷۵.۷۳ ۸۳.۷۹ ۱۱۳.۸۱ ۱۳۲.۴۱ ۱۳۹.۹۶ ۱۳۷.۴۴ ۱۵۵.۵۱ ۱۶۳.۷۹ ۱۵۳.۷۸
۹ استرالیا ۳۵.۴۵ ۴۵.۲۷ ۵۳.۱۵ ۶۱.۹۸ ۷۱.۲۷ ۷۷.۱۲ ۹۵.۰۸ ۱۰۰.۶۷ ۱۱۷.۷۹ ۱۳۱.۳۳ ۱۶۲.۲۲ ۱۵۳.۱۹
۱۰ اسلوانی ۴۴.۹۹ ۵۴.۳۱ ۷۵.۳۲ ۸۳.۱۱ ۹۱.۱۹ ۹۹.۰۹ ۱۱۱.۵۵ ۱۲۵.۴۲ ۱۴۳.۶۹ ۱۴۹.۸۶ ۱۵۳.۱۴ ۱۵۳.۰۴
۱۱ ایسلند ۲۰.۲۲ ۲۶.۳۳ ۲۵.۶۸ ۴۷.۲۶ ۵۳.۳۸ ۷۲.۳۲ ۵۹.۵۶ ۸۷.۳۰ ۱۳۸.۹۹ ۱۲۸.۲۹ ۱۳۶.۰۳ ۱۴۳.۶۰
۱۲ لیختن اشتاین ۸۶.۰۸ ۱۷۰.۹۷ ۱۴۱.۵۶ ۳۰۹.۵۰ ۱۱۱.۸۴ ۱۶۶.۶۵ ۱۱۰.۳۰ ۱۳۶.۸۲ ۸۱.۴۵ ۱۰۷.۷۴ ۲۱۳.۸۹ ۱۳۲.۷۵
۱۳ قطر ۱.۱۶ ۱.۹۸ ۲.۵۲ ۳.۶۰ ۰.۰۰ ۲.۸۱ ۶.۱۵ ۱۲.۳۲ ۲۲.۶۶ ۴۸.۰۱ ۸۵.۸۳ ۱۲۸.۰۳
۱۴ بلژیک ۴۹.۱۵ ۵۲.۶۲ ۶۰.۱۴ ۶۴.۹۹ ۷۶.۲۳ ۸۳.۳۴ ۹۳.۵۹ ۹۳.۳۷ ۱۰۳.۴۶ ۱۰۹.۰۲ ۱۲۶.۸۴ ۱۱۷.۳۸
۱۵ جمهوری چک ۲۷.۳۲ ۳۴.۳۸ ۳۶.۲۲ ۴۲.۴۷ ۴۸.۱۶ ۵۵.۱۸ ۵۹.۷۴ ۶۳.۸۴ ۷۶.۳۷ ۹۳.۶۸ ۱۱۱.۸۹ ۱۰۷.۷۵
۱۶ هلند ۴۵.۷۱ ۵۲.۲۴ ۵۴.۰۲ ۵۷.۲۸ ۶۷.۲۷ ۷۳.۱۳ ۷۷.۴۶ ۷۹.۸۰ ۹۱.۱۱ ۹۸.۹۶ ۹۶.۶۹ ۱۰۶.۸۸
۱۷ آلمان ۴۸.۶۷ ۵۵.۳۳ ۶۰.۰۶ ۶۴.۶۳ ۶۹.۶۷ ۷۶.۰۶ ۸۵.۶۶ ۸۷.۱۴ ۹۱.۴۹ ۱۰۵.۹۰ ۱۰۷.۴۱ ۱۰۵.۸۸
۱۸ ایران ۱.۸۳ ۴.۰۳ ۶.۶۶ ۱۱.۴۱ ۱۹.۱۹ ۲۷.۰۸ ۳۹.۹۶ ۴۸.۳۰ ۵۹.۵۱ ۷۱.۱۰ ۸۶.۹۷ ۱۰۴.۰۳
۱۹ استونی ۱۹.۱۹ ۲۵.۲۴ ۳۲.۰۷ ۳۳.۶۶ ۳۶.۷۲ ۵۰.۳۲ ۵۴.۹۹ ۵۵.۱۹ ۷۶.۶۳ ۱۰۳.۴۶ ۱۰۹.۴۷ ۱۰۲.۵۵
۲۰ اتریش ۴۶.۵۵ ۵۱.۰۴ ۵۳.۶۴ ۶۴.۲۹ ۶۷.۷۲ ۷۹.۱۵ ۸۴.۸۵ ۸۰.۴۳ ۸۵.۸۶ ۹۰.۵۰ ۱۰۶.۲۲ ۱۰۱.۹۷
۲۱ پرتغال ۱۷.۷۱ ۳۲.۰۳ ۲۸.۹۳ ۳۹.۸۷ ۴۲.۱۱ ۵۳.۹۱ ۶۱.۰۹ ۷۵.۱۳ ۸۹.۷۰ ۹۸.۵۵ ۹۹.۲۵ ۱۰۰.۰۵
۲۲ اسپانیا ۳۰.۳۸ ۳۵.۹۷ ۴۲.۱۹ ۴۶.۷۴ ۵۲.۷۴ ۵۸.۴۶ ۶۵.۴۴ ۷۳.۴۶ ۷۸.۰۱ ۹۱.۶۱ ۸۷.۵۸ ۹۶.۸۷
۲۳ کانادا ۳۷.۴۸ ۴۳.۶۹ ۴۹.۵۰ ۵۴.۱۴ ۵۸.۲۲ ۶۰.۳۱ ۷۰.۰۰ ۷۵.۷۱ ۸۰.۵۸ ۸۲.۸۰ ۹۷.۱۰ ۹۱.۲۷
۲۴ فرانسه ۴۴.۶۳ ۴۹.۲۳ ۵۰.۸۰ ۵۹.۸۲ ۶۲.۲۲ ۶۵.۳۷ ۷۰.۱۲ ۷۳.۷۹ ۷۷.۹۷ ۸۵.۶۰ ۹۰.۲۷ ۸۷.۴۶
۲۵ عربستان ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۱.۲۳ ۱.۷۳ ۵.۲۱ ۱۰.۷۲ ۲۱.۶۰ ۳۱.۸۷ ۴۱.۰۱ ۶۱.۵۴ ۷۷.۹۲ ۸۴.۹۶
۲۶ انگلستان ۳۲.۴۸ ۳۷.۵۹ ۴۲.۰۱ ۴۷.۰۸ ۴۹.۷۱ ۵۱.۷۸ ۵۴.۶۸ ۵۷.۲۲ ۶۲.۵۳ ۷۷.۰۱ ۷۴.۰۱ ۸۴.۳۹
۲۷ ایالات متحده ۳۷.۹۰ ۴۱.۹۴ ۴۵.۰۲ ۴۸.۷۴ ۵۰.۸۵ ۵۶.۳۳ ۶۰.۶۰ ۶۳.۶۸ ۶۷.۷۴ ۷۰.۵۵ ۷۳.۳۲ ۷۶.۲۸
۲۸ ایتالیا ۲۶.۷۴ ۲۹.۸۹ ۳۵.۶۶ ۳۸.۰۸ ۴۲.۲۴ ۴۵.۴۶ ۵۱.۱۶ ۵۴.۴۷ ۵۹.۲۲ ۶۸.۰۲ ۷۳.۹۷ ۷۰.۹۱
۲۹ نروژ ۲۲.۴۹ ۲۳.۸۲ ۳۲.۴۹ ۳۴.۸۱ ۳۹.۵۵ ۳۸.۸۶ ۴۸.۶۶ ۵۸.۹۸ ۶۴.۳۷ ۶۱.۳۲ ۶۵.۷۲ ۶۸.۰۳
۳۰ یونان ۲۵.۱۲ ۲۸.۷۶ ۴۲.۰۹ ۴۳.۲۴ ۴۴.۱۲ ۴۴.۶۹ ۴۷.۱۹ ۵۱.۲۴ ۵۳.۵۳ ۶۱.۲۴ ۶۷.۴۶ ۶۷.۹۳
۳۱ لهستان ۲۲.۴۳ ۲۵.۵۱ ۲۶.۷۶ ۳۰.۲۷ ۳۰.۲۰ ۳۱.۹۹ ۳۴.۲۳ ۳۹.۰۴ ۴۴.۹۵ ۵۴.۱۱ ۵۹.۸۱ ۶۶.۵۴
۳۲ مالزی ۲.۰۳ ۳.۷۱ ۴.۰۲ ۵.۹۰ ۱۰.۸۳ ۱۸.۲۱ ۲۷.۲۴ ۳۲.۰۹ ۴۱.۱۰ ۵۳.۰۰ ۵۸.۴۹ ۶۱.۳۷
۳۳ لیتوانی ۱۸.۰۶ ۲۸.۱۴ ۲۷.۸۵ ۳۵.۹۶ ۳۰.۳۵ ۳۲.۶۱ ۴۳.۹۲ ۴۵.۸۵ ۴۶.۳۲ ۵۹.۳۴ ۶۹.۸۸ ۶۰.۹۳
۳۴ ژاپن ۴۰.۷۵ ۴۴.۰۱ ۴۵.۰۵ ۴۷.۹۶ ۴۸.۶۸ ۴۹.۲۶ ۵۳.۱۶ ۵۲.۸۵ ۵۵.۵۰ ۶۱.۴۴ ۶۰.۶۹ ۵۹.۵۹
۳۵ نیوزلند ۱۹.۵۹ ۳۱.۰۷ ۲۶.۷۵ ۴۰.۱۴ ۳۴.۱۷ ۴۱.۱۴ ۴۷.۶۷ ۴۷.۱۹ ۴۷.۹۵ ۵۹.۶۵ ۵۴.۱۸ ۵۶.۰۴
۳۶ قبرس ۵.۸۴ ۱۰.۵۲ ۱۵.۹۸ ۳۲.۳۶ ۳۲.۷۸ ۳۱.۴۶ ۳۲.۰۰ ۴۴.۰۵ ۵۷.۷۰ ۴۶.۸۶ ۶۰.۲۹ ۵۳.۸۴
۳۷ لتونی ۱۲.۰۶ ۱۶.۲۳ ۱۲.۷۳ ۱۸.۸۳ ۲۰.۵۴ ۲۰.۹۸ ۲۹.۶۲ ۳۵.۳۹ ۳۱.۳۰ ۳۳.۱۰ ۵۶.۱۳ ۵۱.۵۲
۳۸ صربستان ۱۰.۳۵ ۱۵.۹۲ ۲۰.۵۹ ۱۹.۷۳ ۲۹.۵۰ ۲۴.۵۵ ۲۹.۰۳ ۳۹.۰۳ ۴۱.۷۴ ۴۶.۹۸ ۴۳.۹۷ ۴۹.۰۳
۳۹ رومانی ۱۰.۹۸ ۱۲.۸۳ ۲۱.۷۹ ۲۷.۶۶ ۲۵.۰۹ ۳۲.۹۴ ۳۹.۷۱ ۳۸.۱۹ ۴۵.۸۹ ۴۳.۹۰ ۵۰.۵۲ ۴۷.۰۹
۴۰ اسلواکی ۱۸.۴۳ ۲۲.۷۱ ۲۸.۶۵ ۳۲.۹۰ ۳۰.۰۸ ۳۴.۱۳ ۳۴.۲۷ ۴۲.۹۰ ۴۲.۴۹ ۵۸.۱۳ ۵۰.۸۹ ۴۶.۹۷
۴۱ مجارستان ۲۷.۵۶ ۲۷.۱۱ ۲۷.۲۵ ۳۲.۹۷ ۳۰.۸۳ ۲۷.۰۰ ۳۳.۳۹ ۳۶.۲۹ ۳۷.۵۰ ۴۷.۴۳ ۴۴.۰۹ ۴۲.۸۸
۴۲ تونس ۶.۱۴ ۸.۱۴ ۶.۲۱ ۸.۸۴ ۱۱.۵۰ ۱۰.۴۳ ۱۴.۹۶ ۱۶.۰۷ ۱۹.۷۹ ۲۶.۷۴ ۳۶.۵۵ ۴۲.۳۶
۴۳ کرواسی ۱۱.۷۱ ۱۴.۱۹ ۱۷.۱۳ ۱۷.۳۶ ۲۰.۰۹ ۲۰.۸۲ ۲۹.۹۰ ۳۵.۶۲ ۳۲.۱۹ ۳۱.۱۴ ۳۸.۵۴ ۳۸.۱۲
۴۴ چین ۶.۵۲ ۸.۱۱ ۹.۵۹ ۱۱.۶۳ ۱۳.۲۶ ۱۵.۱۳ ۱۸.۵۹ ۲۱.۰۴ ۲۵.۳۹ ۳۰.۳۰ ۳۴.۶۵ ۳۷.۴۸
۴۵ روسیه ۱۲.۰۵ ۱۳.۴۶ ۱۴.۹۵ ۱۶.۴۱ ۱۷.۷۹ ۱۹.۰۸ ۲۰.۰۸ ۲۰.۲۸ ۲۲.۴۲ ۲۵.۹۱ ۳۰.۴۳ ۳۳.۸۴
۴۶ بحرین ۱.۱۲ ۱.۰۴ ۶.۷۶ ۵.۳۸ ۱۰.۹۷ ۱۱.۲۸ ۱۷.۹۹ ۱۰.۰۰ ۲۲.۰۵ ۲۸.۴۳ ۲۷.۷۰ ۳۳.۶۸
۴۷ بلغارستان ۱۵.۰۲ ۱۴.۷۳ ۲۴.۶۵ ۲۳.۸۹ ۲۹.۲۸ ۲۴.۰۷ ۲۹.۱۲ ۲۵.۸۷ ۳۱.۱۱ ۲۸.۲۴ ۳۱.۶۲ ۳۳.۲۵
۴۸ ترکیه ۳.۰۶ ۳.۷۴ ۴.۸۰ ۶.۶۴ ۸.۳۸ ۱۰.۴۸ ۱۲.۴۰ ۱۴.۲۶ ۱۸.۲۷ ۲۲.۰۰ ۲۳.۸۴ ۲۸.۲۷
۴۹ ارمنستان ۷.۳۸ ۷.۴۴ ۱۰.۲۳ ۱۹.۲۶ ۱۳.۵۰ ۱۴.۹۴ ۱۵.۶۵ ۱۷.۳۵ ۱۴.۸۶ ۱۷.۵۵ ۲۴.۶۸ ۲۶.۳۳
۵۰ امارات عربی متحده ۱.۵۳ ۰.۳۸ ۱.۹۹ ۲.۴۷ ۳.۰۰ ۳.۷۵ ۷.۲۶ ۱۰.۴۵ ۱۱.۱۰ ۱۵.۷۶ ۱۹.۶۶ ۲۲.۲۲
۵۱ بلاروس ۱۱.۹۰ ۹.۶۸ ۱۰.۹۸ ۱۶.۲۷ ۱۴.۲۰ ۱۵.۹۱ ۱۵.۹۴ ۱۹.۲۳ ۱۶.۸۰ ۱۶.۰۴ ۲۰.۲۳ ۲۱.۸۸
۵۲ شیلی ۲.۹۷ ۶.۰۷ ۵.۸۲ ۶.۶۶ ۷.۲۵ ۸.۸۳ ۹.۶۸ ۱۲.۷۷ ۱۳.۶۹ ۱۵.۷۳ ۱۷.۴۰ ۲۱.۳۹
کل جهان ۶.۹۴ ۷.۹۶ ۸.۸۲ ۱۰.۰۶ ۱۰.۸۲ ۱۱.۸۹ ۱۳.۶۳ ۱۴.۵۲ ۱۶.۲۵ ۱۹.۳۹ ۱۹.۲۴ ۲۰.۳۴
۵۳ مولداوی ۹.۷۴ ۸.۰۹ ۶.۹۹ ۱۳.۷۳ ۱۴.۳۰ ۱۴.۳۲ ۱۵.۷۳ ۱۵.۷۳ ۱۲.۰۸ ۱۹.۴۰ ۱۵.۷۶ ۲۰.۲۷
۵۴ اوکراین ۸.۶۰ ۸.۸۹ ۱۰.۰۲ ۱۲.۵۸ ۱۰.۴۹ ۱۲.۲۷ ۱۴.۸۸ ۱۳.۵۵ ۱۵.۵۹ ۱۷.۹۶ ۱۸.۳۶ ۱۹.۳۸
۵۵ عمان ۲.۷۹ ۲.۷۱ ۱.۵۰ ۵.۰۷ ۶.۵۹ ۵.۵۹ ۵.۲۵ ۹.۵۲ ۹.۱۶ ۱۴.۳۹ ۱۳.۸۱ ۱۹.۲۱
۵۶ لبنان ۳.۵۱ ۲.۷۱ ۳.۹۲ ۴.۸۶ ۴.۵۴ ۶.۴۶ ۶.۱۰ ۶.۷۱ ۸.۹۱ ۱۱.۴۲ ۱۵.۲۱ ۱۸.۱۵
۵۷ مصر ۰.۹۴ ۱.۴۵ ۲.۰۶ ۲.۵۱ ۳.۷۰ ۴.۴۹ ۵.۶۰ ۷.۵۳ ۹.۵۰ ۱۲.۷۲ ۱۵.۱۱ ۱۶.۴۰
۵۸ آفریقای جنوبی ۱.۸۹ ۲.۰۱ ۲.۳۳ ۳.۰۹ ۳.۹۶ ۵.۰۰ ۶.۱۳ ۷.۲۴ ۸.۷۲ ۱۰.۹۹ ۱۱.۹۲ ۱۵.۴۲
۵۹ کویت ۳.۵۱ ۴.۶۳ ۴.۳۹ ۷.۹۲ ۴.۶۱ ۵.۳۴ ۵.۹۵ ۶.۱۸ ۸.۳۴ ۱۳.۷۵ ۱۱.۱۸ ۱۴.۳۱
۶۰ آرژانتین ۳.۷۸ ۴.۶۰ ۵.۳۵ ۶.۱۹ ۷.۶۵ ۹.۹۵ ۸.۸۳ ۱۰.۰۵ ۱۰.۴۴ ۱۱.۴۰ ۱۲.۹۴ ۱۳.۱۸
۶۱ برزیل ۳.۴۱ ۴.۰۱ ۴.۴۹ ۵.۱۸ ۵.۴۵ ۶.۲۲ ۶.۷۴ ۷.۸۱ ۹.۰۶ ۱۰.۲۰ ۱۱.۳۹ ۱۳.۰۷
۶۲ تایلند ۱.۳۸ ۲.۲۵ ۳.۱۳ ۴.۹۶ ۵.۲۲ ۵.۸۹ ۶.۵۲ ۷.۴۶ ۸.۵۸ ۹.۸۷ ۹.۸۲ ۱۱.۶۶
۶۳ اردن ۲.۸۰ ۵.۰۶ ۴.۰۴ ۷.۴۰ ۷.۳۳ ۷.۱۰ ۸.۱۸ ۹.۱۳ ۸.۴۴ ۸.۱۷ ۱۰.۸۱ ۱۱.۶۳
۶۴ اروگوئه ۲.۱۰ ۲.۷۰ ۲.۹۹ ۴.۴۸ ۴.۷۶ ۴.۴۵ ۹.۴۵ ۸.۸۳ ۹.۱۰ ۱۰.۲۴ ۱۲.۸۲ ۱۰.۴۵
۶۵ هند ۱.۲۶ ۱.۶۷ ۲.۱۰ ۲.۵۴ ۲.۹۹ ۳.۵۵ ۴.۴۶ ۴.۸۶ ۶.۱۰ ۷.۳۸ ۸.۱۹ ۹.۲۶
۶۶ مکزیک ۳.۱۳ ۳.۱۶ ۳.۴۱ ۴.۶۷ ۴.۷۵ ۴.۵۰ ۵.۰۹ ۵.۷۴ ۶.۴۶ ۷.۳۷ ۸.۳۱ ۸.۹۰
۶۷ الجزایر ۰.۹۶ ۱.۶۹ ۱.۸۱ ۲.۲۷ ۲.۶۲ ۲.۹۶ ۳.۱۲ ۴.۰۲ ۴.۱۰ ۵.۱۶ ۷.۳۰ ۸.۳۰
۶۸ عراق ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۱۱ ۰.۲۱ ۰.۳۳ ۰.۵۲ ۰.۷۹ ۱.۴۹ ۳.۹۵ ۴.۶۳ ۵.۲۱ ۷.۸۵
۶۹ آذربایجان ۱.۴۳ ۲.۰۰ ۰.۸۲ ۲.۱۷ ۲.۲۴ ۴.۲۰ ۵.۶۷ ۲.۹۰ ۳.۴۰ ۳.۷۸ ۵.۰۸ ۷.۲۷
۷۰ پاکستان ۰.۱۰ ۰.۲۰ ۰.۴۲ ۰.۵۷ ۰.۷۱ ۰.۸۹ ۱.۳۸ ۱.۹۷ ۲.۶۳ ۳.۶۴ ۴.۹۷ ۶.۸۳
۷۱ قزاقستان ۰.۲۶ ۰.۲۶ ۰.۴۵ ۰.۸۹ ۱.۱۸ ۱.۲۳ ۰.۹۷ ۱.۳۷ ۳.۳۵ ۴.۱۱ ۳.۷۰ ۶.۳۵
۷۲ مراکش ۰.۹۸ ۰.۸۴ ۰.۸۳ ۱.۳۰ ۱.۲۸ ۱.۹۴ ۲.۴۷ ۳.۰۰ ۴.۰۸ ۳.۹۰ ۴.۶۰ ۶.۲۹
۷۳ ویتنام ۰.۲۳ ۰.۵۲ ۰.۵۲ ۱.۳۵ ۰.۷۹ ۱.۰۰ ۱.۵۸ ۱.۵۱ ۳.۱۱ ۳.۲۷ ۳.۹۸ ۴.۹۴
۷۴ کوبا ۳.۸۱ ۳.۶۳ ۲.۶۵ ۳.۷۱ ۳.۳۶ ۲.۱۲ ۳.۷۹ ۴.۳۰ ۴.۱۲ ۳.۸۵ ۴.۲۸ ۴.۸۸
۷۵ گرجستان ۱.۴۳ ۰.۷۳ ۱.۷۱ ۲.۷۳ ۳.۲۷ ۳.۸۲ ۳.۳۵ ۳.۹۲ ۲.۹۱ ۴.۸۳ ۸.۳۴ ۴.۸۴
۷۶ کلمبیا ۰.۹۰ ۱.۱۰ ۱.۴۶ ۲.۴۹ ۱.۸۵ ۲.۹۰ ۲.۶۷ ۳.۶۳ ۲.۹۴ ۳.۶۸ ۴.۴۰ ۴.۲۵
۷۷ بوسنی و هرزگوین ۰.۲۶ ۰.۰۰ ۰.۲۶ ۰.۵۳ ۱.۶۰ ۰.۵۴ ۱.۰۸ ۲.۱۹ ۲.۲۲ ۲.۲۴ ۲.۵۵ ۳.۹۸
۷۸ اکوادور ۰.۱۵ ۰.۰۷ ۰.۲۸ ۰.۰۷ ۰.۱۴ ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۰.۰۶ ۰.۲۶ ۱.۹۵ ۲.۲۹ ۳.۱۷
۷۹ کاستاریکا ۰.۲۴ ۰.۴۶ ۰.۶۹ ۱.۵۸ ۰.۸۹ ۰.۴۴ ۱.۰۹ ۱.۲۹ ۱.۹۱ ۲.۷۳ ۲.۹۱ ۲.۴۷
۸۰ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۴ ۰.۰۰ ۰.۶۹ ۱.۰۴ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۲.۴۳
۸۱ سریلانکا ۰.۹۸ ۰.۹۲ ۰.۸۶ ۰.۶۱ ۰.۵۰ ۰.۶۵ ۰.۸۹ ۱.۲۲ ۱.۱۲ ۱.۷۳ ۱.۹۶ ۲.۱۷
۸۲ کامرون ۰.۲۹ ۰.۰۶ ۰.۲۷ ۰.۳۲ ۰.۵۱ ۰.۴۰ ۰.۴۴ ۰.۲۸ ۰.۸۳ ۰.۴۹ ۱.۰۱ ۱.۸۸
۸۳ جامائیکا ۱.۰۹ ۱.۸۱ ۱.۸۰ ۲.۵۱ ۱.۷۸ ۰.۳۵ ۰.۷۱ ۳.۵۲ ۱.۴۰ ۲.۴۵ ۱.۰۴ ۱.۷۴
۸۴ ونزوئلا ۱.۱۹ ۱.۰۶ ۱.۱۹ ۱.۶۰ ۱.۳۳ ۱.۴۸ ۱.۴۳ ۱.۸۴ ۱.۵۸ ۱.۲۴ ۱.۹۹ ۱.۳۶
۸۵ سوریه ۰.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۳۶ ۰.۳۰ ۰.۵۳ ۰.۷۱ ۰.۶۲ ۰.۴۴ ۰.۶۶ ۰.۶۲ ۰.۹۱ ۱.۱۹
۸۶ قرقیزستان ۰.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۵۶ ۰.۰۰ ۱.۲۷ ۱.۲۵ ۱.۷۵ ۱.۰۳ ۰.۸۴ ۱.۱۵
۸۷ بولیوی ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۱۱ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۰۰ ۰.۳۰ ۰.۲۰ ۰.۲۹ ۰.۳۸ ۰.۸۴ ۱.۱۰
۸۸ نپال ۰.۰۴ ۰.۲۷ ۰.۱۱ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۰.۲۲ ۰.۴۰ ۰.۶۵ ۱.۰۰ ۰.۹۲ ۰.۸۰ ۱.۰۷
۸۹ ازبکستان ۰.۴۶ ۰.۷۹ ۰.۷۱ ۰.۷۰ ۱.۰۸ ۱.۰۲ ۱.۱۶ ۰.۹۴ ۰.۴۰ ۰.۹۸ ۱.۰۲ ۱.۰۴
۹۰ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۲۹ ۰.۰۰ ۰.۲۸ ۰.۰۰ ۰.۵۴ ۰.۲۷ ۰.۷۸ ۱.۵۴ ۰.۲۵ ۰.۹۹
۹۱ بنگلادش ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۰.۱۶ ۰.۱۶ ۰.۲۳ ۰.۳۰ ۰.۲۵ ۰.۴۷ ۰.۴۳ ۰.۵۸ ۰.۸۱ ۰.۹۹
۹۲ پرو ۰.۳۳ ۰.۱۴ ۰.۷۴ ۰.۳۱ ۰.۵۲ ۰.۵۱ ۰.۲۴ ۰.۱۷ ۰.۳۶ ۰.۶۵ ۰.۸۰ ۰.۹۴
۹۳ یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۲۱ ۰.۱۲ ۰.۵۲ ۰.۷۰ ۰.۷۲ ۰.۶۳ ۰.۹۱
۹۴ نیجریه ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۹ ۰.۰۵ ۰.۱۰ ۰.۱۶ ۰.۱۸ ۰.۱۹ ۰.۲۰ ۰.۳۸ ۰.۵۵ ۰.۸۳
۹۵ اندونزی ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۲۹ ۰.۳۹ ۰.۴۶ ۰.۵۷ ۰.۸۳
۹۶ سنگال ۰.۳۶ ۰.۴۳ ۰.۵۱ ۰.۲۵ ۰.۸۰ ۰.۷۷ ۰.۴۵ ۰.۴۴ ۰.۲۱ ۰.۳۴ ۰.۸۷ ۰.۶۵
۹۷ زیمبابوه ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۲۶ ۰.۳۲ ۰.۵۰
۹۸ فیلیپین ۰.۰۸ ۰.۱۴ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۸ ۰.۱۹ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۰.۳۵ ۰.۴۶ ۰.۳۶ ۰.۴۸
۹۹ تاجیکستان ۰.۴۴ ۰.۲۹ ۰.۸۴ ۰.۸۲ ۰.۴۰ ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۱.۲۵ ۰.۴۹ ۰.۶۰ ۱.۶۴ ۰.۴۶
۱۰۰ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۰.۰۴ ۰.۳۳ ۰.۰۸ ۰.۳۲ ۰.۱۶ ۰.۲۴ ۰.۳۲ ۰.۴۳
۱۰۱ کنیا ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۷ ۰.۱۷ ۰.۱۴ ۰.۱۶ ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۰.۰۶ ۰.۳۷
۱۰۲ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۵
۱۰۳ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۰
۱۰۴ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۱۰
۱۰۵ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۶ تایوان ۵۸.۵۰ ۷۶.۲۳ ۸۱.۲۲ ۹۸.۰۴ ۱۰۸.۵۷ ۱۱۷.۴۱ ۱۳۶.۶۴ ۱۳۳.۴۰
سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)