بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)
توضیحات : تعداد مقالات نانو به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت آن کشور
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ سنگاپور ۱۶۱.۷۵ ۲۰۲.۶۶ ۲۱۴.۲۳ ۲۳۷.۶۳ ۲۵۵.۸۴ ۳۰۷.۲۸ ۳۵۰.۷۲ ۳۷۶.۴۸ ۳۹۳.۲۱ ۴۲۳.۰۶ ۴۴۶.۰۷ ۴۲۷.۸۴ ۴۲۵.۱۴
۲ سوئیس ۹۷.۲۲ ۱۱۷.۵۹ ۱۲۲.۳۷ ۱۴۲.۰۰ ۱۴۹.۶۷ ۱۶۶.۲۶ ۱۷۸.۹۶ ۱۹۵.۳۳ ۱۹۵.۸۱ ۲۰۹.۵۶ ۲۲۲.۰۴ ۲۳۹.۶۱ ۲۴۲.۶۲
۳ فنلاند ۵۲.۹۹ ۶۷.۷۹ ۸۳.۲۰ ۹۸.۲۴ ۱۰۵.۰۸ ۱۱۳.۳۶ ۱۲۰.۲۶ ۱۲۸.۹۳ ۱۳۷.۸۹ ۱۶۰.۰۳ ۱۶۸.۹۹ ۱۷۵.۴۳ ۱۸۸.۸۹
۴ سوئد ۶۷.۶۷ ۷۷.۳۱ ۷۷.۳۹ ۸۴.۳۹ ۸۹.۰۵ ۱۰۳.۸۶ ۱۲۲.۱۳ ۱۳۱.۸۴ ۱۴۳.۸۵ ۱۶۰.۹۹ ۱۶۱.۵۴ ۱۷۴.۱۹ ۱۸۶.۴۴
۵ کره جنوبی ۵۱.۳۲ ۶۲.۵۱ ۶۹.۳۳ ۸۵.۸۴ ۹۳.۴۹ ۱۰۷.۶۸ ۱۲۷.۳۰ ۱۳۸.۱۱ ۱۴۹.۶۸ ۱۶۲.۷۷ ۱۷۴.۸۵ ۱۸۱.۰۳ ۱۷۹.۰۱
۶ دانمارک ۴۴.۲۹ ۵۱.۶۸ ۵۶.۷۶ ۶۶.۴۴ ۷۳.۶۹ ۹۱.۹۳ ۱۱۳.۲۷ ۱۱۲.۶۷ ۱۲۱.۱۱ ۱۴۹.۷۳ ۱۵۶.۴۲ ۱۵۶.۱۷ ۱۷۷.۶۶
۷ استرالیا ۳۵.۵۰ ۴۵.۲۲ ۵۳.۱۵ ۶۱.۹۳ ۷۱.۲۷ ۷۷.۱۲ ۹۰.۵۶ ۱۰۰.۸۰ ۱۱۷.۷۹ ۱۳۱.۳۳ ۱۵۰.۰۳ ۱۵۴.۲۳ ۱۵۹.۵۲
۸ اسلوانی ۴۴.۹۹ ۵۴.۳۱ ۷۵.۳۲ ۸۳.۱۱ ۹۱.۱۹ ۹۹.۰۹ ۱۱۱.۰۷ ۱۲۵.۴۲ ۱۴۳.۶۹ ۱۴۳.۰۷ ۱۵۴.۱۱ ۱۵۴.۹۸ ۱۵۹.۱۹
۹ لیختن اشتاین ۸۶.۰۸ ۱۷۰.۹۷ ۱۴۱.۵۶ ۳۰۹.۵۰ ۱۱۱.۸۴ ۱۶۶.۶۵ ۱۱۰.۳۰ ۱۳۶.۸۲ ۸۱.۴۵ ۱۳۴.۶۷ ۲۱۳.۸۹ ۱۳۲.۷۵ ۱۵۸.۲۲
۱۰ ایرلند ۵۷.۶۹ ۶۲.۲۴ ۷۹.۱۱ ۷۵.۷۳ ۸۳.۷۹ ۱۱۳.۸۱ ۱۳۲.۴۱ ۱۳۹.۹۶ ۱۳۷.۴۴ ۱۴۲.۵۱ ۱۴۵.۴۰ ۱۵۴.۸۳ ۱۵۰.۸۲
۱۱ لوکزامبورگ ۱۲.۹۰ ۱۹.۰۴ ۱۰.۴۲ ۲۴.۵۶ ۳۴.۱۵ ۷۱.۰۱ ۸۴.۸۹ ۱۰۳.۵۹ ۱۲۳.۳۱ ۹۵.۲۷ ۱۰۵.۳۴ ۱۵۴.۳۸ ۱۴۱.۸۰
۱۲ ایسلند ۲۰.۲۲ ۲۶.۳۳ ۲۵.۶۸ ۴۷.۲۶ ۵۳.۳۸ ۷۲.۳۲ ۵۹.۵۶ ۸۷.۳۰ ۱۳۸.۹۹ ۱۲۵.۲۳ ۱۳۳.۰۱ ۱۴۳.۶۰ ۱۲۶.۰۰
۱۳ بلژیک ۴۹.۱۵ ۵۲.۶۲ ۶۰.۱۴ ۶۴.۹۹ ۷۶.۲۳ ۸۳.۳۴ ۹۳.۶۸ ۹۳.۵۵ ۱۰۳.۴۶ ۱۰۹.۰۲ ۱۲۰.۱۰ ۱۱۷.۷۳ ۱۲۳.۱۱
۱۴ قطر ۱.۱۶ ۱.۹۸ ۲.۵۲ ۳.۶۰ ۰.۰۰ ۲.۸۱ ۶.۱۵ ۱۲.۳۲ ۲۲.۶۶ ۴۴.۶۴ ۸۶.۶۴ ۱۲۸.۴۱ ۱۲۲.۰۱
۱۵ جمهوری چک ۲۷.۳۲ ۳۴.۳۸ ۳۶.۲۲ ۴۲.۴۷ ۴۸.۱۶ ۵۳.۶۵ ۵۹.۷۴ ۶۳.۹۳ ۷۶.۳۷ ۸۷.۱۲ ۱۰۶.۲۰ ۱۰۹.۲۶ ۱۱۵.۹۴
۱۶ ایران ۱.۸۳ ۴.۰۳ ۶.۶۶ ۱۱.۴۱ ۱۹.۱۹ ۲۷.۰۸ ۳۹.۹۴ ۴۸.۳۰ ۵۹.۵۳ ۷۰.۴۷ ۸۷.۴۴ ۱۰۵.۷۱ ۱۱۵.۳۲
۱۷ اتریش ۴۶.۵۵ ۵۳.۴۶ ۵۳.۶۴ ۶۴.۲۹ ۶۷.۷۲ ۷۹.۱۵ ۸۴.۹۷ ۸۰.۵۵ ۸۵.۸۶ ۹۰.۵۰ ۱۰۰.۷۷ ۱۰۲.۸۹ ۱۱۲.۷۲
۱۸ استونی ۱۹.۱۹ ۲۵.۲۴ ۳۲.۰۷ ۳۳.۶۶ ۳۶.۷۲ ۵۰.۳۲ ۵۴.۹۹ ۵۵.۱۹ ۷۶.۶۳ ۹۵.۰۹ ۱۰۱.۸۷ ۱۰۴.۸۳ ۱۰۸.۷۱
۱۹ پرتغال ۱۷.۷۱ ۳۲.۰۳ ۲۸.۹۳ ۳۹.۷۸ ۴۲.۱۱ ۵۳.۸۲ ۶۱.۰۹ ۷۵.۳۲ ۸۹.۷۰ ۸۸.۰۷ ۱۰۰.۱۲ ۱۰۰.۹۲ ۱۰۸.۲۲
۲۰ آلمان ۴۸.۶۸ ۵۵.۳۳ ۶۰.۰۶ ۶۴.۶۲ ۶۹.۶۴ ۷۶.۰۶ ۸۵.۶۴ ۸۷.۱۵ ۹۱.۵۰ ۹۷.۱۸ ۱۰۰.۷۱ ۱۰۶.۴۶ ۱۰۶.۸۵
۲۱ هلند ۴۵.۷۱ ۵۲.۱۸ ۵۴.۰۲ ۵۷.۲۸ ۶۷.۲۷ ۷۳.۱۳ ۷۷.۴۰ ۷۹.۸۶ ۹۱.۰۵ ۸۷.۸۷ ۹۷.۴۶ ۱۰۷.۳۵ ۱۰۳.۷۸
۲۲ اسپانیا ۳۰.۳۵ ۳۵.۹۷ ۴۲.۱۹ ۴۶.۷۴ ۵۲.۷۱ ۵۸.۴۶ ۶۵.۳۸ ۷۳.۷۰ ۷۸.۰۶ ۸۴.۲۷ ۸۸.۲۷ ۹۷.۲۸ ۹۷.۷۶
۲۳ کانادا ۳۷.۴۵ ۴۳.۶۹ ۴۹.۵۰ ۵۴.۱۱ ۵۸.۲۲ ۶۰.۳۱ ۶۹.۹۷ ۷۵.۷۷ ۸۰.۵۸ ۸۲.۸۰ ۹۱.۱۶ ۹۲.۲۷ ۹۷.۲۵
۲۴ قبرس ۵.۸۴ ۱۰.۵۲ ۱۵.۹۸ ۳۲.۳۶ ۳۲.۷۸ ۳۱.۴۶ ۳۲.۰۰ ۴۴.۰۵ ۵۷.۷۰ ۴۶.۸۶ ۵۳.۴۰ ۵۴.۷۰ ۹۱.۵۶
۲۵ فرانسه ۴۴.۶۳ ۴۹.۲۱ ۵۰.۸۰ ۵۹.۷۹ ۶۲.۲۰ ۶۵.۳۷ ۷۰.۱۱ ۷۳.۷۹ ۷۸.۰۰ ۷۹.۲۱ ۸۴.۹۸ ۸۸.۱۷ ۸۹.۴۲
۲۶ عربستان ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۱.۲۳ ۱.۷۳ ۵.۲۱ ۱۰.۷۲ ۲۱.۶۰ ۳۱.۸۴ ۴۰.۹۸ ۵۸.۰۳ ۷۸.۵۶ ۸۵.۷۰ ۸۸.۶۸
۲۷ انگلستان ۳۲.۴۵ ۳۷.۵۵ ۴۲.۰۱ ۴۷.۰۸ ۴۹.۶۷ ۵۱.۷۳ ۵۴.۶۸ ۵۷.۲۲ ۶۲.۵۵ ۶۸.۰۲ ۷۴.۶۴ ۸۴.۹۵ ۸۷.۸۶
۲۸ ایالات متحده ۳۷.۹۰ ۴۱.۹۴ ۴۵.۰۲ ۴۸.۷۲ ۵۰.۸۴ ۵۶.۳۲ ۶۰.۵۹ ۶۳.۶۴ ۶۷.۷۵ ۷۰.۵۶ ۷۴.۰۸ ۷۷.۰۴ ۷۷.۶۲
۲۹ ایتالیا ۲۷.۱۵ ۲۹.۹۱ ۳۵.۶۶ ۳۸.۰۸ ۴۲.۲۴ ۴۵.۴۶ ۵۱.۱۸ ۵۴.۵۰ ۵۹.۲۰ ۶۱.۹۷ ۶۸.۱۷ ۷۱.۵۷ ۷۴.۰۲
۳۰ نیوزلند ۱۹.۵۹ ۳۱.۰۷ ۲۶.۷۵ ۴۰.۱۴ ۳۴.۱۷ ۴۱.۱۴ ۴۷.۶۷ ۴۷.۱۹ ۴۷.۹۵ ۵۳.۶۶ ۵۴.۸۳ ۵۷.۵۴ ۷۰.۹۲
۳۱ اسلواکی ۱۸.۴۳ ۲۲.۷۱ ۲۸.۶۵ ۳۲.۹۰ ۳۰.۰۸ ۳۳.۳۹ ۳۴.۲۷ ۴۲.۹۰ ۴۲.۴۹ ۵۵.۵۵ ۵۱.۶۲ ۴۷.۷۱ ۶۹.۳۰
۳۲ لهستان ۲۲.۴۳ ۲۵.۵۱ ۲۶.۷۶ ۳۰.۲۷ ۳۰.۲۰ ۳۱.۹۹ ۳۴.۲۳ ۳۹.۰۷ ۴۴.۹۵ ۵۱.۰۹ ۶۰.۴۴ ۶۷.۱۲ ۶۷.۹۹
۳۳ لیتوانی ۱۸.۰۶ ۲۸.۱۴ ۲۷.۸۵ ۳۵.۹۶ ۳۰.۰۴ ۳۲.۶۱ ۴۳.۹۲ ۴۵.۸۵ ۴۶.۳۲ ۵۸.۳۱ ۷۰.۵۷ ۶۱.۶۲ ۶۶.۸۴
۳۴ یونان ۲۵.۱۲ ۲۸.۷۶ ۴۲.۰۹ ۴۳.۲۴ ۴۴.۱۲ ۴۴.۶۹ ۴۷.۱۹ ۵۱.۴۳ ۵۳.۶۲ ۵۶.۸۳ ۶۲.۰۱ ۶۸.۶۷ ۶۳.۶۶
۳۵ مالزی ۲.۰۳ ۳.۷۱ ۴.۰۲ ۵.۹۰ ۱۰.۷۶ ۱۸.۲۱ ۲۷.۲۴ ۳۲.۰۵ ۴۱.۱۰ ۴۹.۱۹ ۵۶.۶۰ ۶۲.۵۹ ۶۰.۸۴
۳۶ ژاپن ۴۰.۷۵ ۴۴.۰۳ ۴۵.۰۳ ۴۷.۹۶ ۴۸.۶۹ ۴۹.۲۶ ۵۳.۱۶ ۵۲.۸۶ ۵۵.۵۱ ۵۷.۳۸ ۵۸.۲۳ ۶۰.۱۸ ۶۰.۶۶
۳۷ لتونی ۱۲.۰۶ ۱۶.۲۳ ۱۲.۷۳ ۱۸.۸۳ ۲۰.۵۴ ۲۰.۹۸ ۲۹.۶۲ ۳۶.۳۸ ۳۱.۳۰ ۳۲.۶۰ ۵۷.۶۵ ۵۲.۰۳ ۵۲.۰۴
۳۸ کرواسی ۱۱.۷۱ ۱۴.۱۹ ۱۷.۱۳ ۱۷.۳۶ ۲۰.۰۹ ۲۰.۶۰ ۳۰.۱۴ ۳۵.۶۲ ۳۲.۱۹ ۳۱.۱۴ ۳۵.۹۲ ۳۸.۶۰ ۴۷.۰۲
۳۹ مجارستان ۲۷.۵۶ ۲۷.۱۱ ۲۷.۱۵ ۳۲.۹۷ ۳۰.۸۳ ۲۷.۰۰ ۳۳.۳۹ ۳۶.۲۹ ۳۷.۵۰ ۴۳.۴۸ ۴۰.۸۴ ۴۲.۹۸ ۴۶.۶۲
۴۰ تونس ۶.۱۴ ۸.۱۴ ۶.۲۱ ۸.۸۴ ۱۱.۵۰ ۱۰.۴۳ ۱۴.۹۶ ۱۶.۰۷ ۱۹.۷۹ ۲۵.۸۴ ۳۶.۹۰ ۴۲.۷۹ ۴۴.۷۴
۴۱ رومانی ۱۰.۹۸ ۱۲.۹۳ ۲۱.۷۹ ۲۷.۶۶ ۲۵.۰۴ ۳۲.۹۴ ۳۹.۷۱ ۳۸.۱۹ ۴۵.۸۴ ۴۱.۲۴ ۵۲.۱۸ ۴۸.۷۷ ۴۴.۳۲
۴۲ صربستان ۱۰.۳۵ ۱۵.۹۲ ۲۰.۵۹ ۱۹.۷۳ ۲۹.۵۰ ۲۴.۵۵ ۲۹.۰۳ ۳۹.۰۳ ۴۱.۷۴ ۴۵.۸۶ ۴۴.۵۴ ۴۹.۱۷ ۴۳.۷۲
۴۳ چین ۶.۵۳ ۸.۱۱ ۹.۵۹ ۱۱.۶۳ ۱۳.۲۶ ۱۵.۱۳ ۱۸.۶۰ ۲۱.۰۳ ۲۵.۴۰ ۳۰.۳۱ ۳۷.۸۰ ۳۷.۵۹ ۴۲.۷۰
۴۴ روسیه ۱۲.۰۵ ۱۳.۴۶ ۱۴.۹۵ ۱۶.۴۱ ۱۷.۷۸ ۱۹.۰۸ ۲۰.۰۳ ۲۰.۲۹ ۲۲.۴۱ ۲۴.۸۳ ۳۲.۱۲ ۳۵.۷۹ ۳۶.۸۷
۴۵ بلغارستان ۱۵.۰۲ ۱۴.۷۳ ۲۴.۶۵ ۲۳.۸۹ ۲۹.۲۸ ۲۴.۰۷ ۲۹.۱۲ ۲۵.۸۷ ۳۱.۱۱ ۲۸.۲۴ ۳۰.۹۳ ۳۳.۵۳ ۳۴.۲۰
۴۶ امارات عربی متحده ۱.۵۳ ۰.۳۸ ۱.۹۹ ۲.۴۷ ۳.۰۰ ۳.۷۵ ۷.۲۶ ۱۰.۴۵ ۱۱.۱۰ ۱۴.۲۲ ۲۰.۳۲ ۲۳.۱۹ ۳۰.۸۵
۴۷ بحرین ۱.۱۲ ۱.۰۴ ۶.۷۶ ۵.۳۸ ۱۰.۹۷ ۱۱.۲۸ ۱۷.۹۹ ۱۰.۰۰ ۲۲.۰۵ ۲۸.۴۳ ۲۷.۷۰ ۳۴.۳۸ ۲۸.۸۱
۴۸ ترکیه ۳.۰۸ ۳.۷۲ ۴.۸۰ ۶.۶۴ ۸.۳۸ ۱۰.۴۸ ۱۲.۴۰ ۱۴.۲۴ ۱۸.۲۷ ۲۰.۷۸ ۲۴.۰۳ ۲۸.۳۵ ۲۸.۷۷
۴۹ بلاروس ۱۱.۹۰ ۹.۶۸ ۱۰.۹۸ ۱۶.۲۷ ۱۴.۲۰ ۱۵.۹۱ ۱۵.۹۴ ۱۹.۲۳ ۱۶.۸۰ ۱۶.۰۴ ۲۰.۹۷ ۲۲.۸۳ ۲۵.۷۷
۵۰ شیلی ۲.۷۹ ۶.۰۷ ۵.۸۲ ۶.۶۶ ۷.۲۵ ۸.۸۳ ۹.۶۲ ۱۲.۸۸ ۱۳.۶۹ ۱۵.۷۳ ۱۷.۱۱ ۲۱.۵۵ ۲۲.۶۰
کل جهان ۶.۹۴ ۷.۹۶ ۸.۸۲ ۱۰.۰۶ ۱۰.۸۲ ۱۱.۸۹ ۱۳.۶۳ ۱۴.۵۲ ۱۶.۲۵ ۱۹.۳۹ ۱۹.۵۰ ۲۰.۵۶ ۲۱.۵۸
۵۱ اوکراین ۸.۵۸ ۸.۸۹ ۱۰.۰۲ ۱۲.۵۸ ۱۰.۴۹ ۱۲.۲۷ ۱۴.۸۸ ۱۳.۵۵ ۱۵.۵۹ ۱۷.۳۲ ۱۹.۱۳ ۲۰.۵۵ ۲۱.۱۲
۵۲ ارمنستان ۷.۳۸ ۷.۴۴ ۱۰.۲۳ ۱۹.۲۶ ۱۳.۵۰ ۱۴.۹۴ ۱۵.۶۵ ۱۷.۷۰ ۱۴.۸۶ ۱۷.۵۵ ۲۵.۰۳ ۲۶.۶۷ ۲۰.۸۲
۵۳ مصر ۰.۹۴ ۱.۴۳ ۲.۰۶ ۲.۵۱ ۳.۶۹ ۴.۴۹ ۵.۶۰ ۷.۵۳ ۹.۵۰ ۱۲.۳۱ ۱۵.۲۰ ۱۷.۱۲ ۱۹.۳۹
۵۴ عمان ۲.۷۹ ۲.۷۱ ۱.۵۰ ۵.۰۷ ۶.۵۹ ۵.۵۹ ۵.۲۵ ۹.۵۲ ۹.۱۶ ۱۳.۱۳ ۱۳.۸۱ ۱۹.۴۴ ۱۹.۲۰
۵۵ کویت ۳.۵۱ ۴.۶۳ ۴.۳۹ ۷.۹۲ ۴.۶۱ ۵.۳۴ ۵.۹۵ ۶.۱۸ ۸.۳۴ ۱۳.۴۸ ۱۰.۹۳ ۱۴.۵۶ ۱۸.۱۳
۵۶ اروگوئه ۲.۱۰ ۲.۷۰ ۲.۹۹ ۴.۴۸ ۴.۷۶ ۴.۴۵ ۹.۴۵ ۸.۸۳ ۹.۱۰ ۹.۳۶ ۱۲.۸۲ ۱۰.۷۴ ۱۷.۶۵
۵۷ مولداوی ۹.۴۶ ۸.۰۹ ۶.۹۹ ۱۳.۷۳ ۱۴.۳۰ ۱۴.۳۲ ۱۵.۷۳ ۱۵.۷۳ ۱۲.۰۸ ۱۷.۴۳ ۱۷.۱۶ ۲۲.۸۰ ۱۶.۹۰
۵۸ آفریقای جنوبی ۱.۸۹ ۲.۰۱ ۲.۳۳ ۳.۰۹ ۳.۹۶ ۵.۰۰ ۶.۱۳ ۷.۲۴ ۸.۷۲ ۱۰.۲۷ ۱۲.۱۱ ۱۵.۵۶ ۱۵.۷۳
۵۹ آرژانتین ۳.۷۸ ۴.۶۰ ۵.۳۵ ۶.۱۹ ۷.۶۵ ۹.۹۵ ۸.۸۳ ۱۰.۰۵ ۱۰.۴۴ ۱۱.۴۰ ۱۲.۶۲ ۱۳.۴۳ ۱۴.۵۲
۶۰ برزیل ۳.۴۱ ۴.۰۱ ۴.۴۹ ۵.۱۸ ۵.۴۵ ۶.۲۲ ۶.۷۴ ۷.۸۱ ۹.۰۶ ۱۰.۲۰ ۱۰.۸۶ ۱۳.۲۱ ۱۴.۰۹
۶۱ اردن ۲.۸۰ ۵.۰۶ ۴.۰۴ ۷.۴۰ ۷.۳۳ ۷.۱۰ ۸.۱۸ ۹.۱۳ ۸.۴۴ ۷.۶۱ ۱۱.۲۵ ۱۲.۰۶ ۱۴.۰۲
۶۲ تایلند ۱.۳۸ ۲.۲۵ ۳.۱۳ ۴.۹۶ ۵.۲۲ ۵.۸۹ ۶.۵۰ ۷.۴۶ ۸.۵۸ ۹.۴۷ ۹.۹۸ ۱۱.۸۸ ۱۳.۸۵
۶۳ لبنان ۳.۵۱ ۲.۷۱ ۳.۹۲ ۴.۸۶ ۴.۵۴ ۶.۴۶ ۶.۱۰ ۶.۷۱ ۸.۹۱ ۹.۱۰ ۱۴.۱۸ ۱۷.۹۸ ۱۲.۵۰
۶۴ عراق ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۱۱ ۰.۲۱ ۰.۳۳ ۰.۵۲ ۰.۷۹ ۱.۴۹ ۳.۹۸ ۴.۴۳ ۵.۲۶ ۸.۲۳ ۱۰.۶۶
۶۵ مکزیک ۳.۱۳ ۳.۱۶ ۳.۴۱ ۴.۶۷ ۴.۷۵ ۴.۵۰ ۵.۰۹ ۵.۷۴ ۶.۴۶ ۶.۹۰ ۸.۴۴ ۹.۰۲ ۱۰.۵۴
۶۶ الجزایر ۰.۹۶ ۱.۶۹ ۱.۸۱ ۲.۲۷ ۲.۶۲ ۲.۹۶ ۳.۱۲ ۴.۰۲ ۴.۱۰ ۵.۱۱ ۷.۴۰ ۸.۵۵ ۱۰.۰۲
۶۷ هند ۱.۲۶ ۱.۶۷ ۲.۱۰ ۲.۵۴ ۲.۹۹ ۳.۵۵ ۴.۴۶ ۴.۸۸ ۶.۱۱ ۷.۳۸ ۸.۴۱ ۹.۳۹ ۹.۹۵
۶۸ آذربایجان ۱.۴۳ ۲.۰۰ ۰.۸۲ ۲.۱۷ ۲.۲۴ ۴.۲۰ ۵.۶۷ ۲.۹۰ ۳.۴۰ ۳.۷۸ ۵.۱۸ ۸.۴۰ ۹.۱۳
۶۹ پاکستان ۰.۱۰ ۰.۲۰ ۰.۴۲ ۰.۵۷ ۰.۷۱ ۰.۸۹ ۱.۳۸ ۱.۹۷ ۲.۶۳ ۳.۴۷ ۵.۰۴ ۶.۸۸ ۸.۷۷
۷۰ قزاقستان ۰.۲۰ ۰.۳۳ ۰.۴۵ ۰.۸۹ ۱.۱۸ ۱.۲۳ ۰.۹۷ ۱.۳۷ ۳.۳۵ ۳.۶۴ ۴.۶۷ ۶.۸۶ ۸.۵۴
۷۱ نروژ ۲۲.۴۹ ۲۳.۸۲ ۳۲.۴۹ ۳۴.۸۱ ۳۹.۷۶ ۳۸.۶۶ ۴۸.۶۶ ۵۸.۹۸ ۶۴.۷۷ ۵۷.۶۲ ۶۶.۳۰ ۶۸.۶۰ ۸.۳۳
۷۲ مراکش ۰.۹۸ ۰.۸۴ ۰.۸۳ ۱.۳۰ ۱.۲۸ ۱.۹۴ ۲.۴۷ ۳.۰۰ ۴.۰۸ ۳.۷۰ ۴.۶۵ ۶.۲۹ ۷.۰۰
۷۳ کلمبیا ۰.۹۰ ۱.۱۰ ۱.۴۶ ۲.۴۹ ۱.۸۵ ۲.۹۰ ۲.۶۷ ۳.۶۳ ۲.۹۴ ۳.۶۸ ۴.۵۲ ۴.۴۶ ۶.۲۴
۷۴ گرجستان ۱.۴۳ ۰.۷۳ ۱.۷۱ ۲.۷۳ ۳.۲۷ ۳.۸۲ ۳.۳۵ ۳.۹۲ ۲.۹۱ ۴.۵۶ ۷.۵۳ ۴.۸۴ ۶.۱۹
۷۵ ویتنام ۰.۲۳ ۰.۵۲ ۰.۵۲ ۱.۳۵ ۰.۷۹ ۱.۰۰ ۱.۵۸ ۱.۵۲ ۳.۱۱ ۳.۲۰ ۳.۶۶ ۵.۱۲ ۵.۵۰
۷۶ کوبا ۳.۸۱ ۳.۶۳ ۲.۶۵ ۳.۷۱ ۳.۳۶ ۲.۱۲ ۳.۷۹ ۴.۳۰ ۴.۱۲ ۳.۸۵ ۴.۱۹ ۴.۸۸ ۵.۱۴
۷۷ کاستاریکا ۰.۲۴ ۰.۴۶ ۰.۶۹ ۱.۵۸ ۰.۸۹ ۰.۴۴ ۱.۰۹ ۱.۲۹ ۱.۹۱ ۲.۷۳ ۲.۵۰ ۲.۴۷ ۴.۸۹
۷۸ بوسنی و هرزگوین ۰.۲۶ ۰.۰۰ ۰.۲۶ ۰.۵۳ ۱.۶۰ ۰.۵۴ ۱.۰۸ ۲.۱۹ ۲.۲۲ ۲.۲۴ ۲.۵۵ ۳.۹۸ ۴.۲۸
۷۹ سریلانکا ۰.۹۸ ۰.۹۲ ۰.۸۶ ۰.۶۱ ۰.۵۰ ۰.۶۵ ۰.۸۹ ۱.۱۸ ۱.۱۲ ۱.۶۴ ۱.۹۶ ۲.۱۷ ۳.۶۴
۸۰ اکوادور ۰.۱۵ ۰.۰۷ ۰.۲۸ ۰.۰۷ ۰.۱۴ ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۰.۰۶ ۰.۲۶ ۱.۷۰ ۲.۲۳ ۳.۲۳ ۳.۴۹
۸۱ جامائیکا ۱.۰۹ ۱.۸۱ ۱.۸۰ ۲.۵۱ ۱.۷۸ ۰.۳۵ ۰.۷۱ ۳.۵۲ ۱.۴۰ ۲.۱۰ ۱.۰۴ ۱.۷۴ ۲.۷۷
۸۲ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۲۹ ۰.۰۰ ۰.۲۸ ۰.۰۰ ۰.۵۴ ۰.۲۷ ۰.۷۸ ۱.۵۴ ۰.۲۵ ۰.۹۹ ۱.۹۵
۸۳ ونزوئلا ۱.۱۹ ۱.۰۶ ۱.۱۹ ۱.۶۰ ۱.۳۳ ۱.۴۸ ۱.۴۳ ۱.۸۷ ۱.۵۸ ۱.۰۱ ۱.۹۹ ۱.۴۶ ۱.۷۲
۸۴ یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۲۱ ۰.۱۲ ۰.۵۲ ۰.۷۰ ۰.۷۲ ۰.۶۳ ۰.۹۱ ۱.۶۶
۸۵ سوریه ۰.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۳۶ ۰.۳۰ ۰.۵۳ ۰.۷۱ ۰.۶۲ ۰.۴۴ ۰.۶۶ ۰.۶۲ ۰.۹۶ ۱.۱۹ ۱.۵۹
۸۶ کامرون ۰.۲۹ ۰.۰۶ ۰.۲۷ ۰.۳۲ ۰.۵۱ ۰.۴۰ ۰.۴۴ ۰.۲۸ ۰.۸۳ ۰.۴۹ ۱.۱۴ ۱.۸۸ ۱.۵۸
۸۷ بنگلادش ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۰.۱۶ ۰.۱۶ ۰.۲۳ ۰.۳۰ ۰.۲۵ ۰.۴۷ ۰.۴۳ ۰.۵۸ ۰.۷۶ ۱.۰۱ ۱.۴۲
۸۸ نیجریه ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۹ ۰.۰۵ ۰.۱۰ ۰.۱۶ ۰.۱۸ ۰.۱۹ ۰.۲۰ ۰.۳۳ ۰.۶۰ ۰.۸۴ ۱.۳۲
۸۹ ازبکستان ۰.۴۶ ۰.۷۹ ۰.۷۱ ۰.۷۰ ۱.۰۸ ۱.۰۲ ۱.۱۶ ۰.۹۴ ۰.۴۰ ۰.۹۴ ۱.۲۵ ۱.۰۴ ۱.۲۴
۹۰ اندونزی ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۲۹ ۰.۳۹ ۰.۴۴ ۰.۶۱ ۰.۸۶ ۱.۱۲
۹۱ پرو ۰.۳۳ ۰.۱۴ ۰.۷۴ ۰.۳۱ ۰.۵۲ ۰.۵۱ ۰.۲۴ ۰.۱۷ ۰.۳۶ ۰.۶۱ ۰.۸۰ ۱.۰۱ ۱.۰۳
۹۲ تاجیکستان ۰.۴۴ ۰.۲۹ ۰.۸۴ ۰.۸۲ ۰.۴۰ ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۱.۲۵ ۰.۴۹ ۰.۶۰ ۱.۷۵ ۰.۴۶ ۱.۰۱
۹۳ فیلیپین ۰.۰۸ ۰.۱۴ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۸ ۰.۱۹ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۰.۳۵ ۰.۴۴ ۰.۴۰ ۰.۴۸ ۰.۸۴
۹۴ سنگال ۰.۳۶ ۰.۴۳ ۰.۵۱ ۰.۲۵ ۰.۸۰ ۰.۷۷ ۰.۴۵ ۰.۴۴ ۰.۲۱ ۰.۳۴ ۰.۸۷ ۰.۶۵ ۰.۶۹
۹۵ قرقیزستان ۰.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۵۶ ۰.۰۰ ۱.۲۷ ۱.۲۵ ۱.۷۵ ۱.۰۳ ۰.۸۴ ۱.۱۵ ۰.۶۵
۹۶ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۰.۰۴ ۰.۳۳ ۰.۰۸ ۰.۳۲ ۰.۱۶ ۰.۲۴ ۰.۳۲ ۰.۴۳ ۰.۶۳
۹۷ نپال ۰.۰۴ ۰.۲۷ ۰.۱۱ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۰.۲۲ ۰.۴۰ ۰.۶۹ ۱.۰۰ ۰.۹۲ ۰.۸۴ ۱.۰۷ ۰.۵۸
۹۸ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۵۲
۹۹ کنیا ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۷ ۰.۱۷ ۰.۱۴ ۰.۱۶ ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۰.۰۶ ۰.۳۷ ۰.۵۲
۱۰۰ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۵ ۰.۴۴
۱۰۱ بولیوی ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۱۱ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۰۰ ۰.۳۰ ۰.۲۰ ۰.۲۹ ۰.۳۸ ۰.۸۴ ۱.۱۰ ۰.۳۶
۱۰۲ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۴ ۰.۰۰ ۰.۶۹ ۱.۰۴ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۲.۴۳ ۰.۳۵
۱۰۳ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۸
۱۰۴ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۰
۱۰۵ تایوان ۵۸.۵۹ ۷۶.۲۷ ۸۱.۳۱ ۹۸.۰۴ ۱۰۸.۵۳ ۱۱۷.۴۱ ۱۳۶.۶۸ ۱۳۳.۴۰
۱۰۶ زیمبابوه ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۲۶ ۰.۵۱ ۰.۵۰
سرانه مقالات نانو (مقاله به میلیون نفر)