بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : اولویت ملی در تولید علم نانو (ندارد)
توضیحات : عبارت است از سهم مقالات علم و فناوری نانوی یک کشور به سهم کل مقالات علمی آن کشور
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
اولویت ملی در تولید علم نانو (ندارد)
۱۳۷۹ [۲۰۰۰] ۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ ایران ۰.۲۰ ۰.۲۲ ۰.۴۳ ۰.۲۸ ۰.۳۶ ۰.۵۷ ۰.۸۷ ۰.۹۳ ۱.۱۹ ۱.۵۰ ۱.۷۰ ۱.۸۴ ۱.۹۵ ۲.۱۰ ۲.۲۵ ۲.۳۶ ۲.۳۹ ۲.۲۲
۲ مولداوی ۳.۳۱ ۳.۴۴ ۴.۳۱ ۴.۳۵ ۴.۱۴ ۳.۴۰ ۲.۴۷ ۲.۴۲ ۳.۴۹ ۳.۰۵ ۳.۱۷ ۲.۸۰ ۲.۹۳ ۲.۰۶ ۲.۷۵ ۲.۳۰ ۲.۷۰ ۱.۹۵
۳ عربستان ۰.۲۷ ۰.۲۲ ۰.۱۷ ۰.۱۳ ۰.۲۷ ۰.۲۹ ۰.۲۵ ۰.۳۵ ۰.۳۹ ۰.۹۵ ۱.۲۲ ۱.۴۳ ۱.۶۱ ۱.۶۱ ۱.۷۴ ۱.۹۸ ۱.۹۳ ۱.۹۳
۴ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۲ ۲.۶۸ ۰.۸۵ ۴.۶۳ ۱.۵۶ ۲.۳۷ ۲.۲۴ ۳.۱۷ ۱.۵۸ ۱.۴۷ ۱.۷۷
۵ چین ۲.۲۲ ۲.۷۷ ۲.۶۹ ۲.۶۸ ۲.۴۷ ۲.۴۵ ۲.۳۲ ۲.۳۳ ۲.۲۹ ۲.۱۸ ۲.۱۲ ۲.۰۶ ۱.۹۷ ۱.۸۷ ۱.۸۳ ۱.۸۵ ۱.۸۱ ۱.۷۶
۶ هند ۰.۷۷ ۱.۱۹ ۱.۰۶ ۱.۱۸ ۳.۴۳ ۱.۲۲ ۱.۳۱ ۱.۳۴ ۱.۳۴ ۱.۴۵ ۱.۵۱ ۱.۶۲ ۱.۶۵ ۱.۷۹ ۱.۸۵ ۱.۷۷ ۱.۸۰ ۱.۷۴
۷ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۷۳ ۱.۰۴ ۰.۲۱ ۰.۱۶ ۱.۰۱ ۰.۸۵ ۱.۴۹ ۱.۶۰ ۲.۳۹ ۱.۴۱ ۲.۰۸ ۲.۴۲ ۱.۸۱ ۱.۸۸ ۱.۷۳
۸ یمن ۰.۰۰ ۰.۸۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۷ ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۵۱ ۰.۲۴ ۰.۹۲ ۱.۱۲ ۰.۹۴ ۰.۸۵ ۱.۰۴ ۱.۶۹
۹ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۵۹ ۰.۲۸ ۰.۴۸ ۰.۵۹ ۰.۸۲ ۰.۹۲ ۱.۲۹ ۲.۰۳ ۱.۸۷ ۱.۶۴ ۲.۱۴ ۱.۶۸
۱۰ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۲۱ ۰.۱۹ ۰.۲۸ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۰۰ ۰.۲۱ ۰.۳۶ ۰.۴۸ ۰.۶۶ ۰.۸۸ ۱.۲۶ ۱.۴۹ ۱.۶۷
۱۱ بلاروس ۱.۳۴ ۳.۰۵ ۲.۵۴ ۲.۹۶ ۲.۴۴ ۲.۴۴ ۱.۸۲ ۲.۰۲ ۲.۴۲ ۲.۰۴ ۲.۲۶ ۱.۸۵ ۱.۹۸ ۱.۸۳ ۱.۵۲ ۱.۶۹ ۱.۶۸ ۱.۶۷
۱۲ سنگاپور ۱.۵۷ ۲.۰۲ ۲.۰۷ ۱.۹۴ ۲.۳۹ ۲.۲۶ ۲.۴۷ ۲.۵۶ ۲.۴۹ ۲.۴۳ ۲.۵۲ ۲.۵۱ ۲.۴۵ ۲.۲۲ ۲.۱۵ ۲.۰۹ ۱.۹۰ ۱.۶۷
۱۳ ازبکستان ۱.۰۵ ۰.۴۹ ۱.۰۲ ۱.۵۳ ۱.۲۸ ۰.۸۴ ۱.۳۸ ۰.۹۷ ۱.۰۱ ۱.۳۵ ۱.۲۸ ۱.۱۷ ۱.۱۸ ۰.۴۴ ۰.۹۸ ۱.۱۲ ۰.۹۵ ۱.۶۲
۱۴ کره جنوبی ۱.۳۵ ۲.۰۵ ۱.۹۰ ۲.۰۶ ۲.۰۳ ۱.۹۴ ۱.۹۵ ۲.۰۱ ۲.۰۱ ۱.۹۱ ۱.۸۹ ۱.۸۸ ۱.۸۲ ۱.۷۵ ۱.۷۰ ۱.۷۰ ۱.۶۸ ۱.۶۱
۱۵ سوریه ۰.۳۱ ۱.۱۹ ۰.۸۹ ۰.۰۰ ۰.۱۶ ۰.۴۹ ۰.۰۰ ۰.۶۴ ۰.۴۵ ۰.۸۱ ۰.۶۵ ۰.۵۱ ۰.۳۷ ۰.۵۰ ۰.۵۶ ۰.۶۶ ۰.۸۳ ۱.۵۸
۱۶ مالزی ۰.۳۱ ۰.۵۶ ۰.۶۶ ۰.۷۵ ۰.۹۱ ۰.۶۷ ۰.۹۶ ۰.۸۲ ۰.۸۹ ۱.۰۵ ۱.۲۳ ۱.۳۲ ۱.۴۶ ۱.۵۵ ۱.۵۵ ۱.۵۶ ۱.۵۲ ۱.۴۸
۱۷ لتونی ۱.۴۱ ۱.۱۸ ۱.۵۸ ۱.۵۸ ۱.۹۲ ۱.۷۲ ۲.۲۱ ۱.۳۴ ۱.۵۱ ۱.۶۳ ۱.۵۷ ۱.۳۹ ۱.۶۲ ۱.۲۴ ۱.۱۳ ۱.۴۹ ۱.۱۹ ۱.۴۸
۱۸ مصر ۰.۴۰ ۰.۲۹ ۰.۴۸ ۰.۴۷ ۰.۳۹ ۰.۵۱ ۰.۶۷ ۰.۸۱ ۰.۸۰ ۰.۹۷ ۰.۹۹ ۰.۹۶ ۱.۱۷ ۱.۲۶ ۱.۴۱ ۱.۴۲ ۱.۳۶ ۱.۴۶
۱۹ پاکستان ۰.۱۷ ۰.۴۵ ۰.۳۰ ۰.۴۵ ۰.۴۴ ۰.۲۹ ۰.۳۸ ۰.۴۷ ۰.۵۰ ۰.۵۱ ۰.۴۹ ۰.۵۶ ۰.۷۶ ۰.۸۸ ۰.۹۹ ۱.۲۷ ۱.۴۵ ۱.۴۶
۲۰ اوکراین ۱.۳۳ ۲.۱۶ ۱.۹۰ ۲.۱۶ ۱.۸۶ ۲.۰۹ ۱.۹۸ ۱.۹۵ ۱.۸۸ ۱.۶۰ ۱.۷۶ ۱.۷۲ ۱.۵۲ ۱.۷۳ ۱.۷۵ ۱.۶۸ ۱.۵۰ ۱.۴۶
۲۱ آذربایجان ۰.۶۳ ۰.۲۶ ۰.۸۲ ۱.۱۸ ۱.۰۷ ۱.۰۳ ۱.۲۹ ۰.۵۰ ۰.۹۶ ۰.۷۵ ۱.۱۰ ۱.۱۷ ۰.۶۲ ۰.۸۱ ۰.۷۸ ۰.۸۱ ۰.۹۸ ۱.۳۵
۲۲ روسیه ۱.۲۴ ۱.۸۵ ۱.۷۸ ۱.۷۲ ۱.۶۶ ۱.۴۶ ۱.۵۰ ۱.۴۸ ۱.۴۰ ۱.۴۰ ۱.۴۵ ۱.۳۲ ۱.۳۴ ۱.۳۳ ۱.۳۱ ۱.۳۱ ۱.۳۰ ۱.۳۳
۲۳ تایوان ۰.۸۸ ۱.۳۹ ۱.۲۴ ۱.۴۵ ۱.۶۱ ۱.۷۰ ۱.۷۷ ۱.۶۷ ۱.۶۵ ۱.۶۵ ۱.۶۰ ۱.۵۶ ۱.۴۷ ۱.۴۸ ۱.۴۰ ۱.۳۴ ۱.۳۰ ۱.۲۹
۲۴ رومانی ۱.۲۷ ۱.۸۶ ۱.۹۴ ۰.۰۰ ۲.۰۹ ۱.۸۹ ۱.۷۱ ۱.۹۶ ۱.۷۰ ۱.۲۴ ۱.۳۸ ۱.۵۴ ۱.۳۵ ۱.۳۱ ۱.۲۴ ۱.۳۴ ۱.۲۱ ۱.۲۵
۲۵ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۲۲
۲۶ مراکش ۰.۹۱ ۰.۹۵ ۰.۹۷ ۰.۹۲ ۰.۵۴ ۰.۶۳ ۰.۴۸ ۰.۴۱ ۰.۵۵ ۰.۵۱ ۰.۶۹ ۰.۷۳ ۰.۸۴ ۱.۰۱ ۰.۸۵ ۰.۷۴ ۰.۹۱ ۱.۲۰
۲۷ تونس ۰.۶۲ ۱.۶۲ ۱.۵۰ ۱.۱۰ ۰.۹۹ ۱.۰۴ ۱.۰۴ ۰.۶۴ ۰.۷۱ ۰.۷۷ ۰.۶۱ ۰.۷۳ ۰.۷۸ ۰.۸۶ ۰.۹۹ ۱.۱۱ ۱.۰۸ ۱.۱۲
۲۸ عمان ۰.۵۰ ۰.۱۶ ۰.۱۲ ۰.۳۰ ۰.۶۳ ۰.۵۱ ۰.۴۶ ۰.۲۱ ۰.۶۹ ۰.۸۱ ۰.۶۴ ۰.۴۶ ۰.۸۹ ۰.۷۵ ۰.۸۹ ۰.۷۶ ۰.۹۷ ۱.۱۰
۲۹ بلغارستان ۰.۱۱ ۰.۸۹ ۱.۵۵ ۱.۱۸ ۱.۴۷ ۱.۳۵ ۱.۲۰ ۱.۴۵ ۱.۲۹ ۱.۴۷ ۱.۲۰ ۱.۲۹ ۱.۰۶ ۱.۱۸ ۱.۰۳ ۱.۰۲ ۱.۰۵ ۱.۱۰
۳۰ تاجیکستان ۴.۵۳ ۲.۵۶ ۱.۳۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۹۳ ۱.۱۶ ۲.۲۷ ۱.۹۳ ۱.۱۵ ۱.۵۴ ۱.۳۷ ۲.۰۱ ۰.۶۵ ۱.۲۱ ۱.۸۷ ۰.۶۰ ۱.۰۸
۳۱ تایلند ۰.۳۴ ۰.۴۰ ۰.۲۰ ۰.۳۸ ۰.۵۵ ۰.۷۲ ۰.۸۹ ۰.۹۷ ۱.۲۲ ۱.۱۱ ۱.۰۸ ۱.۰۰ ۱.۰۷ ۱.۰۵ ۱.۰۶ ۱.۰۱ ۱.۰۳ ۱.۰۸
۳۲ جمهوری چک ۱.۰۷ ۱.۰۶ ۱.۱۴ ۱.۰۵ ۱.۰۱ ۰.۹۸ ۱.۰۰ ۰.۹۰ ۰.۹۰ ۰.۹۳ ۰.۹۰ ۰.۸۶ ۰.۸۵ ۰.۹۰ ۰.۸۷ ۰.۹۷ ۰.۹۵ ۱.۰۶
۳۳ اسلواکی ۰.۸۲ ۱.۴۳ ۱.۱۵ ۱.۱۷ ۱.۲۲ ۱.۰۱ ۰.۹۷ ۱.۰۳ ۱.۰۰ ۰.۹۱ ۰.۹۱ ۰.۷۴ ۰.۹۴ ۰.۸۵ ۰.۹۶ ۰.۸۴ ۰.۷۳ ۱.۰۶
کل جهان ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰
۳۴ ژاپن ۱.۱۹ ۱.۶۳ ۱.۵۷ ۱.۵۰ ۱.۴۸ ۱.۴۲ ۱.۳۸ ۱.۳۵ ۱.۳۳ ۱.۲۹ ۱.۲۴ ۱.۲۰ ۱.۱۴ ۱.۱۰ ۱.۰۷ ۱.۰۵ ۱.۰۲ ۰.۹۳
۳۵ ویتنام ۰.۸۳ ۰.۹۶ ۱.۲۲ ۱.۵۲ ۱.۲۲ ۰.۶۷ ۱.۲۱ ۰.۹۷ ۱.۸۸ ۱.۰۳ ۰.۹۹ ۱.۲۹ ۰.۹۵ ۱.۴۶ ۱.۲۷ ۱.۳۷ ۱.۳۵ ۰.۹۲
۳۶ لهستان ۱.۰۳ ۱.۴۱ ۱.۵۳ ۱.۴۲ ۱.۳۸ ۱.۳۰ ۱.۲۱ ۱.۱۲ ۱.۰۳ ۰.۹۷ ۰.۹۲ ۰.۸۵ ۰.۸۷ ۰.۸۹ ۰.۸۹ ۰.۹۱ ۰.۹۴ ۰.۹۱
۳۷ لیتوانی ۱.۷۰ ۱.۶۷ ۱.۸۰ ۱.۱۴ ۱.۶۶ ۱.۳۳ ۱.۴۳ ۰.۸۳ ۰.۹۴ ۰.۷۸ ۰.۷۷ ۰.۸۲ ۰.۸۵ ۰.۸۱ ۰.۸۹ ۰.۹۲ ۰.۷۷ ۰.۹۱
۳۸ کویت ۰.۲۰ ۰.۲۲ ۰.۲۴ ۰.۱۶ ۰.۳۰ ۰.۳۰ ۰.۳۵ ۰.۳۲ ۰.۵۰ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۳۴ ۰.۴۴ ۰.۵۱ ۰.۸۱ ۰.۶۱ ۰.۶۶ ۰.۸۸
۳۹ امارات عربی متحده ۰.۰۰ ۰.۸۸ ۰.۵۵ ۰.۶۱ ۰.۷۱ ۰.۴۸ ۰.۱۳ ۰.۶۹ ۰.۸۶ ۱.۰۸ ۱.۳۷ ۲.۲۷ ۳.۵۶ ۳.۱۲ ۰.۶۰ ۰.۵۵ ۰.۸۰ ۰.۸۶
۴۰ بنگلادش ۰.۲۶ ۰.۴۲ ۰.۲۱ ۰.۰۶ ۰.۳۸ ۰.۱۹ ۰.۳۷ ۰.۵۸ ۰.۴۸ ۰.۵۹ ۰.۵۹ ۰.۴۶ ۰.۷۰ ۰.۵۷ ۰.۶۳ ۰.۶۹ ۰.۷۹ ۰.۸۶
۴۱ الجزایر ۰.۴۴ ۰.۴۷ ۱.۱۱ ۰.۹۱ ۱.۲۲ ۰.۸۳ ۱.۰۹ ۰.۹۱ ۰.۹۶ ۰.۹۳ ۰.۹۴ ۰.۸۶ ۱.۰۲ ۰.۸۸ ۰.۹۴ ۱.۰۷ ۰.۹۱ ۰.۸۴
۴۲ آلمان ۱.۱۱ ۱.۴۵ ۱.۳۹ ۱.۲۸ ۱.۲۱ ۱.۱۳ ۱.۱۴ ۱.۱۲ ۱.۰۸ ۱.۰۷ ۱.۰۴ ۱.۰۰ ۰.۹۵ ۰.۹۰ ۰.۸۸ ۰.۸۶ ۰.۸۷ ۰.۸۱
۴۳ فرانسه ۰.۹۴ ۱.۲۳ ۱.۲۵ ۱.۲۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۰۷ ۱.۰۲ ۱.۰۴ ۱.۰۲ ۰.۹۸ ۰.۹۴ ۰.۹۴ ۰.۸۹ ۰.۸۵ ۰.۸۵ ۰.۸۵ ۰.۸۱
۴۴ فنلاند ۰.۴۷ ۰.۷۴ ۰.۸۴ ۰.۸۳ ۰.۸۴ ۰.۷۱ ۰.۷۶ ۰.۸۷ ۰.۹۲ ۰.۹۱ ۰.۸۹ ۰.۸۳ ۰.۸۳ ۰.۷۸ ۰.۷۸ ۰.۷۸ ۰.۷۶ ۰.۸۱
۴۵ مکزیک ۰.۸۶ ۱.۰۶ ۱.۰۱ ۱.۱۵ ۰.۹۷ ۱.۰۲ ۱.۰۰ ۰.۸۹ ۰.۹۷ ۰.۹۴ ۰.۸۴ ۰.۷۹ ۰.۸۰ ۰.۸۰ ۰.۷۷ ۰.۸۰ ۰.۷۹ ۰.۸۰
۴۶ لوکزامبورگ ۰.۳۳ ۰.۳۲ ۰.۲۴ ۰.۰۰ ۰.۵۳ ۰.۶۸ ۰.۷۰ ۰.۳۴ ۰.۵۴ ۰.۶۰ ۰.۹۶ ۰.۸۹ ۰.۹۷ ۰.۸۶ ۰.۵۵ ۰.۵۹ ۰.۷۹ ۰.۷۹
۴۷ اسلوانی ۰.۷۶ ۱.۰۰ ۰.۷۰ ۰.۸۸ ۰.۹۷ ۰.۸۸ ۰.۹۴ ۱.۰۰ ۰.۸۷ ۰.۹۱ ۰.۹۰ ۰.۸۳ ۰.۸۷ ۰.۸۹ ۰.۸۵ ۰.۸۵ ۰.۸۴ ۰.۷۸
۴۸ پرتغال ۰.۶۰ ۱.۰۱ ۰.۹۳ ۰.۸۴ ۰.۸۸ ۰.۷۲ ۰.۹۶ ۰.۸۳ ۰.۹۰ ۰.۸۲ ۰.۹۰ ۰.۸۳ ۰.۸۹ ۰.۸۸ ۰.۷۸ ۰.۸۰ ۰.۷۴ ۰.۷۷
۴۹ ترکیه ۰.۳۵ ۰.۴۱ ۰.۳۴ ۰.۳۶ ۰.۳۳ ۰.۳۰ ۰.۳۲ ۰.۳۳ ۰.۳۹ ۰.۴۳ ۰.۴۸ ۰.۵۱ ۰.۵۴ ۰.۶۲ ۰.۶۶ ۰.۶۷ ۰.۷۲ ۰.۷۷
۵۰ اندونزی ۰.۰۸ ۰.۱۴ ۰.۰۶ ۰.۲۲ ۰.۴۰ ۰.۱۸ ۰.۲۰ ۰.۲۴ ۰.۴۶ ۰.۳۷ ۰.۶۰ ۰.۶۲ ۰.۶۹ ۰.۷۳ ۰.۷۲ ۰.۵۴ ۰.۶۳ ۰.۷۵
۵۱ اسپانیا ۰.۷۲ ۱.۰۲ ۱.۰۰ ۰.۹۰ ۰.۹۲ ۰.۹۱ ۰.۹۱ ۰.۹۳ ۰.۸۹ ۰.۹۱ ۰.۸۹ ۰.۸۴ ۰.۸۶ ۰.۸۱ ۰.۷۹ ۰.۷۵ ۰.۷۸ ۰.۷۴
۵۲ یونان ۰.۵۹ ۰.۹۳ ۰.۸۳ ۰.۸۹ ۰.۷۱ ۰.۷۵ ۰.۶۹ ۰.۸۹ ۰.۸۲ ۰.۷۸ ۰.۷۳ ۰.۶۹ ۰.۷۱ ۰.۷۰ ۰.۶۹ ۰.۷۱ ۰.۷۳ ۰.۷۳
۵۳ کرواسی ۰.۴۵ ۰.۶۴ ۰.۹۷ ۰.۷۳ ۰.۷۸ ۰.۵۹ ۰.۶۲ ۰.۵۵ ۰.۴۳ ۰.۴۳ ۰.۳۸ ۰.۴۵ ۰.۵۴ ۰.۴۶ ۰.۴۴ ۰.۴۵ ۰.۴۴ ۰.۷۳
۵۴ آرژانتین ۰.۵۳ ۰.۷۳ ۰.۸۰ ۰.۶۲ ۰.۷۵ ۰.۵۹ ۰.۶۳ ۰.۶۵ ۰.۶۱ ۰.۷۰ ۰.۷۹ ۰.۶۲ ۰.۶۶ ۰.۶۳ ۰.۶۴ ۰.۶۰ ۰.۶۱ ۰.۷۳
۵۵ ایتالیا ۰.۹۴ ۰.۹۶ ۰.۹۶ ۰.۹۴ ۰.۹۱ ۰.۸۱ ۰.۷۹ ۰.۸۳ ۰.۷۹ ۰.۸۱ ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۰.۷۶ ۰.۷۴ ۰.۷۰ ۰.۶۹ ۰.۶۹ ۰.۷۱
۵۶ نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۱۳ ۰.۶۲ ۰.۲۳ ۰.۲۵ ۰.۲۱ ۰.۲۴ ۰.۴۱ ۰.۵۹ ۰.۶۶ ۰.۵۳ ۰.۴۱ ۰.۴۲ ۰.۷۰
۵۷ سریلانکا ۰.۱۹ ۱.۳۰ ۱.۳۵ ۰.۷۷ ۱.۴۴ ۱.۳۱ ۱.۱۸ ۰.۹۰ ۰.۴۵ ۰.۳۴ ۰.۴۳ ۰.۵۱ ۰.۶۱ ۰.۵۱ ۰.۵۷ ۰.۵۶ ۰.۴۸ ۰.۶۹
۵۸ سوئد ۰.۷۰ ۰.۹۵ ۰.۹۹ ۰.۹۰ ۰.۸۳ ۰.۷۶ ۰.۷۷ ۰.۷۱ ۰.۷۰ ۰.۶۹ ۰.۷۲ ۰.۷۴ ۰.۷۲ ۰.۶۹ ۰.۷۰ ۰.۶۶ ۰.۶۶ ۰.۶۸
۵۹ قزاقستان ۰.۳۹ ۰.۷۴ ۰.۷۲ ۰.۳۳ ۰.۴۰ ۰.۴۰ ۰.۳۵ ۰.۴۷ ۰.۹۸ ۱.۰۳ ۱.۱۴ ۰.۷۳ ۰.۷۰ ۱.۲۲ ۱.۰۳ ۰.۸۳ ۱.۰۹ ۰.۶۷
۶۰ قبرس ۰.۳۹ ۰.۵۶ ۰.۵۱ ۰.۳۵ ۰.۳۳ ۰.۴۰ ۰.۵۷ ۰.۷۱ ۱.۰۱ ۰.۸۱ ۰.۶۲ ۰.۵۳ ۰.۶۴ ۰.۶۷ ۰.۵۲ ۰.۵۱ ۰.۴۱ ۰.۶۷
۶۱ برزیل ۰.۷۳ ۱.۰۲ ۱.۲۱ ۰.۹۱ ۰.۸۱ ۰.۷۷ ۰.۷۵ ۰.۶۴ ۰.۵۷ ۰.۵۴ ۰.۵۵ ۰.۵۱ ۰.۵۴ ۰.۵۶ ۰.۵۸ ۰.۵۳ ۰.۵۹ ۰.۶۵
۶۲ ایرلند ۰.۵۰ ۰.۸۳ ۰.۸۷ ۰.۹۰ ۱.۰۲ ۰.۸۸ ۰.۸۲ ۰.۹۴ ۰.۷۷ ۰.۷۸ ۰.۸۹ ۰.۹۰ ۰.۹۱ ۰.۸۱ ۰.۷۷ ۰.۷۵ ۰.۷۳ ۰.۶۳
۶۳ استرالیا ۰.۳۸ ۰.۵۳ ۰.۵۱ ۰.۵۹ ۰.۵۷ ۰.۵۸ ۰.۶۳ ۰.۶۴ ۰.۶۴ ۰.۶۷ ۰.۶۴ ۰.۶۶ ۰.۶۴ ۰.۶۰ ۰.۶۳ ۰.۶۴ ۰.۶۲ ۰.۶۳
۶۴ آفریقای جنوبی ۰.۲۰ ۰.۲۲ ۰.۱۷ ۰.۲۵ ۰.۳۳ ۰.۴۰ ۰.۳۵ ۰.۳۴ ۰.۳۸ ۰.۴۳ ۰.۴۷ ۰.۴۶ ۰.۵۰ ۰.۵۶ ۰.۵۴ ۰.۵۲ ۰.۶۱ ۰.۶۲
۶۵ ایالات متحده ۱.۴۰ ۰.۷۸ ۰.۷۹ ۰.۸۰ ۰.۷۹ ۰.۸۱ ۰.۸۰ ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۰.۷۶ ۰.۷۶ ۰.۷۲ ۰.۷۲ ۰.۷۰ ۰.۶۷ ۰.۶۷ ۰.۶۶ ۰.۶۱
۶۶ استونی ۰.۶۹ ۱.۲۰ ۱.۱۵ ۰.۹۰ ۱.۱۵ ۰.۷۰ ۰.۷۶ ۰.۷۴ ۰.۶۹ ۰.۶۴ ۰.۷۰ ۰.۶۵ ۰.۶۲ ۰.۶۸ ۰.۷۴ ۰.۷۹ ۰.۷۱ ۰.۶۱
۶۷ فیلیپین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۳۰ ۰.۳۵ ۰.۲۸ ۰.۴۳ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۱۴ ۰.۳۳ ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۳۸ ۰.۴۴ ۰.۳۰ ۰.۳۴ ۰.۶۱
۶۸ سوئیس ۱.۰۰ ۱.۱۲ ۱.۱۶ ۰.۹۷ ۱.۰۵ ۰.۹۳ ۰.۹۴ ۰.۹۰ ۰.۹۲ ۰.۸۹ ۰.۸۷ ۰.۸۱ ۰.۸۱ ۰.۷۲ ۰.۷۰ ۰.۷۱ ۰.۷۱ ۰.۶۰
۶۹ بلژیک ۰.۸۳ ۱.۰۳ ۱.۲۱ ۰.۹۵ ۰.۹۹ ۰.۸۴ ۰.۸۰ ۰.۸۰ ۰.۷۶ ۰.۸۳ ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۰.۷۲ ۰.۷۰ ۰.۶۷ ۰.۶۸ ۰.۶۶ ۰.۵۹
۷۰ اردن ۰.۱۶ ۰.۳۷ ۰.۳۸ ۰.۲۷ ۰.۵۱ ۰.۳۹ ۰.۶۰ ۰.۳۹ ۰.۶۰ ۰.۵۷ ۰.۵۱ ۰.۶۰ ۰.۶۶ ۰.۵۳ ۰.۴۷ ۰.۵۸ ۰.۴۹ ۰.۵۹
۷۱ ارمنستان ۰.۹۱ ۱.۴۴ ۰.۹۰ ۱.۴۰ ۱.۰۹ ۱.۱۹ ۰.۹۹ ۱.۲۶ ۱.۵۸ ۱.۱۴ ۱.۰۳ ۰.۸۶ ۰.۷۶ ۰.۷۰ ۰.۷۷ ۰.۹۵ ۰.۹۵ ۰.۵۸
۷۲ نیجریه ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۱۴ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۱۶ ۰.۱۸ ۰.۲۱ ۰.۲۲ ۰.۲۹ ۰.۳۶ ۰.۴۳ ۰.۵۷
۷۳ صربستان ۰.۶۲ ۰.۳۹ ۰.۸۳ ۱.۰۳ ۱.۰۷ ۱.۰۸ ۱.۲۶ ۱.۱۴ ۰.۸۴ ۰.۹۸ ۰.۶۸ ۰.۶۳ ۰.۶۴ ۰.۶۹ ۰.۷۲ ۰.۶۵ ۰.۶۹ ۰.۵۵
۷۴ شیلی ۰.۳۹ ۰.۴۳ ۰.۴۵ ۰.۴۳ ۰.۵۱ ۰.۳۳ ۰.۵۷ ۰.۴۶ ۰.۴۳ ۰.۴۱ ۰.۴۳ ۰.۳۹ ۰.۴۶ ۰.۴۳ ۰.۴۲ ۰.۴۰ ۰.۴۵ ۰.۵۴
۷۵ لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۹۱ ۵.۴۱ ۳.۳۴ ۱.۹۳ ۳.۱۰ ۲.۴۲ ۳.۷۷ ۱.۵۸ ۱.۷۰ ۰.۸۱ ۱.۰۴ ۰.۵۴ ۰.۶۹ ۱.۱۴ ۰.۵۲ ۰.۵۴
۷۶ انگلستان ۰.۶۱ ۰.۸۰ ۰.۷۷ ۰.۷۳ ۰.۶۶ ۰.۶۳ ۰.۶۳ ۰.۶۴ ۰.۶۵ ۰.۶۴ ۰.۶۰ ۰.۵۶ ۰.۵۵ ۰.۵۳ ۰.۵۳ ۰.۵۳ ۰.۵۶ ۰.۵۳
۷۷ اروگوئه ۰.۰۰ ۰.۲۲ ۰.۳۶ ۰.۰۷ ۰.۴۰ ۰.۳۴ ۰.۳۸ ۰.۳۷ ۰.۴۱ ۰.۴۰ ۰.۳۵ ۰.۵۶ ۰.۵۲ ۰.۴۸ ۰.۳۶ ۰.۴۳ ۰.۳۲ ۰.۵۲
۷۸ گرجستان ۰.۴۹ ۰.۵۰ ۰.۸۶ ۰.۴۴ ۰.۴۶ ۰.۱۸ ۰.۴۰ ۰.۵۶ ۰.۶۲ ۰.۷۳ ۰.۵۶ ۰.۶۱ ۰.۴۱ ۰.۵۶ ۰.۸۱ ۰.۵۲ ۰.۵۱
۷۹ مجارستان ۰.۹۲ ۱.۲۴ ۱.۲۴ ۱.۲۶ ۱.۳۱ ۱.۱۹ ۱.۰۳ ۰.۹۵ ۰.۹۶ ۰.۸۹ ۰.۷۶ ۰.۷۷ ۰.۷۵ ۰.۷۰ ۰.۷۱ ۰.۶۳ ۰.۶۳ ۰.۵۱
۸۰ ونزوئلا ۰.۱۱ ۰.۷۲ ۰.۷۸ ۰.۷۷ ۰.۴۵ ۰.۵۵ ۰.۴۸ ۰.۴۸ ۰.۵۲ ۰.۴۷ ۰.۵۰ ۰.۴۹ ۰.۶۸ ۰.۵۴ ۰.۳۶ ۰.۵۶ ۰.۳۷ ۰.۵۱
۸۱ اتریش ۰.۸۸ ۱.۰۷ ۱.۰۵ ۱.۰۳ ۰.۹۶ ۰.۹۱ ۰.۹۰ ۰.۸۱ ۰.۸۶ ۰.۸۳ ۰.۸۵ ۰.۷۸ ۰.۶۸ ۰.۶۵ ۰.۶۱ ۰.۶۲ ۰.۵۹ ۰.۵۰
۸۲ کانادا ۰.۴۸ ۰.۵۴ ۰.۵۷ ۰.۶۰ ۰.۵۸ ۰.۶۰ ۰.۶۰ ۰.۶۱ ۰.۵۹ ۰.۵۸ ۰.۵۵ ۰.۵۷ ۰.۵۸ ۰.۵۶ ۰.۵۳ ۰.۵۴ ۰.۵۲ ۰.۵۰
۸۳ کلمبیا ۰.۸۳ ۱.۳۴ ۱.۴۹ ۰.۸۵ ۱.۰۹ ۰.۸۹ ۰.۸۴ ۰.۸۱ ۰.۸۷ ۰.۵۶ ۰.۷۰ ۰.۵۵ ۰.۶۶ ۰.۴۸ ۰.۵۶ ۰.۴۴ ۰.۳۸ ۰.۴۶
۸۴ لبنان ۰.۱۲ ۰.۰۵ ۰.۳۷ ۰.۳۳ ۰.۲۲ ۰.۳۲ ۰.۲۰ ۰.۲۶ ۰.۲۷ ۰.۲۲ ۰.۲۹ ۰.۲۶ ۰.۲۹ ۰.۳۳ ۰.۳۱ ۰.۴۴ ۰.۴۸ ۰.۴۴
۸۵ هلند ۰.۷۵ ۰.۸۹ ۰.۷۸ ۰.۷۴ ۰.۷۴ ۰.۶۷ ۰.۶۸ ۰.۶۳ ۰.۵۹ ۰.۶۲ ۰.۵۹ ۰.۵۴ ۰.۵۱ ۰.۵۲ ۰.۴۶ ۰.۴۸ ۰.۵۰ ۰.۴۴
۸۶ بوسنی و هرزگوین ۲.۱۵ ۰.۰۰ ۱.۴۰ ۰.۰۰ ۰.۲۱ ۰.۰۰ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۲۶ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۰.۲۳ ۰.۲۷ ۰.۲۳ ۰.۲۰ ۰.۲۷ ۰.۴۳
۸۷ دانمارک ۰.۶۶ ۰.۶۹ ۰.۷۲ ۰.۶۶ ۰.۶۳ ۰.۵۵ ۰.۵۶ ۰.۵۶ ۰.۵۸ ۰.۵۹ ۰.۶۲ ۰.۶۴ ۰.۵۷ ۰.۵۴ ۰.۵۷ ۰.۵۳ ۰.۵۰ ۰.۴۰
۸۸ نیوزلند ۰.۱۸ ۰.۴۵ ۰.۴۰ ۰.۲۶ ۰.۳۳ ۰.۳۱ ۰.۴۴ ۰.۳۴ ۰.۴۴ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۰.۳۳ ۰.۳۱ ۰.۳۱ ۰.۲۹ ۰.۲۸ ۰.۳۷
۸۹ اکوادور ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۴۳ ۰.۲۸ ۰.۲۶ ۰.۵۰ ۰.۳۲ ۰.۲۲ ۰.۱۴ ۰.۱۶ ۰.۳۱ ۰.۱۵ ۰.۶۷ ۰.۴۶ ۰.۳۲ ۰.۳۴
۹۰ سنگال ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۰.۴۰ ۰.۶۵ ۰.۶۲ ۰.۳۷ ۰.۵۱ ۰.۴۵ ۰.۲۰ ۰.۵۸ ۰.۵۰ ۰.۱۹ ۰.۲۰ ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۲۹ ۰.۲۲ ۰.۳۱
۹۱ نروژ ۰.۱۶ ۰.۲۳ ۰.۲۳ ۰.۲۶ ۰.۳۱ ۰.۳۴ ۰.۲۹ ۰.۳۶ ۰.۳۳ ۰.۳۳ ۰.۲۹ ۰.۳۱ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۰.۲۷ ۰.۲۹ ۰.۲۷ ۰.۲۹
۹۲ کوبا ۱.۶۷ ۱.۲۱ ۱.۵۰ ۰.۷۶ ۱.۲۸ ۱.۲۹ ۱.۰۶ ۰.۷۲ ۰.۸۴ ۰.۷۵ ۰.۴۷ ۰.۶۸ ۰.۷۴ ۰.۶۶ ۰.۶۲ ۰.۴۲ ۰.۴۲ ۰.۲۸
۹۳ ایسلند ۰.۹۵ ۰.۳۹ ۰.۵۶ ۰.۲۷ ۰.۰۶ ۰.۲۸ ۰.۳۰ ۰.۲۷ ۰.۳۹ ۰.۳۹ ۰.۴۰ ۰.۳۱ ۰.۳۹ ۰.۵۵ ۰.۴۷ ۰.۴۵ ۰.۴۳ ۰.۲۲
۹۴ جامائیکا ۰.۰۰ ۰.۳۸ ۰.۲۰ ۰.۵۰ ۰.۳۲ ۰.۲۳ ۰.۳۹ ۰.۳۲ ۰.۳۶ ۰.۲۳ ۰.۰۵ ۰.۰۸ ۰.۴۲ ۰.۱۵ ۰.۱۹ ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۲۲
۹۵ پرو ۰.۳۵ ۰.۶۷ ۰.۳۷ ۰.۰۰ ۰.۴۴ ۰.۴۹ ۰.۱۸ ۰.۷۵ ۰.۲۷ ۰.۴۰ ۰.۳۲ ۰.۱۳ ۰.۰۹ ۰.۱۸ ۰.۲۳ ۰.۲۲ ۰.۲۲ ۰.۲۰
۹۶ کامرون ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۰ ۰.۲۳ ۰.۳۳ ۰.۰۵ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۲۸ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۱۳ ۰.۳۱ ۰.۱۶ ۰.۲۶ ۰.۴۷ ۰.۱۹
۹۷ زیمبابوه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۲ ۰.۰۰ ۰.۱۱ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۹ ۰.۱۳ ۰.۱۶ ۰.۱۲
۹۸ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۰ ۰.۲۰ ۰.۳۸ ۰.۱۴ ۰.۱۶ ۰.۱۴ ۰.۱۰ ۰.۰۸ ۰.۴۰ ۰.۲۵ ۰.۱۳ ۰.۱۹ ۰.۰۴ ۰.۱۰ ۰.۱۱
۹۹ کاستاریکا ۰.۰۰ ۱.۳۴ ۰.۹۷ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۱۲ ۰.۱۷ ۰.۲۹ ۰.۱۶ ۰.۰۷ ۰.۱۵ ۰.۱۷ ۰.۲۵ ۰.۲۷ ۰.۱۹ ۰.۱۵ ۰.۰۸
۱۰۰ کنیا ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۹ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۰.۱۰ ۰.۰۳
۱۰۱ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۲ بولیوی ۱.۰۱ ۱.۱۷ ۰.۹۱ ۰.۲۶ ۰.۴۱ ۰.۴۶ ۰.۰۰ ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۰.۰۰ ۰.۱۷ ۰.۱۱ ۰.۱۳ ۰.۱۷ ۰.۳۱ ۰.۳۷ ۰.۰۰