بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد کل ارجاعات مقالات نانو (ارجاع)
توضیحات : برابر است با مجموع ارجاعات داده شده به مقالات فناوری نانو از زمان انتشار مقالات تا زمان گردآوری اطلاعات. به عنوان مثال، تعداد کل ارجاعات مقالات نانوی 2001 برابر است با مجموع کل ارجاعات داده شده به مقالات نانوی منتشر شده در سال 2001، از زمان انتشار آنها (سال 2001) تا زمان گردآوری تعداد ارجاعات آنها (مثلا سال 2006)
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو (ارجاع)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
۱ چین ۷۳,۴۲۵ ۱۰۸,۶۵۷ ۱۵۲,۲۰۴ ۱۹۱,۱۲۵ ۲۲۷,۷۴۳ ۲۹۳,۴۴۲ ۲۵۸,۲۶۱ ۳۸۷,۹۵۶ ۴۱۷,۳۳۴ ۴۵۵,۶۲۰ ۴۹۳,۸۴۱ ۴۶۲,۳۲۳ ۳۹۸,۲۳۷ ۲۸۵,۸۹۲ ۹۸,۵۲۱
۲ ایالات متحده ۳۹۷,۶۹۵ ۴۷۳,۴۴۷ ۵۵۳,۲۱۴ ۵۸۱,۹۳۹ ۵۴۷,۲۱۱ ۶۳۸,۸۱۰ ۴۸۷,۷۸۸ ۶۵۱,۱۴۷ ۶۱۰,۸۷۲ ۶۰۸,۳۸۲ ۵۱۵,۱۵۵ ۴۱۹,۳۶۸ ۳۰۹,۷۱۸ ۱۸۲,۹۹۲ ۵۴,۱۱۵
۳ آلمان ۱۱۳,۱۲۷ ۱۲۸,۲۱۱ ۱۲۸,۳۱۵ ۱۴۶,۸۷۷ ۱۴۲,۰۱۷ ۱۶۹,۸۹۳ ۱۶۹,۰۹۲ ۱۷۱,۲۴۰ ۱۶۰,۸۷۵ ۱۵۸,۶۶۳ ۱۴۲,۳۳۸ ۱۱۵,۳۹۱ ۸۶,۳۲۴ ۵۰,۳۶۰ ۱۶,۱۸۴
۴ هند ۱۸,۷۵۴ ۲۱,۷۸۶ ۳۱,۱۰۵ ۳۶,۵۴۵ ۳۵,۰۹۶ ۴۸,۰۵۶ ۵۸,۲۳۴ ۶۴,۳۳۱ ۷۱,۸۶۲ ۷۳,۵۰۶ ۷۸,۳۶۵ ۶۹,۴۳۴ ۶۲,۲۵۱ ۴۴,۲۸۵ ۱۵,۳۴۳
۵ کره جنوبی ۳۵,۱۰۷ ۴۳,۵۷۲ ۵۲,۲۲۷ ۶۴,۸۹۷ ۶۹,۱۰۸ ۸۳,۰۲۱ ۹۵,۸۱۷ ۱۰۰,۹۲۰ ۱۰۷,۹۵۴ ۱۱۸,۶۸۵ ۱۱۰,۵۲۰ ۹۵,۲۹۱ ۷۶,۸۹۴ ۴۶,۵۷۴ ۱۴,۵۵۲
۶ ژاپن ۱۱۵,۳۱۹ ۱۲۱,۹۰۳ ۱۴۰,۵۷۹ ۱۵۰,۷۶۲ ۱۴۳,۶۶۳ ۱۴۶,۶۷۶ ۱۴۰,۲۰۹ ۱۳۷,۴۸۰ ۱۳۰,۴۵۹ ۱۲۲,۹۲۳ ۱۰۸,۲۹۰ ۸۴,۱۷۸ ۶۲,۶۵۷ ۳۷,۲۰۴ ۱۱,۴۴۹
۷ انگلستان ۵۲,۱۹۱ ۶۰,۴۰۲ ۶۵,۴۳۲ ۹۱,۱۸۶ ۸۲,۵۳۲ ۹۹,۵۰۱ ۱۱۶,۵۴۳ ۹۹,۴۳۸ ۹۱,۵۴۰ ۸۳,۶۱۰ ۸۱,۴۲۶ ۶۷,۶۸۲ ۵۴,۷۹۹ ۳۳,۱۱۳ ۱۰,۳۸۴
۸ ایران ۱۹۶ ۸۱۹ ۶۱۳ ۱,۵۴۹ ۳,۱۸۵ ۸,۰۲۶ ۱۲,۷۱۳ ۱۶,۴۵۴ ۲۵,۷۶۴ ۳۴,۱۱۰ ۳۹,۲۷۰ ۳۵,۸۶۲ ۳۲,۲۱۱ ۲۶,۱۶۲ ۹,۸۸۵
۹ استرالیا ۱۵,۴۵۷ ۱۶,۵۹۶ ۲۰,۴۵۰ ۲۵,۶۶۰ ۲۵,۰۳۹ ۳۳,۸۶۱ ۳۵,۹۷۹ ۵۱,۰۶۱ ۴۸,۰۲۱ ۴۸,۷۴۷ ۴۷,۷۵۲ ۴۳,۰۱۸ ۳۶,۷۰۸ ۲۳,۶۵۸ ۸,۸۴۰
۱۰ فرانسه ۶۱,۸۵۲ ۷۵,۴۲۵ ۷۹,۲۳۹ ۸۰,۰۹۲ ۸۳,۹۳۸ ۱۰۷,۷۷۰ ۹۸,۴۲۳ ۱۰۴,۱۲۰ ۹۶,۳۲۳ ۹۵,۶۹۷ ۸۰,۱۶۰ ۶۸,۶۸۳ ۴۸,۸۹۵ ۲۸,۹۷۹ ۸,۵۳۸
۱۱ اسپانیا ۲۳,۹۴۴ ۳۰,۵۷۷ ۳۴,۰۱۴ ۳۷,۸۵۲ ۴۴,۴۰۳ ۵۷,۰۹۱ ۶۲,۱۴۱ ۵۹,۳۹۴ ۵۹,۹۵۸ ۶۶,۶۷۵ ۵۹,۱۸۴ ۵۳,۰۷۹ ۳۸,۶۳۵ ۲۳,۷۶۶ ۷,۷۰۷
۱۲ ایتالیا ۲۹,۸۷۶ ۳۷,۶۵۳ ۴۱,۲۶۵ ۴۵,۹۶۲ ۴۶,۷۲۰ ۴۷,۹۸۷ ۵۳,۷۰۰ ۵۵,۵۰۹ ۵۶,۸۴۴ ۵۸,۳۸۴ ۵۲,۴۸۳ ۴۵,۰۱۵ ۳۶,۲۸۱ ۲۱,۲۱۶ ۷,۳۸۲
۱۳ سنگاپور ۸,۵۸۵ ۱۱,۴۶۲ ۱۵,۱۴۹ ۲۹,۵۳۹ ۳۱,۲۲۹ ۳۳,۴۰۶ ۳۵,۵۸۰ ۴۱,۰۲۷ ۴۳,۷۹۳ ۵۵,۴۳۳ ۵۴,۳۸۴ ۵۶,۲۷۲ ۳۹,۳۲۵ ۲۵,۲۶۱ ۷,۱۲۷
۱۴ کانادا ۲۵,۰۲۲ ۲۷,۷۶۰ ۳۸,۵۴۲ ۴۲,۵۱۶ ۴۵,۹۷۷ ۵۵,۱۵۷ ۵۵,۹۱۹ ۵۴,۷۵۸ ۵۷,۷۷۰ ۵۰,۱۹۸ ۵۱,۰۴۹ ۴۱,۶۳۶ ۳۱,۱۹۷ ۱۹,۴۰۸ ۵,۸۳۳
۱۵ عربستان ۱۲۵ ۳۰۸ ۴۳ ۱۶۲ ۳۳۲ ۱۹۹ ۳۴۲ ۶۲۰ ۲,۹۹۳ ۷,۴۵۰ ۱۳,۳۹۵ ۱۵,۱۱۷ ۱۳,۵۸۹ ۱۳,۸۸۲ ۵,۷۳۸
۱۶ تایوان ۱۲,۳۷۸ ۱۴,۸۰۷ ۱۹,۴۱۱ ۲۹,۵۹۰ ۳۴,۲۵۹ ۴۲,۳۶۹ ۴۶,۲۵۸ ۴۷,۵۲۵ ۵۰,۳۵۲ ۴۷,۴۳۷ ۴۷,۱۰۷ ۳۹,۴۷۲ ۲۷,۸۸۹ ۱۶,۴۴۵ ۴,۵۱۰
۱۷ سوئیس ۳۲,۱۸۴ ۲۶,۱۳۷ ۲۹,۷۰۰ ۳۶,۰۵۷ ۳۷,۲۳۰ ۴۲,۶۸۵ ۴۲,۸۵۳ ۴۵,۸۲۸ ۴۰,۵۳۴ ۴۰,۶۹۹ ۴۳,۶۳۷ ۳۳,۴۱۰ ۲۶,۲۱۱ ۱۴,۹۰۳ ۴,۳۳۸
۱۸ هلند ۲۸,۴۱۲ ۲۶,۱۶۲ ۳۰,۹۴۱ ۳۴,۸۹۹ ۴۰,۶۵۶ ۴۶,۵۸۴ ۴۷,۸۵۰ ۴۳,۷۱۱ ۴۰,۱۸۹ ۳۶,۹۸۰ ۳۰,۴۴۳ ۲۷,۴۱۰ ۱۹,۹۰۶ ۱۱,۵۰۵ ۳,۷۲۵
۱۹ روسیه ۲۳,۱۲۰ ۲۳,۷۶۱ ۲۶,۰۲۴ ۴۷,۶۵۴ ۳۲,۷۹۷ ۲۸,۸۹۶ ۳۰,۴۸۸ ۲۶,۱۱۶ ۲۵,۳۴۳ ۲۲,۸۳۶ ۲۰,۷۹۲ ۱۸,۷۲۱ ۱۵,۸۰۰ ۱۰,۰۵۰ ۳,۲۷۸
۲۰ سوئد ۱۸,۰۵۹ ۲۰,۴۰۴ ۲۲,۱۵۰ ۲۲,۷۱۴ ۱۸,۴۰۱ ۲۲,۷۰۶ ۲۴,۳۹۸ ۲۵,۹۱۸ ۲۵,۷۹۴ ۲۶,۳۴۰ ۲۴,۵۵۵ ۲۰,۶۷۲ ۱۶,۵۸۴ ۹,۶۱۷ ۲,۸۵۱
۲۱ لهستان ۸,۰۲۹ ۱۱,۰۹۲ ۱۲,۵۱۸ ۱۴,۲۶۷ ۱۵,۲۴۲ ۱۸,۱۳۸ ۱۸,۴۳۹ ۱۳,۷۸۸ ۱۴,۷۵۹ ۱۳,۹۲۴ ۱۲,۶۵۲ ۱۲,۴۸۵ ۱۰,۰۳۶ ۶,۹۸۴ ۲,۶۶۵
۲۲ مالزی ۵۸۷ ۳۶۹ ۹۴۴ ۱,۴۶۳ ۱,۳۱۶ ۲,۴۰۱ ۲,۳۴۳ ۲,۷۵۶ ۴,۰۱۷ ۷,۰۸۳ ۹,۱۳۹ ۹,۱۳۸ ۸,۶۱۷ ۶,۲۲۷ ۲,۵۰۰
۲۳ بلژیک ۱۱,۴۰۴ ۱۶,۲۸۷ ۱۶,۰۲۱ ۱۷,۴۱۵ ۱۵,۶۹۰ ۱۹,۳۲۸ ۲۰,۳۹۳ ۲۲,۱۶۷ ۲۳,۲۱۵ ۲۲,۰۴۶ ۲۰,۷۵۱ ۱۷,۰۰۴ ۱۲,۲۶۸ ۷,۵۶۶ ۲,۴۸۹
۲۴ ترکیه ۱,۸۶۳ ۲,۹۰۷ ۳,۳۰۸ ۴,۵۰۷ ۴,۵۲۶ ۵,۳۴۱ ۷,۴۱۵ ۱۱,۶۴۹ ۱۵,۲۳۷ ۱۳,۵۸۱ ۱۳,۴۱۰ ۱۱,۰۹۱ ۹,۳۶۶ ۷,۱۹۴ ۲,۴۱۷
۲۵ برزیل ۸,۵۱۱ ۱۱,۲۲۷ ۱۳,۸۹۵ ۱۳,۸۰۳ ۱۳,۴۶۷ ۱۵,۷۵۷ ۱۹,۲۹۵ ۱۷,۳۰۱ ۱۸,۶۱۰ ۱۸,۷۶۳ ۱۶,۴۷۵ ۱۳,۷۰۱ ۱۱,۴۱۰ ۷,۳۶۰ ۲,۳۲۵
۲۶ مصر ۴۵۴ ۱,۳۱۰ ۱,۷۰۶ ۱,۱۲۲ ۱,۷۶۰ ۲,۱۶۱ ۳,۶۵۰ ۳,۶۶۹ ۴,۹۶۴ ۵,۶۷۶ ۶,۶۷۹ ۷,۴۸۷ ۶,۳۲۵ ۴,۹۵۳ ۲,۰۱۰
۲۷ دانمارک ۷,۹۹۴ ۱۰,۰۲۱ ۱۲,۵۱۵ ۱۰,۲۹۵ ۱۰,۷۹۷ ۱۱,۳۹۴ ۱۳,۳۹۰ ۱۳,۶۰۰ ۱۴,۹۲۱ ۱۴,۸۵۰ ۱۵,۰۳۱ ۱۱,۴۵۴ ۸,۴۰۱ ۵,۹۶۹ ۱,۸۳۳
۲۸ فنلاند ۵,۳۹۵ ۹,۶۷۸ ۷,۸۹۹ ۱۰,۹۴۸ ۷,۱۱۵ ۱۰,۴۶۷ ۱۲,۷۰۱ ۱۴,۷۴۵ ۱۴,۶۴۳ ۱۴,۷۲۲ ۱۳,۱۸۵ ۹,۶۸۷ ۷,۶۸۷ ۵,۰۷۰ ۱,۶۴۴
۲۹ پاکستان ۴۶ ۱۳۵ ۶۶۳ ۱,۰۹۸ ۵۴۳ ۹۱۱ ۲,۱۰۴ ۲,۲۱۴ ۲,۲۴۸ ۲,۹۲۰ ۲,۶۹۳ ۳,۲۴۸ ۳,۶۴۲ ۳,۰۹۲ ۱,۵۹۰
۳۰ جمهوری چک ۳,۶۵۲ ۴,۶۲۳ ۴,۵۷۰ ۶,۵۳۷ ۶,۲۵۶ ۹,۵۹۳ ۸,۵۱۹ ۹,۳۶۶ ۱۰,۱۳۶ ۹,۶۳۵ ۹,۹۸۱ ۷,۴۱۷ ۶,۳۷۳ ۴,۳۱۲ ۱,۵۲۲
۳۱ اتریش ۱۴,۴۷۸ ۱۲,۰۲۳ ۱۸,۰۵۹ ۱۴,۳۵۷ ۱۲,۴۸۰ ۱۶,۵۷۱ ۱۳,۵۷۷ ۱۴,۷۳۲ ۱۵,۴۳۶ ۱۶,۰۷۸ ۱۴,۷۱۸ ۹,۴۴۹ ۷,۳۹۸ ۴,۸۳۲ ۱,۴۶۷
۳۲ پرتغال ۳,۱۸۱ ۲,۹۹۸ ۴,۰۵۶ ۵,۲۵۹ ۵,۰۸۹ ۱۰,۶۸۵ ۹,۸۹۳ ۱۳,۲۲۵ ۱۰,۲۷۲ ۱۱,۲۹۵ ۱۰,۹۶۵ ۱۱,۰۴۵ ۹,۵۷۸ ۴,۸۵۳ ۱,۴۳۰
۳۳ ایرلند ۴,۲۷۲ ۶,۷۴۲ ۶,۴۱۱ ۸,۷۸۴ ۸,۳۰۹ ۸,۶۲۰ ۱۲,۹۸۹ ۱۳,۹۶۳ ۱۰,۹۲۰ ۱۴,۵۰۱ ۱۴,۳۷۶ ۱۱,۳۳۳ ۸,۱۲۴ ۴,۴۷۷ ۱,۲۲۴
۳۴ مکزیک ۶,۵۵۳ ۷,۷۳۸ ۱۴,۸۱۷ ۱۱,۴۰۵ ۱۱,۱۱۴ ۱۲,۱۴۰ ۱۱,۵۸۲ ۱۱,۷۵۳ ۱۱,۱۸۱ ۹,۸۷۱ ۹,۲۱۵ ۷,۲۹۹ ۶,۳۸۷ ۳,۸۸۴ ۱,۱۳۳
۳۵ یونان ۴,۱۵۱ ۴,۸۵۷ ۷,۳۳۸ ۶,۸۷۷ ۶,۹۸۸ ۱۰,۰۴۰ ۱۰,۹۷۹ ۱۱,۹۴۱ ۱۰,۹۰۵ ۹,۳۵۶ ۸,۰۲۸ ۶,۴۸۸ ۵,۰۹۵ ۳,۳۰۴ ۱,۰۲۶
۳۶ آفریقای جنوبی ۱,۲۰۹ ۷۹۷ ۱,۲۰۷ ۱,۵۴۰ ۲,۵۶۷ ۲,۸۵۶ ۲,۴۹۵ ۲,۷۹۸ ۳,۹۴۰ ۳,۶۱۵ ۴,۴۶۴ ۳,۵۰۲ ۳,۷۰۰ ۲,۶۹۳ ۱,۰۰۳
۳۷ رومانی ۲,۱۶۴ ۲,۴۹۱ ۳,۵۷۱ ۴,۰۹۴ ۳,۱۵۷ ۴,۱۲۴ ۵,۴۷۷ ۵,۸۴۴ ۵,۳۰۴ ۶,۴۲۱ ۷,۴۰۶ ۵,۳۶۲ ۴,۷۰۷ ۲,۹۲۸ ۸۹۷
۳۸ تایلند ۴۳۱ ۳۰۴ ۸۳۰ ۱,۷۸۰ ۲,۳۴۳ ۴,۳۸۲ ۶,۱۶۹ ۸,۲۶۰ ۶,۸۲۷ ۶,۱۰۰ ۵,۲۹۴ ۴,۳۳۵ ۳,۸۰۵ ۲,۴۹۳ ۶۷۷
۳۹ اوکراین ۳,۸۴۴ ۲,۸۹۶ ۴,۲۲۳ ۴,۰۹۰ ۵,۴۶۶ ۵,۰۷۹ ۶,۲۱۸ ۵,۶۷۳ ۴,۰۳۴ ۴,۰۹۹ ۴,۳۹۷ ۳,۵۰۴ ۲,۷۲۵ ۱,۹۴۳ ۵۷۰
۴۰ آرژانتین ۲,۴۰۵ ۲,۷۷۸ ۲,۳۶۹ ۴,۳۳۲ ۳,۱۰۷ ۴,۶۴۱ ۴,۱۸۸ ۵,۰۴۷ ۵,۲۶۹ ۶,۲۹۰ ۵,۰۱۰ ۴,۰۸۸ ۲,۷۱۷ ۲,۰۸۸ ۵۴۸
۴۱ مجارستان ۳,۳۴۷ ۴,۱۷۶ ۵,۷۸۵ ۷,۰۷۹ ۵,۳۶۳ ۶,۵۴۱ ۵,۷۴۴ ۶,۴۵۹ ۴,۶۵۸ ۴,۰۲۲ ۴,۲۵۹ ۳,۵۴۴ ۲,۲۶۷ ۱,۷۹۳ ۵۳۸
۴۲ تونس ۴۵۸ ۴۱۴ ۴۴۶ ۶۱۵ ۶۰۵ ۱,۰۲۵ ۸۶۶ ۱,۱۵۷ ۱,۲۹۷ ۱,۲۳۴ ۱,۵۴۱ ۱,۲۴۲ ۱,۲۷۱ ۱,۰۱۵ ۴۵۵
۴۳ نروژ ۱,۲۱۵ ۱,۵۴۴ ۱,۳۵۳ ۳,۲۶۱ ۳,۸۰۶ ۴,۲۲۲ ۴,۶۶۵ ۴,۹۳۲ ۵,۳۱۵ ۳,۷۴۷ ۳,۲۷۸ ۴,۰۰۲ ۲,۲۹۱ ۱,۴۳۴ ۴۵۴
۴۴ عراق ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲۶ ۳۶ ۴۴ ۶۶ ۱۹۸ ۱۹۲ ۴۶۹ ۸۲۱ ۶۶۸ ۴۰۴
۴۵ اسلوانی ۱,۴۱۱ ۱,۰۵۷ ۲,۱۱۹ ۱,۴۳۵ ۱,۸۵۲ ۲,۵۵۷ ۳,۷۳۰ ۳,۳۰۳ ۳,۴۳۲ ۳,۸۰۵ ۳,۲۳۲ ۲,۴۸۷ ۲,۰۳۱ ۱,۲۷۴ ۳۹۹
۴۶ قطر ۰ ۰ ۳۶ ۴۸ ۱۰ ۲۵ ۱۷۲ ۹۸ ۰ ۷۷ ۱۲۱ ۲۹۶ ۴۹۰ ۵۸۰ ۳۹۰
۴۷ نیوزلند ۱,۵۶۸ ۱,۵۴۴ ۱,۳۳۹ ۱,۷۴۰ ۲,۶۳۴ ۲,۸۹۸ ۲,۹۰۶ ۴,۴۲۳ ۳,۵۴۱ ۳,۹۳۴ ۳,۸۰۳ ۲,۴۶۹ ۱,۸۲۵ ۱,۰۳۸ ۳۷۱
۴۸ شیلی ۲۹۸ ۶۵۷ ۱,۰۱۴ ۱,۰۴۰ ۸۳۲ ۲,۱۸۳ ۲,۱۵۴ ۱,۹۷۰ ۱,۹۸۲ ۱,۸۹۱ ۱,۷۲۴ ۱,۷۷۳ ۱,۴۳۳ ۱,۰۳۳ ۳۱۹
۴۹ الجزایر ۹۶ ۲۳۰ ۱۵۳ ۵۱۶ ۲۶۹ ۱,۰۱۳ ۶۳۹ ۱,۴۵۳ ۱,۱۴۴ ۱,۲۹۰ ۱,۰۴۲ ۱,۲۳۲ ۸۱۷ ۶۲۸ ۳۱۱
۵۰ صربستان ۱۱ ۷۲ ۷۰۱ ۵۴۳ ۱,۰۹۲ ۲,۰۶۷ ۲,۲۳۲ ۲,۰۸۰ ۲,۷۴۱ ۲,۶۹۸ ۲,۲۹۱ ۱,۹۸۴ ۱,۵۶۸ ۱,۰۹۹ ۳۰۰
۵۱ اسلواکی ۲,۶۵۵ ۱,۰۸۵ ۱,۰۳۵ ۱,۵۲۵ ۱,۱۲۶ ۱,۹۴۲ ۲,۲۱۱ ۲,۶۳۱ ۱,۹۶۵ ۱,۷۴۱ ۱,۶۱۷ ۱,۶۵۴ ۱,۴۹۰ ۹۴۵ ۲۷۹
۵۲ لیتوانی ۲۲۶ ۵۶۳ ۴۴۲ ۹۴۹ ۱,۱۶۰ ۲,۳۱۲ ۹۷۷ ۱,۳۶۱ ۹۰۰ ۱,۳۴۹ ۱,۳۰۰ ۸۲۸ ۸۷۱ ۴۷۹ ۲۱۹
۵۳ استونی ۷۳۷ ۸۰۹ ۶۱۴ ۱,۲۹۶ ۵۸۷ ۹۶۹ ۱,۳۵۰ ۱,۷۱۳ ۱,۵۷۶ ۱,۸۸۷ ۱,۳۱۵ ۷۹۳ ۸۸۶ ۶۵۹ ۲۱۶
۵۴ بنگلادش ۸۳ ۲۰ ۳۴ ۲۱۲ ۱۵۵ ۱۴ ۲۱۴ ۲۳۸ ۳۰۱ ۵۴۶ ۲۹۰ ۵۲۸ ۴۱۵ ۴۸۷ ۲۰۸
۵۵ کلمبیا ۳۸۳ ۴۲۹ ۳۱۵ ۵۴۱ ۶۳۴ ۴۹۶ ۶۸۶ ۷۸۳ ۹۶۰ ۱,۳۷۷ ۱,۱۱۹ ۹۹۲ ۷۳۵ ۵۶۹ ۲۰۱
۵۶ کرواسی ۴۴۳ ۹۲۲ ۶۳۲ ۲,۴۹۸ ۱,۱۵۱ ۹۴۸ ۱,۵۴۲ ۱,۳۲۰ ۱,۸۹۸ ۱,۴۲۹ ۱,۶۷۲ ۱,۲۷۲ ۹۸۷ ۴۳۵ ۱۹۴
۵۷ بلغارستان ۸۵۸ ۲,۰۳۷ ۲,۴۲۵ ۲,۵۳۱ ۱,۷۳۳ ۲,۹۵۱ ۳,۰۷۹ ۲,۳۹۴ ۲,۹۵۰ ۲,۵۷۷ ۲,۴۷۱ ۱,۲۶۵ ۱,۰۶۸ ۷۳۱ ۱۸۰
۵۸ بلاروس ۲,۲۴۶ ۲,۰۶۹ ۱,۵۵۸ ۲,۱۶۵ ۱,۴۱۹ ۱,۴۱۱ ۱,۴۹۲ ۱,۶۱۳ ۱,۱۹۰ ۱,۶۶۶ ۹۳۴ ۱,۰۸۹ ۶۴۰ ۳۱۱ ۱۶۶
۵۹ مراکش ۳۸۸ ۵۶۳ ۶۶۶ ۵۱۹ ۴۱۷ ۳۵۷ ۶۵۷ ۴۸۱ ۶۰۴ ۸۹۰ ۷۲۱ ۹۵۰ ۹۰۹ ۴۱۹ ۱۴۰
۶۰ اندونزی ۹۵ ۲۳ ۱۹۱ ۲۶۴ ۴۷ ۴۹ ۳۳ ۲۸۲ ۳۷۶ ۵۹۰ ۵۸۴ ۸۴۸ ۷۱۹ ۳۶۷ ۱۲۰
۶۱ لبنان ۳۶ ۸۱ ۷۴۹ ۲۶ ۴۴۶ ۸۱۱ ۲۴۵ ۵۰۱ ۶۵۶ ۴۹۰ ۴۹۸ ۳۹۲ ۳۵۷ ۲۵۸ ۱۰۸
۶۲ لتونی ۱۵۱ ۳۵۴ ۴۱۲ ۵۱۴ ۳۴۳ ۶۷۴ ۴۰۳ ۴۷۵ ۷۴۸ ۴۹۹ ۴۸۹ ۴۶۲ ۴۱۵ ۲۱۳ ۱۰۷
۶۳ مولداوی ۲۹۰ ۷۵۸ ۷۴۵ ۶۷۱ ۳۶۴ ۲۷۵ ۱,۲۰۹ ۱,۳۹۰ ۱,۱۱۵ ۱,۳۴۲ ۶۲۵ ۶۳۶ ۳۵۰ ۳۷۵ ۱۰۶
۶۴ لوکزامبورگ ۱۴۱ ۰ ۰ ۴۴ ۵۸ ۱۲۸ ۹۲ ۱۶۷ ۳۲۰ ۴۹۷ ۶۳۱ ۷۰۴ ۶۵۶ ۲۷۵ ۱۰۳
۶۵ نیجریه ۰ ۰ ۱۲ ۵ ۸۶ ۱۷۶ ۱۹۲ ۱۸۰ ۲۲۷ ۴۶۲ ۲۱۴ ۱۱۲ ۱۲۱ ۱۴۷ ۸۱
۶۶ عمان ۶ ۱۲ ۲۷ ۴۴ ۶۱ ۵۲ ۹۲ ۲۷۸ ۲۱۰ ۱۳۰ ۲۲۲ ۳۲۰ ۱۹۹ ۲۱۰ ۷۵
۶۷ اردن ۱۰۵ ۱۶۲ ۱۷۳ ۲۹۴ ۲۱۵ ۸۱۵ ۴۰۹ ۱,۵۲۷ ۷۳۳ ۱,۰۲۴ ۶۲۴ ۵۵۵ ۵۰۹ ۲۲۱ ۷۳
۶۸ ونزوئلا ۳۰۸ ۶۸۷ ۷۳۶ ۳۹۸ ۶۳۵ ۴۶۱ ۱,۱۲۰ ۶۶۳ ۸۵۸ ۷۸۵ ۴۹۱ ۶۱۵ ۲۹۴ ۱۹۲ ۶۷
۶۹ بحرین ۰ ۰ ۴۴ ۹۶ ۳ ۳ ۶۸ ۵۴ ۱۱۵ ۹۰ ۱۴۰ ۸۲ ۱۷۱ ۱۵۵ ۵۲
۷۰ آذربایجان ۴۰ ۲۷ ۹۲ ۵۶ ۳۱ ۱۱۵ ۸۶ ۵۴ ۱۲۴ ۱۹۳ ۲۷۳ ۱۴۹ ۱۳۰ ۷۲ ۳۷
۷۱ ارمنستان ۳۰۹ ۱۴۶ ۱۷۹ ۳۵۳ ۱۷۸ ۱۹۷ ۴۷۵ ۴۹۴ ۵۳۱ ۴۳۱ ۲۳۸ ۳۶۴ ۱۵۳ ۱۲۵ ۳۶
۷۲ ازبکستان ۶۵ ۷۴ ۲۹۴ ۴۴۱ ۱۶۶ ۲۰۳ ۲۱۶ ۳۲۳ ۳۲۸ ۴۲۲ ۴۴۸ ۱۷۲ ۲۸ ۴۳ ۱۴
۷۳ پرو ۳۰۸ ۶۵ ۰ ۱۳۹ ۲۲۹ ۱۲۶ ۸۲۳ ۱۱۸ ۳۴۵ ۲۴۳ ۵۹ ۴۴ ۵۶ ۱۰۱ ۱۱
۷۴ امارات عربی متحده ۶۵ ۳۰۴ ۸۴ ۹۶ ۵۲ ۴۸ ۱ ۲۵۹ ۹۰ ۲۱۳ ۲۶۴ ۱۲۰ ۴۰ ۶۷ ۱۰
۷۵ کاستاریکا ۵۸۹ ۳۶۵ ۰ ۲۹ ۱۰ ۵۳ ۴۰۹ ۱۱۳ ۷۹ ۳۹ ۴۷ ۲۹ ۵۶ ۴۶ ۱۰
۷۶ کوبا ۲۴۲ ۳۴۴ ۴۳۴ ۴۸۶ ۴۲۹ ۵۰۹ ۳۷۸ ۵۲۱ ۵۴۶ ۱۷۳ ۴۰۱ ۲۶۳ ۲۳۸ ۱۱۷ ۹
۷۷ بوسنی و هرزگوین ۴۳ ۰ ۱ ۰ ۵ ۰ ۴ ۳ ۱۷ ۷ ۲۶ ۴۵ ۳۳ ۵ ۳
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو (ارجاع)