بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : h-Index مقالات فناوری نانو (ندارد)
توضیحات : معیاری از قابلیت تولید علم (تعداد مقالات) و میزان اثربخشی آنها (ارجاعات) است. اگر مقالات یک فرد یا نهاد را بر حسب تعداد ارجاعات رده‌بندی کنیم، h-Index برابر hامین مقاله‌ای است که حداقل h ارجاع داشته باشد. مثلاً اگر مقالة بیست و دوم فردی 23 ارجاع داشته باشد در حالیکه تعداد ارجاعات مقالة بیست و سوم او 21 است، h-Index این فرد برابر 22 است. این مقدار در واقع معیار ارزیابی کمی و کیفی مقالات علمی است و تعداد مقالات با کیفیت و پرارجاع را نشان می‌دهد. بنابراین اگر مقدار h-Index یک سازمان یا کشور بالا باشد نشان‌دهندة این است که هم تعداد مقالات آن کشور و هم تعداد ارجاعات داده شده به آن مقالات بالاست و به همین ترتیب اگر h-Index نهادی پایین باشد یعنی یا تعداد مقالات آن کم بوده یا مقالات آن ارجاعات کمی داشته‌اند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
h-Index مقالات فناوری نانو (ندارد)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
۱ ایالات متحده ۲۵۹.۰۰ ۲۷۹.۰۰ ۳۰۱.۰۰ ۳۰۰.۰۰ ۲۵۸.۰۰ ۲۷۸.۰۰ ۲۲۱.۰۰ ۲۶۸.۰۰ ۲۵۱.۰۰ ۲۴۵.۰۰ ۲۰۶.۰۰ ۱۷۷.۰۰ ۱۴۳.۰۰ ۹۴.۰۰ ۴۲.۰۰
۲ چین ۱۱۸.۰۰ ۱۴۱.۰۰ ۱۵۷.۰۰ ۱۶۵.۰۰ ۱۶۶.۰۰ ۱۷۲.۰۰ ۱۴۰.۰۰ ۱۷۴.۰۰ ۱۸۰.۰۰ ۱۹۴.۰۰ ۱۸۴.۰۰ ۱۶۱.۰۰ ۱۸۲.۰۰ ۸۸.۰۰ ۴۱.۰۰
۳ انگلستان ۱۰۷.۰۰ ۱۱۷.۰۰ ۱۱۴.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۲۰.۰۰ ۱۳۱.۰۰ ۱۲۱.۰۰ ۱۱۹.۰۰ ۱۱۳.۰۰ ۱۰۸.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۸۸.۰۰ ۶۹.۰۰ ۵۰.۰۰ ۲۶.۰۰
۴ آلمان ۱۴۶.۰۰ ۱۴۵.۰۰ ۱۵۰.۰۰ ۱۶۱.۰۰ ۱۴۶.۰۰ ۱۵۳.۰۰ ۱۴۶.۰۰ ۱۴۶.۰۰ ۱۳۷.۰۰ ۱۳۱.۰۰ ۱۱۷.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۷۶.۰۰ ۵۴.۰۰ ۲۶.۰۰
۵ ژاپن ۱۳۳.۰۰ ۱۴۲.۰۰ ۱۵۰.۰۰ ۱۴۶.۰۰ ۱۴۲.۰۰ ۱۳۳.۰۰ ۱۳۰.۰۰ ۱۱۹.۰۰ ۱۱۴.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۸۷.۰۰ ۶۸.۰۰ ۴۹.۰۰ ۲۵.۰۰
۶ سنگاپور ۴۷.۰۰ ۵۵.۰۰ ۶۳.۰۰ ۸۶.۰۰ ۸۷.۰۰ ۸۹.۰۰ ۹۲.۰۰ ۹۳.۰۰ ۹۸.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۵۸.۰۰ ۲۴.۰۰
۷ کره جنوبی ۹۰.۰۰ ۹۸.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۱۱۱.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۱۱۷.۰۰ ۱۲۲.۰۰ ۱۰۸.۰۰ ۹۵.۰۰ ۷۹.۰۰ ۵۰.۰۰ ۲۳.۰۰
۸ استرالیا ۶۰.۰۰ ۶۶.۰۰ ۷۵.۰۰ ۸۴.۰۰ ۷۶.۰۰ ۸۹.۰۰ ۸۴.۰۰ ۹۲.۰۰ ۸۷.۰۰ ۹۲.۰۰ ۸۴.۰۰ ۷۶.۰۰ ۶۵.۰۰ ۴۷.۰۰ ۲۳.۰۰
۹ عربستان ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۴.۰۰ ۳۱.۰۰ ۴۲.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۱.۰۰ ۲۲.۰۰
۱۰ هند ۶۲.۰۰ ۷۱.۰۰ ۸۲.۰۰ ۸۱.۰۰ ۷۸.۰۰ ۹۰.۰۰ ۹۰.۰۰ ۸۸.۰۰ ۹۱.۰۰ ۸۴.۰۰ ۷۶.۰۰ ۶۷.۰۰ ۵۴.۰۰ ۳۶.۰۰ ۲۱.۰۰
۱۱ ایران ۸.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۹.۰۰ ۳۱.۰۰ ۴۶.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۷.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۴.۰۰ ۵۸.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۳.۰۰ ۳۹.۰۰ ۲۰.۰۰
۱۲ اسپانیا ۷۴.۰۰ ۸۰.۰۰ ۹۱.۰۰ ۸۹.۰۰ ۹۳.۰۰ ۹۹.۰۰ ۹۵.۰۰ ۹۰.۰۰ ۸۸.۰۰ ۹۰.۰۰ ۸۲.۰۰ ۷۳.۰۰ ۵۵.۰۰ ۳۸.۰۰ ۲۰.۰۰
۱۳ ایتالیا ۸۱.۰۰ ۸۹.۰۰ ۹۱.۰۰ ۸۶.۰۰ ۹۲.۰۰ ۸۶.۰۰ ۸۷.۰۰ ۸۹.۰۰ ۸۵.۰۰ ۸۴.۰۰ ۷۴.۰۰ ۶۲.۰۰ ۵۰.۰۰ ۳۶.۰۰ ۱۹.۰۰
۱۴ سوئیس ۸۶.۰۰ ۸۴.۰۰ ۹۲.۰۰ ۹۵.۰۰ ۸۷.۰۰ ۹۴.۰۰ ۹۳.۰۰ ۹۷.۰۰ ۸۷.۰۰ ۸۴.۰۰ ۸۲.۰۰ ۶۷.۰۰ ۵۳.۰۰ ۴۰.۰۰ ۱۸.۰۰
۱۵ هلند ۸۰.۰۰ ۸۶.۰۰ ۸۶.۰۰ ۹۳.۰۰ ۹۰.۰۰ ۱۰۷.۰۰ ۹۹.۰۰ ۹۵.۰۰ ۸۷.۰۰ ۸۱.۰۰ ۷۱.۰۰ ۶۱.۰۰ ۴۹.۰۰ ۳۷.۰۰ ۱۸.۰۰
۱۶ فرانسه ۱۱۴.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۱۲۰.۰۰ ۱۱۳.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۲۰.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۱۱۴.۰۰ ۱۰۴.۰۰ ۹۷.۰۰ ۸۸.۰۰ ۷۴.۰۰ ۵۷.۰۰ ۴۰.۰۰ ۱۸.۰۰
۱۷ کانادا ۷۷.۰۰ ۸۸.۰۰ ۹۲.۰۰ ۹۴.۰۰ ۹۳.۰۰ ۱۰۵.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۹۶.۰۰ ۹۰.۰۰ ۸۴.۰۰ ۸۳.۰۰ ۷۱.۰۰ ۵۲.۰۰ ۳۸.۰۰ ۱۷.۰۰
۱۸ تایوان ۵۷.۰۰ ۶۳.۰۰ ۷۰.۰۰ ۷۸.۰۰ ۸۳.۰۰ ۸۶.۰۰ ۸۸.۰۰ ۸۵.۰۰ ۸۰.۰۰ ۷۸.۰۰ ۷۰.۰۰ ۶۸.۰۰ ۵۰.۰۰ ۳۴.۰۰ ۱۶.۰۰
۱۹ سوئد ۶۷.۰۰ ۶۹.۰۰ ۷۲.۰۰ ۷۶.۰۰ ۶۵.۰۰ ۷۲.۰۰ ۷۵.۰۰ ۷۵.۰۰ ۷۳.۰۰ ۷۲.۰۰ ۶۴.۰۰ ۵۶.۰۰ ۴۳.۰۰ ۳۰.۰۰ ۱۵.۰۰
۲۰ مالزی ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۲.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۴.۰۰
۲۱ دانمارک ۴۹.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۳.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۹.۰۰ ۶۳.۰۰ ۵۸.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۵.۰۰ ۴۴.۰۰ ۳۷.۰۰ ۲۵.۰۰ ۱۴.۰۰
۲۲ مصر ۱۱.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۳.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۳.۰۰
۲۳ پاکستان ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۱۱.۰۰ ۸.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۳.۰۰
۲۴ ترکیه ۲۳.۰۰ ۲۶.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۷.۰۰ ۴۶.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۷.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۳.۰۰
۲۵ ایرلند ۳۲.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۴.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۳.۰۰ ۵۵.۰۰ ۴۸.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۳.۰۰ ۴۵.۰۰ ۳۶.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۲.۰۰
۲۶ بلژیک ۵۷.۰۰ ۶۶.۰۰ ۶۷.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۸.۰۰ ۷۰.۰۰ ۷۱.۰۰ ۶۵.۰۰ ۵۹.۰۰ ۴۸.۰۰ ۳۷.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۲.۰۰
۲۷ روسیه ۶۵.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۸.۰۰ ۵۸.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۲.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۵.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۴.۰۰ ۲۵.۰۰ ۱۲.۰۰
۲۸ لهستان ۴۲.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۳.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۵.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۲.۰۰
۲۹ اتریش ۵۱.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۶.۰۰ ۶۳.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۶.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۳.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۲.۰۰
۳۰ فنلاند ۴۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۶.۰۰ ۵۷.۰۰ ۴۵.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۵.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۳.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۵.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۲.۰۰
۳۱ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۱.۰۰
۳۲ جمهوری چک ۳۲.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۶.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۱.۰۰
۳۳ برزیل ۴۵.۰۰ ۵۱.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۷.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۳.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۳.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۱.۰۰
۳۴ آفریقای جنوبی ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۲.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۱.۰۰
۳۵ پرتغال ۳۵.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۷.۰۰ ۴۹.۰۰ ۵۱.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۵.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۰.۰۰
۳۶ مکزیک ۳۹.۰۰ ۴۴.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۸.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۳.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۴.۰۰ ۲۸.۰۰ ۱۹.۰۰ ۹.۰۰
۳۷ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰
۳۸ مجارستان ۳۰.۰۰ ۳۳.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۷.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۶.۰۰ ۹.۰۰
۳۹ یونان ۳۴.۰۰ ۳۷.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۴.۰۰ ۵۳.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۳.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۰.۰۰ ۹.۰۰
۴۰ رومانی ۲۷.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۶.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۷.۰۰ ۸.۰۰
۴۱ نروژ ۲۱.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۳.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۹.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۵.۰۰ ۸.۰۰
۴۲ تایلند ۹.۰۰ ۷.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۷.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۸.۰۰ ۸.۰۰
۴۳ بنگلادش ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۷.۰۰ ۳.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۹.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰ ۸.۰۰
۴۴ آرژانتین ۲۹.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۶.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۷.۰۰
۴۵ اوکراین ۳۲.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۵.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۶.۰۰ ۷.۰۰
۴۶ تونس ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۳.۰۰ ۷.۰۰
۴۷ استونی ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۱.۰۰ ۷.۰۰
۴۸ اسلوانی ۱۷.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۷.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۳.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۳.۰۰ ۷.۰۰
۴۹ نیوزلند ۲۴.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۷.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۴.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۷.۰۰
۵۰ الجزایر ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۹.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۴.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۱.۰۰ ۷.۰۰
۵۱ اسلواکی ۲۴.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۳.۰۰ ۶.۰۰
۵۲ بلغارستان ۱۷.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۳.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۶.۰۰
۵۳ صربستان ۲.۰۰ ۵.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۳.۰۰ ۶.۰۰
۵۴ کلمبیا ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۱.۰۰ ۶.۰۰
۵۵ شیلی ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۲.۰۰ ۶.۰۰
۵۶ لیتوانی ۹.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۸.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۰۰
۵۷ لتونی ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰ ۷.۰۰ ۵.۰۰
۵۸ مولداوی ۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۵.۰۰
۵۹ عمان ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۱.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۵.۰۰
۶۰ ونزوئلا ۱۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۹.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰
۶۱ بلاروس ۲۳.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۳.۰۰ ۷.۰۰ ۵.۰۰
۶۲ کرواسی ۱۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۵.۰۰
۶۳ لبنان ۱.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۳.۰۰ ۸.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰ ۹.۰۰ ۴.۰۰
۶۴ اندونزی ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۵.۰۰ ۸.۰۰ ۴.۰۰
۶۵ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۴.۰۰
۶۶ لوکزامبورگ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۸.۰۰ ۴.۰۰ ۸.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۸.۰۰ ۴.۰۰
۶۷ نیجریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰
۶۸ مراکش ۸.۰۰ ۱۳.۰۰ ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۰.۰۰ ۴.۰۰
۶۹ آذربایجان ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰
۷۰ ازبکستان ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۴.۰۰ ۸.۰۰ ۷.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰
۷۱ اردن ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۹.۰۰ ۶.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۲.۰۰ ۷.۰۰ ۳.۰۰
۷۲ ارمنستان ۸.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۰۰ ۶.۰۰ ۳.۰۰
۷۳ کوبا ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰ ۸.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸.۰۰ ۵.۰۰ ۲.۰۰
۷۴ پرو ۵.۰۰ ۳.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۶.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۲.۰۰
۷۵ کاستاریکا ۹.۰۰ ۶.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۲.۰۰
۷۶ امارات عربی متحده ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۲.۰۰
۷۷ بوسنی و هرزگوین ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰
h-Index مقالات فناوری نانو (ندارد)