بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد دانشجویان دکتری پژوهشگر در فناوری نانو (نفر)
توضیحات : تعداد دانشجویان مقطع دکترا که موضوع پایان‌نامه آنها در ارتباط با فناوری‌ نانو است، فارغ از آنکه در چه رشته ای تحصیل می کنند. اطلاعات این شاخص با استفاده از اطلاعات برنامه حمایت تشویفی که در بانک اطلاعاتی ستاد نانو ذخیره می شود، جمع آوری می شود. مقدار شاخص با اجرای کوئری از بانک داده استخراج می شود. بدین ترتیب که پایان نامه فرد در بازه اندازه گیری، دارای تاریخ شروع بوده و تاریخ پایان ندارد.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
استان ها
سال
دریافت خروجی
تعداد دانشجویان دکتری پژوهشگر در فناوری نانو (نفر)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ تهران ۳۰ ۳۳ ۳۹ ۷۳ ۱۱۳ ۱۶۲ ۲۵۴ ۳۶۴ ۵۲۶ ۶۲۹ ۸۷۳ ۱,۰۴۱ ۱,۰۵۷ ۹۷۰ ۷۶۹ ۵۲۳ ۲۹۴
۲ اصفهان ۸ ۹ ۱۰ ۱۲ ۱۹ ۲۰ ۴۱ ۵۸ ۸۳ ۱۱۵ ۱۷۱ ۲۱۰ ۲۳۳ ۲۲۹ ۱۸۰ ۱۲۱ ۵۶
۳ خراسان رضوی ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۱۲ ۱۷ ۲۶ ۴۶ ۶۴ ۸۸ ۱۰۴ ۱۰۹ ۱۰۶ ۹۴ ۶۷ ۳۸
۴ آذربایجان شرقی ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ ۱۰ ۱۸ ۲۵ ۳۶ ۶۱ ۹۸ ۱۱۷ ۱۱۷ ۹۸ ۶۴ ۳۴
۵ فارس ۲ ۱ ۱ ۲ ۶ ۱۰ ۱۱ ۱۶ ۳۴ ۴۳ ۷۰ ۸۳ ۷۱ ۶۰ ۴۶ ۳۳ ۱۸
۶ مازندران ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۵ ۱۲ ۲۳ ۲۷ ۴۷ ۴۸ ۶۴ ۴۸ ۳۴ ۱۱
۷ البرز ۲ ۲ ۱ ۱ ۳ ۴ ۱۲ ۲۱ ۲۶ ۲۶ ۳۶ ۴۳ ۵۵ ۴۹ ۳۷ ۲۴ ۱۱
۸ زنجان ۲ ۲ ۱ ۳ ۴ ۵ ۱۵ ۲۰ ۳۱ ۳۶ ۴۴ ۵۴ ۵۲ ۵۲ ۴۵ ۲۴ ۱۰
۹ سمنان ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۴ ۴ ۵ ۷ ۱۵ ۲۳ ۳۴ ۳۶ ۲۶ ۱۸ ۱۰
۱۰ همدان ۱ ۱ ۱ ۳ ۳ ۲ ۱ ۳ ۵ ۹ ۱۹ ۳۶ ۴۲ ۵۲ ۴۲ ۲۳ ۸
۱۱ کرمانشاه ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۵ ۱۰ ۱۵ ۱۸ ۱۶ ۲۱ ۲۶ ۲۷ ۲۶ ۲۳ ۱۵ ۷
۱۲ سیستان و بلوچستان ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۹ ۷ ۱۰ ۸ ۱۰ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۶
۱۳ گیلان ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۸ ۱۲ ۱۸ ۲۳ ۲۵ ۲۹ ۲۳ ۱۶ ۵
۱۴ کهگیلویه و بویراحمد ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۹ ۱۵ ۱۷ ۱۸ ۱۲ ۵
۱۵ مرکزی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۵ ۸ ۱۲ ۱۷ ۲۰ ۲۲ ۱۶ ۸ ۴
۱۶ چهارمحال و بختیاری ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۳ ۴ ۷ ۷ ۷ ۴
۱۷ لرستان ۲ ۲ ۴ ۶ ۸ ۶ ۴
۱۸ خوزستان ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۷ ۱۵ ۲۵ ۲۷ ۲۷ ۲۰ ۱۱ ۴
۱۹ خراسان جنوبی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۸ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۲ ۱۱ ۴
۲۰ گلستان ۱ ۱ ۲ ۳ ۵ ۷ ۸ ۹ ۷ ۳
۲۱ آذربایجان غربی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ۹ ۱۱ ۱۵ ۱۱ ۳
۲۲ اردبیل ۱ ۳ ۳ ۲
۲۳ کردستان ۲ ۲ ۱ ۷ ۱۰ ۱۴ ۱۰ ۷ ۲
۲۴ قزوین ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۴ ۷ ۶ ۶ ۲ ۱
۲۵ کرمان ۱ ۳ ۴ ۵ ۴ ۵ ۹ ۱۲ ۲۴ ۲۲ ۱۸ ۱
۲۶ یزد ۴ ۸ ۸ ۱۴ ۱۶ ۱۵ ۱۲ ۵ ۱
۲۷ بوشهر ۱ ۱ ۱
۲۸ هرمزگان ۱ ۱ ۱ ۱
۲۹ ایلام ۶ ۹ ۷
تعداد دانشجویان دکتری پژوهشگر در فناوری نانو (نفر)