بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد مراکز تحقیقاتی فعال در فناوری نانو (مرکز)
توضیحات : تعداد دانشگاه ها و پژوهشگاه هایی که دارای حداقل 5 پایان نامه ی در حال اجرا در بازه زمانی مشخص شده هستند همچنین زیرمجموعه های مستقیم وزارت خانه ها و دانشگاه آزاد با شرط داشتن حداقل 5 پایان نامه در حال اجرا در بازه زمانی مشخص شده
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
تعداد مراکز تحقیقاتی فعال در فناوری نانو (مرکز)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ ایران ۶ ۷ ۸ ۱۴ ۲۹ ۳۹ ۴۹ ۶۸ ۸۰ ۹۵ ۱۰۷ ۱۲۴ ۱۲۲ ۱۲۹ ۱۱۷ ۱۰۹ ۹۶
تعداد مراکز تحقیقاتی فعال در فناوری نانو (مرکز)