بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد اعضای هیأت علمی فعال در فناوری‌نانو (نفر)
توضیحات : تعداد افرادی که در نهاد متبوع خود دارای سمت هیأت علمی بوده و در بازه زمانی مورد نظر استاد راهنما یا همکار دست کم یک دانشجوی کارشناسی‌ارشد یا دکتری در حوزه فناوری‌نانو باشند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
استان ها
سال
دریافت خروجی
تعداد اعضای هیأت علمی فعال در فناوری‌نانو (نفر)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ تهران ۷۸ ۹۰ ۱۱۵ ۱۹۹ ۳۱۴ ۴۶۱ ۶۲۴ ۷۹۰ ۹۹۹ ۱,۲۲۹ ۱,۴۲۰ ۱,۴۸۰ ۱,۴۶۶ ۱,۵۴۶ ۱,۴۸۶ ۱,۲۵۷ ۹۶۸
۲ اصفهان ۲۰ ۲۳ ۲۷ ۳۸ ۵۲ ۷۸ ۱۱۸ ۱۷۱ ۲۳۲ ۲۷۱ ۳۱۶ ۳۵۳ ۳۹۳ ۴۲۰ ۴۱۰ ۳۴۰ ۲۳۴
۳ آذربایجان شرقی ۴ ۵ ۶ ۱۱ ۱۲ ۳۱ ۶۴ ۸۴ ۱۱۲ ۱۳۹ ۱۷۸ ۲۱۲ ۲۳۷ ۲۶۵ ۲۷۴ ۲۲۱ ۱۴۵
۴ خراسان رضوی ۴ ۴ ۴ ۴ ۱۳ ۳۳ ۴۸ ۷۳ ۹۷ ۱۲۶ ۱۵۸ ۱۶۸ ۱۶۴ ۱۵۹ ۱۵۵ ۱۳۱ ۹۸
۵ خوزستان ۲ ۲ ۲ ۴ ۸ ۱۱ ۱۹ ۳۶ ۵۶ ۹۱ ۱۲۳ ۱۳۸ ۱۳۲ ۱۴۶ ۱۴۴ ۱۱۱ ۹۱
۶ فارس ۳ ۲ ۲ ۶ ۲۰ ۳۱ ۴۷ ۵۵ ۷۸ ۱۰۵ ۱۳۵ ۱۴۰ ۱۳۳ ۱۴۴ ۱۴۰ ۱۱۳ ۸۹
۷ البرز ۴ ۴ ۲ ۸ ۱۳ ۲۲ ۴۴ ۶۶ ۸۶ ۱۰۱ ۱۱۱ ۱۱۹ ۱۲۷ ۱۲۷ ۱۱۶ ۹۳ ۷۳
۸ سمنان ۳ ۳ ۳ ۵ ۷ ۱۱ ۲۲ ۳۸ ۵۶ ۸۴ ۱۱۸ ۱۲۸ ۱۳۱ ۱۳۳ ۱۲۶ ۹۳ ۶۸
۹ مازندران ۶ ۷ ۹ ۱۳ ۱۴ ۱۶ ۲۳ ۳۳ ۵۱ ۷۴ ۱۰۰ ۱۱۰ ۱۱۶ ۱۲۸ ۱۱۷ ۱۰۱ ۶۶
۱۰ مرکزی ۲ ۲ ۲ ۴ ۵ ۱۳ ۲۱ ۲۷ ۴۶ ۷۴ ۱۰۱ ۹۶ ۸۷ ۸۹ ۸۵ ۶۸ ۵۸
۱۱ زنجان ۲ ۲ ۳ ۴ ۷ ۱۰ ۲۹ ۴۰ ۶۱ ۶۴ ۷۹ ۹۷ ۱۰۲ ۱۰۷ ۱۰۷ ۷۶ ۴۷
۱۲ کرمان ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱۱ ۲۰ ۲۶ ۴۴ ۶۰ ۷۹ ۷۹ ۸۴ ۹۸ ۹۹ ۸۱ ۴۶
۱۳ یزد ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۲۲ ۲۱ ۳۱ ۴۱ ۵۴ ۶۲ ۷۳ ۷۳ ۶۴ ۴۸ ۳۹
۱۴ سیستان و بلوچستان ۱ ۱ ۲ ۲ ۲ ۴ ۹ ۱۲ ۲۴ ۳۴ ۴۷ ۴۷ ۵۱ ۶۹ ۶۹ ۵۰ ۳۵
۱۵ گیلان ۲ ۲ ۲ ۲ ۶ ۹ ۱۳ ۱۱ ۲۵ ۴۱ ۴۹ ۶۰ ۶۲ ۶۱ ۵۶ ۴۴ ۳۱
۱۶ اردبیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۵ ۱۵ ۲۶ ۳۷ ۳۶ ۴۰ ۴۰ ۴۰ ۵۰ ۴۴ ۳۱
۱۷ کرمانشاه ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۵ ۹ ۱۸ ۲۰ ۳۱ ۴۰ ۴۸ ۵۴ ۵۸ ۵۳ ۴۵ ۳۱
۱۸ آذربایجان غربی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۴ ۶ ۸ ۲۱ ۳۷ ۴۹ ۴۵ ۵۴ ۶۹ ۷۴ ۵۴ ۲۷
۱۹ همدان ۱ ۱ ۱ ۳ ۵ ۷ ۱۱ ۱۷ ۲۱ ۲۷ ۴۱ ۴۵ ۴۶ ۵۴ ۴۹ ۳۷ ۲۴
۲۰ قزوین ۱ ۱ ۱ ۴ ۵ ۴ ۸ ۱۲ ۲۰ ۳۹ ۴۵ ۳۷ ۴۱ ۴۹ ۴۴ ۳۴ ۲۱
۲۱ کردستان ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ ۴ ۵ ۱۰ ۱۲ ۱۷ ۲۵ ۲۸ ۳۱ ۳۱ ۲۷ ۱۶
۲۲ کهگیلویه و بویراحمد ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۸ ۱۴ ۲۱ ۲۲ ۲۸ ۳۳ ۳۳ ۲۴ ۱۵
۲۳ گلستان ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۴ ۹ ۱۵ ۲۵ ۳۲ ۳۸ ۲۹ ۲۰ ۱۴
۲۴ لرستان ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ ۵ ۱۲ ۱۸ ۲۲ ۲۲ ۲۰ ۲۰ ۲۵ ۲۳ ۲۱ ۱۴
۲۵ خراسان جنوبی ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۴ ۶ ۸ ۹ ۱۱ ۲۱ ۲۴ ۱۹ ۲۱ ۲۶ ۲۲ ۱۳
۲۶ چهارمحال و بختیاری ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۴ ۸ ۷ ۱۱ ۲۰ ۲۶ ۳۰ ۳۷ ۳۵ ۲۴ ۱۲
۲۷ قم ۱ ۶ ۸ ۱۶ ۱۸ ۱۷ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۸ ۲۴ ۱۲
۲۸ هرمزگان ۱ ۲ ۴ ۱۳ ۱۶ ۲۰ ۲۱ ۲۳ ۱۸ ۱۱
۲۹ بوشهر ۱ ۱ ۲ ۶ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۱ ۱۱ ۱۶ ۱۵ ۴
۳۰ ایلام ۳ ۵ ۶ ۱۱ ۱۲ ۱۳
۳۱ خراسان شمالی ۱ ۱ ۱
تعداد اعضای هیأت علمی فعال در فناوری‌نانو (نفر)