بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد اعضای هیأت علمی فعال در فناوری‌نانو (نفر)
توضیحات : تعداد افرادی که در نهاد متبوع خود دارای سمت هیأت علمی بوده و در بازه زمانی مورد نظر استاد راهنما یا همکار دست کم یک دانشجوی کارشناسی‌ارشد یا دکتری در حوزه فناوری‌نانو باشند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
استان ها
سال
دریافت خروجی
تعداد اعضای هیأت علمی فعال در فناوری‌نانو (نفر)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ تهران ۷۸ ۹۰ ۱۱۵ ۱۹۹ ۳۱۴ ۴۶۱ ۶۲۴ ۷۹۰ ۹۹۹ ۱,۲۲۹ ۱,۴۲۰ ۱,۴۷۹ ۱,۴۷۳ ۱,۵۶۷ ۱,۵۳۲ ۱,۳۴۲ ۱,۰۵۸
۲ اصفهان ۲۰ ۲۳ ۲۷ ۳۸ ۵۲ ۷۸ ۱۱۸ ۱۷۱ ۲۳۲ ۲۷۱ ۳۱۶ ۳۵۳ ۳۹۳ ۴۲۱ ۴۲۰ ۳۵۷ ۲۶۵
۳ آذربایجان شرقی ۴ ۵ ۶ ۱۱ ۱۲ ۳۱ ۶۴ ۸۴ ۱۱۲ ۱۳۹ ۱۷۸ ۲۱۲ ۲۳۷ ۲۶۶ ۲۸۰ ۲۳۹ ۱۷۵
۴ خراسان رضوی ۴ ۴ ۴ ۴ ۱۳ ۳۳ ۴۸ ۷۳ ۹۷ ۱۲۶ ۱۵۸ ۱۶۸ ۱۶۵ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۴۵ ۱۱۴
۵ خوزستان ۲ ۲ ۲ ۴ ۸ ۱۱ ۱۹ ۳۶ ۵۶ ۹۱ ۱۲۳ ۱۳۸ ۱۳۲ ۱۴۶ ۱۴۸ ۱۱۹ ۱۰۰
۶ فارس ۳ ۲ ۲ ۶ ۲۰ ۳۱ ۴۷ ۵۵ ۷۸ ۱۰۵ ۱۳۵ ۱۴۰ ۱۳۳ ۱۴۴ ۱۴۴ ۱۱۸ ۹۴
۷ البرز ۴ ۴ ۲ ۸ ۱۳ ۲۲ ۴۴ ۶۶ ۸۶ ۱۰۱ ۱۱۱ ۱۱۹ ۱۲۷ ۱۲۷ ۱۲۳ ۱۰۶ ۸۷
۸ سمنان ۳ ۳ ۳ ۵ ۷ ۱۱ ۲۲ ۳۸ ۵۶ ۸۴ ۱۱۸ ۱۲۸ ۱۳۲ ۱۳۵ ۱۳۴ ۱۰۶ ۸۴
۹ مازندران ۶ ۷ ۹ ۱۳ ۱۴ ۱۶ ۲۳ ۳۳ ۵۱ ۷۴ ۱۰۰ ۱۱۰ ۱۱۶ ۱۲۸ ۱۱۷ ۱۰۳ ۷۸
۱۰ مرکزی ۲ ۲ ۲ ۴ ۵ ۱۳ ۲۱ ۲۷ ۴۶ ۷۴ ۱۰۱ ۹۶ ۸۷ ۹۰ ۸۷ ۷۳ ۶۵
۱۱ کرمان ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱۱ ۲۰ ۲۶ ۴۴ ۶۰ ۷۹ ۷۹ ۸۴ ۹۹ ۱۰۲ ۹۲ ۵۸
۱۲ زنجان ۲ ۲ ۳ ۴ ۷ ۱۰ ۲۹ ۴۰ ۶۱ ۶۴ ۷۹ ۹۷ ۱۰۲ ۱۰۷ ۱۰۸ ۸۰ ۵۳
۱۳ یزد ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۲۲ ۲۱ ۳۱ ۴۱ ۵۴ ۶۲ ۷۳ ۷۳ ۶۵ ۵۲ ۴۱
۱۴ گیلان ۲ ۲ ۲ ۲ ۶ ۹ ۱۳ ۱۱ ۲۵ ۴۱ ۴۹ ۶۰ ۶۲ ۶۱ ۵۸ ۴۶ ۳۹
۱۵ سیستان و بلوچستان ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۴ ۹ ۱۲ ۲۴ ۳۴ ۴۷ ۴۷ ۵۱ ۶۹ ۷۰ ۵۳ ۳۸
۱۶ کرمانشاه ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۵ ۹ ۱۸ ۲۰ ۳۱ ۴۰ ۴۸ ۵۴ ۵۸ ۵۶ ۵۰ ۳۷
۱۷ اردبیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۵ ۱۵ ۲۶ ۳۷ ۳۶ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۵۱ ۴۹ ۳۷
۱۸ آذربایجان غربی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۴ ۶ ۸ ۲۱ ۳۷ ۴۹ ۴۵ ۵۴ ۶۹ ۷۶ ۶۲ ۳۷
۱۹ همدان ۱ ۱ ۱ ۳ ۵ ۷ ۱۱ ۱۷ ۲۱ ۲۷ ۴۱ ۴۵ ۴۶ ۵۴ ۵۱ ۴۱ ۳۰
۲۰ قزوین ۱ ۱ ۱ ۴ ۵ ۴ ۸ ۱۲ ۲۰ ۳۹ ۴۵ ۳۷ ۴۱ ۴۹ ۴۵ ۳۷ ۲۵
۲۱ کردستان ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ ۴ ۵ ۱۰ ۱۲ ۱۷ ۲۵ ۲۸ ۳۱ ۳۴ ۳۲ ۲۲
۲۲ چهارمحال و بختیاری ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۴ ۸ ۷ ۱۱ ۲۰ ۲۶ ۳۰ ۳۸ ۳۷ ۳۰ ۱۹
۲۳ لرستان ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ ۵ ۱۲ ۱۸ ۲۲ ۲۲ ۲۰ ۲۰ ۲۶ ۲۵ ۲۵ ۱۸
۲۴ قم ۱ ۶ ۸ ۱۶ ۱۸ ۱۷ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۸ ۲۸ ۱۸
۲۵ گلستان ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۴ ۹ ۱۵ ۲۵ ۳۲ ۳۹ ۳۰ ۲۳ ۱۷
۲۶ خراسان جنوبی ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۴ ۶ ۸ ۹ ۱۱ ۲۱ ۲۴ ۱۹ ۲۱ ۲۶ ۲۵ ۱۶
۲۷ کهگیلویه و بویراحمد ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۸ ۱۴ ۲۱ ۲۲ ۲۸ ۳۳ ۳۳ ۲۵ ۱۶
۲۸ هرمزگان ۱ ۲ ۴ ۱۳ ۱۶ ۲۰ ۲۱ ۲۳ ۱۸ ۱۱
۲۹ ایلام ۳ ۵ ۶ ۱۱ ۱۲ ۱۵ ۸
۳۰ بوشهر ۱ ۱ ۲ ۶ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۱ ۱۲ ۱۶ ۱۵ ۵
۳۱ خراسان شمالی ۱ ۱ ۱
تعداد اعضای هیأت علمی فعال در فناوری‌نانو (نفر)