بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : اولویت ملی در تولید علم نانو (ندارد)
توضیحات : عبارت است از سهم مقالات علم و فناوری نانوی یک کشور به سهم کل مقالات علمی آن کشور
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
اولویت ملی در تولید علم نانو (ندارد)
۱۳۷۹ [۲۰۰۰] ۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶]
۱ مولداوی ۳.۳۱ ۳.۴۴ ۴.۳۱ ۴.۳۵ ۴.۱۴ ۳.۴۰ ۲.۴۷ ۲.۴۲ ۳.۴۹ ۳.۰۵ ۳.۱۷ ۲.۸۰ ۲.۹۳ ۲.۰۶ ۲.۷۵ ۲.۳۰ ۲.۶۶
۲ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۶۴
۳ ایران ۰.۲۰ ۰.۲۲ ۰.۴۳ ۰.۲۸ ۰.۳۶ ۰.۵۷ ۰.۸۷ ۰.۹۳ ۱.۱۹ ۱.۵۰ ۱.۷۰ ۱.۸۴ ۱.۹۵ ۲.۱۰ ۲.۲۵ ۲.۳۶ ۲.۴۲
۴ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۵۹ ۰.۲۸ ۰.۴۸ ۰.۵۹ ۰.۸۲ ۰.۹۲ ۱.۲۹ ۲.۰۳ ۱.۸۷ ۱.۶۴ ۲.۱۳
۵ عربستان ۰.۲۷ ۰.۲۲ ۰.۱۷ ۰.۱۳ ۰.۲۷ ۰.۲۹ ۰.۲۵ ۰.۳۵ ۰.۳۹ ۰.۹۵ ۱.۲۲ ۱.۴۳ ۱.۶۱ ۱.۶۱ ۱.۷۴ ۱.۹۸ ۱.۹۱
۶ سنگاپور ۱.۵۷ ۲.۰۲ ۲.۰۷ ۱.۹۴ ۲.۳۹ ۲.۲۶ ۲.۴۷ ۲.۵۶ ۲.۴۹ ۲.۴۳ ۲.۵۲ ۲.۵۱ ۲.۴۵ ۲.۲۲ ۲.۱۵ ۲.۰۹ ۱.۸۷
۷ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۷۳ ۱.۰۴ ۰.۲۱ ۰.۱۶ ۱.۰۱ ۰.۸۵ ۱.۴۹ ۱.۶۰ ۲.۳۹ ۱.۴۱ ۲.۰۸ ۲.۴۲ ۱.۸۱ ۱.۸۷
۸ هند ۰.۷۷ ۱.۱۹ ۱.۰۶ ۱.۱۸ ۳.۴۳ ۱.۲۲ ۱.۳۱ ۱.۳۴ ۱.۳۴ ۱.۴۵ ۱.۵۱ ۱.۶۲ ۱.۶۵ ۱.۷۹ ۱.۸۵ ۱.۷۷ ۱.۸۱
۹ چین ۲.۲۲ ۲.۷۷ ۲.۶۹ ۲.۶۸ ۲.۴۷ ۲.۴۵ ۲.۳۲ ۲.۳۳ ۲.۲۹ ۲.۱۸ ۲.۱۲ ۲.۰۶ ۱.۹۷ ۱.۸۷ ۱.۸۳ ۱.۸۵ ۱.۷۸
۱۰ بلاروس ۱.۳۴ ۳.۰۵ ۲.۵۴ ۲.۹۶ ۲.۴۴ ۲.۴۴ ۱.۸۲ ۲.۰۲ ۲.۴۲ ۲.۰۴ ۲.۲۶ ۱.۸۵ ۱.۹۸ ۱.۸۳ ۱.۵۲ ۱.۶۹ ۱.۷۳
۱۱ کره جنوبی ۱.۳۵ ۲.۰۵ ۱.۹۰ ۲.۰۶ ۲.۰۳ ۱.۹۴ ۱.۹۵ ۲.۰۱ ۲.۰۱ ۱.۹۱ ۱.۸۹ ۱.۸۸ ۱.۸۲ ۱.۷۵ ۱.۷۰ ۱.۷۰ ۱.۶۶
۱۲ مالزی ۰.۳۱ ۰.۵۶ ۰.۶۶ ۰.۷۵ ۰.۹۱ ۰.۶۷ ۰.۹۶ ۰.۸۲ ۰.۸۹ ۱.۰۵ ۱.۲۳ ۱.۳۲ ۱.۴۶ ۱.۵۵ ۱.۵۵ ۱.۵۶ ۱.۵۷
۱۳ اوکراین ۱.۳۳ ۲.۱۶ ۱.۹۰ ۲.۱۶ ۱.۸۶ ۲.۰۹ ۱.۹۸ ۱.۹۵ ۱.۸۸ ۱.۶۰ ۱.۷۶ ۱.۷۲ ۱.۵۲ ۱.۷۳ ۱.۷۵ ۱.۶۸ ۱.۵۳
۱۴ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۲۱ ۰.۱۹ ۰.۲۸ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۰۰ ۰.۲۱ ۰.۳۶ ۰.۴۸ ۰.۶۶ ۰.۸۸ ۱.۲۶ ۱.۴۸
۱۵ پاکستان ۰.۱۷ ۰.۴۵ ۰.۳۰ ۰.۴۵ ۰.۴۴ ۰.۲۹ ۰.۳۸ ۰.۴۷ ۰.۵۰ ۰.۵۱ ۰.۴۹ ۰.۵۶ ۰.۷۶ ۰.۸۸ ۰.۹۹ ۱.۲۷ ۱.۴۸
۱۶ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۲ ۲.۶۸ ۰.۸۵ ۴.۶۳ ۱.۵۶ ۲.۳۷ ۲.۲۴ ۳.۱۷ ۱.۵۸ ۱.۴۷
۱۷ مصر ۰.۴۰ ۰.۲۹ ۰.۴۸ ۰.۴۷ ۰.۳۹ ۰.۵۱ ۰.۶۷ ۰.۸۱ ۰.۸۰ ۰.۹۷ ۰.۹۹ ۰.۹۶ ۱.۱۷ ۱.۲۶ ۱.۴۱ ۱.۴۲ ۱.۳۷
۱۸ ویتنام ۰.۸۳ ۰.۹۶ ۱.۲۲ ۱.۵۲ ۱.۲۲ ۰.۶۷ ۱.۲۱ ۰.۹۷ ۱.۸۸ ۱.۰۳ ۰.۹۹ ۱.۲۹ ۰.۹۵ ۱.۴۶ ۱.۲۷ ۱.۳۷ ۱.۳۵
۱۹ روسیه ۱.۲۴ ۱.۸۵ ۱.۷۸ ۱.۷۲ ۱.۶۶ ۱.۴۶ ۱.۵۰ ۱.۴۸ ۱.۴۰ ۱.۴۰ ۱.۴۵ ۱.۳۲ ۱.۳۴ ۱.۳۳ ۱.۳۱ ۱.۳۱ ۱.۳۲
۲۰ لتونی ۱.۴۱ ۱.۱۸ ۱.۵۸ ۱.۵۸ ۱.۹۲ ۱.۷۲ ۲.۲۱ ۱.۳۴ ۱.۵۱ ۱.۶۳ ۱.۵۷ ۱.۳۹ ۱.۶۲ ۱.۲۴ ۱.۱۳ ۱.۴۹ ۱.۲۸
۲۱ تایوان ۰.۸۸ ۱.۳۹ ۱.۲۴ ۱.۴۵ ۱.۶۱ ۱.۷۰ ۱.۷۷ ۱.۶۷ ۱.۶۵ ۱.۶۵ ۱.۶۰ ۱.۵۶ ۱.۴۷ ۱.۴۸ ۱.۴۰ ۱.۳۴ ۱.۲۷
۲۲ رومانی ۱.۲۷ ۱.۸۶ ۱.۹۴ ۰.۰۰ ۲.۰۹ ۱.۸۹ ۱.۷۱ ۱.۹۶ ۱.۷۰ ۱.۲۴ ۱.۳۸ ۱.۵۴ ۱.۳۵ ۱.۳۱ ۱.۲۴ ۱.۳۴ ۱.۲۴
۲۳ تونس ۰.۶۲ ۱.۶۲ ۱.۵۰ ۱.۱۰ ۰.۹۹ ۱.۰۴ ۱.۰۴ ۰.۶۴ ۰.۷۱ ۰.۷۷ ۰.۶۱ ۰.۷۳ ۰.۷۸ ۰.۸۶ ۰.۹۹ ۱.۱۱ ۱.۱۳
۲۴ قزاقستان ۰.۳۹ ۰.۷۴ ۰.۷۲ ۰.۳۳ ۰.۴۰ ۰.۴۰ ۰.۳۵ ۰.۴۷ ۰.۹۸ ۱.۰۳ ۱.۱۴ ۰.۷۳ ۰.۷۰ ۱.۲۲ ۱.۰۳ ۰.۸۳ ۱.۰۹
۲۵ تایلند ۰.۳۴ ۰.۴۰ ۰.۲۰ ۰.۳۸ ۰.۵۵ ۰.۷۲ ۰.۸۹ ۰.۹۷ ۱.۲۲ ۱.۱۱ ۱.۰۸ ۱.۰۰ ۱.۰۷ ۱.۰۵ ۱.۰۶ ۱.۰۱ ۱.۰۵
۲۶ آذربایجان ۰.۶۳ ۰.۲۶ ۰.۸۲ ۱.۱۸ ۱.۰۷ ۱.۰۳ ۱.۲۹ ۰.۵۰ ۰.۹۶ ۰.۷۵ ۱.۱۰ ۱.۱۷ ۰.۶۲ ۰.۸۱ ۰.۷۸ ۰.۸۱ ۱.۰۲
۲۷ ژاپن ۱.۱۹ ۱.۶۳ ۱.۵۷ ۱.۵۰ ۱.۴۸ ۱.۴۲ ۱.۳۸ ۱.۳۵ ۱.۳۳ ۱.۲۹ ۱.۲۴ ۱.۲۰ ۱.۱۴ ۱.۱۰ ۱.۰۷ ۱.۰۵ ۱.۰۱
کل جهان ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰
۲۸ بلغارستان ۰.۱۱ ۰.۸۹ ۱.۵۵ ۱.۱۸ ۱.۴۷ ۱.۳۵ ۱.۲۰ ۱.۴۵ ۱.۲۹ ۱.۴۷ ۱.۲۰ ۱.۲۹ ۱.۰۶ ۱.۱۸ ۱.۰۳ ۱.۰۲ ۰.۹۹
۲۹ مراکش ۰.۹۱ ۰.۹۵ ۰.۹۷ ۰.۹۲ ۰.۵۴ ۰.۶۳ ۰.۴۸ ۰.۴۱ ۰.۵۵ ۰.۵۱ ۰.۶۹ ۰.۷۳ ۰.۸۴ ۱.۰۱ ۰.۸۵ ۰.۷۴ ۰.۹۹
۳۰ یمن ۰.۰۰ ۰.۸۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۷ ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۵۱ ۰.۲۴ ۰.۹۲ ۱.۱۲ ۰.۹۴ ۰.۸۵ ۰.۹۷
۳۱ عمان ۰.۵۰ ۰.۱۶ ۰.۱۲ ۰.۳۰ ۰.۶۳ ۰.۵۱ ۰.۴۶ ۰.۲۱ ۰.۶۹ ۰.۸۱ ۰.۶۴ ۰.۴۶ ۰.۸۹ ۰.۷۵ ۰.۸۹ ۰.۷۶ ۰.۹۷
۳۲ لهستان ۱.۰۳ ۱.۴۱ ۱.۵۳ ۱.۴۲ ۱.۳۸ ۱.۳۰ ۱.۲۱ ۱.۱۲ ۱.۰۳ ۰.۹۷ ۰.۹۲ ۰.۸۵ ۰.۸۷ ۰.۸۹ ۰.۸۹ ۰.۹۱ ۰.۹۶
۳۳ جمهوری چک ۱.۰۷ ۱.۰۶ ۱.۱۴ ۱.۰۵ ۱.۰۱ ۰.۹۸ ۱.۰۰ ۰.۹۰ ۰.۹۰ ۰.۹۳ ۰.۹۰ ۰.۸۶ ۰.۸۵ ۰.۹۰ ۰.۸۷ ۰.۹۷ ۰.۹۵
۳۴ ارمنستان ۰.۹۱ ۱.۴۴ ۰.۹۰ ۱.۴۰ ۱.۰۹ ۱.۱۹ ۰.۹۹ ۱.۲۶ ۱.۵۸ ۱.۱۴ ۱.۰۳ ۰.۸۶ ۰.۷۶ ۰.۷۰ ۰.۷۷ ۰.۹۵ ۰.۹۵
۳۵ سوریه ۰.۳۱ ۱.۱۹ ۰.۸۹ ۰.۰۰ ۰.۱۶ ۰.۴۹ ۰.۰۰ ۰.۶۴ ۰.۴۵ ۰.۸۱ ۰.۶۵ ۰.۵۱ ۰.۳۷ ۰.۵۰ ۰.۵۶ ۰.۶۶ ۰.۹۳
۳۶ الجزایر ۰.۴۴ ۰.۴۷ ۱.۱۱ ۰.۹۱ ۱.۲۲ ۰.۸۳ ۱.۰۹ ۰.۹۱ ۰.۹۶ ۰.۹۳ ۰.۹۴ ۰.۸۶ ۱.۰۲ ۰.۸۸ ۰.۹۴ ۱.۰۷ ۰.۹۰
۳۷ اسلوانی ۰.۷۶ ۱.۰۰ ۰.۷۰ ۰.۸۸ ۰.۹۷ ۰.۸۸ ۰.۹۴ ۱.۰۰ ۰.۸۷ ۰.۹۱ ۰.۹۰ ۰.۸۳ ۰.۸۷ ۰.۸۹ ۰.۸۵ ۰.۸۵ ۰.۹۰
۳۸ ازبکستان ۱.۰۵ ۰.۴۹ ۱.۰۲ ۱.۵۳ ۱.۲۸ ۰.۸۴ ۱.۳۸ ۰.۹۷ ۱.۰۱ ۱.۳۵ ۱.۲۸ ۱.۱۷ ۱.۱۸ ۰.۴۴ ۰.۹۸ ۱.۱۲ ۰.۸۵
۳۹ آلمان ۱.۱۱ ۱.۴۵ ۱.۳۹ ۱.۲۸ ۱.۲۱ ۱.۱۳ ۱.۱۴ ۱.۱۲ ۱.۰۸ ۱.۰۷ ۱.۰۴ ۱.۰۰ ۰.۹۵ ۰.۹۰ ۰.۸۸ ۰.۸۶ ۰.۸۵
۴۰ فرانسه ۰.۹۴ ۱.۲۳ ۱.۲۵ ۱.۲۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۰۷ ۱.۰۲ ۱.۰۴ ۱.۰۲ ۰.۹۸ ۰.۹۴ ۰.۹۴ ۰.۸۹ ۰.۸۵ ۰.۸۵ ۰.۸۴
۴۱ اسپانیا ۰.۷۲ ۱.۰۲ ۱.۰۰ ۰.۹۰ ۰.۹۲ ۰.۹۱ ۰.۹۱ ۰.۹۳ ۰.۸۹ ۰.۹۱ ۰.۸۹ ۰.۸۴ ۰.۸۶ ۰.۸۱ ۰.۷۹ ۰.۷۵ ۰.۸۱
۴۲ بنگلادش ۰.۲۶ ۰.۴۲ ۰.۲۱ ۰.۰۶ ۰.۳۸ ۰.۱۹ ۰.۳۷ ۰.۵۸ ۰.۴۸ ۰.۵۹ ۰.۵۹ ۰.۴۶ ۰.۷۰ ۰.۵۷ ۰.۶۳ ۰.۶۹ ۰.۷۹
۴۳ لیتوانی ۱.۷۰ ۱.۶۷ ۱.۸۰ ۱.۱۴ ۱.۶۶ ۱.۳۳ ۱.۴۳ ۰.۸۳ ۰.۹۴ ۰.۷۸ ۰.۷۷ ۰.۸۲ ۰.۸۵ ۰.۸۱ ۰.۸۹ ۰.۹۲ ۰.۷۸
۴۴ مکزیک ۰.۸۶ ۱.۰۶ ۱.۰۱ ۱.۱۵ ۰.۹۷ ۱.۰۲ ۱.۰۰ ۰.۸۹ ۰.۹۷ ۰.۹۴ ۰.۸۴ ۰.۷۹ ۰.۸۰ ۰.۸۰ ۰.۷۷ ۰.۸۰ ۰.۷۸
۴۵ امارات عربی متحده ۰.۰۰ ۰.۸۸ ۰.۵۵ ۰.۶۱ ۰.۷۱ ۰.۴۸ ۰.۱۳ ۰.۶۹ ۰.۸۶ ۱.۰۸ ۱.۳۷ ۲.۲۷ ۳.۵۶ ۳.۱۲ ۰.۶۰ ۰.۵۵ ۰.۷۶
۴۶ اسلواکی ۰.۸۲ ۱.۴۳ ۱.۱۵ ۱.۱۷ ۱.۲۲ ۱.۰۱ ۰.۹۷ ۱.۰۳ ۱.۰۰ ۰.۹۱ ۰.۹۱ ۰.۷۴ ۰.۹۴ ۰.۸۵ ۰.۹۶ ۰.۸۴ ۰.۷۵
۴۷ ترکیه ۰.۳۵ ۰.۴۱ ۰.۳۴ ۰.۳۶ ۰.۳۳ ۰.۳۰ ۰.۳۲ ۰.۳۳ ۰.۳۹ ۰.۴۳ ۰.۴۸ ۰.۵۱ ۰.۵۴ ۰.۶۲ ۰.۶۶ ۰.۶۷ ۰.۷۵
۴۸ پرتغال ۰.۶۰ ۱.۰۱ ۰.۹۳ ۰.۸۴ ۰.۸۸ ۰.۷۲ ۰.۹۶ ۰.۸۳ ۰.۹۰ ۰.۸۲ ۰.۹۰ ۰.۸۳ ۰.۸۹ ۰.۸۸ ۰.۷۸ ۰.۸۰ ۰.۷۴
۴۹ فنلاند ۰.۴۷ ۰.۷۴ ۰.۸۴ ۰.۸۳ ۰.۸۴ ۰.۷۱ ۰.۷۶ ۰.۸۷ ۰.۹۲ ۰.۹۱ ۰.۸۹ ۰.۸۳ ۰.۸۳ ۰.۷۸ ۰.۷۸ ۰.۷۸ ۰.۷۴
۵۰ لوکزامبورگ ۰.۳۳ ۰.۳۲ ۰.۲۴ ۰.۰۰ ۰.۵۳ ۰.۶۸ ۰.۷۰ ۰.۳۴ ۰.۵۴ ۰.۶۰ ۰.۹۶ ۰.۸۹ ۰.۹۷ ۰.۸۶ ۰.۵۵ ۰.۵۹ ۰.۷۳
۵۱ یونان ۰.۵۹ ۰.۹۳ ۰.۸۳ ۰.۸۹ ۰.۷۱ ۰.۷۵ ۰.۶۹ ۰.۸۹ ۰.۸۲ ۰.۷۸ ۰.۷۳ ۰.۶۹ ۰.۷۱ ۰.۷۰ ۰.۶۹ ۰.۷۱ ۰.۷۳
۵۲ استونی ۰.۶۹ ۱.۲۰ ۱.۱۵ ۰.۹۰ ۱.۱۵ ۰.۷۰ ۰.۷۶ ۰.۷۴ ۰.۶۹ ۰.۶۴ ۰.۷۰ ۰.۶۵ ۰.۶۲ ۰.۶۸ ۰.۷۴ ۰.۷۹ ۰.۷۳
۵۳ ایرلند ۰.۵۰ ۰.۸۳ ۰.۸۷ ۰.۹۰ ۱.۰۲ ۰.۸۸ ۰.۸۲ ۰.۹۴ ۰.۷۷ ۰.۷۸ ۰.۸۹ ۰.۹۰ ۰.۹۱ ۰.۸۱ ۰.۷۷ ۰.۷۵ ۰.۷۲
۵۴ صربستان ۰.۶۲ ۰.۳۹ ۰.۸۳ ۱.۰۳ ۱.۰۷ ۱.۰۸ ۱.۲۶ ۱.۱۴ ۰.۸۴ ۰.۹۸ ۰.۶۸ ۰.۶۳ ۰.۶۴ ۰.۶۹ ۰.۷۲ ۰.۶۵ ۰.۷۰
۵۵ سوئیس ۱.۰۰ ۱.۱۲ ۱.۱۶ ۰.۹۷ ۱.۰۵ ۰.۹۳ ۰.۹۴ ۰.۹۰ ۰.۹۲ ۰.۸۹ ۰.۸۷ ۰.۸۱ ۰.۸۱ ۰.۷۲ ۰.۷۰ ۰.۷۱ ۰.۷۰
۵۶ ایتالیا ۰.۹۴ ۰.۹۶ ۰.۹۶ ۰.۹۴ ۰.۹۱ ۰.۸۱ ۰.۷۹ ۰.۸۳ ۰.۷۹ ۰.۸۱ ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۰.۷۶ ۰.۷۴ ۰.۷۰ ۰.۶۹ ۰.۶۸
۵۷ آرژانتین ۰.۵۳ ۰.۷۳ ۰.۸۰ ۰.۶۲ ۰.۷۵ ۰.۵۹ ۰.۶۳ ۰.۶۵ ۰.۶۱ ۰.۷۰ ۰.۷۹ ۰.۶۲ ۰.۶۶ ۰.۶۳ ۰.۶۴ ۰.۶۰ ۰.۶۶
۵۸ کویت ۰.۲۰ ۰.۲۲ ۰.۲۴ ۰.۱۶ ۰.۳۰ ۰.۳۰ ۰.۳۵ ۰.۳۲ ۰.۵۰ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۳۴ ۰.۴۴ ۰.۵۱ ۰.۸۱ ۰.۶۱ ۰.۶۶
۵۹ ایالات متحده ۱.۴۰ ۰.۷۸ ۰.۷۹ ۰.۸۰ ۰.۷۹ ۰.۸۱ ۰.۸۰ ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۰.۷۶ ۰.۷۶ ۰.۷۲ ۰.۷۲ ۰.۷۰ ۰.۶۷ ۰.۶۷ ۰.۶۵
۶۰ سوئد ۰.۷۰ ۰.۹۵ ۰.۹۹ ۰.۹۰ ۰.۸۳ ۰.۷۶ ۰.۷۷ ۰.۷۱ ۰.۷۰ ۰.۶۹ ۰.۷۲ ۰.۷۴ ۰.۷۲ ۰.۶۹ ۰.۷۰ ۰.۶۶ ۰.۶۵
۶۱ مجارستان ۰.۹۲ ۱.۲۴ ۱.۲۴ ۱.۲۶ ۱.۳۱ ۱.۱۹ ۱.۰۳ ۰.۹۵ ۰.۹۶ ۰.۸۹ ۰.۷۶ ۰.۷۷ ۰.۷۵ ۰.۷۰ ۰.۷۱ ۰.۶۳ ۰.۶۴
۶۲ بلژیک ۰.۸۳ ۱.۰۳ ۱.۲۱ ۰.۹۵ ۰.۹۹ ۰.۸۴ ۰.۸۰ ۰.۸۰ ۰.۷۶ ۰.۸۳ ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۰.۷۲ ۰.۷۰ ۰.۶۷ ۰.۶۸ ۰.۶۴
۶۳ آفریقای جنوبی ۰.۲۰ ۰.۲۲ ۰.۱۷ ۰.۲۵ ۰.۳۳ ۰.۴۰ ۰.۳۵ ۰.۳۴ ۰.۳۸ ۰.۴۳ ۰.۴۷ ۰.۴۶ ۰.۵۰ ۰.۵۶ ۰.۵۴ ۰.۵۲ ۰.۶۳
۶۴ اندونزی ۰.۰۸ ۰.۱۴ ۰.۰۶ ۰.۲۲ ۰.۴۰ ۰.۱۸ ۰.۲۰ ۰.۲۴ ۰.۴۶ ۰.۳۷ ۰.۶۰ ۰.۶۲ ۰.۶۹ ۰.۷۳ ۰.۷۲ ۰.۵۴ ۰.۶۳
۶۵ استرالیا ۰.۳۸ ۰.۵۳ ۰.۵۱ ۰.۵۹ ۰.۵۷ ۰.۵۸ ۰.۶۳ ۰.۶۴ ۰.۶۴ ۰.۶۷ ۰.۶۴ ۰.۶۶ ۰.۶۴ ۰.۶۰ ۰.۶۳ ۰.۶۴ ۰.۶۲
۶۶ برزیل ۰.۷۳ ۱.۰۲ ۱.۲۱ ۰.۹۱ ۰.۸۱ ۰.۷۷ ۰.۷۵ ۰.۶۴ ۰.۵۷ ۰.۵۴ ۰.۵۵ ۰.۵۱ ۰.۵۴ ۰.۵۶ ۰.۵۸ ۰.۵۳ ۰.۶۱
۶۷ اتریش ۰.۸۸ ۱.۰۷ ۱.۰۵ ۱.۰۳ ۰.۹۶ ۰.۹۱ ۰.۹۰ ۰.۸۱ ۰.۸۶ ۰.۸۳ ۰.۸۵ ۰.۷۸ ۰.۶۸ ۰.۶۵ ۰.۶۱ ۰.۶۲ ۰.۵۸
۶۸ قرقیزستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۵۷ ۱.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۴۴ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۸۲ ۰.۰۰ ۱.۳۵ ۱.۲۴ ۱.۱۹ ۰.۷۷ ۰.۵۱ ۰.۵۸
۶۹ انگلستان ۰.۶۱ ۰.۸۰ ۰.۷۷ ۰.۷۳ ۰.۶۶ ۰.۶۳ ۰.۶۳ ۰.۶۴ ۰.۶۵ ۰.۶۴ ۰.۶۰ ۰.۵۶ ۰.۵۵ ۰.۵۳ ۰.۵۳ ۰.۵۳ ۰.۵۵
۷۰ اکوادور ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۴۳ ۰.۲۸ ۰.۲۶ ۰.۵۰ ۰.۳۲ ۰.۲۲ ۰.۱۴ ۰.۱۶ ۰.۳۱ ۰.۱۵ ۰.۶۷ ۰.۴۶ ۰.۵۴
۷۱ کانادا ۰.۴۸ ۰.۵۴ ۰.۵۷ ۰.۶۰ ۰.۵۸ ۰.۶۰ ۰.۶۰ ۰.۶۱ ۰.۵۹ ۰.۵۸ ۰.۵۵ ۰.۵۷ ۰.۵۸ ۰.۵۶ ۰.۵۳ ۰.۵۴ ۰.۵۱
۷۲ کامرون ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۰ ۰.۲۳ ۰.۳۳ ۰.۰۵ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۲۸ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۱۳ ۰.۳۱ ۰.۱۶ ۰.۲۶ ۰.۵۰
۷۳ دانمارک ۰.۶۶ ۰.۶۹ ۰.۷۲ ۰.۶۶ ۰.۶۳ ۰.۵۵ ۰.۵۶ ۰.۵۶ ۰.۵۸ ۰.۵۹ ۰.۶۲ ۰.۶۴ ۰.۵۷ ۰.۵۴ ۰.۵۷ ۰.۵۳ ۰.۴۹
۷۴ اردن ۰.۱۶ ۰.۳۷ ۰.۳۸ ۰.۲۷ ۰.۵۱ ۰.۳۹ ۰.۶۰ ۰.۳۹ ۰.۶۰ ۰.۵۷ ۰.۵۱ ۰.۶۰ ۰.۶۶ ۰.۵۳ ۰.۴۷ ۰.۵۸ ۰.۴۹
۷۵ لبنان ۰.۱۲ ۰.۰۵ ۰.۳۷ ۰.۳۳ ۰.۲۲ ۰.۳۲ ۰.۲۰ ۰.۲۶ ۰.۲۷ ۰.۲۲ ۰.۲۹ ۰.۲۶ ۰.۲۹ ۰.۳۳ ۰.۳۱ ۰.۴۴ ۰.۴۸
۷۶ گرجستان ۰.۴۹ ۰.۵۰ ۰.۸۶ ۰.۴۴ ۰.۴۶ ۰.۱۸ ۰.۴۰ ۰.۵۶ ۰.۶۲ ۰.۷۳ ۰.۵۶ ۰.۶۱ ۰.۴۱ ۰.۵۶ ۰.۸۱ ۰.۴۸
۷۷ سریلانکا ۰.۱۹ ۱.۳۰ ۱.۳۵ ۰.۷۷ ۱.۴۴ ۱.۳۱ ۱.۱۸ ۰.۹۰ ۰.۴۵ ۰.۳۴ ۰.۴۳ ۰.۵۱ ۰.۶۱ ۰.۵۱ ۰.۵۷ ۰.۵۶ ۰.۴۸
۷۸ هلند ۰.۷۵ ۰.۸۹ ۰.۷۸ ۰.۷۴ ۰.۷۴ ۰.۶۷ ۰.۶۸ ۰.۶۳ ۰.۵۹ ۰.۶۲ ۰.۵۹ ۰.۵۴ ۰.۵۱ ۰.۵۲ ۰.۴۶ ۰.۴۸ ۰.۴۸
۷۹ شیلی ۰.۳۹ ۰.۴۳ ۰.۴۵ ۰.۴۳ ۰.۵۱ ۰.۳۳ ۰.۵۷ ۰.۴۶ ۰.۴۳ ۰.۴۱ ۰.۴۳ ۰.۳۹ ۰.۴۶ ۰.۴۳ ۰.۴۲ ۰.۴۰ ۰.۴۷
۸۰ کوبا ۱.۶۷ ۱.۲۱ ۱.۵۰ ۰.۷۶ ۱.۲۸ ۱.۲۹ ۱.۰۶ ۰.۷۲ ۰.۸۴ ۰.۷۵ ۰.۴۷ ۰.۶۸ ۰.۷۴ ۰.۶۶ ۰.۶۲ ۰.۴۲ ۰.۴۷
۸۱ تاجیکستان ۴.۵۳ ۲.۵۶ ۱.۳۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۹۳ ۱.۱۶ ۲.۲۷ ۱.۹۳ ۱.۱۵ ۱.۵۴ ۱.۳۷ ۲.۰۱ ۰.۶۵ ۱.۲۱ ۱.۸۷ ۰.۴۶
۸۲ نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۱۳ ۰.۶۲ ۰.۲۳ ۰.۲۵ ۰.۲۱ ۰.۲۴ ۰.۴۱ ۰.۵۹ ۰.۶۶ ۰.۵۳ ۰.۴۱ ۰.۴۶
۸۳ کرواسی ۰.۴۵ ۰.۶۴ ۰.۹۷ ۰.۷۳ ۰.۷۸ ۰.۵۹ ۰.۶۲ ۰.۵۵ ۰.۴۳ ۰.۴۳ ۰.۳۸ ۰.۴۵ ۰.۵۴ ۰.۴۶ ۰.۴۴ ۰.۴۵ ۰.۴۶
۸۴ لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۹۱ ۵.۴۱ ۳.۳۴ ۱.۹۳ ۳.۱۰ ۲.۴۲ ۳.۷۷ ۱.۵۸ ۱.۷۰ ۰.۸۱ ۱.۰۴ ۰.۵۴ ۰.۶۹ ۱.۱۴ ۰.۴۵
۸۵ نیجریه ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۱۴ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۱۶ ۰.۱۸ ۰.۲۱ ۰.۲۲ ۰.۲۹ ۰.۳۶ ۰.۴۵
۸۶ قبرس ۰.۳۹ ۰.۵۶ ۰.۵۱ ۰.۳۵ ۰.۳۳ ۰.۴۰ ۰.۵۷ ۰.۷۱ ۱.۰۱ ۰.۸۱ ۰.۶۲ ۰.۵۳ ۰.۶۴ ۰.۶۷ ۰.۵۲ ۰.۵۱ ۰.۴۳
۸۷ ایسلند ۰.۹۵ ۰.۳۹ ۰.۵۶ ۰.۲۷ ۰.۰۶ ۰.۲۸ ۰.۳۰ ۰.۲۷ ۰.۳۹ ۰.۳۹ ۰.۴۰ ۰.۳۱ ۰.۳۹ ۰.۵۵ ۰.۴۷ ۰.۴۵ ۰.۴۳
۸۸ بولیوی ۱.۰۱ ۱.۱۷ ۰.۹۱ ۰.۲۶ ۰.۴۱ ۰.۴۶ ۰.۰۰ ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۰.۰۰ ۰.۱۷ ۰.۱۱ ۰.۱۳ ۰.۱۷ ۰.۳۱ ۰.۴۱
۸۹ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۲۷ ۰.۴۱
۹۰ کلمبیا ۰.۸۳ ۱.۳۴ ۱.۴۹ ۰.۸۵ ۱.۰۹ ۰.۸۹ ۰.۸۴ ۰.۸۱ ۰.۸۷ ۰.۵۶ ۰.۷۰ ۰.۵۵ ۰.۶۶ ۰.۴۸ ۰.۵۶ ۰.۴۴ ۰.۴۱
۹۱ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۰۶ ۰.۰۴ ۰.۳۹
۹۲ ونزوئلا ۰.۱۱ ۰.۷۲ ۰.۷۸ ۰.۷۷ ۰.۴۵ ۰.۵۵ ۰.۴۸ ۰.۴۸ ۰.۵۲ ۰.۴۷ ۰.۵۰ ۰.۴۹ ۰.۶۸ ۰.۵۴ ۰.۳۶ ۰.۵۶ ۰.۳۶
۹۳ اروگوئه ۰.۰۰ ۰.۲۲ ۰.۳۶ ۰.۰۷ ۰.۴۰ ۰.۳۴ ۰.۳۸ ۰.۳۷ ۰.۴۱ ۰.۴۰ ۰.۳۵ ۰.۵۶ ۰.۵۲ ۰.۴۸ ۰.۳۶ ۰.۴۳ ۰.۳۴
۹۴ فیلیپین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۳۰ ۰.۳۵ ۰.۲۸ ۰.۴۳ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۱۴ ۰.۳۳ ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۳۸ ۰.۴۴ ۰.۳۰ ۰.۳۴
۹۵ نیوزلند ۰.۱۸ ۰.۴۵ ۰.۴۰ ۰.۲۶ ۰.۳۳ ۰.۳۱ ۰.۴۴ ۰.۳۴ ۰.۴۴ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۰.۳۳ ۰.۳۱ ۰.۳۱ ۰.۲۹ ۰.۲۸
۹۶ بوسنی و هرزگوین ۲.۱۵ ۰.۰۰ ۱.۴۰ ۰.۰۰ ۰.۲۱ ۰.۰۰ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۲۶ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۰.۲۳ ۰.۲۷ ۰.۲۳ ۰.۲۰ ۰.۲۷
۹۷ نروژ ۰.۱۶ ۰.۲۳ ۰.۲۳ ۰.۲۶ ۰.۳۱ ۰.۳۴ ۰.۲۹ ۰.۳۶ ۰.۳۳ ۰.۳۳ ۰.۲۹ ۰.۳۱ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۰.۲۷ ۰.۲۹ ۰.۲۶
۹۸ پرو ۰.۳۵ ۰.۶۷ ۰.۳۷ ۰.۰۰ ۰.۴۴ ۰.۴۹ ۰.۱۸ ۰.۷۵ ۰.۲۷ ۰.۴۰ ۰.۳۲ ۰.۱۳ ۰.۰۹ ۰.۱۸ ۰.۲۳ ۰.۲۲ ۰.۲۴
۹۹ سنگال ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۰.۴۰ ۰.۶۵ ۰.۶۲ ۰.۳۷ ۰.۵۱ ۰.۴۵ ۰.۲۰ ۰.۵۸ ۰.۵۰ ۰.۱۹ ۰.۲۰ ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۲۹ ۰.۲۲
۱۰۰ کاستاریکا ۰.۰۰ ۱.۳۴ ۰.۹۷ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۱۲ ۰.۱۷ ۰.۲۹ ۰.۱۶ ۰.۰۷ ۰.۱۵ ۰.۱۷ ۰.۲۵ ۰.۲۷ ۰.۱۹ ۰.۱۹
۱۰۱ جامائیکا ۰.۰۰ ۰.۳۸ ۰.۲۰ ۰.۵۰ ۰.۳۲ ۰.۲۳ ۰.۳۹ ۰.۳۲ ۰.۳۶ ۰.۲۳ ۰.۰۵ ۰.۰۸ ۰.۴۲ ۰.۱۵ ۰.۱۹ ۰.۰۹ ۰.۱۷
۱۰۲ زیمبابوه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۲ ۰.۰۰ ۰.۱۱ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۹ ۰.۱۳ ۰.۱۵
۱۰۳ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۰ ۰.۲۰ ۰.۳۸ ۰.۱۴ ۰.۱۶ ۰.۱۴ ۰.۱۰ ۰.۰۸ ۰.۴۰ ۰.۲۵ ۰.۱۳ ۰.۱۹ ۰.۰۴ ۰.۱۱
۱۰۴ کنیا ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۹ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۰.۱۰
۱۰۵ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۹
۱۰۶ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
اولویت ملی در تولید علم نانو (ندارد)