بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد کل ارجاعات مقالات نانو (ارجاع)
توضیحات : برابر است با مجموع ارجاعات داده شده به مقالات فناوری نانو از زمان انتشار مقالات تا زمان گردآوری اطلاعات. به عنوان مثال، تعداد کل ارجاعات مقالات نانوی 2001 برابر است با مجموع کل ارجاعات داده شده به مقالات نانوی منتشر شده در سال 2001، از زمان انتشار آنها (سال 2001) تا زمان گردآوری تعداد ارجاعات آنها (مثلا سال 2006)
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو (ارجاع)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶]
۱ چین ۷۶,۹۵۷ ۱۱۴,۴۷۵ ۱۶۰,۸۳۲ ۲۰۲,۸۲۱ ۲۷۰,۷۴۷ ۳۱۶,۴۲۱ ۳۵۷,۱۵۸ ۴۲۸,۸۸۶ ۴۷۱,۰۸۹ ۵۲۷,۶۲۲ ۵۹۲,۷۲۵ ۵۸۶,۲۸۸ ۵۵۵,۴۳۴ ۴۸۵,۷۴۹ ۳۱۵,۸۶۱ ۸۳,۲۵۲
۲ ایالات متحده ۴۱۶,۹۷۶ ۴۹۸,۳۵۰ ۵۸۶,۴۱۸ ۶۱۸,۹۱۲ ۶۵۹,۶۷۱ ۶۹۴,۳۴۹ ۶۸۸,۳۴۷ ۷۲۷,۲۷۵ ۶۹۲,۵۰۴ ۷۰۹,۶۱۹ ۶۲۳,۶۶۵ ۵۳۸,۳۰۲ ۴۳۸,۵۷۷ ۳۱۸,۰۸۸ ۱۷۶,۸۸۷ ۴۵,۳۷۴
۳ هند ۱۹,۷۸۹ ۲۳,۱۷۴ ۳۳,۴۶۹ ۳۹,۰۰۲ ۴۲,۴۶۸ ۵۲,۲۴۵ ۶۴,۰۱۹ ۷۲,۲۸۸ ۸۱,۹۴۷ ۸۶,۰۱۳ ۹۵,۳۰۰ ۸۹,۰۵۱ ۸۷,۰۱۳ ۷۶,۹۵۹ ۴۷,۸۰۲ ۱۴,۳۷۲
۴ آلمان ۱۱۸,۴۰۰ ۱۳۴,۵۶۷ ۱۳۹,۵۲۹ ۱۵۵,۴۶۰ ۱۶۷,۱۴۲ ۱۸۳,۶۳۹ ۱۸۳,۸۲۲ ۱۸۸,۳۸۱ ۱۷۹,۹۲۳ ۱۸۳,۵۴۳ ۱۶۹,۲۹۱ ۱۴۶,۰۳۸ ۱۲۰,۰۳۷ ۹۶,۹۰۴ ۵۸,۶۱۵ ۱۳,۰۹۴
۵ کره جنوبی ۳۶,۶۹۹ ۴۵,۶۸۶ ۵۵,۱۶۸ ۶۸,۹۴۷ ۸۲,۷۰۳ ۸۹,۶۶۲ ۱۰۴,۷۱۱ ۱۱۱,۴۵۵ ۱۲۱,۷۵۴ ۱۳۸,۰۹۸ ۱۳۲,۳۲۶ ۱۲۰,۶۵۱ ۱۰۷,۰۴۲ ۸۶,۸۳۲ ۴۸,۵۴۰ ۱۱,۷۹۱
۶ ایران ۲۲۴ ۸۵۴ ۶۴۴ ۱,۶۴۷ ۳,۷۷۷ ۸,۶۴۳ ۱۴,۱۲۴ ۱۸,۳۸۷ ۲۹,۲۶۴ ۳۹,۹۰۶ ۴۷,۷۸۷ ۴۶,۳۲۵ ۴۵,۸۷۸ ۴۶,۱۴۲ ۳۲,۰۶۹ ۱۱,۳۵۱
۷ ژاپن ۱۲۰,۷۳۱ ۱۲۷,۷۲۶ ۱۴۸,۱۸۶ ۱۵۹,۵۳۳ ۱۷۰,۷۴۶ ۱۵۷,۴۵۸ ۱۵۲,۱۹۸ ۱۵۱,۲۴۹ ۱۴۷,۴۴۸ ۱۴۱,۶۱۴ ۱۲۹,۲۵۶ ۱۰۶,۴۰۰ ۸۶,۸۶۷ ۷۰,۴۶۳ ۴۰,۹۱۰ ۹,۴۰۲
۸ انگلستان ۵۴,۵۵۲ ۶۳,۲۴۰ ۶۹,۰۷۰ ۹۸,۸۹۲ ۱۰۰,۸۲۲ ۱۰۷,۶۳۳ ۱۲۸,۵۴۴ ۱۱۰,۱۶۳ ۱۰۲,۷۲۸ ۹۶,۲۸۱ ۹۷,۵۱۴ ۸۵,۹۳۱ ۷۶,۸۱۴ ۶۵,۹۲۳ ۳۳,۰۶۸ ۹,۱۲۹
۹ فرانسه ۶۵,۰۹۸ ۷۹,۴۶۱ ۸۳,۳۰۲ ۸۵,۱۶۵ ۹۹,۶۵۶ ۱۱۷,۱۴۲ ۱۰۷,۴۲۴ ۱۱۴,۵۹۳ ۱۰۷,۵۱۲ ۱۱۰,۳۷۶ ۹۵,۸۸۹ ۸۷,۰۶۴ ۶۸,۴۰۲ ۵۶,۷۸۳ ۳۱,۴۲۳ ۷,۵۳۸
۱۰ اسپانیا ۲۵,۱۳۲ ۳۲,۲۹۴ ۳۶,۱۰۳ ۴۰,۱۱۶ ۵۲,۵۹۵ ۶۱,۴۶۱ ۶۷,۶۸۳ ۶۵,۵۶۳ ۶۷,۲۹۱ ۷۶,۷۰۹ ۷۱,۰۹۳ ۶۶,۹۹۳ ۵۳,۳۸۱ ۴۷,۲۶۸ ۲۴,۷۰۵ ۶,۸۶۹
۱۱ استرالیا ۱۶,۳۲۸ ۱۷,۸۷۰ ۲۱,۶۰۲ ۲۷,۴۱۲ ۲۹,۸۵۸ ۳۶,۵۷۸ ۳۹,۲۰۲ ۵۷,۰۹۳ ۵۴,۲۰۵ ۵۶,۴۴۳ ۵۷,۳۶۸ ۵۴,۷۴۵ ۵۱,۶۰۳ ۴۰,۵۹۳ ۳۲,۰۴۱ ۶,۵۴۶
۱۲ ایتالیا ۳۱,۲۶۸ ۳۹,۶۹۴ ۴۳,۳۸۷ ۴۸,۴۱۰ ۵۴,۹۹۵ ۵۱,۷۲۷ ۵۸,۲۴۱ ۶۰,۶۹۳ ۶۳,۸۸۵ ۶۷,۱۸۹ ۶۲,۸۰۰ ۵۶,۹۹۸ ۵۰,۷۶۲ ۴۲,۴۲۲ ۲۸,۲۱۸ ۶,۰۹۳
۱۳ سنگاپور ۹,۰۳۹ ۱۲,۰۰۸ ۱۶,۰۵۴ ۳۱,۲۸۸ ۳۷,۷۷۴ ۳۶,۱۰۳ ۳۸,۸۹۶ ۴۵,۵۲۴ ۴۹,۵۰۹ ۶۳,۹۰۱ ۶۴,۸۹۶ ۷۱,۶۷۵ ۵۴,۸۹۸ ۴۹,۹۷۸ ۲۳,۰۱۹ ۵,۴۷۶
۱۴ عربستان ۱۲۷ ۳۳۵ ۴۵ ۱۷۱ ۴۲۰ ۲۱۹ ۳۸۷ ۶۸۶ ۳,۳۸۱ ۸,۸۲۸ ۱۶,۲۷۸ ۱۹,۴۶۴ ۱۹,۲۸۴ ۲۷,۰۰۷ ۱۸,۱۹۴ ۵,۴۱۳
۱۵ کانادا ۲۶,۱۸۴ ۲۹,۱۹۴ ۴۱,۲۲۱ ۴۵,۲۱۲ ۵۶,۰۳۰ ۵۹,۷۱۴ ۶۱,۲۶۱ ۶۰,۵۲۵ ۶۵,۲۹۲ ۵۸,۱۶۶ ۶۱,۷۰۳ ۵۲,۹۴۷ ۴۳,۶۶۴ ۳۳,۵۹۸ ۲۱,۶۷۹ ۴,۷۵۳
۱۶ سوئیس ۳۴,۲۰۸ ۲۸,۱۲۷ ۳۱,۳۲۵ ۳۸,۳۰۶ ۴۴,۸۲۳ ۴۶,۱۱۴ ۴۶,۴۸۴ ۵۰,۴۳۷ ۴۵,۳۴۱ ۴۶,۶۸۹ ۵۲,۶۸۷ ۴۲,۷۶۶ ۳۶,۸۵۲ ۲۸,۵۱۸ ۱۴,۲۴۲ ۴,۰۸۶
۱۷ تایوان ۱۲,۹۳۱ ۱۵,۴۵۳ ۲۰,۴۹۷ ۳۱,۵۶۱ ۴۰,۹۹۸ ۴۵,۷۰۸ ۵۰,۲۷۸ ۵۲,۳۴۴ ۵۶,۰۷۳ ۵۴,۸۰۴ ۵۵,۷۱۰ ۴۹,۸۷۲ ۳۸,۴۷۷ ۲۹,۷۱۳ ۱۴,۵۵۱ ۳,۶۷۹
۱۸ روسیه ۲۴,۱۴۹ ۲۴,۹۷۰ ۲۷,۴۴۰ ۵۲,۶۹۳ ۴۱,۳۵۵ ۳۱,۰۹۵ ۳۳,۴۳۹ ۲۸,۶۵۶ ۲۸,۳۱۸ ۲۶,۳۷۵ ۲۴,۹۷۴ ۲۳,۶۴۳ ۲۲,۱۹۳ ۱۹,۱۴۷ ۱۱,۷۶۴ ۳,۲۹۰
۱۹ هلند ۲۹,۶۱۲ ۲۷,۴۸۱ ۳۲,۵۶۴ ۳۶,۸۷۰ ۴۹,۹۴۱ ۵۰,۱۷۹ ۵۲,۳۲۵ ۴۸,۴۱۰ ۴۴,۹۹۰ ۴۲,۶۶۴ ۳۶,۳۲۹ ۳۴,۸۰۹ ۲۷,۵۹۰ ۲۳,۱۰۲ ۱۱,۸۱۹ ۳,۰۲۷
۲۰ سوئد ۱۸,۸۵۶ ۲۱,۳۴۶ ۲۳,۳۳۳ ۲۳,۹۵۵ ۲۱,۶۹۲ ۲۴,۳۱۲ ۲۶,۵۹۸ ۲۸,۵۶۶ ۲۸,۹۰۵ ۳۰,۱۶۶ ۲۹,۱۲۵ ۲۶,۰۹۰ ۲۳,۰۶۹ ۱۸,۴۴۹ ۹,۲۸۷ ۲,۹۸۵
۲۱ پاکستان ۴۹ ۱۴۶ ۶۸۹ ۱,۱۵۱ ۷۱۰ ۹۹۹ ۲,۲۹۹ ۲,۵۱۶ ۲,۵۵۳ ۳,۴۷۲ ۳,۳۰۰ ۴,۱۱۶ ۵,۱۰۳ ۵,۶۹۳ ۴,۸۹۴ ۲,۴۳۹
۲۲ برزیل ۸,۹۷۷ ۱۱,۷۱۵ ۱۴,۶۷۴ ۱۴,۶۸۲ ۱۶,۰۲۶ ۱۷,۰۰۷ ۲۱,۱۸۷ ۱۹,۱۷۶ ۲۰,۹۰۰ ۲۱,۷۹۷ ۱۹,۷۸۰ ۱۷,۶۶۰ ۱۶,۲۶۲ ۱۲,۷۹۷ ۸,۹۳۴ ۲,۳۹۱
۲۳ ترکیه ۱,۹۴۳ ۳,۰۶۶ ۳,۴۵۵ ۴,۷۶۰ ۵,۴۵۶ ۵,۷۰۳ ۸,۱۱۳ ۱۳,۱۰۶ ۱۷,۵۰۱ ۱۵,۷۲۲ ۱۶,۰۳۷ ۱۴,۱۷۷ ۱۳,۲۸۰ ۱۲,۷۰۸ ۷,۴۲۸ ۲,۳۲۸
۲۴ لهستان ۸,۴۵۲ ۱۱,۷۰۴ ۱۳,۲۳۸ ۱۵,۱۳۸ ۱۷,۹۶۴ ۱۹,۵۲۸ ۲۰,۰۸۸ ۱۵,۰۸۳ ۱۶,۶۵۷ ۱۵,۸۸۱ ۱۵,۰۳۰ ۱۵,۵۷۶ ۱۳,۸۰۶ ۱۳,۳۳۹ ۸,۷۶۰ ۲,۱۷۶
۲۵ مالزی ۶۱۴ ۳۹۴ ۱,۱۱۹ ۱,۶۱۵ ۱,۵۹۶ ۲,۶۰۷ ۲,۶۰۷ ۳,۰۶۳ ۴,۵۳۳ ۸,۳۲۱ ۱۱,۰۶۸ ۱۱,۷۲۲ ۱۲,۰۸۱ ۱۳,۴۵۴ ۹,۲۴۵ ۲,۰۹۷
۲۶ بلژیک ۱۱,۹۱۲ ۱۷,۰۶۹ ۱۶,۸۷۸ ۱۸,۴۲۴ ۱۸,۱۳۱ ۲۰,۶۵۸ ۲۲,۱۰۷ ۲۴,۳۴۶ ۲۶,۲۰۲ ۲۵,۲۸۲ ۲۴,۶۲۶ ۲۱,۵۳۲ ۱۷,۰۳۸ ۱۲,۹۲۱ ۸,۷۹۸ ۱,۹۲۱
۲۷ مصر ۴۸۴ ۱,۳۸۸ ۱,۸۰۷ ۱,۲۱۲ ۲,۱۶۲ ۲,۳۱۷ ۴,۰۳۵ ۴,۱۲۴ ۵,۶۷۷ ۶,۷۰۴ ۸,۲۴۵ ۹,۷۲۹ ۹,۰۱۰ ۹,۰۳۲ ۶,۷۷۹ ۱,۶۲۶
۲۸ دانمارک ۸,۳۳۴ ۱۰,۷۲۸ ۱۳,۳۲۰ ۱۰,۹۷۶ ۱۳,۴۱۷ ۱۲,۳۱۴ ۱۴,۹۲۹ ۱۴,۹۷۸ ۱۶,۶۸۴ ۱۷,۲۰۷ ۱۷,۸۱۲ ۱۴,۴۴۶ ۱۱,۵۱۷ ۱۰,۶۴۶ ۶,۶۴۶ ۱,۳۷۶
۲۹ فنلاند ۵,۶۱۹ ۱۰,۲۰۴ ۸,۳۷۲ ۱۱,۵۵۳ ۸,۵۰۰ ۱۱,۲۴۱ ۱۳,۸۴۳ ۱۶,۲۷۱ ۱۶,۳۵۸ ۱۶,۸۸۹ ۱۵,۷۳۹ ۱۲,۴۰۳ ۱۰,۸۳۶ ۹,۴۴۷ ۶,۲۷۵ ۱,۲۹۷
۳۰ پرتغال ۳,۳۷۷ ۳,۱۳۱ ۴,۲۷۱ ۵,۵۹۳ ۶,۱۴۷ ۱۱,۵۲۳ ۱۰,۷۸۷ ۱۴,۸۰۴ ۱۱,۶۷۴ ۱۳,۰۷۷ ۱۳,۳۱۵ ۱۴,۱۶۸ ۱۳,۴۸۵ ۹,۸۲۸ ۴,۶۳۵ ۱,۲۵۴
۳۱ جمهوری چک ۳,۸۲۷ ۴,۸۷۴ ۴,۷۹۲ ۶,۸۷۰ ۷,۴۰۵ ۱۰,۳۸۶ ۹,۲۴۷ ۱۰,۳۱۱ ۱۱,۳۲۲ ۱۰,۹۹۶ ۱۱,۷۱۹ ۹,۳۷۰ ۸,۸۶۶ ۸,۳۵۴ ۵,۷۶۶ ۱,۲۱۲
۳۲ اتریش ۱۵,۲۰۳ ۱۲,۶۲۸ ۱۹,۱۰۹ ۱۵,۱۱۱ ۱۴,۷۵۴ ۱۷,۹۳۰ ۱۴,۶۰۰ ۱۶,۱۸۸ ۱۷,۲۶۱ ۱۸,۴۵۳ ۱۷,۴۵۸ ۱۱,۸۷۲ ۱۰,۶۸۱ ۸,۳۳۳ ۵,۴۳۱ ۱,۱۹۸
۳۳ ایرلند ۴,۴۷۲ ۷,۰۲۶ ۶,۷۰۵ ۹,۲۴۰ ۱۰,۰۷۷ ۹,۲۴۰ ۱۴,۱۱۱ ۱۵,۲۷۲ ۱۲,۲۹۹ ۱۶,۸۳۷ ۱۷,۴۲۰ ۱۴,۳۱۰ ۱۱,۴۶۷ ۸,۴۶۱ ۵,۳۴۵ ۱,۱۷۳
۳۴ آفریقای جنوبی ۱,۲۵۷ ۸۴۲ ۱,۲۷۶ ۱,۶۳۳ ۳,۱۸۵ ۳,۱۲۰ ۲,۶۷۱ ۳,۰۶۰ ۴,۴۲۵ ۴,۱۳۰ ۵,۴۸۸ ۴,۴۱۱ ۵,۲۲۷ ۴,۹۱۳ ۳,۰۶۷ ۱,۱۳۸
۳۵ یونان ۴,۳۴۰ ۵,۰۹۷ ۷,۷۹۸ ۷,۲۷۳ ۸,۳۹۵ ۱۰,۸۳۶ ۱۱,۹۷۷ ۱۳,۲۵۴ ۱۲,۳۵۲ ۱۰,۹۴۲ ۹,۴۸۸ ۸,۲۱۶ ۷,۰۸۹ ۵,۹۷۴ ۴,۲۳۰ ۸۷۰
۳۶ مکزیک ۴,۰۹۱ ۴,۹۸۷ ۶,۰۴۰ ۵,۲۹۳ ۹,۵۱۴ ۶,۹۸۴ ۷,۴۶۹ ۸,۷۵۷ ۹,۵۶۷ ۷,۵۹۶ ۷,۶۲۶ ۶,۶۷۵ ۵,۹۸۸ ۴,۷۲۲ ۲,۶۰۳ ۷۷۹
۳۷ تایلند ۴۴۸ ۳۱۷ ۸۷۱ ۱,۸۸۹ ۲,۸۵۴ ۴,۷۹۳ ۶,۸۱۸ ۹,۲۷۱ ۷,۸۷۹ ۷,۱۵۱ ۶,۴۹۱ ۵,۶۳۰ ۵,۴۵۶ ۴,۷۳۱ ۲,۳۱۲ ۷۶۱
۳۸ رومانی ۲,۲۹۴ ۲,۶۲۲ ۳,۷۸۷ ۴,۳۷۷ ۳,۷۲۱ ۴,۴۶۸ ۵,۹۵۳ ۶,۴۳۵ ۵,۸۵۴ ۷,۴۷۴ ۸,۹۴۴ ۶,۷۶۳ ۶,۵۷۰ ۵,۱۶۰ ۳,۰۰۳ ۷۴۵
۳۹ قطر ۰ ۰ ۴۰ ۵۲ ۱۲ ۲۷ ۱۷۸ ۱۰۹ ۰ ۸۸ ۱۵۲ ۳۸۵ ۷۱۰ ۱,۰۸۱ ۱,۳۸۹ ۵۳۸
۴۰ اوکراین ۴,۰۴۳ ۳,۰۹۴ ۴,۴۷۵ ۴,۳۴۲ ۶,۴۳۳ ۵,۵۳۲ ۶,۹۹۶ ۶,۳۲۷ ۴,۵۱۵ ۴,۶۵۰ ۵,۲۶۰ ۴,۴۱۷ ۳,۸۵۸ ۳,۷۷۹ ۱,۹۱۳ ۵۰۰
۴۱ تونس ۴۸۴ ۴۴۲ ۴۹۹ ۶۶۴ ۷۵۲ ۱,۱۱۴ ۹۶۶ ۱,۲۸۹ ۱,۴۷۹ ۱,۴۲۰ ۱,۹۰۶ ۱,۶۲۷ ۱,۸۶۶ ۱,۹۱۸ ۱,۴۱۹ ۴۳۷
۴۲ نیوزلند ۱,۶۲۵ ۱,۶۰۲ ۱,۴۰۹ ۱,۸۳۸ ۳,۱۶۸ ۳,۱۹۹ ۳,۱۵۱ ۴,۸۹۰ ۴,۰۴۲ ۴,۵۹۳ ۴,۶۳۱ ۳,۰۴۸ ۲,۵۵۵ ۲,۰۴۶ ۱,۲۲۷ ۴۳۵
۴۳ آرژانتین ۲,۴۸۴ ۲,۸۳۵ ۲,۴۶۴ ۴,۵۴۶ ۳,۶۶۶ ۴,۹۳۲ ۴,۵۰۴ ۵,۵۸۰ ۵,۸۷۷ ۷,۱۲۴ ۵,۹۷۶ ۵,۱۵۹ ۳,۸۴۷ ۳,۵۷۴ ۲,۰۷۷ ۴۲۷
۴۴ نروژ ۱,۲۷۰ ۱,۶۴۳ ۱,۴۳۵ ۳,۵۰۰ ۴,۷۸۳ ۴,۶۶۴ ۵,۱۸۷ ۵,۵۳۰ ۶,۰۶۶ ۴,۳۰۴ ۳,۹۴۱ ۵,۰۹۵ ۳,۱۴۴ ۲,۷۶۶ ۱,۴۵۸ ۴۱۵
۴۵ مجارستان ۳,۵۱۲ ۴,۳۶۱ ۶,۱۰۰ ۷,۵۶۴ ۶,۴۰۲ ۷,۰۴۴ ۶,۲۵۷ ۷,۱۲۶ ۵,۲۳۴ ۴,۵۷۴ ۵,۰۱۸ ۴,۴۵۸ ۳,۱۰۸ ۳,۲۸۴ ۱,۸۵۸ ۴۱۲
۴۶ ویتنام ۲۴۲ ۳۴۲ ۵۸۵ ۲۳۵ ۳۱۹ ۵۵۶ ۶۴۶ ۹۷۶ ۱,۱۱۹ ۱,۱۲۰ ۱,۷۹۸ ۱,۴۶۹ ۱,۹۸۵ ۱,۵۶۸ ۱,۱۴۳ ۳۹۰
۴۷ شیلی ۳۱۶ ۷۰۵ ۱,۰۷۱ ۱,۱۰۳ ۱,۰۴۱ ۲,۳۵۰ ۲,۳۸۴ ۲,۱۶۵ ۲,۲۱۸ ۲,۲۴۴ ۲,۰۷۴ ۲,۲۶۳ ۲,۰۱۹ ۱,۷۳۴ ۱,۱۶۵ ۳۸۰
۴۸ اسلوانی ۱,۴۹۴ ۱,۱۱۱ ۲,۲۵۸ ۱,۵۱۹ ۲,۰۹۹ ۲,۷۴۹ ۴,۰۳۶ ۳,۶۱۳ ۳,۸۴۳ ۴,۳۷۶ ۳,۸۴۴ ۳,۱۳۵ ۲,۷۳۵ ۲,۳۸۲ ۱,۳۸۶ ۳۷۳
۴۹ عراق ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲۷ ۳۸ ۴۸ ۷۴ ۲۲۶ ۲۱۲ ۶۶۰ ۱,۲۲۳ ۱,۱۸۵ ۹۵۵ ۳۴۶
۵۰ صربستان ۱۱ ۸۵ ۷۴۳ ۵۸۴ ۱,۳۳۷ ۲,۲۴۱ ۲,۴۵۶ ۲,۳۱۳ ۳,۰۶۷ ۳,۱۰۸ ۲,۶۸۸ ۲,۴۹۹ ۲,۱۵۴ ۱,۹۱۹ ۱,۰۳۴ ۲۷۷
۵۱ الجزایر ۱۰۲ ۲۴۲ ۱۶۱ ۵۳۹ ۳۱۸ ۱,۱۳۸ ۷۰۲ ۱,۶۰۸ ۱,۲۹۴ ۱,۵۰۲ ۱,۲۹۳ ۱,۵۷۶ ۱,۱۳۸ ۱,۰۸۶ ۱,۱۴۴ ۲۷۰
۵۲ امارات عربی متحده ۸۲ ۳۱۹ ۸۹ ۳۰۹ ۸۴ ۴۹ ۳۲۱ ۳۷۰ ۹۲۰ ۱,۷۳۲ ۱,۳۷۷ ۱,۲۵۷ ۱,۰۲۰ ۱,۳۷۲ ۱,۰۰۹ ۲۱۷
۵۳ اسلواکی ۲,۸۰۵ ۱,۱۳۸ ۱,۲۴۲ ۱,۵۹۷ ۱,۳۵۸ ۲,۰۷۹ ۲,۴۱۸ ۲,۸۶۷ ۲,۱۸۲ ۱,۹۵۵ ۱,۸۵۴ ۲,۰۹۹ ۲,۰۳۳ ۱,۶۲۵ ۸۵۹ ۲۰۴
۵۴ بلغارستان ۹۰۳ ۲,۱۶۳ ۲,۵۴۰ ۲,۶۹۴ ۲,۰۲۲ ۳,۲۰۵ ۳,۳۷۶ ۲,۶۲۴ ۳,۳۰۴ ۲,۹۷۰ ۲,۹۷۰ ۱,۵۶۸ ۱,۴۸۵ ۱,۱۹۶ ۶۷۰ ۱۹۱
۵۵ کرواسی ۴۶۳ ۹۸۰ ۶۸۴ ۲,۸۵۴ ۱,۴۴۲ ۱,۰۳۷ ۱,۶۵۶ ۱,۴۵۹ ۲,۲۳۴ ۱,۶۴۲ ۱,۹۱۴ ۱,۵۸۸ ۱,۳۸۵ ۷۲۵ ۷۴۱ ۱۸۷
۵۶ مراکش ۴۱۲ ۵۹۸ ۷۱۲ ۵۴۷ ۵۲۳ ۳۹۰ ۷۱۶ ۵۳۷ ۶۸۳ ۱,۰۴۳ ۸۵۹ ۱,۲۸۱ ۱,۲۶۴ ۸۱۷ ۵۰۹ ۱۷۶
۵۷ نیجریه ۰ ۰ ۱۲ ۵ ۱۲۰ ۱۹۵ ۲۱۸ ۲۱۵ ۲۵۴ ۵۶۹ ۲۶۳ ۱۳۷ ۱۷۹ ۳۹۱ ۲۹۹ ۱۷۲
۵۸ استونی ۷۷۱ ۸۵۰ ۶۳۵ ۱,۳۷۰ ۶۷۹ ۱,۰۴۲ ۱,۴۷۵ ۱,۹۰۲ ۱,۸۳۷ ۲,۱۴۴ ۱,۵۶۴ ۹۹۶ ۱,۲۲۲ ۱,۳۱۸ ۷۵۳ ۱۷۰
۵۹ لوکزامبورگ ۱۵۴ ۷ ۰ ۴۶ ۶۲ ۱۳۴ ۱۰۰ ۱۷۹ ۳۷۱ ۵۶۷ ۷۲۲ ۹۰۲ ۹۶۰ ۷۲۸ ۳۷۷ ۱۶۴
۶۰ کلمبیا ۳۹۷ ۴۵۲ ۳۳۶ ۵۶۱ ۷۵۸ ۵۳۸ ۷۵۲ ۸۵۹ ۱,۰۷۷ ۱,۵۹۱ ۱,۳۳۶ ۱,۲۴۱ ۱,۰۱۳ ۸۹۷ ۶۳۰ ۱۶۴
۶۱ مولداوی ۳۰۷ ۷۹۵ ۸۰۱ ۶۹۸ ۴۲۲ ۲۸۹ ۱,۲۹۱ ۱,۵۲۵ ۱,۲۷۱ ۱,۵۶۱ ۷۱۵ ۷۷۱ ۴۸۳ ۶۸۹ ۳۳۲ ۱۴۳
۶۲ بنگلادش ۸۵ ۲۲ ۳۵ ۲۱۸ ۱۹۱ ۱۴۷ ۲۴۷ ۲۷۷ ۳۳۹ ۶۷۱ ۳۷۰ ۶۹۲ ۵۹۲ ۸۶۰ ۵۵۰ ۱۳۵
۶۳ لیتوانی ۲۳۵ ۵۸۹ ۴۶۳ ۱,۰۰۱ ۱,۳۷۸ ۲,۴۸۶ ۱,۰۶۷ ۱,۴۹۷ ۹۹۸ ۱,۵۱۷ ۱,۵۴۳ ۱,۰۵۸ ۱,۲۲۳ ۱,۰۵۹ ۶۸۰ ۱۲۷
۶۴ اندونزی ۹۷ ۲۳ ۲۰۴ ۲۷۸ ۵۳ ۵۵ ۴۱ ۳۰۳ ۴۲۹ ۷۰۳ ۷۱۵ ۱,۰۹۸ ۱,۰۳۹ ۸۲۸ ۴۰۱ ۱۲۲
۶۵ لبنان ۳۸ ۸۶ ۷۹۹ ۲۶ ۵۴۹ ۸۶۵ ۲۶۵ ۵۴۱ ۷۴۲ ۵۵۴ ۶۰۴ ۴۷۲ ۵۱۸ ۵۶۰ ۴۸۶ ۱۱۶
۶۶ بلاروس ۲,۳۳۳ ۲,۱۶۷ ۱,۶۳۲ ۲,۳۰۸ ۱,۶۷۵ ۱,۵۳۵ ۱,۶۳۹ ۱,۷۹۲ ۱,۳۳۰ ۱,۹۷۵ ۱,۱۲۵ ۱,۳۳۴ ۹۱۹ ۵۳۵ ۵۳۱ ۱۰۹
۶۷ لتونی ۱۶۵ ۳۶۷ ۴۲۴ ۵۴۷ ۴۱۰ ۸۲۳ ۴۵۰ ۵۳۰ ۸۷۳ ۵۷۳ ۵۹۲ ۵۹۱ ۵۹۷ ۳۵۴ ۳۸۴ ۱۰۸
۶۸ اردن ۱۱۱ ۱۶۹ ۱۷۸ ۳۲۱ ۲۶۸ ۸۷۹ ۴۴۳ ۱,۸۱۵ ۸۵۶ ۱,۲۰۶ ۷۶۳ ۷۱۳ ۷۷۷ ۴۱۷ ۲۵۷ ۱۰۱
۶۹ عمان ۷ ۱۲ ۳۰ ۴۶ ۷۴ ۵۵ ۹۸ ۳۰۳ ۲۴۴ ۱۵۹ ۲۶۹ ۴۲۳ ۳۰۵ ۴۵۲ ۲۶۴ ۹۶
۷۰ اکوادور ۰ ۱ ۰ ۱۴۵ ۴۱ ۱۵ ۷۲ ۶۱ ۷۷ ۱۷ ۱۰ ۱۱ ۳۲ ۳۹۶ ۲۲۱ ۷۱
۷۱ ایسلند ۸۲ ۲۲ ۴۱ ۴۱ ۵۶ ۲۲۲ ۲۲۹ ۳۹۴ ۴۸۶ ۵۵۶ ۶۰۶ ۳۸۳ ۵۲۰ ۲۶۶ ۲۱۲ ۷۱
۷۲ کنیا ۴۷ ۴۱ ۴۹۱ ۳۶ ۸۵ ۰ ۲۱ ۱۱۴ ۴۳ ۹۳ ۷۳ ۷۵ ۲۳ ۶۳ ۴ ۶۴
۷۳ قبرس ۷۸ ۸۰ ۱۰۷ ۱۶۹ ۸۲ ۱۲۰ ۴۰۵ ۸۵۲ ۶۸۳ ۵۸۶ ۴۳۷ ۸۰۵ ۶۹۵ ۵۴۹ ۴۱۱ ۶۳
۷۴ سنگال ۱۲۴ ۸ ۱۵۹ ۱۶۹ ۱۱۶ ۶۱ ۶۲ ۴۸ ۱۶۴ ۳۲ ۱۲۶ ۳۴ ۲۵ ۲۳ ۱۵ ۶۲
۷۵ آذربایجان ۴۷ ۲۷ ۹۶ ۵۸ ۳۳ ۱۲۳ ۹۰ ۶۰ ۱۳۵ ۲۱۳ ۳۳۸ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۲۵ ۱۱۲ ۶۰
۷۶ کویت ۵۳ ۱۵۸ ۴۳ ۲۹۰ ۱۹۴ ۱۸۲ ۲۶۱ ۲۹۱ ۱۵۸ ۲۳۸ ۳۲۱ ۳۶۰ ۳۸۷ ۵۲۲ ۲۰۷ ۵۸
۷۷ قزاقستان ۱۰ ۱۹ ۱۲ ۲۴ ۵ ۲۴ ۱۹۴ ۹۸ ۱۶۸ ۲۷۰ ۱۰۹ ۲۵۱ ۵۰۶ ۳۳۳ ۱۳۴ ۴۹
۷۸ فیلیپین ۰ ۳۳ ۱۹۵ ۵۰ ۳۶ ۱۵۷ ۶۲ ۸۰ ۶۲ ۱۴۲ ۲۰۸ ۱۸۴ ۳۲۵ ۳۱۶ ۱۱۹ ۴۸
۷۹ نپال ۰ ۰ ۰ ۹ ۱۷ ۸۴ ۲۱ ۴۰ ۱۲ ۱۱۳ ۳۳۴ ۳۱۵ ۷۰۵ ۲۳۰ ۱۴۰ ۴۶
۸۰ بحرین ۰ ۰ ۴۶ ۱۰۳ ۳ ۳ ۶۸ ۶۰ ۱۲۷ ۱۰۳ ۱۶۱ ۱۱۷ ۲۶۲ ۲۶۶ ۱۷۱ ۴۱
۸۱ کامرون ۰ ۰ ۶۵ ۲۱ ۸۵ ۲۴ ۱۱۳ ۱۰۲ ۱۴۸ ۷۶ ۱۴۰ ۲۰ ۱۲۲ ۴۱ ۷۱ ۳۴
۸۲ ونزوئلا ۳۳۰ ۷۱۶ ۷۷۶ ۴۰۷ ۷۵۴ ۴۹۴ ۱,۲۸۱ ۷۳۹ ۹۷۸ ۹۴۱ ۵۹۷ ۸۱۸ ۴۱۱ ۴۲۵ ۱۸۳ ۳۳
۸۳ سریلانکا ۴۲۱ ۵۶۷ ۲۶۸ ۶۶۱ ۴۴۸ ۱,۰۴۳ ۶۴۱ ۲۴۳ ۲۵۹ ۱۷۳ ۱۷۸ ۳۳۹ ۲۳۹ ۲۱۵ ۱۳۴ ۳۲
۸۴ سوریه ۵۴ ۱۵۳ ۰ ۵ ۱۲۷ ۰ ۷۰ ۸۱ ۱۷۲ ۲۳۹ ۴۳۳ ۱۱۴ ۸۸ ۶۲ ۳۸ ۳۲
۸۵ اروگوئه ۴۴ ۳۵ ۷ ۲۸۱ ۲۵۲ ۴۳۸ ۱۵۹ ۳۳۶ ۶۲۰ ۴۱۳ ۶۵۵ ۳۲۸ ۳۶۰ ۲۷۱ ۱۳۴ ۳۱
۸۶ ارمنستان ۳۲۳ ۱۷۰ ۱۹۳ ۳۹۶ ۲۲۴ ۲۱۴ ۵۲۳ ۵۳۵ ۵۹۳ ۴۸۷ ۲۷۲ ۴۷۵ ۲۰۷ ۱۸۷ ۱۱۰ ۳۱
۸۷ کوبا ۲۴۹ ۳۵۱ ۴۷۴ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۴۲ ۴۱۱ ۵۸۸ ۶۲۲ ۱۹۹ ۴۷۵ ۳۱۷ ۳۲۳ ۱۹۷ ۵۴ ۳۰
۸۸ ازبکستان ۶۶ ۹۱ ۳۱۱ ۴۶۷ ۱۹۴ ۲۲۴ ۲۲۶ ۳۴۶ ۳۵۴ ۴۷۴ ۵۴۶ ۲۰۷ ۳۱ ۸۴ ۶۱ ۲۴
۸۹ بولیوی ۶۱ ۶۱ ۹ ۶ ۱۴ ۰ ۸ ۱۰ ۳۷ ۰ ۳۴ ۱۴ ۵ ۴۱ ۲۰ ۱۶
۹۰ یمن ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۸ ۰ ۲۵ ۳۲ ۲۷ ۱۴۳ ۱۷۱ ۷۸ ۳۵ ۱۵
۹۱ پرو ۳۲۴ ۷۵ ۰ ۱۴۶ ۲۷۳ ۱۳۷ ۸۸۴ ۱۳۲ ۴۱۵ ۲۸۰ ۸۲ ۵۱ ۷۵ ۱۷۰ ۵۷ ۱۳
۹۲ زیمبابوه ۰ ۰ ۲ ۰ ۲۴ ۰ ۲ ۴۳ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۹ ۲۴ ۱۳ ۱۳
۹۳ بوسنی و هرزگوین ۵۱ ۰ ۱ ۰ ۵ ۰ ۴ ۳ ۲۵ ۷ ۲۸ ۵۷ ۵۴ ۱۳ ۱۱ ۱۲
۹۴ کره شمالی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۷ ۶۵ ۷ ۱۱۴ ۳ ۷۷ ۱۴ ۱۸ ۲۵ ۱۲
۹۵ لیختن اشتاین ۰ ۰ ۱۸۷ ۱۸۴ ۱۰۱ ۳۰۲ ۵۶ ۲۱۵ ۵۴ ۶۰ ۳۷ ۳۲ ۲۹ ۲۹ ۲۲ ۸
۹۶ قرقیزستان ۰ ۴۴ ۱۰ ۰ ۱ ۰ ۱۷ ۰ ۱۳ ۰ ۸۶ ۵۷ ۱۶۴ ۴۴ ۶ ۸
۹۷ آلبانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۰ ۴ ۰ ۱۵ ۶ ۰ ۰ ۵
۹۸ پاناما ۰ ۰ ۲۱ ۰ ۰ ۰ ۶۶ ۰ ۵۱ ۰ ۲۵ ۱۱ ۱۰۷ ۲۷ ۵ ۴
۹۹ گرجستان ۱۰ ۶۷ ۹۴ ۱۲۶ ۱۰۹ ۱۷ ۷۲ ۱۰۷ ۶۱۲ ۲۷۰ ۹۲ ۸۱ ۵۶ ۶۲ ۶۳ ۴
۱۰۰ تاجیکستان ۰ ۸ ۰ ۰ ۳۶ ۸ ۳۱ ۳۱ ۱۵ ۳۹ ۳۱ ۵۹ ۱۵ ۲۴ ۲۹ ۳
۱۰۱ آنگولا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲
۱۰۲ کاستاریکا ۵۹۸ ۳۷۲ ۰ ۳۰ ۱۳ ۵۳ ۴۸۳ ۱۲۸ ۹۰ ۵۰ ۶۳ ۳۳ ۷۶ ۵۸ ۷۳ ۲
۱۰۳ جامائیکا ۵۵ ۸۳ ۹۱ ۲۳۱ ۳۵۴ ۲۹۰ ۱۲۱ ۲۳۷ ۱۶۸ ۱۳ ۱۲ ۶۶ ۲۲ ۳۶ ۸ ۲
۱۰۴ افغانستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰
۱۰۵ پاراگوئه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو (ارجاع)