بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)
توضیحات : عبارت است از متوسط ارجاعات داده شده به مقالات نانوی منتشر شده در یک سال، از زمان انتشار آنها تا زمان اندازه گیری
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
۱ سنگاپور ۳۷.۰۰ ۳۸.۰۸ ۴۲.۵۵ ۵۰.۵۸ ۴۵.۲۶ ۳۷.۴۵ ۳۶.۲۰ ۳۵.۷۷ ۳۴.۳۲ ۳۵.۵۸ ۳۰.۱۱ ۲۸.۲۵ ۱۸.۳۲ ۱۰.۹۲ ۲.۹۱
۲ استرالیا ۴۸.۹۱ ۴۵.۳۴ ۴۰.۱۰ ۴۲.۷۷ ۳۴.۷۸ ۳۶.۱۰ ۳۲.۴۷ ۳۸.۸۰ ۳۱.۰۸ ۲۸.۷۳ ۲۲.۶۳ ۱۸.۸۹ ۱۳.۲۳ ۷.۶۸ ۲.۵۰
۳ سوئیس ۷۶.۶۳ ۵۰.۲۶ ۵۶.۷۹ ۵۱.۳۶ ۵۱.۴۹ ۴۸.۶۲ ۴۶.۴۳ ۴۲.۳۵ ۳۵.۰۰ ۳۱.۲۳ ۳۰.۹۹ ۲۱.۵۰ ۱۶.۳۴ ۸.۶۸ ۲.۳۸
۴ عربستان ۱۵.۶۳ ۳۸.۵۰ ۶.۱۴ ۱۰.۱۳ ۱۷.۴۷ ۱۰.۴۷ ۱۱.۰۳ ۱۳.۷۸ ۲۱.۵۳ ۲۵.۴۳ ۲۱.۹۶ ۱۶.۴۵ ۱۰.۸۹ ۷.۷۸ ۲.۳۳
۵ ایالات متحده ۷۲.۴۳ ۷۱.۰۸ ۷۰.۷۴ ۶۳.۲۱ ۴۹.۰۲ ۵۱.۱۳ ۳۶.۰۲ ۴۴.۰۴ ۳۹.۱۹ ۳۴.۹۵ ۲۷.۴۸ ۲۱.۱۴ ۱۴.۱۳ ۸.۱۵ ۲.۳۰
۶ هلند ۶۰.۹۷ ۵۲.۱۲ ۵۵.۳۵ ۵۱.۶۳ ۵۴.۵۰ ۵۴.۲۹ ۵۴.۲۵ ۴۶.۳۵ ۳۶.۰۴ ۳۰.۲۶ ۲۳.۶۴ ۲۰.۵۸ ۱۲.۷۸ ۷.۷۷ ۲.۲۸
۷ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۵۰ ۱۲.۰۰ ۷.۳۳ ۶.۶۰ ۱۲.۳۸ ۷.۶۸ ۹.۵۷ ۶.۱۳ ۴.۳۹ ۲.۲۶
۸ انگلستان ۳۹.۶۹ ۴۰.۴۳ ۳۹.۷۳ ۵۲.۱۱ ۴۲.۱۹ ۴۳.۵۸ ۴۵.۳۳ ۳۴.۲۹ ۲۹.۶۲ ۲۵.۸۴ ۲۳.۶۷ ۱۸.۶۶ ۱۳.۲۹ ۷.۵۵ ۲.۱۶
۹ دانمارک ۵۱.۲۴ ۵۳.۳۰ ۶۰.۷۵ ۴۴.۰۰ ۴۵.۳۷ ۴۰.۵۵ ۴۳.۱۹ ۳۷.۳۶ ۳۶.۶۶ ۲۹.۱۷ ۲۳.۹۳ ۱۸.۲۴ ۱۱.۹۰ ۷.۰۷ ۲.۱۳
۱۰ چین ۲۶.۷۷ ۳۱.۲۱ ۳۲.۲۱ ۳۰.۶۶ ۲۶.۷۷ ۲۷.۵۹ ۲۰.۴۱ ۲۵.۱۷ ۲۳.۶۳ ۲۲.۵۳ ۱۹.۷۹ ۱۶.۳۰ ۱۱.۵۲ ۶.۹۲ ۲.۰۷
۱۱ آلمان ۴۲.۰۱ ۴۱.۸۶ ۴۰.۲۱ ۴۰.۴۸ ۳۵.۴۱ ۳۷.۳۰ ۳۴.۳۱ ۳۲.۲۸ ۲۸.۲۲ ۲۵.۵۴ ۲۰.۸۳ ۱۶.۵۲ ۱۱.۴۵ ۶.۴۰ ۱.۹۸
۱۲ اسپانیا ۳۵.۹۵ ۳۷.۵۲ ۳۹.۴۶ ۳۴.۶۶ ۳۳.۵۹ ۳۶.۰۰ ۳۲.۷۴ ۲۷.۷۹ ۲۴.۴۸ ۲۴.۵۲ ۱۹.۳۷ ۱۵.۴۸ ۱۰.۴۰ ۶.۰۷ ۱.۹۰
۱۳ مولداوی ۱۹.۳۳ ۳۲.۹۶ ۲۳.۲۸ ۲۳.۱۴ ۱۰.۴۰ ۹.۴۸ ۴۸.۳۶ ۲۸.۳۷ ۲۱.۸۶ ۲۶.۳۱ ۱۱.۱۶ ۱۱.۳۶ ۷.۹۵ ۶.۰۵ ۱.۸۹
۱۴ بلژیک ۳۸.۷۹ ۳۸.۵۰ ۴۰.۱۵ ۳۴.۷۶ ۳۰.۴۷ ۳۴.۷۶ ۳۱.۹۱ ۳۱.۹۹ ۲۸.۱۷ ۲۴.۰۹ ۲۰.۱۱ ۱۶.۴۴ ۱۰.۴۶ ۶.۱۹ ۱.۸۶
۱۵ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۶.۰۰ ۴۸.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۲.۵۰ ۵۷.۳۳ ۱۹.۶۰ ۰.۰۰ ۱۵.۴۰ ۱۰.۰۸ ۱۳.۴۵ ۹.۶۱ ۵.۴۷ ۱.۸۳
۱۶ ایرلند ۴۳.۵۹ ۵۳.۹۴ ۴۲.۴۶ ۳۸.۳۶ ۳۴.۷۷ ۳۲.۴۱ ۳۷.۲۲ ۴۱.۰۷ ۲۸.۶۶ ۲۷.۹۴ ۲۳.۷۶ ۱۷.۷۴ ۱۲.۵۰ ۶.۸۰ ۱.۸۲
۱۷ ایتالیا ۳۴.۲۲ ۳۵.۷۲ ۳۲.۸۳ ۳۱.۳۳ ۳۰.۱۶ ۲۷.۷۲ ۲۵.۹۰ ۲۴.۸۷ ۲۲.۷۸ ۲۱.۶۶ ۱۷.۴۷ ۱۳.۹۶ ۹.۸۲ ۵.۶۳ ۱.۸۱
۱۸ سوئد ۴۴.۳۷ ۴۰.۴۸ ۴۲.۹۳ ۴۰.۳۴ ۳۰.۱۷ ۳۲.۳۴ ۳۴.۳۶ ۳۳.۲۷ ۳۱.۱۵ ۲۷.۱۰ ۲۱.۳۷ ۱۶.۶۲ ۱۱.۹۰ ۶.۱۷ ۱.۸۱
۱۹ کانادا ۴۹.۹۴ ۴۳.۷۹ ۴۷.۵۸ ۴۴.۱۵ ۳۸.۰۰ ۳۸.۷۳ ۳۴.۴۳ ۳۰.۴۴ ۲۹.۴۷ ۲۴.۵۳ ۲۱.۴۰ ۱۵.۹۶ ۱۰.۷۷ ۶.۶۰ ۱.۸۰
۲۰ فنلاند ۳۴.۳۶ ۴۶.۰۹ ۳۲.۶۴ ۳۷.۷۵ ۲۵.۵۹ ۲۹.۴۰ ۲۸.۹۳ ۲۸.۳۰ ۲۶.۱۰ ۲۴.۱۷ ۲۰.۴۴ ۱۳.۹۴ ۱۰.۱۵ ۵.۸۳ ۱.۷۹
۲۱ بنگلادش ۱۶.۶۰ ۶.۶۷ ۳۴.۰۰ ۲۶.۵۰ ۳۱.۰۰ ۱.۱۷ ۹.۳۰ ۹.۹۲ ۸.۶۰ ۱۲.۷۰ ۷.۴۴ ۷.۲۳ ۶.۱۰ ۵.۴۱ ۱.۷۵
۲۲ لوکزامبورگ ۱۴۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۶۷ ۱۴.۲۲ ۱۸.۴۰ ۱۳.۹۲ ۱۸.۸۲ ۱۴.۲۰ ۱۴.۳۴ ۱۳.۰۴ ۹.۹۴ ۵.۱۹ ۱.۷۲
۲۳ اتریش ۶۴.۰۶ ۴۶.۰۷ ۵۸.۴۴ ۴۱.۶۱ ۳۲.۶۷ ۳۹.۵۵ ۳۱.۲۱ ۲۷.۵۹ ۲۷.۳۷ ۲۴.۲۹ ۲۰.۷۰ ۱۳.۹۸ ۹.۹۴ ۶.۲۵ ۱.۷۱
۲۴ پاکستان ۵.۷۵ ۱۹.۲۹ ۴۷.۳۶ ۶۴.۵۹ ۳۳.۹۴ ۲۸.۴۷ ۳۱.۴۰ ۲۳.۳۱ ۱۸.۸۹ ۱۹.۳۴ ۱۱.۲۲ ۹.۳۳ ۷.۵۱ ۴.۹۱ ۱.۶۹
۲۵ کره جنوبی ۳۸.۲۸ ۴۰.۰۱ ۳۳.۴۴ ۳۱.۰۲ ۲۸.۰۵ ۲۷.۸۲ ۲۸.۴۵ ۲۳.۹۵ ۲۳.۴۵ ۲۲.۲۴ ۱۷.۴۲ ۱۳.۸۳ ۱۰.۱۴ ۵.۶۴ ۱.۶۵
۲۶ استونی ۳۶.۸۵ ۳۶.۷۷ ۲۹.۲۴ ۳۷.۰۳ ۲۲.۵۸ ۲۸.۵۰ ۳۱.۴۰ ۳۸.۰۷ ۳۲.۱۶ ۲۸.۱۶ ۱۸.۲۶ ۱۰.۸۶ ۸.۷۷ ۵.۲۷ ۱.۶۱
۲۷ ژاپن ۳۴.۹۳ ۳۲.۲۷ ۳۳.۶۵ ۳۱.۳۳ ۲۷.۵۹ ۲۶.۱۰ ۲۴.۳۵ ۲۲.۳۷ ۲۰.۹۶ ۱۹.۵۱ ۱۶.۰۱ ۱۲.۵۳ ۸.۷۱ ۵.۱۰ ۱.۵۶
۲۸ یونان ۲۹.۶۵ ۳۰.۵۵ ۳۵.۸۰ ۳۲.۱۴ ۲۵.۵۰ ۳۱.۶۷ ۲۳.۶۱ ۲۴.۹۸ ۲۲.۳۰ ۱۸.۸۲ ۱۵.۳۸ ۱۱.۴۸ ۸.۴۹ ۵.۳۳ ۱.۵۴
۲۹ آفریقای جنوبی ۵۲.۵۷ ۳۴.۶۵ ۳۲.۶۲ ۲۴.۸۴ ۲۸.۵۲ ۲۹.۴۴ ۲۱.۸۹ ۱۸.۲۹ ۱۹.۸۰ ۱۴.۲۳ ۱۴.۳۱ ۹.۲۴ ۷.۵۲ ۴.۸۴ ۱.۵۳
۳۰ فرانسه ۳۷.۴۲ ۳۷.۹۴ ۳۵.۷۶ ۳۳.۴۱ ۲۹.۸۱ ۳۴.۵۱ ۳۰.۳۳ ۲۷.۱۷ ۲۳.۹۷ ۲۲.۵۹ ۱۷.۶۰ ۱۴.۲۴ ۹.۳۵ ۵.۵۲ ۱.۵۲
۳۱ مالزی ۳۹.۱۳ ۱۶.۷۷ ۲۸.۶۱ ۲۷.۰۹ ۲۵.۳۱ ۲۴.۷۵ ۲۲.۱۰ ۱۷.۲۳ ۱۳.۵۳ ۱۳.۸۹ ۱۱.۷۶ ۹.۸۳ ۷.۰۲ ۴.۲۰ ۱.۵۲
۳۲ نیوزلند ۲۸.۵۱ ۲۷.۰۹ ۳۰.۴۳ ۲۵.۵۹ ۳۳.۳۴ ۲۲.۴۷ ۲۵.۹۵ ۲۵.۸۷ ۲۴.۰۹ ۲۲.۱۰ ۱۸.۲۸ ۱۱.۹۹ ۸.۰۴ ۴.۲۷ ۱.۵۰
۳۳ مصر ۲۲.۷۰ ۳۱.۹۵ ۳۳.۴۵ ۲۳.۸۷ ۲۴.۴۴ ۱۹.۱۲ ۲۲.۱۲ ۱۸.۰۷ ۱۶.۲۸ ۱۵.۱۰ ۱۳.۹۴ ۱۱.۳۴ ۷.۳۹ ۴.۴۰ ۱.۴۸
۳۴ ایران ۱۹.۶۰ ۲۷.۳۰ ۲۰.۴۳ ۲۷.۶۶ ۲۴.۶۹ ۲۷.۹۷ ۲۶.۴۹ ۱۹.۸۰ ۱۸.۲۶ ۱۶.۹۳ ۱۳.۰۴ ۹.۷۴ ۶.۹۷ ۴.۷۳ ۱.۴۷
۳۵ هند ۳۱.۵۷ ۳۳.۱۱ ۳۴.۲۶ ۳۰.۸۹ ۲۴.۳۷ ۲۴.۸۷ ۲۳.۴۹ ۲۱.۱۰ ۱۹.۸۶ ۱۶.۸۸ ۱۴.۱۶ ۱۱.۳۸ ۷.۸۳ ۴.۶۷ ۱.۴۳
۳۶ تایوان ۲۸.۹۲ ۳۱.۳۰ ۲۸.۳۸ ۲۹.۹۸ ۲۵.۸۴ ۲۴.۴۳ ۲۴.۸۶ ۲۱.۰۹ ۲۰.۰۹ ۱۷.۴۵ ۱۴.۸۸ ۱۲.۷۰ ۸.۰۴ ۴.۸۱ ۱.۴۲
۳۷ پرتغال ۳۱.۸۱ ۲۴.۷۸ ۲۹.۱۸ ۲۷.۸۳ ۲۷.۵۱ ۳۱.۷۱ ۳۲.۴۴ ۳۱.۵۶ ۲۳.۰۸ ۱۹.۹۲ ۱۷.۰۳ ۱۳.۸۹ ۱۰.۰۸ ۵.۳۰ ۱.۳۹
۳۸ جمهوری چک ۲۷.۰۵ ۲۵.۵۴ ۲۳.۰۸ ۲۶.۶۸ ۲۲.۵۰ ۲۷.۳۳ ۲۲.۸۴ ۲۱.۲۹ ۲۰.۱۹ ۱۷.۱۴ ۱۶.۲۸ ۱۱.۰۹ ۷.۸۶ ۴.۷۱ ۱.۳۷
۳۹ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۴.۰۰ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۹.۷۱ ۹.۰۰ ۸.۸۵ ۶.۴۳ ۶.۰۹ ۶.۳۱ ۵.۹۰ ۴.۰۸ ۱.۳۷
۴۰ مجارستان ۲۳.۰۸ ۲۴.۴۲ ۲۷.۶۸ ۲۹.۰۱ ۱۹.۲۹ ۲۳.۹۶ ۲۰.۹۶ ۱۹.۵۷ ۱۵.۰۷ ۱۴.۹۵ ۱۲.۹۸ ۹.۹۰ ۶.۰۵ ۴.۱۹ ۱.۳۶
۴۱ نروژ ۳۶.۸۲ ۴۰.۶۳ ۲۶.۵۳ ۴۱.۸۱ ۳۶.۶۰ ۳۸.۳۸ ۳۰.۴۹ ۲۹.۷۱ ۲۸.۱۲ ۱۹.۶۲ ۱۳.۵۵ ۱۳.۵۲ ۶.۷۸ ۴.۸۴ ۱.۳۴
۴۲ لبنان ۳۶.۰۰ ۱۰.۱۳ ۸۳.۲۲ ۳.۲۵ ۳۱.۸۶ ۷۳.۷۳ ۱۵.۳۱ ۲۶.۳۷ ۳۴.۵۳ ۱۷.۵۰ ۱۸.۴۴ ۱۱.۵۳ ۷.۶۰ ۵.۰۶ ۱.۳۳
۴۳ ترکیه ۲۴.۵۱ ۲۹.۶۶ ۲۳.۸۰ ۲۴.۴۹ ۲۱.۷۶ ۲۰.۷۸ ۲۲.۲۷ ۲۴.۸۹ ۲۵.۵۲ ۱۷.۹۲ ۱۴.۸۲ ۱۰.۵۲ ۶.۷۲ ۴.۴۹ ۱.۳۰
۴۴ عمان ۶.۰۰ ۱۲.۰۰ ۹.۰۰ ۶.۲۹ ۸.۷۱ ۷.۴۳ ۲۳.۰۰ ۱۹.۸۶ ۱۱.۰۵ ۷.۶۵ ۱۳.۸۸ ۹.۷۰ ۵.۸۵ ۴.۰۴ ۱.۲۹
۴۵ کرواسی ۱۹.۲۶ ۲۰.۹۵ ۱۵.۴۱ ۴۶.۲۶ ۲۲.۱۳ ۱۵.۰۵ ۲۰.۲۹ ۱۷.۱۴ ۲۱.۳۳ ۱۵.۸۸ ۱۳.۱۷ ۸.۳۷ ۷.۱۰ ۳.۳۰ ۱.۲۸
۴۶ اسلوانی ۳۲.۰۷ ۲۷.۸۲ ۳۵.۹۲ ۱۹.۱۳ ۲۰.۵۸ ۲۳.۴۶ ۲۴.۵۴ ۱۹.۶۶ ۱۸.۵۵ ۱۸.۷۴ ۱۴.۳۰ ۹.۶۸ ۶.۸۶ ۴.۳۲ ۱.۲۶
۴۷ لهستان ۱۸.۸۰ ۱۹.۶۷ ۱۹.۲۹ ۱۷.۸۳ ۱۷.۸۳ ۱۸.۷۰ ۱۸.۱۰ ۱۱.۹۸ ۱۲.۸۰ ۱۱.۴۴ ۹.۷۸ ۸.۴۰ ۵.۷۵ ۳.۶۰ ۱.۱۷
۴۸ تونس ۱۴.۷۷ ۱۱.۱۹ ۱۲.۳۹ ۱۵.۰۰ ۹.۷۶ ۱۲.۳۵ ۱۳.۵۳ ۱۲.۷۱ ۱۰.۷۲ ۱۱.۱۲ ۹.۶۹ ۷.۱۴ ۵.۸۳ ۳.۵۲ ۱.۱۰
۴۹ الجزایر ۱۶.۰۰ ۱۲.۷۸ ۷.۶۵ ۱۳.۵۸ ۸.۴۱ ۱۷.۷۷ ۱۰.۳۱ ۱۸.۳۹ ۱۲.۱۷ ۱۲.۰۶ ۹.۱۴ ۸.۱۶ ۵.۱۷ ۳.۱۴ ۱.۰۹
۵۰ لیتوانی ۹.۴۲ ۱۵.۲۲ ۱۵.۷۹ ۱۵.۸۲ ۱۹.۳۳ ۲۵.۴۱ ۱۰.۹۸ ۱۱.۸۳ ۹.۳۸ ۱۳.۳۶ ۹.۷۷ ۶.۰۴ ۶.۳۶ ۲.۷۸ ۱.۰۸
۵۱ ونزوئلا ۱۵.۴۰ ۲۴.۵۴ ۲۳.۰۰ ۲۰.۹۵ ۲۱.۱۷ ۱۵.۹۰ ۳۳.۹۴ ۱۴.۷۳ ۲۲.۵۸ ۱۸.۲۶ ۱۱.۹۸ ۱۱.۳۹ ۶.۰۰ ۶.۱۹ ۱.۰۸
۵۲ شیلی ۱۱.۹۲ ۱۸.۲۵ ۲۴.۱۴ ۱۷.۳۳ ۱۷.۳۳ ۲۲.۲۸ ۲۲.۴۴ ۱۷.۷۵ ۱۶.۲۵ ۱۲.۶۹ ۱۰.۴۵ ۸.۰۲ ۶.۰۲ ۳.۷۳ ۱.۰۶
۵۳ برزیل ۲۶.۰۳ ۲۲.۰۶ ۳۰.۰۱ ۲۵.۰۵ ۲۱.۳۱ ۲۰.۷۹ ۲۲.۵۱ ۱۷.۳۲ ۱۷.۵۱ ۱۵.۳۷ ۱۲.۳۷ ۸.۸۳ ۶.۱۹ ۳.۵۴ ۱.۰۵
۵۴ آرژانتین ۲۶.۴۳ ۲۲.۰۵ ۲۲.۱۴ ۲۷.۹۵ ۲۱.۴۳ ۲۵.۵۰ ۱۹.۵۷ ۲۰.۱۹ ۱۶.۸۹ ۱۵.۴۲ ۱۳.۶۱ ۹.۶۹ ۶.۰۰ ۴.۲۶ ۱.۰۱
۵۵ اسلواکی ۳۴.۰۴ ۱۴.۸۶ ۱۲.۳۲ ۱۳.۱۵ ۱۱.۳۷ ۱۵.۷۹ ۱۴.۳۶ ۱۴.۸۶ ۱۲.۱۳ ۹.۶۷ ۹.۷۴ ۷.۱۹ ۶.۳۹ ۳.۱۴ ۱.۰۱
۵۶ تایلند ۲۶.۹۴ ۲۷.۶۴ ۲۹.۶۴ ۳۴.۲۳ ۲۶.۳۳ ۲۹.۴۱ ۲۹.۹۵ ۲۵.۰۳ ۱۹.۷۳ ۱۵.۴۴ ۱۲.۰۶ ۸.۶۲ ۶.۴۷ ۳.۸۵ ۱.۰۰
۵۷ لتونی ۱۳.۷۳ ۱۹.۶۷ ۲۲.۸۹ ۱۸.۳۶ ۱۲.۷۰ ۱۸.۷۲ ۱۳.۹۰ ۱۱.۵۹ ۱۶.۶۲ ۱۱.۳۴ ۸.۰۲ ۶.۴۲ ۶.۳۸ ۳.۲۸ ۱.۰۰
۵۸ کلمبیا ۱۵.۹۶ ۱۱.۹۲ ۱۳.۷۰ ۱۴.۲۴ ۱۶.۲۶ ۱۰.۳۳ ۱۰.۵۵ ۷.۰۵ ۱۱.۴۳ ۱۰.۵۹ ۹.۰۲ ۵.۸۷ ۵.۲۹ ۳.۲۳ ۰.۹۷
۵۹ صربستان ۵.۵۰ ۱۴.۴۰ ۴۳.۸۱ ۱۳.۲۴ ۱۴.۵۶ ۱۷.۵۲ ۱۴.۶۸ ۱۴.۳۴ ۱۲.۷۵ ۱۵.۰۷ ۱۰.۹۱ ۷.۱۱ ۵.۱۹ ۳.۳۶ ۰.۹۶
۶۰ مکزیک ۳۲.۷۷ ۳۳.۰۷ ۴۴.۹۰ ۳۲.۹۶ ۲۵.۳۷ ۲۵.۰۸ ۲۲.۶۲ ۱۸.۰۸ ۱۶.۷۶ ۱۴.۷۵ ۱۲.۴۰ ۸.۸۲ ۶.۶۶ ۳.۷۲ ۰.۹۱
۶۱ رومانی ۲۱.۲۲ ۱۸.۱۸ ۰.۰۰ ۱۹.۵۰ ۱۳.۴۹ ۱۵.۱۶ ۱۲.۰۴ ۱۰.۳۴ ۱۰.۳۸ ۹.۶۷ ۹.۳۰ ۷.۰۵ ۵.۱۰ ۳.۵۷ ۰.۹۰
۶۲ بلاروس ۲۷.۳۹ ۲۵.۵۴ ۱۴.۴۳ ۲۱.۸۷ ۱۲.۳۴ ۱۵.۳۴ ۱۴.۰۸ ۱۰.۴۱ ۹.۰۲ ۱۱.۰۳ ۶.۱۹ ۶.۰۲ ۳.۹۰ ۲.۰۵ ۰.۸۹
۶۳ مراکش ۱۳.۳۸ ۱۶.۰۹ ۱۹.۵۹ ۲۲.۵۷ ۱۳.۹۰ ۱۳.۷۳ ۲۶.۲۸ ۱۱.۷۳ ۱۴.۷۳ ۱۴.۱۳ ۸.۹۰ ۹.۵۰ ۶.۵۴ ۳.۳۳ ۰.۸۸
۶۴ اندونزی ۴۷.۵۰ ۲۳.۰۰ ۴۷.۷۵ ۲۹.۳۳ ۹.۴۰ ۷.۰۰ ۳.۶۷ ۱۳.۴۳ ۱۷.۰۹ ۱۳.۷۲ ۱۰.۸۱ ۱۱.۷۸ ۷.۳۴ ۳.۳۴ ۰.۸۴
۶۵ بلغارستان ۲۳.۱۹ ۲۶.۱۲ ۳۶.۱۹ ۲۴.۸۱ ۱۵.۰۷ ۲۶.۳۵ ۱۶.۶۴ ۱۳.۳۷ ۱۳.۵۳ ۱۴.۴۰ ۱۱.۸۲ ۶.۶۹ ۴.۶۰ ۳.۵۸ ۰.۸۳
۶۶ نیجریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۵.۰۰ ۲۱.۵۰ ۴۴.۰۰ ۱۴.۷۷ ۲۲.۵۰ ۱۵.۱۳ ۱۷.۷۷ ۷.۱۳ ۳.۶۱ ۳.۳۶ ۲.۴۹ ۰.۸۲
۶۷ آذربایجان ۴۰.۰۰ ۵.۴۰ ۹.۲۰ ۵.۶۰ ۲.۵۸ ۶.۷۶ ۱۲.۲۹ ۲.۸۴ ۶.۲۰ ۵.۰۸ ۵.۲۵ ۵.۵۲ ۳.۹۴ ۲.۰۰ ۰.۸۰
۶۸ کاستاریکا ۵۸.۹۰ ۴۵.۶۳ ۰.۰۰ ۲۹.۰۰ ۱۰.۰۰ ۲۶.۵۰ ۱۳۶.۳۳ ۱۶.۱۴ ۱۹.۷۵ ۱۹.۵۰ ۹.۴۰ ۴.۸۳ ۶.۲۲ ۳.۵۴ ۰.۷۷
۶۹ اردن ۱۷.۵۰ ۲۰.۲۵ ۲۴.۷۱ ۱۷.۲۹ ۱۳.۴۴ ۲۷.۱۷ ۱۶.۳۶ ۳۱.۸۱ ۱۴.۶۶ ۲۰.۰۸ ۱۰.۲۳ ۷.۶۰ ۷.۱۷ ۳.۲۵ ۰.۷۵
۷۰ روسیه ۱۷.۷۷ ۱۵.۸۸ ۱۶.۴۳ ۲۷.۱۵ ۱۹.۰۳ ۱۵.۰۷ ۱۴.۲۷ ۱۱.۱۵ ۱۰.۰۵ ۸.۴۲ ۷.۳۱ ۶.۴۷ ۴.۸۲ ۲.۸۲ ۰.۷۵
۷۱ اوکراین ۱۵.۳۸ ۱۱.۷۲ ۱۳.۹۴ ۱۳.۳۲ ۱۳.۵۰ ۱۲.۲۱ ۱۳.۳۱ ۹.۷۶ ۸.۴۲ ۷.۲۸ ۶.۴۹ ۵.۷۳ ۳.۸۱ ۲.۴۸ ۰.۶۹
۷۲ ارمنستان ۲۳.۷۷ ۱۳.۲۷ ۸.۹۵ ۱۸.۵۸ ۸.۰۹ ۸.۹۵ ۱۵.۸۳ ۸.۸۲ ۱۳.۶۲ ۱۰.۰۲ ۵.۲۹ ۷.۲۸ ۳.۴۸ ۲.۴۵ ۰.۵۰
۷۳ امارات عربی متحده ۱۳.۰۰ ۷۶.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۲.۰۰ ۷.۴۳ ۲۴.۰۰ ۰.۰۸ ۱۵.۲۴ ۳.۹۱ ۶.۸۷ ۴.۱۹ ۱.۲۹ ۰.۴۰ ۳.۱۹ ۰.۴۵
۷۴ پرو ۶۱.۶۰ ۲۱.۶۷ ۰.۰۰ ۲۳.۱۷ ۲۵.۴۴ ۳۱.۵۰ ۳۹.۱۹ ۱۳.۱۱ ۲۳.۰۰ ۱۷.۳۶ ۸.۴۳ ۸.۸۰ ۴.۶۷ ۵.۳۲ ۰.۴۴
۷۵ ازبکستان ۱۶.۲۵ ۷.۴۰ ۱۷.۲۹ ۲۵.۹۴ ۱۳.۸۳ ۹.۶۷ ۱۱.۳۷ ۱۷.۰۰ ۱۰.۹۳ ۱۴.۵۵ ۱۳.۱۸ ۶.۱۴ ۲.۳۳ ۱.۴۸ ۰.۴۴
۷۶ بوسنی و هرزگوین ۱۴.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۵۰ ۲.۸۳ ۳.۵۰ ۶.۵۰ ۵.۶۳ ۴.۱۳ ۰.۶۳ ۰.۳۳
۷۷ کوبا ۱۰.۵۲ ۱۱.۸۶ ۲۲.۸۴ ۱۴.۲۹ ۱۰.۴۶ ۱۲.۴۱ ۱۲.۶۰ ۱۲.۴۰ ۱۴.۳۷ ۷.۲۱ ۹.۳۳ ۵.۳۷ ۴.۹۶ ۲.۶۶ ۰.۲۰
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)