بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : اولویت ملی در تولید علم نانو (ندارد)
توضیحات : عبارت است از سهم مقالات علم و فناوری نانوی یک کشور به سهم کل مقالات علمی آن کشور
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
اولویت ملی در تولید علم نانو (ندارد)
۱۳۷۹ [۲۰۰۰] ۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶]
۱ مولداوی ۳.۳۱ ۳.۴۴ ۴.۳۱ ۴.۳۵ ۴.۱۴ ۳.۴۰ ۲.۴۷ ۲.۴۲ ۳.۴۹ ۳.۰۵ ۳.۱۷ ۲.۸۰ ۲.۹۳ ۲.۰۶ ۲.۷۵ ۲.۳۰ ۲.۶۶
۲ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۶۴
۳ ایران ۰.۲۰ ۰.۲۲ ۰.۴۳ ۰.۲۸ ۰.۳۶ ۰.۵۷ ۰.۸۷ ۰.۹۳ ۱.۱۹ ۱.۵۰ ۱.۷۰ ۱.۸۴ ۱.۹۵ ۲.۱۰ ۲.۲۵ ۲.۳۶ ۲.۴۲
۴ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۵۹ ۰.۲۸ ۰.۴۸ ۰.۵۹ ۰.۸۲ ۰.۹۲ ۱.۲۹ ۲.۰۳ ۱.۸۷ ۱.۶۴ ۲.۱۳
۵ عربستان ۰.۲۷ ۰.۲۲ ۰.۱۷ ۰.۱۳ ۰.۲۷ ۰.۲۹ ۰.۲۵ ۰.۳۵ ۰.۳۹ ۰.۹۵ ۱.۲۲ ۱.۴۳ ۱.۶۱ ۱.۶۱ ۱.۷۴ ۱.۹۸ ۱.۹۱
۶ سنگاپور ۱.۵۷ ۲.۰۲ ۲.۰۷ ۱.۹۴ ۲.۳۹ ۲.۲۶ ۲.۴۷ ۲.۵۶ ۲.۴۹ ۲.۴۳ ۲.۵۲ ۲.۵۱ ۲.۴۵ ۲.۲۲ ۲.۱۵ ۲.۰۹ ۱.۸۷
۷ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۷۳ ۱.۰۴ ۰.۲۱ ۰.۱۶ ۱.۰۱ ۰.۸۵ ۱.۴۹ ۱.۶۰ ۲.۳۹ ۱.۴۱ ۲.۰۸ ۲.۴۲ ۱.۸۱ ۱.۸۷
۸ هند ۰.۷۷ ۱.۱۹ ۱.۰۶ ۱.۱۸ ۳.۴۳ ۱.۲۲ ۱.۳۱ ۱.۳۴ ۱.۳۴ ۱.۴۵ ۱.۵۱ ۱.۶۲ ۱.۶۵ ۱.۷۹ ۱.۸۵ ۱.۷۷ ۱.۸۱
۹ چین ۲.۲۲ ۲.۷۷ ۲.۶۹ ۲.۶۸ ۲.۴۷ ۲.۴۵ ۲.۳۲ ۲.۳۳ ۲.۲۹ ۲.۱۸ ۲.۱۲ ۲.۰۶ ۱.۹۷ ۱.۸۷ ۱.۸۳ ۱.۸۵ ۱.۷۸
۱۰ بلاروس ۱.۳۴ ۳.۰۵ ۲.۵۴ ۲.۹۶ ۲.۴۴ ۲.۴۴ ۱.۸۲ ۲.۰۲ ۲.۴۲ ۲.۰۴ ۲.۲۶ ۱.۸۵ ۱.۹۸ ۱.۸۳ ۱.۵۲ ۱.۶۹ ۱.۷۳
۱۱ کره جنوبی ۱.۳۵ ۲.۰۵ ۱.۹۰ ۲.۰۶ ۲.۰۳ ۱.۹۴ ۱.۹۵ ۲.۰۱ ۲.۰۱ ۱.۹۱ ۱.۸۹ ۱.۸۸ ۱.۸۲ ۱.۷۵ ۱.۷۰ ۱.۷۰ ۱.۶۶
۱۲ مالزی ۰.۳۱ ۰.۵۶ ۰.۶۶ ۰.۷۵ ۰.۹۱ ۰.۶۷ ۰.۹۶ ۰.۸۲ ۰.۸۹ ۱.۰۵ ۱.۲۳ ۱.۳۲ ۱.۴۶ ۱.۵۵ ۱.۵۵ ۱.۵۶ ۱.۵۷
۱۳ اوکراین ۱.۳۳ ۲.۱۶ ۱.۹۰ ۲.۱۶ ۱.۸۶ ۲.۰۹ ۱.۹۸ ۱.۹۵ ۱.۸۸ ۱.۶۰ ۱.۷۶ ۱.۷۲ ۱.۵۲ ۱.۷۳ ۱.۷۵ ۱.۶۸ ۱.۵۳
۱۴ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۲۱ ۰.۱۹ ۰.۲۸ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۰۰ ۰.۲۱ ۰.۳۶ ۰.۴۸ ۰.۶۶ ۰.۸۸ ۱.۲۶ ۱.۴۸
۱۵ پاکستان ۰.۱۷ ۰.۴۵ ۰.۳۰ ۰.۴۵ ۰.۴۴ ۰.۲۹ ۰.۳۸ ۰.۴۷ ۰.۵۰ ۰.۵۱ ۰.۴۹ ۰.۵۶ ۰.۷۶ ۰.۸۸ ۰.۹۹ ۱.۲۷ ۱.۴۸
۱۶ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۲ ۲.۶۸ ۰.۸۵ ۴.۶۳ ۱.۵۶ ۲.۳۷ ۲.۲۴ ۳.۱۷ ۱.۵۸ ۱.۴۷
۱۷ مصر ۰.۴۰ ۰.۲۹ ۰.۴۸ ۰.۴۷ ۰.۳۹ ۰.۵۱ ۰.۶۷ ۰.۸۱ ۰.۸۰ ۰.۹۷ ۰.۹۹ ۰.۹۶ ۱.۱۷ ۱.۲۶ ۱.۴۱ ۱.۴۲ ۱.۳۷
۱۸ ویتنام ۰.۸۳ ۰.۹۶ ۱.۲۲ ۱.۵۲ ۱.۲۲ ۰.۶۷ ۱.۲۱ ۰.۹۷ ۱.۸۸ ۱.۰۳ ۰.۹۹ ۱.۲۹ ۰.۹۵ ۱.۴۶ ۱.۲۷ ۱.۳۷ ۱.۳۵
۱۹ روسیه ۱.۲۴ ۱.۸۵ ۱.۷۸ ۱.۷۲ ۱.۶۶ ۱.۴۶ ۱.۵۰ ۱.۴۸ ۱.۴۰ ۱.۴۰ ۱.۴۵ ۱.۳۲ ۱.۳۴ ۱.۳۳ ۱.۳۱ ۱.۳۱ ۱.۳۲
۲۰ لتونی ۱.۴۱ ۱.۱۸ ۱.۵۸ ۱.۵۸ ۱.۹۲ ۱.۷۲ ۲.۲۱ ۱.۳۴ ۱.۵۱ ۱.۶۳ ۱.۵۷ ۱.۳۹ ۱.۶۲ ۱.۲۴ ۱.۱۳ ۱.۴۹ ۱.۲۸
۲۱ تایوان ۰.۸۸ ۱.۳۹ ۱.۲۴ ۱.۴۵ ۱.۶۱ ۱.۷۰ ۱.۷۷ ۱.۶۷ ۱.۶۵ ۱.۶۵ ۱.۶۰ ۱.۵۶ ۱.۴۷ ۱.۴۸ ۱.۴۰ ۱.۳۴ ۱.۲۷
۲۲ رومانی ۱.۲۷ ۱.۸۶ ۱.۹۴ ۰.۰۰ ۲.۰۹ ۱.۸۹ ۱.۷۱ ۱.۹۶ ۱.۷۰ ۱.۲۴ ۱.۳۸ ۱.۵۴ ۱.۳۵ ۱.۳۱ ۱.۲۴ ۱.۳۴ ۱.۲۴
۲۳ تونس ۰.۶۲ ۱.۶۲ ۱.۵۰ ۱.۱۰ ۰.۹۹ ۱.۰۴ ۱.۰۴ ۰.۶۴ ۰.۷۱ ۰.۷۷ ۰.۶۱ ۰.۷۳ ۰.۷۸ ۰.۸۶ ۰.۹۹ ۱.۱۱ ۱.۱۳
۲۴ قزاقستان ۰.۳۹ ۰.۷۴ ۰.۷۲ ۰.۳۳ ۰.۴۰ ۰.۴۰ ۰.۳۵ ۰.۴۷ ۰.۹۸ ۱.۰۳ ۱.۱۴ ۰.۷۳ ۰.۷۰ ۱.۲۲ ۱.۰۳ ۰.۸۳ ۱.۰۹
۲۵ تایلند ۰.۳۴ ۰.۴۰ ۰.۲۰ ۰.۳۸ ۰.۵۵ ۰.۷۲ ۰.۸۹ ۰.۹۷ ۱.۲۲ ۱.۱۱ ۱.۰۸ ۱.۰۰ ۱.۰۷ ۱.۰۵ ۱.۰۶ ۱.۰۱ ۱.۰۵
۲۶ آذربایجان ۰.۶۳ ۰.۲۶ ۰.۸۲ ۱.۱۸ ۱.۰۷ ۱.۰۳ ۱.۲۹ ۰.۵۰ ۰.۹۶ ۰.۷۵ ۱.۱۰ ۱.۱۷ ۰.۶۲ ۰.۸۱ ۰.۷۸ ۰.۸۱ ۱.۰۲
۲۷ ژاپن ۱.۱۹ ۱.۶۳ ۱.۵۷ ۱.۵۰ ۱.۴۸ ۱.۴۲ ۱.۳۸ ۱.۳۵ ۱.۳۳ ۱.۲۹ ۱.۲۴ ۱.۲۰ ۱.۱۴ ۱.۱۰ ۱.۰۷ ۱.۰۵ ۱.۰۱
کل جهان ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۰۰
۲۸ بلغارستان ۰.۱۱ ۰.۸۹ ۱.۵۵ ۱.۱۸ ۱.۴۷ ۱.۳۵ ۱.۲۰ ۱.۴۵ ۱.۲۹ ۱.۴۷ ۱.۲۰ ۱.۲۹ ۱.۰۶ ۱.۱۸ ۱.۰۳ ۱.۰۲ ۰.۹۹
۲۹ مراکش ۰.۹۱ ۰.۹۵ ۰.۹۷ ۰.۹۲ ۰.۵۴ ۰.۶۳ ۰.۴۸ ۰.۴۱ ۰.۵۵ ۰.۵۱ ۰.۶۹ ۰.۷۳ ۰.۸۴ ۱.۰۱ ۰.۸۵ ۰.۷۴ ۰.۹۹
۳۰ یمن ۰.۰۰ ۰.۸۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۷ ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۵۱ ۰.۲۴ ۰.۹۲ ۱.۱۲ ۰.۹۴ ۰.۸۵ ۰.۹۷
۳۱ عمان ۰.۵۰ ۰.۱۶ ۰.۱۲ ۰.۳۰ ۰.۶۳ ۰.۵۱ ۰.۴۶ ۰.۲۱ ۰.۶۹ ۰.۸۱ ۰.۶۴ ۰.۴۶ ۰.۸۹ ۰.۷۵ ۰.۸۹ ۰.۷۶ ۰.۹۷
۳۲ لهستان ۱.۰۳ ۱.۴۱ ۱.۵۳ ۱.۴۲ ۱.۳۸ ۱.۳۰ ۱.۲۱ ۱.۱۲ ۱.۰۳ ۰.۹۷ ۰.۹۲ ۰.۸۵ ۰.۸۷ ۰.۸۹ ۰.۸۹ ۰.۹۱ ۰.۹۶
۳۳ ارمنستان ۰.۹۱ ۱.۴۴ ۰.۹۰ ۱.۴۰ ۱.۰۹ ۱.۱۹ ۰.۹۹ ۱.۲۶ ۱.۵۸ ۱.۱۴ ۱.۰۳ ۰.۸۶ ۰.۷۶ ۰.۷۰ ۰.۷۷ ۰.۹۵ ۰.۹۵
۳۴ جمهوری چک ۱.۰۷ ۱.۰۶ ۱.۱۴ ۱.۰۵ ۱.۰۱ ۰.۹۸ ۱.۰۰ ۰.۹۰ ۰.۹۰ ۰.۹۳ ۰.۹۰ ۰.۸۶ ۰.۸۵ ۰.۹۰ ۰.۸۷ ۰.۹۷ ۰.۹۵
۳۵ سوریه ۰.۳۱ ۱.۱۹ ۰.۸۹ ۰.۰۰ ۰.۱۶ ۰.۴۹ ۰.۰۰ ۰.۶۴ ۰.۴۵ ۰.۸۱ ۰.۶۵ ۰.۵۱ ۰.۳۷ ۰.۵۰ ۰.۵۶ ۰.۶۶ ۰.۹۳
۳۶ الجزایر ۰.۴۴ ۰.۴۷ ۱.۱۱ ۰.۹۱ ۱.۲۲ ۰.۸۳ ۱.۰۹ ۰.۹۱ ۰.۹۶ ۰.۹۳ ۰.۹۴ ۰.۸۶ ۱.۰۲ ۰.۸۸ ۰.۹۴ ۱.۰۷ ۰.۹۰
۳۷ اسلوانی ۰.۷۶ ۱.۰۰ ۰.۷۰ ۰.۸۸ ۰.۹۷ ۰.۸۸ ۰.۹۴ ۱.۰۰ ۰.۸۷ ۰.۹۱ ۰.۹۰ ۰.۸۳ ۰.۸۷ ۰.۸۹ ۰.۸۵ ۰.۸۵ ۰.۹۰
۳۸ ازبکستان ۱.۰۵ ۰.۴۹ ۱.۰۲ ۱.۵۳ ۱.۲۸ ۰.۸۴ ۱.۳۸ ۰.۹۷ ۱.۰۱ ۱.۳۵ ۱.۲۸ ۱.۱۷ ۱.۱۸ ۰.۴۴ ۰.۹۸ ۱.۱۲ ۰.۸۵
۳۹ آلمان ۱.۱۱ ۱.۴۵ ۱.۳۹ ۱.۲۸ ۱.۲۱ ۱.۱۳ ۱.۱۴ ۱.۱۲ ۱.۰۸ ۱.۰۷ ۱.۰۴ ۱.۰۰ ۰.۹۵ ۰.۹۰ ۰.۸۸ ۰.۸۶ ۰.۸۵
۴۰ فرانسه ۰.۹۴ ۱.۲۳ ۱.۲۵ ۱.۲۱ ۱.۱۱ ۱.۱۱ ۱.۰۷ ۱.۰۲ ۱.۰۴ ۱.۰۲ ۰.۹۸ ۰.۹۴ ۰.۹۴ ۰.۸۹ ۰.۸۵ ۰.۸۵ ۰.۸۴
۴۱ اسپانیا ۰.۷۲ ۱.۰۲ ۱.۰۰ ۰.۹۰ ۰.۹۲ ۰.۹۱ ۰.۹۱ ۰.۹۳ ۰.۸۹ ۰.۹۱ ۰.۸۹ ۰.۸۴ ۰.۸۶ ۰.۸۱ ۰.۷۹ ۰.۷۵ ۰.۸۱
۴۲ بنگلادش ۰.۲۶ ۰.۴۲ ۰.۲۱ ۰.۰۶ ۰.۳۸ ۰.۱۹ ۰.۳۷ ۰.۵۸ ۰.۴۸ ۰.۵۹ ۰.۵۹ ۰.۴۶ ۰.۷۰ ۰.۵۷ ۰.۶۳ ۰.۶۹ ۰.۷۹
۴۳ مکزیک ۰.۸۶ ۱.۰۶ ۱.۰۱ ۱.۱۵ ۰.۹۷ ۱.۰۲ ۱.۰۰ ۰.۸۹ ۰.۹۷ ۰.۹۴ ۰.۸۴ ۰.۷۹ ۰.۸۰ ۰.۸۰ ۰.۷۷ ۰.۸۰ ۰.۷۸
۴۴ لیتوانی ۱.۷۰ ۱.۶۷ ۱.۸۰ ۱.۱۴ ۱.۶۶ ۱.۳۳ ۱.۴۳ ۰.۸۳ ۰.۹۴ ۰.۷۸ ۰.۷۷ ۰.۸۲ ۰.۸۵ ۰.۸۱ ۰.۸۹ ۰.۹۲ ۰.۷۸
۴۵ امارات عربی متحده ۰.۰۰ ۰.۸۸ ۰.۵۵ ۰.۶۱ ۰.۷۱ ۰.۴۸ ۰.۱۳ ۰.۶۹ ۰.۸۶ ۱.۰۸ ۱.۳۷ ۲.۲۷ ۳.۵۶ ۳.۱۲ ۰.۶۰ ۰.۵۵ ۰.۷۶
۴۶ اسلواکی ۰.۸۲ ۱.۴۳ ۱.۱۵ ۱.۱۷ ۱.۲۲ ۱.۰۱ ۰.۹۷ ۱.۰۳ ۱.۰۰ ۰.۹۱ ۰.۹۱ ۰.۷۴ ۰.۹۴ ۰.۸۵ ۰.۹۶ ۰.۸۴ ۰.۷۵
۴۷ ترکیه ۰.۳۵ ۰.۴۱ ۰.۳۴ ۰.۳۶ ۰.۳۳ ۰.۳۰ ۰.۳۲ ۰.۳۳ ۰.۳۹ ۰.۴۳ ۰.۴۸ ۰.۵۱ ۰.۵۴ ۰.۶۲ ۰.۶۶ ۰.۶۷ ۰.۷۵
۴۸ پرتغال ۰.۶۰ ۱.۰۱ ۰.۹۳ ۰.۸۴ ۰.۸۸ ۰.۷۲ ۰.۹۶ ۰.۸۳ ۰.۹۰ ۰.۸۲ ۰.۹۰ ۰.۸۳ ۰.۸۹ ۰.۸۸ ۰.۷۸ ۰.۸۰ ۰.۷۴
۴۹ فنلاند ۰.۴۷ ۰.۷۴ ۰.۸۴ ۰.۸۳ ۰.۸۴ ۰.۷۱ ۰.۷۶ ۰.۸۷ ۰.۹۲ ۰.۹۱ ۰.۸۹ ۰.۸۳ ۰.۸۳ ۰.۷۸ ۰.۷۸ ۰.۷۸ ۰.۷۴
۵۰ یونان ۰.۵۹ ۰.۹۳ ۰.۸۳ ۰.۸۹ ۰.۷۱ ۰.۷۵ ۰.۶۹ ۰.۸۹ ۰.۸۲ ۰.۷۸ ۰.۷۳ ۰.۶۹ ۰.۷۱ ۰.۷۰ ۰.۶۹ ۰.۷۱ ۰.۷۳
۵۱ لوکزامبورگ ۰.۳۳ ۰.۳۲ ۰.۲۴ ۰.۰۰ ۰.۵۳ ۰.۶۸ ۰.۷۰ ۰.۳۴ ۰.۵۴ ۰.۶۰ ۰.۹۶ ۰.۸۹ ۰.۹۷ ۰.۸۶ ۰.۵۵ ۰.۵۹ ۰.۷۳
۵۲ استونی ۰.۶۹ ۱.۲۰ ۱.۱۵ ۰.۹۰ ۱.۱۵ ۰.۷۰ ۰.۷۶ ۰.۷۴ ۰.۶۹ ۰.۶۴ ۰.۷۰ ۰.۶۵ ۰.۶۲ ۰.۶۸ ۰.۷۴ ۰.۷۹ ۰.۷۳
۵۳ ایرلند ۰.۵۰ ۰.۸۳ ۰.۸۷ ۰.۹۰ ۱.۰۲ ۰.۸۸ ۰.۸۲ ۰.۹۴ ۰.۷۷ ۰.۷۸ ۰.۸۹ ۰.۹۰ ۰.۹۱ ۰.۸۱ ۰.۷۷ ۰.۷۵ ۰.۷۲
۵۴ سوئیس ۱.۰۰ ۱.۱۲ ۱.۱۶ ۰.۹۷ ۱.۰۵ ۰.۹۳ ۰.۹۴ ۰.۹۰ ۰.۹۲ ۰.۸۹ ۰.۸۷ ۰.۸۱ ۰.۸۱ ۰.۷۲ ۰.۷۰ ۰.۷۱ ۰.۷۰
۵۵ صربستان ۰.۶۲ ۰.۳۹ ۰.۸۳ ۱.۰۳ ۱.۰۷ ۱.۰۸ ۱.۲۶ ۱.۱۴ ۰.۸۴ ۰.۹۸ ۰.۶۸ ۰.۶۳ ۰.۶۴ ۰.۶۹ ۰.۷۲ ۰.۶۵ ۰.۷۰
۵۶ ایتالیا ۰.۹۴ ۰.۹۶ ۰.۹۶ ۰.۹۴ ۰.۹۱ ۰.۸۱ ۰.۷۹ ۰.۸۳ ۰.۷۹ ۰.۸۱ ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۰.۷۶ ۰.۷۴ ۰.۷۰ ۰.۶۹ ۰.۶۸
۵۷ کویت ۰.۲۰ ۰.۲۲ ۰.۲۴ ۰.۱۶ ۰.۳۰ ۰.۳۰ ۰.۳۵ ۰.۳۲ ۰.۵۰ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۳۴ ۰.۴۴ ۰.۵۱ ۰.۸۱ ۰.۶۱ ۰.۶۶
۵۸ آرژانتین ۰.۵۳ ۰.۷۳ ۰.۸۰ ۰.۶۲ ۰.۷۵ ۰.۵۹ ۰.۶۳ ۰.۶۵ ۰.۶۱ ۰.۷۰ ۰.۷۹ ۰.۶۲ ۰.۶۶ ۰.۶۳ ۰.۶۴ ۰.۶۰ ۰.۶۶
۵۹ سوئد ۰.۷۰ ۰.۹۵ ۰.۹۹ ۰.۹۰ ۰.۸۳ ۰.۷۶ ۰.۷۷ ۰.۷۱ ۰.۷۰ ۰.۶۹ ۰.۷۲ ۰.۷۴ ۰.۷۲ ۰.۶۹ ۰.۷۰ ۰.۶۶ ۰.۶۵
۶۰ ایالات متحده ۱.۴۰ ۰.۷۸ ۰.۷۹ ۰.۸۰ ۰.۷۹ ۰.۸۱ ۰.۸۰ ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۰.۷۶ ۰.۷۶ ۰.۷۲ ۰.۷۲ ۰.۷۰ ۰.۶۷ ۰.۶۷ ۰.۶۵
۶۱ بلژیک ۰.۸۳ ۱.۰۳ ۱.۲۱ ۰.۹۵ ۰.۹۹ ۰.۸۴ ۰.۸۰ ۰.۸۰ ۰.۷۶ ۰.۸۳ ۰.۷۹ ۰.۷۷ ۰.۷۲ ۰.۷۰ ۰.۶۷ ۰.۶۸ ۰.۶۴
۶۲ مجارستان ۰.۹۲ ۱.۲۴ ۱.۲۴ ۱.۲۶ ۱.۳۱ ۱.۱۹ ۱.۰۳ ۰.۹۵ ۰.۹۶ ۰.۸۹ ۰.۷۶ ۰.۷۷ ۰.۷۵ ۰.۷۰ ۰.۷۱ ۰.۶۳ ۰.۶۴
۶۳ آفریقای جنوبی ۰.۲۰ ۰.۲۲ ۰.۱۷ ۰.۲۵ ۰.۳۳ ۰.۴۰ ۰.۳۵ ۰.۳۴ ۰.۳۸ ۰.۴۳ ۰.۴۷ ۰.۴۶ ۰.۵۰ ۰.۵۶ ۰.۵۴ ۰.۵۲ ۰.۶۳
۶۴ اندونزی ۰.۰۸ ۰.۱۴ ۰.۰۶ ۰.۲۲ ۰.۴۰ ۰.۱۸ ۰.۲۰ ۰.۲۴ ۰.۴۶ ۰.۳۷ ۰.۶۰ ۰.۶۲ ۰.۶۹ ۰.۷۳ ۰.۷۲ ۰.۵۴ ۰.۶۳
۶۵ استرالیا ۰.۳۸ ۰.۵۳ ۰.۵۱ ۰.۵۹ ۰.۵۷ ۰.۵۸ ۰.۶۳ ۰.۶۴ ۰.۶۴ ۰.۶۷ ۰.۶۴ ۰.۶۶ ۰.۶۴ ۰.۶۰ ۰.۶۳ ۰.۶۴ ۰.۶۲
۶۶ برزیل ۰.۷۳ ۱.۰۲ ۱.۲۱ ۰.۹۱ ۰.۸۱ ۰.۷۷ ۰.۷۵ ۰.۶۴ ۰.۵۷ ۰.۵۴ ۰.۵۵ ۰.۵۱ ۰.۵۴ ۰.۵۶ ۰.۵۸ ۰.۵۳ ۰.۶۱
۶۷ اتریش ۰.۸۸ ۱.۰۷ ۱.۰۵ ۱.۰۳ ۰.۹۶ ۰.۹۱ ۰.۹۰ ۰.۸۱ ۰.۸۶ ۰.۸۳ ۰.۸۵ ۰.۷۸ ۰.۶۸ ۰.۶۵ ۰.۶۱ ۰.۶۲ ۰.۵۸
۶۸ قرقیزستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۵۷ ۱.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۴۴ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۸۲ ۰.۰۰ ۱.۳۵ ۱.۲۴ ۱.۱۹ ۰.۷۷ ۰.۵۱ ۰.۵۸
۶۹ انگلستان ۰.۶۱ ۰.۸۰ ۰.۷۷ ۰.۷۳ ۰.۶۶ ۰.۶۳ ۰.۶۳ ۰.۶۴ ۰.۶۵ ۰.۶۴ ۰.۶۰ ۰.۵۶ ۰.۵۵ ۰.۵۳ ۰.۵۳ ۰.۵۳ ۰.۵۵
۷۰ اکوادور ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۴۳ ۰.۲۸ ۰.۲۶ ۰.۵۰ ۰.۳۲ ۰.۲۲ ۰.۱۴ ۰.۱۶ ۰.۳۱ ۰.۱۵ ۰.۶۷ ۰.۴۶ ۰.۵۴
۷۱ کانادا ۰.۴۸ ۰.۵۴ ۰.۵۷ ۰.۶۰ ۰.۵۸ ۰.۶۰ ۰.۶۰ ۰.۶۱ ۰.۵۹ ۰.۵۸ ۰.۵۵ ۰.۵۷ ۰.۵۸ ۰.۵۶ ۰.۵۳ ۰.۵۴ ۰.۵۱
۷۲ کامرون ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۰ ۰.۲۳ ۰.۳۳ ۰.۰۵ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۲۸ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۱۳ ۰.۳۱ ۰.۱۶ ۰.۲۶ ۰.۵۰
۷۳ اردن ۰.۱۶ ۰.۳۷ ۰.۳۸ ۰.۲۷ ۰.۵۱ ۰.۳۹ ۰.۶۰ ۰.۳۹ ۰.۶۰ ۰.۵۷ ۰.۵۱ ۰.۶۰ ۰.۶۶ ۰.۵۳ ۰.۴۷ ۰.۵۸ ۰.۴۹
۷۴ دانمارک ۰.۶۶ ۰.۶۹ ۰.۷۲ ۰.۶۶ ۰.۶۳ ۰.۵۵ ۰.۵۶ ۰.۵۶ ۰.۵۸ ۰.۵۹ ۰.۶۲ ۰.۶۴ ۰.۵۷ ۰.۵۴ ۰.۵۷ ۰.۵۳ ۰.۴۹
۷۵ سریلانکا ۰.۱۹ ۱.۳۰ ۱.۳۵ ۰.۷۷ ۱.۴۴ ۱.۳۱ ۱.۱۸ ۰.۹۰ ۰.۴۵ ۰.۳۴ ۰.۴۳ ۰.۵۱ ۰.۶۱ ۰.۵۱ ۰.۵۷ ۰.۵۶ ۰.۴۸
۷۶ لبنان ۰.۱۲ ۰.۰۵ ۰.۳۷ ۰.۳۳ ۰.۲۲ ۰.۳۲ ۰.۲۰ ۰.۲۶ ۰.۲۷ ۰.۲۲ ۰.۲۹ ۰.۲۶ ۰.۲۹ ۰.۳۳ ۰.۳۱ ۰.۴۴ ۰.۴۸
۷۷ گرجستان ۰.۴۹ ۰.۵۰ ۰.۸۶ ۰.۴۴ ۰.۴۶ ۰.۱۸ ۰.۴۰ ۰.۵۶ ۰.۶۲ ۰.۷۳ ۰.۵۶ ۰.۶۱ ۰.۴۱ ۰.۵۶ ۰.۸۱ ۰.۴۸
۷۸ هلند ۰.۷۵ ۰.۸۹ ۰.۷۸ ۰.۷۴ ۰.۷۴ ۰.۶۷ ۰.۶۸ ۰.۶۳ ۰.۵۹ ۰.۶۲ ۰.۵۹ ۰.۵۴ ۰.۵۱ ۰.۵۲ ۰.۴۶ ۰.۴۸ ۰.۴۸
۷۹ کوبا ۱.۶۷ ۱.۲۱ ۱.۵۰ ۰.۷۶ ۱.۲۸ ۱.۲۹ ۱.۰۶ ۰.۷۲ ۰.۸۴ ۰.۷۵ ۰.۴۷ ۰.۶۸ ۰.۷۴ ۰.۶۶ ۰.۶۲ ۰.۴۲ ۰.۴۷
۸۰ شیلی ۰.۳۹ ۰.۴۳ ۰.۴۵ ۰.۴۳ ۰.۵۱ ۰.۳۳ ۰.۵۷ ۰.۴۶ ۰.۴۳ ۰.۴۱ ۰.۴۳ ۰.۳۹ ۰.۴۶ ۰.۴۳ ۰.۴۲ ۰.۴۰ ۰.۴۷
۸۱ تاجیکستان ۴.۵۳ ۲.۵۶ ۱.۳۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۹۳ ۱.۱۶ ۲.۲۷ ۱.۹۳ ۱.۱۵ ۱.۵۴ ۱.۳۷ ۲.۰۱ ۰.۶۵ ۱.۲۱ ۱.۸۷ ۰.۴۶
۸۲ نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۴ ۰.۱۳ ۰.۶۲ ۰.۲۳ ۰.۲۵ ۰.۲۱ ۰.۲۴ ۰.۴۱ ۰.۵۹ ۰.۶۶ ۰.۵۳ ۰.۴۱ ۰.۴۶
۸۳ کرواسی ۰.۴۵ ۰.۶۴ ۰.۹۷ ۰.۷۳ ۰.۷۸ ۰.۵۹ ۰.۶۲ ۰.۵۵ ۰.۴۳ ۰.۴۳ ۰.۳۸ ۰.۴۵ ۰.۵۴ ۰.۴۶ ۰.۴۴ ۰.۴۵ ۰.۴۶
۸۴ لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۹۱ ۵.۴۱ ۳.۳۴ ۱.۹۳ ۳.۱۰ ۲.۴۲ ۳.۷۷ ۱.۵۸ ۱.۷۰ ۰.۸۱ ۱.۰۴ ۰.۵۴ ۰.۶۹ ۱.۱۴ ۰.۴۵
۸۵ نیجریه ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۱۴ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۱۶ ۰.۱۸ ۰.۲۱ ۰.۲۲ ۰.۲۹ ۰.۳۶ ۰.۴۵
۸۶ قبرس ۰.۳۹ ۰.۵۶ ۰.۵۱ ۰.۳۵ ۰.۳۳ ۰.۴۰ ۰.۵۷ ۰.۷۱ ۱.۰۱ ۰.۸۱ ۰.۶۲ ۰.۵۳ ۰.۶۴ ۰.۶۷ ۰.۵۲ ۰.۵۱ ۰.۴۳
۸۷ ایسلند ۰.۹۵ ۰.۳۹ ۰.۵۶ ۰.۲۷ ۰.۰۶ ۰.۲۸ ۰.۳۰ ۰.۲۷ ۰.۳۹ ۰.۳۹ ۰.۴۰ ۰.۳۱ ۰.۳۹ ۰.۵۵ ۰.۴۷ ۰.۴۵ ۰.۴۳
۸۸ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۲۷ ۰.۴۱
۸۹ بولیوی ۱.۰۱ ۱.۱۷ ۰.۹۱ ۰.۲۶ ۰.۴۱ ۰.۴۶ ۰.۰۰ ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۰.۰۰ ۰.۱۷ ۰.۱۱ ۰.۱۳ ۰.۱۷ ۰.۳۱ ۰.۴۱
۹۰ کلمبیا ۰.۸۳ ۱.۳۴ ۱.۴۹ ۰.۸۵ ۱.۰۹ ۰.۸۹ ۰.۸۴ ۰.۸۱ ۰.۸۷ ۰.۵۶ ۰.۷۰ ۰.۵۵ ۰.۶۶ ۰.۴۸ ۰.۵۶ ۰.۴۴ ۰.۴۱
۹۱ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۰۶ ۰.۰۴ ۰.۳۹
۹۲ ونزوئلا ۰.۱۱ ۰.۷۲ ۰.۷۸ ۰.۷۷ ۰.۴۵ ۰.۵۵ ۰.۴۸ ۰.۴۸ ۰.۵۲ ۰.۴۷ ۰.۵۰ ۰.۴۹ ۰.۶۸ ۰.۵۴ ۰.۳۶ ۰.۵۶ ۰.۳۶
۹۳ اروگوئه ۰.۰۰ ۰.۲۲ ۰.۳۶ ۰.۰۷ ۰.۴۰ ۰.۳۴ ۰.۳۸ ۰.۳۷ ۰.۴۱ ۰.۴۰ ۰.۳۵ ۰.۵۶ ۰.۵۲ ۰.۴۸ ۰.۳۶ ۰.۴۳ ۰.۳۴
۹۴ فیلیپین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۳۰ ۰.۳۵ ۰.۲۸ ۰.۴۳ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۱۴ ۰.۳۳ ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۳۸ ۰.۴۴ ۰.۳۰ ۰.۳۴
۹۵ نیوزلند ۰.۱۸ ۰.۴۵ ۰.۴۰ ۰.۲۶ ۰.۳۳ ۰.۳۱ ۰.۴۴ ۰.۳۴ ۰.۴۴ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۰.۳۳ ۰.۳۱ ۰.۳۱ ۰.۲۹ ۰.۲۸
۹۶ بوسنی و هرزگوین ۲.۱۵ ۰.۰۰ ۱.۴۰ ۰.۰۰ ۰.۲۱ ۰.۰۰ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۲۶ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۰.۲۳ ۰.۲۷ ۰.۲۳ ۰.۲۰ ۰.۲۷
۹۷ نروژ ۰.۱۶ ۰.۲۳ ۰.۲۳ ۰.۲۶ ۰.۳۱ ۰.۳۴ ۰.۲۹ ۰.۳۶ ۰.۳۳ ۰.۳۳ ۰.۲۹ ۰.۳۱ ۰.۳۵ ۰.۳۵ ۰.۲۷ ۰.۲۹ ۰.۲۶
۹۸ پرو ۰.۳۵ ۰.۶۷ ۰.۳۷ ۰.۰۰ ۰.۴۴ ۰.۴۹ ۰.۱۸ ۰.۷۵ ۰.۲۷ ۰.۴۰ ۰.۳۲ ۰.۱۳ ۰.۰۹ ۰.۱۸ ۰.۲۳ ۰.۲۲ ۰.۲۴
۹۹ سنگال ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۰.۴۰ ۰.۶۵ ۰.۶۲ ۰.۳۷ ۰.۵۱ ۰.۴۵ ۰.۲۰ ۰.۵۸ ۰.۵۰ ۰.۱۹ ۰.۲۰ ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۲۹ ۰.۲۲
۱۰۰ کاستاریکا ۰.۰۰ ۱.۳۴ ۰.۹۷ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۱۲ ۰.۱۷ ۰.۲۹ ۰.۱۶ ۰.۰۷ ۰.۱۵ ۰.۱۷ ۰.۲۵ ۰.۲۷ ۰.۱۹ ۰.۱۹
۱۰۱ جامائیکا ۰.۰۰ ۰.۳۸ ۰.۲۰ ۰.۵۰ ۰.۳۲ ۰.۲۳ ۰.۳۹ ۰.۳۲ ۰.۳۶ ۰.۲۳ ۰.۰۵ ۰.۰۸ ۰.۴۲ ۰.۱۵ ۰.۱۹ ۰.۰۹ ۰.۱۷
۱۰۲ زیمبابوه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۲ ۰.۰۰ ۰.۱۱ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۹ ۰.۱۳ ۰.۱۵
۱۰۳ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۰ ۰.۲۰ ۰.۳۸ ۰.۱۴ ۰.۱۶ ۰.۱۴ ۰.۱۰ ۰.۰۸ ۰.۴۰ ۰.۲۵ ۰.۱۳ ۰.۱۹ ۰.۰۴ ۰.۱۱
۱۰۴ کنیا ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۹ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۰.۱۰
۱۰۵ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۹
۱۰۶ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
اولویت ملی در تولید علم نانو (ندارد)