بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)
توضیحات : عبارت است از متوسط ارجاعات داده شده به مقالات نانوی منتشر شده در یک سال، از زمان انتشار آنها تا زمان اندازه گیری
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶]
۱ سنگال ۱۲۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳۱.۸۰ ۳۳.۸۰ ۲۹.۰۰ ۱۲.۲۰ ۱۰.۳۳ ۱۶.۰۰ ۱۶.۴۰ ۳.۲۰ ۲۱.۰۰ ۵.۶۷ ۸.۳۳ ۴.۶۰ ۱.۱۵ ۶.۲۰
۲ کنیا ۴۷.۰۰ ۲۰.۵۰ ۲۴۵.۵۰ ۳۶.۰۰ ۸۵.۰۰ ۰.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۱۴.۰۰ ۱۴.۳۳ ۱۳.۲۹ ۱۲.۱۷ ۱۰.۷۱ ۷.۶۷ ۱۰.۵۰ ۱.۳۳ ۳.۵۶
۳ سنگاپور ۳۸.۹۶ ۳۹.۸۹ ۴۴.۹۷ ۵۳.۵۸ ۵۴.۷۴ ۴۰.۴۷ ۳۹.۵۷ ۳۹.۵۹ ۳۸.۸۰ ۴۰.۹۶ ۳۵.۷۰ ۳۵.۸۴ ۲۵.۸۶ ۱۹.۹۴ ۹.۳۹ ۲.۳۲
۴ سوئیس ۸۱.۰۶ ۵۴.۰۹ ۵۹.۸۹ ۵۴.۵۷ ۶۲.۰۰ ۵۲.۴۰ ۵۰.۳۱ ۴۶.۴۴ ۳۹.۱۲ ۳۵.۸۶ ۳۷.۲۱ ۲۷.۳۸ ۲۳.۲۵ ۱۵.۲۳ ۷.۸۰ ۲.۰۵
۵ مولداوی ۲۰.۴۷ ۳۴.۵۷ ۲۵.۰۳ ۲۴.۰۷ ۱۲.۰۶ ۹.۹۷ ۵۱.۶۴ ۳۱.۱۲ ۲۴.۹۲ ۳۰.۶۱ ۱۲.۷۷ ۱۳.۷۷ ۱۱.۲۳ ۹.۹۹ ۵.۹۳ ۲.۰۱
۶ عربستان ۱۵.۸۸ ۴۱.۸۸ ۶.۴۳ ۱۰.۶۹ ۲۲.۱۱ ۱۱.۵۳ ۱۲.۴۸ ۱۵.۲۴ ۲۴.۳۲ ۳۰.۰۳ ۲۶.۶۹ ۲۱.۰۰ ۱۵.۷۰ ۱۴.۲۶ ۷.۴۰ ۱.۹۸
۷ پاکستان ۶.۱۳ ۲۰.۸۶ ۴۹.۲۱ ۶۷.۷۱ ۴۴.۳۸ ۳۱.۲۲ ۳۴.۳۱ ۲۶.۷۷ ۲۱.۴۵ ۲۲.۹۹ ۱۳.۷۵ ۱۱.۷۳ ۱۰.۶۸ ۸.۴۲ ۵.۲۰ ۱.۸۶
۸ ایالات متحده ۷۵.۵۵ ۷۴.۸۰ ۷۴.۷۷ ۶۷.۲۴ ۵۸.۹۰ ۵۵.۴۹ ۵۰.۷۶ ۴۹.۰۷ ۴۴.۳۹ ۴۰.۷۲ ۳۳.۰۲ ۲۶.۹۲ ۲۰.۴۷ ۱۴.۱۵ ۷.۵۲ ۱.۸۵
۹ لوکزامبورگ ۱۵۴.۰۰ ۳.۵۰ ۰.۰۰ ۱۱.۵۰ ۱۰.۳۳ ۱۴.۸۹ ۲۰.۰۰ ۱۴.۹۲ ۲۱.۸۲ ۱۵.۷۵ ۱۶.۴۱ ۱۶.۴۰ ۱۴.۵۵ ۱۲.۳۴ ۵.۶۳ ۱.۸۲
۱۰ استرالیا ۵۱.۳۵ ۴۸.۸۳ ۴۲.۱۹ ۴۵.۶۹ ۴۱.۳۰ ۳۹.۰۴ ۳۵.۴۱ ۴۳.۳۵ ۳۵.۰۶ ۳۳.۲۲ ۲۷.۰۱ ۲۳.۹۳ ۱۸.۹۵ ۱۳.۱۸ ۸.۳۰ ۱.۷۸
۱۱ سوئد ۴۶.۲۲ ۴۲.۳۵ ۴۵.۲۲ ۴۲.۵۵ ۳۵.۵۰ ۳۴.۶۳ ۳۷.۵۷ ۳۶.۷۲ ۳۴.۹۱ ۳۰.۹۷ ۲۵.۲۴ ۲۰.۷۹ ۱۶.۷۴ ۱۰.۸۰ ۵.۹۰ ۱.۷۵
۱۲ هلند ۶۳.۵۵ ۵۴.۷۴ ۵۷.۸۴ ۵۴.۳۸ ۶۶.۹۵ ۵۸.۷۶ ۵۹.۱۲ ۵۱.۳۹ ۴۰.۴۶ ۳۵.۱۱ ۲۸.۱۰ ۲۶.۰۴ ۱۸.۰۲ ۱۳.۸۴ ۷.۲۲ ۱.۶۷
۱۳ نیوزلند ۳۰.۰۹ ۲۸.۱۱ ۳۲.۰۲ ۲۷.۰۳ ۳۹.۱۱ ۲۴.۶۱ ۲۷.۸۹ ۲۸.۶۰ ۲۷.۵۰ ۲۵.۶۶ ۲۲.۱۶ ۱۴.۶۵ ۱۲.۰۰ ۷.۶۱ ۴.۹۳ ۱.۶۶
۱۴ انگلستان ۴۱.۴۲ ۴۲.۲۷ ۴۱.۹۱ ۵۶.۱۹ ۵۱.۳۹ ۴۷.۰۶ ۴۹.۹۰ ۳۷.۸۶ ۳۳.۱۸ ۲۹.۶۲ ۲۸.۱۹ ۲۳.۵۸ ۱۹.۱۶ ۱۳.۲۵ ۶.۸۶ ۱.۶۵
۱۵ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۵۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۵۰ ۵۹.۳۳ ۲۱.۸۰ ۰.۰۰ ۱۷.۶۰ ۱۲.۶۷ ۱۴.۸۱ ۱۳.۹۲ ۹.۴۸ ۶.۵۲ ۱.۶۴
۱۶ زیمبابوه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۴۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۰ ۶.۰۰ ۲.۶۰ ۱.۶۳
۱۷ چین ۲۸.۰۰ ۳۲.۸۶ ۳۳.۹۹ ۳۲.۵۴ ۳۱.۸۳ ۲۹.۷۶ ۲۸.۲۵ ۲۷.۸۴ ۲۶.۶۸ ۲۶.۰۶ ۲۳.۷۲ ۲۰.۶۳ ۱۶.۱۱ ۱۱.۷۵ ۶.۶۵ ۱.۶۱
۱۸ ایرلند ۴۵.۶۳ ۵۶.۲۱ ۴۴.۴۰ ۴۰.۵۳ ۴۱.۹۹ ۳۴.۷۴ ۴۰.۴۳ ۴۴.۹۲ ۳۲.۳۷ ۳۲.۴۴ ۲۸.۷۵ ۲۲.۲۹ ۱۸.۱۴ ۱۱.۷۸ ۶.۹۸ ۱.۶۰
۱۹ لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۷.۴۰ ۴۶.۰۰ ۳۳.۶۷ ۵۰.۳۳ ۱۱.۲۰ ۱۹.۵۵ ۱۳.۵۰ ۱۰.۰۰ ۹.۲۵ ۶.۴۰ ۹.۶۷ ۷.۲۵ ۲.۷۵ ۱.۶۰
۲۰ دانمارک ۵۳.۴۲ ۵۶.۷۶ ۶۴.۶۶ ۴۶.۹۱ ۵۵.۹۰ ۴۳.۸۲ ۴۸.۱۶ ۴۰.۹۲ ۴۰.۹۹ ۳۳.۷۴ ۲۸.۲۳ ۲۲.۹۳ ۱۶.۹۱ ۱۱.۷۴ ۷.۲۳ ۱.۵۶
۲۱ اسپانیا ۳۷.۷۴ ۳۹.۶۲ ۴۱.۸۳ ۳۶.۷۰ ۳۹.۶۶ ۳۸.۴۹ ۳۵.۴۷ ۳۰.۵۲ ۲۷.۵۲ ۲۸.۱۷ ۲۳.۲۴ ۱۹.۵۰ ۱۴.۶۸ ۱۱.۱۰ ۶.۰۷ ۱.۵۳
۲۲ آلمان ۴۳.۸۸ ۴۳.۹۸ ۴۳.۵۹ ۴۲.۸۵ ۴۱.۶۴ ۴۰.۲۹ ۳۷.۲۰ ۳۵.۵۰ ۳۱.۵۳ ۲۹.۵۱ ۲۴.۶۲ ۲۰.۸۴ ۱۶.۲۷ ۱۱.۳۰ ۶.۶۸ ۱.۵۰
۲۳ ایسلند ۲۰.۵۰ ۳.۱۴ ۱۰.۲۵ ۴۱.۰۰ ۹.۳۳ ۲۷.۷۵ ۲۸.۶۳ ۲۶.۲۷ ۲۸.۵۹ ۲۴.۱۷ ۳۱.۸۹ ۱۳.۶۸ ۱۱.۵۶ ۶.۳۳ ۴.۷۱ ۱.۴۸
۲۴ نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۳.۰۰ ۱۸.۸۳ ۳۰.۳۶ ۱۷.۵۰ ۲۵.۱۸ ۸.۸۵ ۶.۰۹ ۱.۴۸
۲۵ بلژیک ۴۰.۵۲ ۴۰.۳۵ ۴۲.۳۰ ۳۶.۷۷ ۳۵.۲۱ ۳۷.۲۲ ۳۴.۶۰ ۳۴.۹۸ ۳۱.۸۴ ۲۷.۸۴ ۲۳.۸۲ ۲۰.۷۲ ۱۴.۷۳ ۱۰.۵۷ ۶.۱۵ ۱.۴۵
۲۶ سوریه ۱۳.۵۰ ۵۱.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۳۱.۷۵ ۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۵۰ ۱۵.۶۴ ۱۵.۹۳ ۳۳.۳۱ ۱۲.۶۷ ۶.۷۷ ۵.۱۷ ۲.۲۴ ۱.۴۵
۲۷ کانادا ۵۲.۲۶ ۴۶.۰۵ ۵۰.۷۰ ۴۶.۹۵ ۴۶.۲۷ ۴۱.۹۶ ۳۷.۶۳ ۳۳.۶۳ ۳۳.۳۵ ۲۸.۳۶ ۲۵.۶۷ ۲۰.۱۲ ۱۵.۴۱ ۱۱.۴۲ ۶.۲۳ ۱.۴۴
۲۸ ایتالیا ۳۵.۸۲ ۳۷.۷۰ ۳۴.۴۹ ۳۲.۹۸ ۳۵.۴۸ ۲۹.۷۶ ۲۷.۹۵ ۲۷.۱۰ ۲۵.۶۰ ۲۴.۹۳ ۲۰.۶۷ ۱۷.۵۸ ۱۴.۲۳ ۱۰.۲۶ ۶.۲۸ ۱.۴۲
۲۹ ایران ۲۲.۴۰ ۲۸.۴۷ ۲۱.۴۷ ۲۹.۴۱ ۲۹.۲۸ ۳۰.۱۲ ۲۹.۴۳ ۲۲.۱۳ ۲۰.۷۰ ۱۹.۷۷ ۱۵.۸۴ ۱۲.۵۴ ۹.۹۶ ۸.۲۸ ۴.۶۵ ۱.۳۷
۳۰ اکوادور ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۷۲.۵۰ ۲۰.۵۰ ۱۵.۰۰ ۱۸.۰۰ ۶۱.۰۰ ۳۸.۵۰ ۱۷.۰۰ ۵.۰۰ ۱۱.۰۰ ۸.۰۰ ۱۲.۷۷ ۵.۹۷ ۱.۳۷
۳۱ فنلاند ۳۵.۷۹ ۴۸.۵۹ ۳۴.۱۷ ۳۹.۸۴ ۳۰.۵۸ ۳۱.۴۹ ۳۱.۴۶ ۳۱.۱۷ ۲۹.۱۶ ۲۷.۷۸ ۲۴.۲۹ ۱۷.۷۷ ۱۴.۴۹ ۹.۹۳ ۶.۵۰ ۱.۳۶
۳۲ اتریش ۶۶.۹۷ ۴۸.۳۸ ۶۱.۸۴ ۴۳.۵۵ ۳۸.۵۲ ۴۲.۴۹ ۳۲.۸۱ ۳۰.۲۶ ۳۰.۵۵ ۲۷.۸۷ ۲۴.۵۲ ۱۷.۵۱ ۱۴.۶۷ ۱۰.۷۸ ۵.۹۲ ۱.۳۵
۳۳ بولیوی ۲۰.۳۳ ۲۰.۳۳ ۹.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۶۷ ۰.۰۰ ۸.۰۰ ۵.۰۰ ۱۸.۵۰ ۰.۰۰ ۱۱.۳۳ ۷.۰۰ ۱.۶۷ ۱۰.۲۵ ۲.۲۲ ۱.۳۳
۳۴ آفریقای جنوبی ۵۴.۶۵ ۳۶.۶۱ ۳۵.۴۴ ۲۶.۳۴ ۳۵.۳۹ ۳۲.۱۶ ۲۳.۴۳ ۲۰.۰۰ ۲۲.۲۴ ۱۶.۲۰ ۱۷.۳۱ ۱۱.۶۱ ۱۱.۲۴ ۸.۲۶ ۴.۶۸ ۱.۳۲
۳۵ کره جنوبی ۳۹.۹۸ ۴۱.۹۹ ۳۵.۱۴ ۳۲.۹۹ ۳۳.۴۴ ۲۹.۶۱ ۳۱.۰۴ ۲۶.۴۷ ۲۶.۴۱ ۲۵.۸۸ ۲۰.۸۲ ۱۷.۴۰ ۱۴.۱۸ ۹.۹۳ ۵.۴۹ ۱.۳۰
۳۶ فرانسه ۳۹.۳۶ ۳۹.۹۹ ۳۷.۵۶ ۳۵.۵۰ ۳۵.۳۴ ۳۷.۴۰ ۳۳.۰۳ ۲۹.۷۶ ۲۶.۷۰ ۲۵.۹۶ ۲۰.۹۳ ۱۷.۹۷ ۱۳.۲۹ ۱۰.۰۰ ۵.۲۲ ۱.۲۹
۳۷ استونی ۳۸.۵۵ ۳۸.۶۴ ۳۰.۲۴ ۳۹.۱۴ ۲۶.۱۲ ۳۰.۶۵ ۳۴.۳۰ ۴۲.۲۷ ۳۷.۴۹ ۳۲.۰۰ ۲۱.۴۲ ۱۳.۶۴ ۱۲.۱۰ ۹.۶۹ ۵.۲۳ ۱.۲۶
۳۸ ژاپن ۳۶.۵۳ ۳۳.۷۶ ۳۵.۳۰ ۳۳.۱۴ ۳۲.۷۹ ۲۷.۹۸ ۲۶.۴۰ ۲۴.۶۳ ۲۳.۶۶ ۲۲.۴۵ ۱۹.۰۲ ۱۵.۷۷ ۱۲.۲۸ ۹.۰۱ ۵.۳۰ ۱.۲۴
۳۹ پرتغال ۳۳.۷۷ ۲۵.۸۸ ۳۰.۵۱ ۲۹.۴۴ ۳۳.۰۵ ۳۴.۱۹ ۳۵.۳۷ ۳۵.۱۶ ۲۶.۲۳ ۲۲.۹۴ ۲۰.۶۴ ۱۷.۹۳ ۱۴.۳۸ ۹.۵۹ ۴.۵۱ ۱.۲۲
۴۰ یونان ۳۱.۰۰ ۳۲.۰۶ ۳۷.۶۷ ۳۴.۱۵ ۳۰.۴۲ ۳۴.۱۸ ۲۵.۷۶ ۲۷.۶۷ ۲۵.۲۱ ۲۲.۰۲ ۱۸.۱۱ ۱۴.۵۲ ۱۲.۰۸ ۸.۹۶ ۵.۷۹ ۱.۲۰
۴۱ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۷۵ ۱۲.۶۷ ۸.۰۰ ۷.۴۰ ۱۴.۱۳ ۸.۴۸ ۱۳.۴۷ ۹.۱۳ ۷.۳۱ ۵.۰۸ ۱.۱۸
۴۲ کرواسی ۲۰.۱۳ ۲۲.۲۷ ۱۶.۶۸ ۵۲.۸۵ ۲۷.۷۳ ۱۶.۴۶ ۲۱.۷۹ ۱۸.۹۵ ۲۵.۱۰ ۱۷.۸۵ ۱۴.۹۵ ۱۰.۴۵ ۱۰.۱۱ ۵.۴۹ ۴.۵۷ ۱.۱۸
۴۳ هند ۳۳.۲۶ ۳۵.۲۲ ۳۶.۷۰ ۳۲.۹۷ ۲۹.۴۷ ۲۷.۰۰ ۲۵.۸۰ ۲۳.۷۳ ۲۲.۶۱ ۱۹.۷۱ ۱۷.۱۳ ۱۴.۵۲ ۱۱.۱۵ ۸.۰۶ ۴.۴۶ ۱.۱۸
۴۴ تایوان ۳۰.۲۱ ۲۰.۶۹ ۲۹.۵۳ ۳۱.۹۸ ۳۰.۸۷ ۲۶.۳۰ ۲۷.۰۳ ۲۳.۲۱ ۲۲.۳۶ ۲۰.۱۲ ۱۷.۵۷ ۱۶.۰۲ ۱۱.۱۷ ۸.۲۷ ۴.۵۷ ۱.۱۸
۴۵ اسلوانی ۳۳.۹۵ ۲۹.۲۴ ۳۸.۲۷ ۲۰.۲۵ ۲۳.۳۲ ۲۵.۲۲ ۲۶.۵۵ ۲۱.۵۱ ۲۰.۶۶ ۲۱.۵۶ ۱۶.۷۹ ۱۲.۱۵ ۹.۲۴ ۷.۷۱ ۴.۳۹ ۱.۱۸
۴۶ نروژ ۳۸.۴۸ ۴۳.۲۴ ۲۷.۶۰ ۴۴.۸۷ ۴۵.۹۹ ۴۲.۰۲ ۳۳.۹۰ ۳۳.۳۱ ۳۱.۷۶ ۲۲.۶۵ ۱۶.۳۵ ۱۷.۲۱ ۹.۶۱ ۸.۷۸ ۴.۲۸ ۱.۱۷
۴۷ قرقیزستان ۰.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱۷.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۳۳ ۰.۰۰ ۱۲.۲۹ ۸.۱۴ ۱۶.۴۰ ۷.۳۳ ۱.۲۰ ۱.۱۴
۴۸ عمان ۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۵۷ ۱۰.۵۷ ۷.۸۶ ۲۴.۵۰ ۲۱.۶۴ ۱۲.۸۴ ۹.۳۵ ۱۵.۸۲ ۱۲.۸۲ ۸.۹۷ ۷.۹۳ ۴.۵۵ ۱.۱۴
۴۹ نیجریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۵.۰۰ ۳۰.۰۰ ۴۸.۷۵ ۱۶.۷۷ ۲۶.۸۸ ۱۶.۹۳ ۲۲.۷۶ ۸.۷۷ ۴.۴۲ ۵.۱۱ ۵.۸۴ ۳.۰۲ ۱.۱۱
۵۰ مالزی ۳۸.۳۸ ۱۷.۹۱ ۳۳.۹۱ ۲۸.۸۴ ۳۰.۶۹ ۲۶.۸۸ ۲۴.۳۶ ۱۹.۱۴ ۱۵.۱۶ ۱۶.۲۵ ۱۴.۱۹ ۱۲.۵۲ ۹.۸۹ ۸.۴۰ ۵.۱۴ ۱.۱۰
۵۱ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۷.۰۰ ۲۱.۶۷ ۷.۰۰ ۱۴.۲۵ ۱.۵۰ ۹.۶۳ ۳.۵۰ ۳.۰۰ ۳.۱۳ ۱.۰۹
۵۲ لتونی ۱۵.۰۰ ۲۰.۳۹ ۲۳.۵۶ ۱۹.۵۴ ۱۵.۱۹ ۲۲.۸۶ ۱۶.۰۷ ۱۲.۹۳ ۱۹.۸۴ ۱۳.۰۲ ۹.۷۰ ۸.۲۱ ۹.۴۸ ۵.۳۶ ۳.۴۶ ۱.۰۸
۵۳ جمهوری چک ۲۸.۱۴ ۲۶.۷۸ ۲۴.۰۸ ۲۸.۰۴ ۲۶.۵۴ ۲۹.۵۱ ۲۴.۷۹ ۲۳.۳۸ ۲۲.۵۱ ۱۹.۰۲ ۱۸.۶۹ ۱۳.۹۶ ۱۱.۰۴ ۸.۴۷ ۴.۸۹ ۱.۰۷
۵۴ لبنان ۳۸.۰۰ ۱۰.۷۵ ۸۸.۷۸ ۳.۲۵ ۳۹.۲۱ ۷۸.۶۴ ۱۶.۵۶ ۲۷.۰۵ ۳۹.۰۵ ۱۹.۷۹ ۲۱.۵۷ ۱۴.۳۰ ۱۱.۰۲ ۸.۷۵ ۵.۴۶ ۱.۰۶
۵۵ امارات عربی متحده ۱۶.۴۰ ۷۹.۷۵ ۱۴.۸۳ ۳۸.۶۳ ۱۲.۰۰ ۲۴.۵۰ ۲۶.۷۵ ۲۱.۷۶ ۴۰.۰۰ ۵۵.۸۷ ۲۱.۸۶ ۱۳.۵۲ ۱۰.۲۰ ۹.۵۹ ۵.۶۱ ۱.۰۵
۵۶ ترکیه ۲۵.۵۷ ۳۱.۲۹ ۲۴.۶۸ ۲۵.۸۷ ۲۶.۲۳ ۲۲.۱۹ ۲۴.۲۹ ۲۸.۰۰ ۲۹.۲۷ ۲۰.۷۴ ۱۷.۶۲ ۱۳.۳۴ ۹.۵۹ ۷.۵۰ ۳.۹۸ ۱.۰۴
۵۷ مصر ۲۴.۲۰ ۳۳.۸۵ ۳۵.۴۳ ۲۵.۷۹ ۳۰.۰۳ ۲۰.۵۰ ۲۴.۶۰ ۲۰.۳۲ ۱۸.۶۱ ۱۷.۷۴ ۱۷.۱۴ ۱۴.۷۲ ۱۰.۵۶ ۷.۷۳ ۴.۷۸ ۱.۰۴
۵۸ قبرس ۲۶.۰۰ ۲۰.۰۰ ۳۵.۶۷ ۴۲.۲۵ ۱۳.۶۷ ۱۰.۹۱ ۲۳.۸۲ ۲۴.۳۴ ۱۸.۹۷ ۱۶.۷۴ ۱۲.۱۴ ۱۶.۱۰ ۱۰.۵۳ ۱۰.۱۷ ۵.۸۷ ۱.۰۲
۵۹ شیلی ۱۲.۶۴ ۱۹.۵۸ ۲۵.۵۰ ۱۸.۳۸ ۲۱.۶۹ ۲۳.۷۴ ۲۴.۸۳ ۱۹.۵۰ ۱۸.۱۸ ۱۴.۹۶ ۱۲.۴۹ ۱۰.۲۴ ۸.۴۵ ۶.۲۶ ۳.۷۷ ۱.۰۰
۶۰ کویت ۱۷.۶۷ ۳۹.۵۰ ۱۴.۳۳ ۴۱.۴۳ ۲۴.۲۵ ۱۶.۵۵ ۲۳.۷۳ ۱۳.۸۶ ۱۲.۱۵ ۱۴.۸۸ ۱۶.۸۹ ۱۷.۱۴ ۱۲.۹۰ ۱۰.۰۴ ۴.۷۰ ۱.۰۰
۶۱ مجارستان ۲۴.۰۵ ۲۵.۸۰ ۲۸.۹۱ ۳۱.۰۰ ۲۳.۰۳ ۲۵.۸۰ ۲۲.۸۴ ۲۱.۵۳ ۱۶.۹۴ ۱۶.۹۴ ۱۵.۰۷ ۱۲.۳۸ ۸.۳۸ ۷.۰۲ ۴.۲۸ ۰.۹۸
۶۲ تایلند ۲۸.۰۰ ۲۸.۸۲ ۲۹.۰۳ ۳۶.۳۳ ۳۱.۷۱ ۳۲.۳۹ ۳۲.۹۴ ۲۸.۰۹ ۲۲.۵۸ ۱۸.۰۶ ۱۴.۷۵ ۱۱.۱۳ ۹.۳۳ ۷.۰۱ ۳.۴۳ ۰.۹۵
۶۳ اردن ۱۸.۵۰ ۲۱.۱۳ ۲۵.۴۳ ۱۸.۸۸ ۱۶.۷۵ ۲۹.۳۰ ۱۷.۷۲ ۳۷.۸۱ ۱۷.۱۲ ۲۳.۶۵ ۱۲.۳۱ ۹.۷۷ ۱۰.۹۴ ۵.۷۹ ۲.۶۰ ۰.۹۴
۶۴ فیلیپین ۰.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۹.۰۰ ۷.۱۴ ۵.۱۴ ۱۳.۰۸ ۱۰.۳۳ ۸.۸۹ ۸.۸۶ ۷.۸۹ ۱۶.۰۰ ۱۱.۵۰ ۹.۵۶ ۶.۸۷ ۳.۲۲ ۰.۹۴
۶۵ تونس ۱۵.۶۱ ۱۱.۹۵ ۱۳.۸۶ ۱۶.۲۰ ۱۲.۱۳ ۱۳.۴۲ ۱۵.۰۹ ۱۴.۰۱ ۱۲.۲۲ ۱۲.۷۹ ۱۱.۸۴ ۹.۳۰ ۸.۵۶ ۶.۴۴ ۳.۴۴ ۰.۹۱
۶۶ برزیل ۲۷.۴۵ ۲۳.۰۶ ۳۱.۶۹ ۲۶.۶۵ ۲۵.۱۶ ۲۲.۴۷ ۲۴.۶۹ ۱۹.۲۰ ۱۹.۶۶ ۱۷.۷۹ ۱۴.۷۶ ۱۱.۲۸ ۸.۸۷ ۶.۱۴ ۳.۸۱ ۰.۸۸
۶۷ اروگوئه ۲۲.۰۰ ۸.۷۵ ۷.۰۰ ۴۰.۱۴ ۳۶.۰۰ ۴۸.۶۷ ۱۵.۹۰ ۲۲.۴۰ ۳۸.۷۵ ۲۷.۵۳ ۲۰.۴۷ ۱۰.۹۳ ۱۱.۶۱ ۷.۷۴ ۳.۰۵ ۰.۸۶
۶۸ بوسنی و هرزگوین ۱۷.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۵۰ ۴.۱۷ ۳.۵۰ ۷.۰۰ ۷.۱۳ ۶.۷۵ ۱.۶۳ ۱.۲۲ ۰.۸۶
۶۹ لهستان ۱۹.۷۹ ۲۰.۷۲ ۲۰.۳۷ ۱۸.۸۸ ۲۰.۹۹ ۲۰.۰۷ ۱۹.۶۹ ۱۳.۰۷ ۱۴.۴۶ ۱۳.۰۵ ۱۱.۵۳ ۱۰.۴۸ ۸.۰۷ ۶.۴۸ ۳.۸۶ ۰.۸۶
۷۰ آذربایجان ۴۷.۰۰ ۵.۴۰ ۹.۶۰ ۵.۸۰ ۲.۷۵ ۷.۲۴ ۱۲.۸۶ ۳.۱۶ ۶.۷۵ ۵.۶۱ ۶.۵۰ ۶.۵۹ ۵.۵۹ ۳.۴۷ ۲.۲۹ ۰.۸۵
۷۱ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۵.۷۵ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۹.۷۱ ۱۰.۰۰ ۹.۷۷ ۷.۳۶ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۳ ۷.۰۰ ۴.۵۰ ۰.۸۵
۷۲ ویتنام ۲۴.۲۰ ۲۲.۸۰ ۲۰.۸۹ ۹.۷۹ ۱۶.۷۹ ۱۲.۹۳ ۱۴.۶۸ ۸.۴۹ ۱۶.۴۶ ۱۲.۸۷ ۱۲.۹۴ ۱۰.۹۶ ۷.۱۱ ۵.۲۸ ۳.۱۳ ۰.۸۵
۷۳ بنگلادش ۱۷.۰۰ ۷.۳۳ ۳۵.۰۰ ۲۷.۲۵ ۳۸.۲۰ ۱۲.۲۵ ۱۰.۷۴ ۱۱.۵۴ ۹.۶۹ ۱۴.۹۱ ۹.۴۹ ۹.۴۸ ۸.۷۱ ۹.۳۵ ۴.۲۳ ۰.۸۴
۷۴ بلغارستان ۲۴.۴۱ ۲۷.۷۳ ۳۷.۹۱ ۲۶.۴۱ ۱۷.۵۸ ۲۸.۶۲ ۱۸.۱۵ ۱۴.۶۶ ۱۵.۱۶ ۱۶.۶۹ ۱۳.۸۸ ۸.۳۰ ۶.۵۷ ۵.۸۶ ۲.۹۵ ۰.۸۱
۷۵ رومانی ۲۲.۲۷ ۱۹.۱۴ ۲۳.۳۸ ۲۰.۸۴ ۱۵.۹۰ ۱۶.۴۳ ۱۳.۰۸ ۱۱.۳۳ ۱۱.۴۶ ۱۱.۲۱ ۱۱.۱۸ ۸.۸۳ ۷.۱۶ ۵.۹۰ ۳.۰۰ ۰.۸۱
۷۶ کامرون ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۵.۰۰ ۷.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۲.۶۰ ۱۷.۰۰ ۱۴.۸۰ ۹.۵۰ ۱۵.۵۶ ۳.۳۳ ۶.۷۸ ۳.۷۳ ۳.۰۹ ۰.۸۱
۷۷ الجزایر ۱۷.۰۰ ۱۳.۴۴ ۸.۰۵ ۱۴.۱۸ ۹.۹۴ ۱۹.۹۶ ۱۱.۳۲ ۲۰.۳۵ ۱۳.۹۱ ۱۴.۰۴ ۱۱.۲۴ ۱۰.۴۴ ۷.۲۵ ۵.۳۸ ۳.۹۳ ۰.۸۰
۷۸ اسلواکی ۳۵.۹۶ ۱۵.۵۹ ۱۴.۶۱ ۱۳.۷۷ ۱۳.۷۲ ۱۷.۰۴ ۱۵.۷۰ ۱۶.۲۰ ۱۳.۴۷ ۱۰.۶۳ ۱۰.۰۲ ۹.۰۵ ۸.۸۴ ۵.۱۶ ۳.۱۱ ۰.۸۰
۷۹ صربستان ۵.۵۰ ۱۰.۶۳ ۳۹.۱۱ ۱۴.۲۴ ۱۷.۳۶ ۱۸.۹۹ ۱۶.۱۶ ۱۵.۹۵ ۱۴.۲۰ ۱۷.۳۶ ۱۲.۸۰ ۸.۸۹ ۷.۲۰ ۵.۷۳ ۳.۳۱ ۰.۸۰
۸۰ مراکش ۱۴.۲۱ ۱۷.۰۹ ۲۰.۹۴ ۲۲.۷۹ ۱۷.۴۳ ۱۵.۰۰ ۲۷.۵۴ ۱۳.۱۰ ۱۶.۶۶ ۱۶.۵۶ ۱۰.۶۰ ۱۲.۸۱ ۹.۱۶ ۶.۱۰ ۳.۱۸ ۰.۷۹
۸۱ کلمبیا ۱۶.۵۴ ۱۲.۵۶ ۱۴.۶۱ ۱۴.۷۶ ۱۹.۴۴ ۱۱.۲۱ ۱۱.۵۷ ۷.۶۷ ۱۲.۸۲ ۱۱.۹۶ ۱۰.۷۷ ۷.۳۰ ۷.۲۹ ۵.۱۰ ۲.۹۷ ۰.۷۸
۸۲ ونزوئلا ۱۶.۵۰ ۲۵.۵۷ ۲۴.۲۵ ۲۱.۴۲ ۲۳.۵۶ ۱۷.۰۳ ۳۸.۸۲ ۱۶.۴۲ ۲۵.۷۴ ۲۱.۸۸ ۱۴.۲۱ ۱۴.۸۷ ۸.۵۶ ۱۱.۱۸ ۲.۹۵ ۰.۷۷
۸۳ تاجیکستان ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۱۷ ۵.۱۷ ۵.۰۰ ۶.۵۰ ۵.۱۷ ۵.۹۰ ۳.۷۵ ۴.۸۰ ۲.۰۷ ۰.۷۵
۸۴ آرژانتین ۲۷.۳۰ ۲۲.۶۸ ۲۳.۰۳ ۲۹.۳۳ ۲۴.۷۷ ۲۷.۱۰ ۲۱.۰۵ ۲۲.۳۲ ۱۸.۸۴ ۱۷.۳۸ ۱۶.۲۴ ۱۲.۲۰ ۸.۶۶ ۷.۲۹ ۳.۷۰ ۰.۷۴
۸۵ ازبکستان ۱۶.۵۰ ۹.۱۰ ۱۸.۲۹ ۲۷.۴۷ ۱۶.۱۷ ۱۰.۶۷ ۱۱.۸۹ ۱۸.۲۱ ۱۱.۸۰ ۱۶.۳۴ ۱۶.۰۶ ۷.۳۹ ۲.۵۸ ۲.۸۰ ۱.۹۱ ۰.۷۳
۸۶ لیتوانی ۹.۷۹ ۱۵.۹۲ ۱۶.۵۴ ۱۶.۶۸ ۲۲.۹۷ ۲۷.۰۲ ۱۱.۸۶ ۱۳.۰۲ ۱۰.۴۰ ۱۵.۰۲ ۱۱.۶۰ ۷.۷۲ ۸.۹۳ ۶.۰۹ ۳.۳۵ ۰.۷۳
۸۷ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۷.۵۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۷۱
۸۸ سریلانکا ۷۰.۱۷ ۶۳.۰۰ ۳۳.۵۰ ۴۴.۰۷ ۲۳.۵۸ ۵۷.۹۴ ۳۷.۷۱ ۲۰.۲۵ ۲۵.۹۰ ۱۳.۳۱ ۹.۸۹ ۱۳.۵۶ ۱۰.۳۹ ۵.۹۷ ۳.۲۷ ۰.۷۰
۸۹ مکزیک ۲۸.۲۱ ۲۷.۷۱ ۲۸.۴۹ ۲۲.۳۳ ۲۷.۹۸ ۲۰.۰۷ ۱۹.۶۰ ۱۶.۴۹ ۱۷.۴۳ ۱۴.۳۹ ۱۲.۵۸ ۹.۶۳ ۷.۵۷ ۵.۱۶ ۲.۴۹ ۰.۶۹
۹۰ روسیه ۱۸.۵۵ ۱۶.۶۹ ۱۷.۲۶ ۳۰.۰۱ ۲۳.۹۰ ۱۶.۱۵ ۱۵.۶۶ ۱۲.۲۴ ۱۱.۱۵ ۹.۶۸ ۸.۷۰ ۸.۱۴ ۶.۹۰ ۵.۱۴ ۲.۶۸ ۰.۶۸
۹۱ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۵۰ ۰.۶۷
۹۲ یمن ۱۲.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۶.۰۰ ۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۶.۴۰ ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۵۰ ۴.۱۱ ۲.۰۶ ۰.۶۰
۹۳ اوکراین ۱۶.۱۷ ۱۲.۴۳ ۱۴.۶۷ ۱۴.۱۴ ۱۵.۸۸ ۱۳.۳۰ ۱۵.۰۱ ۱۰.۸۷ ۹.۳۵ ۸.۲۶ ۷.۷۴ ۷.۱۵ ۵.۴۴ ۴.۶۵ ۲.۳۱ ۰.۵۸
۹۴ اندونزی ۴۸.۵۰ ۲۳.۰۰ ۵۱.۰۰ ۳۰.۸۹ ۱۰.۶۰ ۷.۸۶ ۴.۵۶ ۱۴.۴۳ ۱۹.۵۰ ۱۶.۳۵ ۱۳.۲۴ ۱۵.۲۵ ۱۰.۶۰ ۷.۰۸ ۲.۷۵ ۰.۵۶
۹۵ کوبا ۱۰.۸۳ ۱۲.۱۰ ۲۴.۹۵ ۱۴.۷۴ ۱۱.۶۷ ۱۳.۲۲ ۱۳.۷۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۳۷ ۸.۲۹ ۱۱.۰۵ ۶.۴۷ ۶.۸۷ ۴.۴۸ ۱.۱۰ ۰.۵۴
۹۶ بلاروس ۲۸.۴۵ ۲۷.۰۹ ۱۵.۱۱ ۲۳.۳۱ ۱۴.۵۷ ۱۶.۵۱ ۱۵.۶۱ ۱۱.۵۶ ۹.۸۵ ۱۳.۰۸ ۷.۴۵ ۷.۳۳ ۵.۷۸ ۳.۵۲ ۲.۷۷ ۰.۵۳
۹۷ پرو ۶۴.۸۰ ۲۵.۰۰ ۰.۰۰ ۲۴.۳۳ ۳۰.۳۳ ۳۴.۲۵ ۴۲.۱۰ ۱۴.۶۷ ۲۷.۶۷ ۱۸.۶۷ ۱۱.۷۱ ۱۰.۲۰ ۶.۸۲ ۸.۵۰ ۲.۲۸ ۰.۴۵
۹۸ قزاقستان ۲.۵۰ ۳.۸۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۱.۲۵ ۶.۰۰ ۲۷.۷۱ ۷.۰۰ ۸.۸۴ ۱۳.۵۰ ۶.۸۱ ۱۰.۹۱ ۸.۸۸ ۴.۶۹ ۲.۰۶ ۰.۴۳
۹۹ ارمنستان ۲۴.۸۵ ۱۵.۴۵ ۹.۶۵ ۲۰.۸۴ ۱۰.۱۸ ۹.۷۳ ۱۷.۴۳ ۹.۵۵ ۱۵.۲۱ ۱۱.۳۳ ۶.۰۴ ۹.۵۰ ۴.۸۱ ۳.۶۷ ۱.۵۳ ۰.۴۰
۱۰۰ جامائیکا ۱۸.۳۳ ۴۱.۵۰ ۱۸.۲۰ ۵۷.۷۵ ۱۱۸.۰۰ ۵۸.۰۰ ۲۴.۲۰ ۳۳.۸۶ ۳۳.۶۰ ۱۳.۰۰ ۶.۰۰ ۶.۶۰ ۵.۵۰ ۵.۱۴ ۲.۶۷ ۰.۴۰
۱۰۱ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۷.۶۷ ۲۷.۵۰ ۹۷.۲۵ ۵۴.۰۰ ۱۰۱.۰۰ ۶۵.۰۰ ۴۷.۵۰ ۲۶.۵۰ ۳۲.۵۰ ۳۳.۰۰ ۴۳.۵۰ ۱۳.۰۹ ۳.۰۰ ۰.۳۳
۱۰۲ گرجستان ۳.۳۳ ۱۶.۷۵ ۱۳.۴۳ ۲۵.۲۰ ۱۸.۱۷ ۵.۶۷ ۱۰.۲۹ ۹.۷۳ ۴۷.۰۸ ۱۸.۰۰ ۷.۰۸ ۵.۴۰ ۵.۰۹ ۳.۴۴ ۲.۰۳ ۰.۲۲
۱۰۳ کاستاریکا ۵۹.۸۰ ۴۶.۵۰ ۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۲۶.۵۰ ۱۶۱.۰۰ ۱۸.۲۹ ۲۲.۵۰ ۲۵.۰۰ ۱۲.۶۰ ۵.۵۰ ۸.۴۴ ۴.۴۶ ۵.۲۱ ۰.۱۷
۱۰۴ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۸.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۵ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۶ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)