بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : h-Index مقالات فناوری نانو (ندارد)
توضیحات : معیاری از قابلیت تولید علم (تعداد مقالات) و میزان اثربخشی آنها (ارجاعات) است. اگر مقالات یک فرد یا نهاد را بر حسب تعداد ارجاعات رده‌بندی کنیم، h-Index برابر hامین مقاله‌ای است که حداقل h ارجاع داشته باشد. مثلاً اگر مقالة بیست و دوم فردی 23 ارجاع داشته باشد در حالیکه تعداد ارجاعات مقالة بیست و سوم او 21 است، h-Index این فرد برابر 22 است. این مقدار در واقع معیار ارزیابی کمی و کیفی مقالات علمی است و تعداد مقالات با کیفیت و پرارجاع را نشان می‌دهد. بنابراین اگر مقدار h-Index یک سازمان یا کشور بالا باشد نشان‌دهندة این است که هم تعداد مقالات آن کشور و هم تعداد ارجاعات داده شده به آن مقالات بالاست و به همین ترتیب اگر h-Index نهادی پایین باشد یعنی یا تعداد مقالات آن کم بوده یا مقالات آن ارجاعات کمی داشته‌اند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
h-Index مقالات فناوری نانو (ندارد)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶]
۱ چین ۱۲۱.۰۰ ۱۴۵.۰۰ ۱۶۲.۰۰ ۱۷۰.۰۰ ۱۸۸.۰۰ ۱۸۲.۰۰ ۱۸۳.۰۰ ۱۸۷.۰۰ ۱۹۹.۰۰ ۲۱۵.۰۰ ۲۱۰.۰۰ ۱۹۴.۰۰ ۱۶۷.۰۰ ۱۳۵.۰۰ ۹۰.۰۰ ۴۰.۰۰
۲ ایالات متحده ۲۶۵.۰۰ ۲۸۷.۰۰ ۳۱۰.۰۰ ۳۰۹.۰۰ ۲۹۸.۰۰ ۲۹۵.۰۰ ۲۸۷.۰۰ ۲۹۰.۰۰ ۲۷۳.۰۰ ۲۷۵.۰۰ ۲۳۶.۰۰ ۲۱۵.۰۰ ۱۸۷.۰۰ ۱۳۸.۰۰ ۹۰.۰۰ ۳۸.۰۰
۳ ایران ۸.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۰۰ ۲۰.۰۰ ۳۵.۰۰ ۴۷.۰۰ ۵۸.۰۰ ۶۱.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۱.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۱.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۳.۰۰ ۴۰.۰۰ ۲۵.۰۰
۴ عربستان ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۵.۰۰ ۳۳.۰۰ ۴۶.۰۰ ۶۰.۰۰ ۶۲.۰۰ ۵۵.۰۰ ۶۵.۰۰ ۴۴.۰۰ ۲۴.۰۰
۵ انگلستان ۱۱۲.۰۰ ۱۱۹.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۱۲۱.۰۰ ۱۳۵.۰۰ ۱۳۶.۰۰ ۱۲۸.۰۰ ۱۲۸.۰۰ ۱۲۳.۰۰ ۱۱۹.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۸۵.۰۰ ۸۳.۰۰ ۵۱.۰۰ ۲۲.۰۰
۶ آلمان ۱۴۹.۰۰ ۱۵۱.۰۰ ۱۵۸.۰۰ ۱۶۷.۰۰ ۱۶۳.۰۰ ۱۶۱.۰۰ ۱۵۵.۰۰ ۱۵۵.۰۰ ۱۴۸.۰۰ ۱۴۵.۰۰ ۱۳۴.۰۰ ۱۱۷.۰۰ ۹۷.۰۰ ۸۸.۰۰ ۶۰.۰۰ ۲۲.۰۰
۷ ژاپن ۱۳۷.۰۰ ۱۴۶.۰۰ ۱۵۵.۰۰ ۱۵۳.۰۰ ۱۶۲.۰۰ ۱۳۹.۰۰ ۱۳۸.۰۰ ۱۲۷.۰۰ ۱۲۵.۰۰ ۱۲۳.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۱۰۴.۰۰ ۸۵.۰۰ ۷۸.۰۰ ۵۵.۰۰ ۲۲.۰۰
۸ سنگاپور ۴۸.۰۰ ۵۷.۰۰ ۶۴.۰۰ ۸۹.۰۰ ۹۶.۰۰ ۹۳.۰۰ ۹۷.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۱۱۶.۰۰ ۹۳.۰۰ ۸۸.۰۰ ۵۱.۰۰ ۲۲.۰۰
۹ کره جنوبی ۹۲.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۱۲۰.۰۰ ۱۲۸.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۱۲۵.۰۰ ۱۲۷.۰۰ ۱۲۸.۰۰ ۱۳۳.۰۰ ۱۲۴.۰۰ ۱۱۳.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۲۱.۰۰
۱۰ پاکستان ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۱۱.۰۰ ۸.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۰.۰۰
۱۱ ایتالیا ۸۲.۰۰ ۹۲.۰۰ ۹۴.۰۰ ۹۰.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۹۲.۰۰ ۹۲.۰۰ ۹۵.۰۰ ۹۳.۰۰ ۹۴.۰۰ ۸۵.۰۰ ۷۲.۰۰ ۶۴.۰۰ ۵۸.۰۰ ۴۵.۰۰ ۱۹.۰۰
۱۲ کانادا ۷۹.۰۰ ۹۰.۰۰ ۹۴.۰۰ ۹۷.۰۰ ۱۰۶.۰۰ ۱۱۰.۰۰ ۱۰۸.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۹۹.۰۰ ۹۴.۰۰ ۹۳.۰۰ ۸۴.۰۰ ۶۹.۰۰ ۵۸.۰۰ ۴۲.۰۰ ۱۹.۰۰
۱۳ سوئیس ۸۹.۰۰ ۸۷.۰۰ ۹۳.۰۰ ۹۹.۰۰ ۹۶.۰۰ ۹۸.۰۰ ۹۹.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۹۲.۰۰ ۹۲.۰۰ ۹۲.۰۰ ۸۰.۰۰ ۶۵.۰۰ ۶۳.۰۰ ۴۲.۰۰ ۱۹.۰۰
۱۴ هند ۶۵.۰۰ ۷۳.۰۰ ۸۲.۰۰ ۸۶.۰۰ ۹۰.۰۰ ۹۶.۰۰ ۹۸.۰۰ ۹۷.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۹۵.۰۰ ۹۲.۰۰ ۸۰.۰۰ ۷۱.۰۰ ۵۴.۰۰ ۳۷.۰۰ ۱۸.۰۰
۱۵ اسپانیا ۷۶.۰۰ ۸۳.۰۰ ۹۳.۰۰ ۹۳.۰۰ ۱۰۴.۰۰ ۱۰۴.۰۰ ۱۰۳.۰۰ ۹۷.۰۰ ۹۷.۰۰ ۹۹.۰۰ ۹۳.۰۰ ۸۷.۰۰ ۷۱.۰۰ ۶۵.۰۰ ۴۰.۰۰ ۱۸.۰۰
۱۶ سوئد ۶۹.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۴.۰۰ ۷۸.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۵.۰۰ ۷۸.۰۰ ۷۸.۰۰ ۷۸.۰۰ ۷۹.۰۰ ۷۳.۰۰ ۶۵.۰۰ ۵۴.۰۰ ۴۷.۰۰ ۳۲.۰۰ ۱۷.۰۰
۱۷ استرالیا ۶۱.۰۰ ۶۸.۰۰ ۷۶.۰۰ ۸۶.۰۰ ۸۲.۰۰ ۹۲.۰۰ ۸۸.۰۰ ۹۹.۰۰ ۹۴.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۹۵.۰۰ ۹۰.۰۰ ۸۰.۰۰ ۶۵.۰۰ ۵۵.۰۰ ۱۷.۰۰
۱۸ فرانسه ۱۱۶.۰۰ ۱۲۲.۰۰ ۱۲۳.۰۰ ۱۱۸.۰۰ ۱۲۶.۰۰ ۱۲۸.۰۰ ۱۲۱.۰۰ ۱۲۰.۰۰ ۱۱۵.۰۰ ۱۰۹.۰۰ ۹۸.۰۰ ۸۹.۰۰ ۷۶.۰۰ ۷۰.۰۰ ۴۱.۰۰ ۱۶.۰۰
۱۹ هلند ۸۱.۰۰ ۸۷.۰۰ ۸۷.۰۰ ۹۸.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۱۱۲.۰۰ ۱۰۲.۰۰ ۹۹.۰۰ ۹۴.۰۰ ۸۸.۰۰ ۸۱.۰۰ ۷۳.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۵.۰۰ ۳۶.۰۰ ۱۵.۰۰
۲۰ تایوان ۵۸.۰۰ ۶۶.۰۰ ۷۱.۰۰ ۸۱.۰۰ ۹۳.۰۰ ۹۱.۰۰ ۹۳.۰۰ ۹۲.۰۰ ۸۶.۰۰ ۸۷.۰۰ ۷۸.۰۰ ۷۷.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۲.۰۰ ۳۰.۰۰ ۱۵.۰۰
۲۱ روسیه ۶۸.۰۰ ۶۵.۰۰ ۷۰.۰۰ ۷۱.۰۰ ۶۶.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۶.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۳.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۰.۰۰ ۲۷.۰۰ ۱۳.۰۰
۲۲ ترکیه ۲۳.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۷.۰۰ ۵۸.۰۰ ۶۱.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۳.۰۰ ۴۵.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۵.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۳.۰۰
۲۳ بلژیک ۵۸.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۹.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۸.۰۰ ۷۱.۰۰ ۷۵.۰۰ ۷۷.۰۰ ۷۱.۰۰ ۶۴.۰۰ ۵۸.۰۰ ۴۶.۰۰ ۳۶.۰۰ ۲۸.۰۰ ۱۳.۰۰
۲۴ فنلاند ۴۱.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۷.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۵۸.۰۰ ۵۹.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۹.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۹.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۶.۰۰ ۲۷.۰۰ ۱۲.۰۰
۲۵ اتریش ۵۳.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۸.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۱.۰۰ ۵۸.۰۰ ۶۳.۰۰ ۶۰.۰۰ ۶۲.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۸.۰۰ ۴۷.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۴.۰۰ ۲۵.۰۰ ۱۲.۰۰
۲۶ ایرلند ۳۲.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۴.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۹.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۹.۰۰ ۵۲.۰۰ ۶۴.۰۰ ۵۸.۰۰ ۵۴.۰۰ ۴۵.۰۰ ۳۷.۰۰ ۲۸.۰۰ ۱۱.۰۰
۲۷ آفریقای جنوبی ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۳.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۴.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۱.۰۰
۲۸ دانمارک ۵۰.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۸.۰۰ ۵۵.۰۰ ۶۰.۰۰ ۶۰.۰۰ ۶۱.۰۰ ۶۷.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۲.۰۰ ۶۳.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۵.۰۰ ۳۸.۰۰ ۲۸.۰۰ ۱۱.۰۰
۲۹ جمهوری چک ۳۳.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۵.۰۰ ۱۱.۰۰
۳۰ مالزی ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۷.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۶.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۰.۰۰ ۱۰.۰۰
۳۱ مصر ۱۱.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۵.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۶.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۶.۰۰ ۱۰.۰۰
۳۲ لهستان ۴۳.۰۰ ۵۳.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۱.۰۰ ۶۴.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۸.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۲.۰۰ ۴۶.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۴.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۶.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۰.۰۰
۳۳ نیوزلند ۲۴.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۱.۰۰ ۳۵.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۰.۰۰
۳۴ برزیل ۴۵.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۸.۰۰ ۵۶.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۹.۰۰ ۶۳.۰۰ ۵۷.۰۰ ۶۰.۰۰ ۵۷.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۱۰.۰۰
۳۵ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۶.۰۰ ۹.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۹.۰۰
۳۶ پرتغال ۳۶.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۷.۰۰ ۴۳.۰۰ ۵۱.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۴.۰۰ ۴۸.۰۰ ۴۹.۰۰ ۴۵.۰۰ ۳۵.۰۰ ۲۰.۰۰ ۹.۰۰
۳۷ یونان ۳۵.۰۰ ۳۸.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۱.۰۰ ۴۹.۰۰ ۵۶.۰۰ ۵۵.۰۰ ۵۲.۰۰ ۵۴.۰۰ ۵۱.۰۰ ۴۵.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۱.۰۰ ۹.۰۰
۳۸ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۷.۰۰ ۸.۰۰
۳۹ مکزیک ۳۱.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۷.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۰.۰۰ ۴۵.۰۰ ۴۴.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۲.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۴.۰۰ ۸.۰۰
۴۰ اوکراین ۳۳.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۶.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۸.۰۰
۴۱ تایلند ۹.۰۰ ۷.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۲.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۹.۰۰ ۴۶.۰۰ ۵۰.۰۰ ۴۳.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۸.۰۰
۴۲ مولداوی ۷.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۰۰ ۷.۰۰
۴۳ رومانی ۲۸.۰۰ ۲۹.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۷.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۷.۰۰
۴۴ اسلوانی ۱۷.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۶.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۷.۰۰
۴۵ آرژانتین ۲۹.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۹.۰۰ ۳۸.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۷.۰۰
۴۶ شیلی ۱۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۹.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۰۰ ۷.۰۰
۴۷ ویتنام ۴.۰۰ ۹.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۳.۰۰ ۷.۰۰
۴۸ امارات عربی متحده ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۲.۰۰ ۸.۰۰ ۷.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۵.۰۰ ۶.۰۰
۴۹ لوکزامبورگ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۸.۰۰ ۴.۰۰ ۸.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۰۰
۵۰ الجزایر ۵.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۹.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۳.۰۰ ۶.۰۰
۵۱ مراکش ۸.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۰۰
۵۲ نروژ ۲۱.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۴.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۷.۰۰ ۳۷.۰۰ ۴۱.۰۰ ۳۵.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۳.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۶.۰۰
۵۳ نیجریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۶.۰۰
۵۴ بنگلادش ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۷.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۱.۰۰ ۶.۰۰
۵۵ کرواسی ۱۱.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۳.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۱.۰۰ ۶.۰۰
۵۶ اسلواکی ۲۵.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۷.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۳.۰۰ ۶.۰۰
۵۷ مجارستان ۳۱.۰۰ ۳۴.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۴.۰۰ ۴۲.۰۰ ۴۲.۰۰ ۳۶.۰۰ ۳۲.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۳.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۷.۰۰ ۶.۰۰
۵۸ بلغارستان ۱۷.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۸.۰۰ ۲۵.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۸.۰۰ ۳۱.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۱.۰۰ ۶.۰۰
۵۹ تونس ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۵.۰۰ ۶.۰۰
۶۰ صربستان ۲.۰۰ ۶.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۵.۰۰ ۳۱.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۶.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۳.۰۰ ۶.۰۰
۶۱ لتونی ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۰۰
۶۲ عمان ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۹.۰۰ ۶.۰۰
۶۳ لبنان ۱.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۳.۰۰ ۸.۰۰ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰ ۵.۰۰
۶۴ اردن ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۸.۰۰ ۵.۰۰
۶۵ استونی ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۴.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۵.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۵.۰۰
۶۶ ایسلند ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸.۰۰ ۵.۰۰
۶۷ بلاروس ۲۳.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۰.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۵.۰۰
۶۸ کلمبیا ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۹.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۹.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۰.۰۰ ۵.۰۰
۶۹ لیتوانی ۹.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۶.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۸.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۸.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۸.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۵.۰۰
۷۰ آذربایجان ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۶.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰
۷۱ اندونزی ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۰.۰۰ ۴.۰۰
۷۲ اکوادور ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۴.۰۰
۷۳ نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۶.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸.۰۰ ۴.۰۰
۷۴ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸.۰۰ ۴.۰۰
۷۵ قبرس ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۰۰ ۴.۰۰
۷۶ کویت ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸.۰۰ ۷.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۲.۰۰ ۹.۰۰ ۴.۰۰
۷۷ فیلیپین ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰
۷۸ بولیوی ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰
۷۹ قزاقستان ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۶.۰۰ ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰
۸۰ سوریه ۴.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰
۸۱ ارمنستان ۸.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۳.۰۰ ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۷.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰
۸۲ اروگوئه ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۶.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۸.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۰۰ ۳.۰۰
۸۳ یمن ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۴.۰۰ ۲.۰۰ ۶.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰
۸۴ ونزوئلا ۱۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۸.۰۰ ۳.۰۰
۸۵ ازبکستان ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۵.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰
۸۶ سریلانکا ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۶.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۱.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۸.۰۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۸.۰۰ ۸.۰۰ ۷.۰۰ ۳.۰۰
۸۷ کامرون ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۲.۰۰ ۷.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰
۸۸ کوبا ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۰.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰
۸۹ سنگال ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۷.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰
۹۰ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۵.۰۰ ۱.۰۰ ۶.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۲.۰۰
۹۱ پرو ۵.۰۰ ۳.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۶.۰۰ ۳.۰۰ ۱۴.۰۰ ۶.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۲.۰۰
۹۲ بوسنی و هرزگوین ۳.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰
۹۳ کنیا ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰
۹۴ زیمبابوه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۰۰
۹۵ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰
۹۶ جامائیکا ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۷.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰
۹۷ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰
۹۸ قرقیزستان ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰
۹۹ لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۴.۰۰ ۹.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰
۱۰۰ تاجیکستان ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰
۱۰۱ گرجستان ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۵.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۷.۰۰ ۶.۰۰ ۷.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۰۰
۱۰۲ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۱.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰
۱۰۳ کاستاریکا ۹.۰۰ ۶.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۲.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۰۰ ۴.۰۰ ۳.۰۰ ۶.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۰۰
۱۰۴ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۵ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۶ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
h-Index مقالات فناوری نانو (ندارد)