بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)
توضیحات : عبارت است از متوسط ارجاعات داده شده به مقالات نانوی منتشر شده در یک سال، از زمان انتشار آنها تا زمان اندازه گیری
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶]
۱ سنگال ۱۲۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳۱.۸۰ ۳۳.۸۰ ۲۹.۰۰ ۱۲.۲۰ ۱۰.۳۳ ۱۶.۰۰ ۱۶.۴۰ ۳.۲۰ ۲۱.۰۰ ۵.۶۷ ۸.۳۳ ۴.۶۰ ۱.۱۵ ۶.۲۰
۲ کنیا ۴۷.۰۰ ۲۰.۵۰ ۲۴۵.۵۰ ۳۶.۰۰ ۸۵.۰۰ ۰.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۱۴.۰۰ ۱۴.۳۳ ۱۳.۲۹ ۱۲.۱۷ ۱۰.۷۱ ۷.۶۷ ۱۰.۵۰ ۱.۳۳ ۳.۵۶
۳ سنگاپور ۳۸.۹۶ ۳۹.۸۹ ۴۴.۹۷ ۵۳.۵۸ ۵۴.۷۴ ۴۰.۴۷ ۳۹.۵۷ ۳۹.۵۹ ۳۸.۸۰ ۴۰.۹۶ ۳۵.۷۰ ۳۵.۸۴ ۲۵.۸۶ ۱۹.۹۴ ۹.۳۹ ۲.۳۰
۴ سوئیس ۸۱.۰۶ ۵۴.۰۹ ۵۹.۸۹ ۵۴.۵۷ ۶۲.۰۰ ۵۲.۴۰ ۵۰.۳۱ ۴۶.۴۴ ۳۹.۱۲ ۳۵.۸۶ ۳۷.۲۱ ۲۷.۳۸ ۲۳.۲۵ ۱۵.۲۳ ۷.۸۰ ۲.۰۴
۵ مولداوی ۲۰.۴۷ ۳۴.۵۷ ۲۵.۰۳ ۲۴.۰۷ ۱۲.۰۶ ۹.۹۷ ۵۱.۶۴ ۳۱.۱۲ ۲۴.۹۲ ۳۰.۶۱ ۱۲.۷۷ ۱۳.۷۷ ۱۱.۲۳ ۹.۹۹ ۵.۹۳ ۱.۹۹
۶ عربستان ۱۵.۸۸ ۴۱.۸۸ ۶.۴۳ ۱۰.۶۹ ۲۲.۱۱ ۱۱.۵۳ ۱۲.۴۸ ۱۵.۲۴ ۲۴.۳۲ ۳۰.۰۳ ۲۶.۶۹ ۲۱.۰۰ ۱۵.۷۰ ۱۴.۲۶ ۷.۴۰ ۱.۹۷
۷ پاکستان ۶.۱۳ ۲۰.۸۶ ۴۹.۲۱ ۶۷.۷۱ ۴۴.۳۸ ۳۱.۲۲ ۳۴.۳۱ ۲۶.۷۷ ۲۱.۴۵ ۲۲.۹۹ ۱۳.۷۵ ۱۱.۷۳ ۱۰.۶۸ ۸.۴۲ ۵.۲۰ ۱.۸۵
۸ ایالات متحده ۷۵.۵۵ ۷۴.۸۰ ۷۴.۷۷ ۶۷.۲۴ ۵۸.۹۰ ۵۵.۴۹ ۵۰.۷۶ ۴۹.۰۷ ۴۴.۳۹ ۴۰.۷۲ ۳۳.۰۲ ۲۶.۹۲ ۲۰.۴۷ ۱۴.۱۵ ۷.۵۲ ۱.۸۴
۹ لوکزامبورگ ۱۵۴.۰۰ ۳.۵۰ ۰.۰۰ ۱۱.۵۰ ۱۰.۳۳ ۱۴.۸۹ ۲۰.۰۰ ۱۴.۹۲ ۲۱.۸۲ ۱۵.۷۵ ۱۶.۴۱ ۱۶.۴۰ ۱۴.۵۵ ۱۲.۳۴ ۵.۶۳ ۱.۸۲
۱۰ استرالیا ۵۱.۳۵ ۴۸.۸۳ ۴۲.۱۹ ۴۵.۶۹ ۴۱.۳۰ ۳۹.۰۴ ۳۵.۴۱ ۴۳.۳۵ ۳۵.۰۶ ۳۳.۲۲ ۲۷.۰۱ ۲۳.۹۳ ۱۸.۹۵ ۱۳.۱۸ ۸.۳۰ ۱.۷۷
۱۱ سوئد ۴۶.۲۲ ۴۲.۳۵ ۴۵.۲۲ ۴۲.۵۵ ۳۵.۵۰ ۳۴.۶۳ ۳۷.۵۷ ۳۶.۷۲ ۳۴.۹۱ ۳۰.۹۷ ۲۵.۲۴ ۲۰.۷۹ ۱۶.۷۴ ۱۰.۸۰ ۵.۹۰ ۱.۷۴
۱۲ هلند ۶۳.۵۵ ۵۴.۷۴ ۵۷.۸۴ ۵۴.۳۸ ۶۶.۹۵ ۵۸.۷۶ ۵۹.۱۲ ۵۱.۳۹ ۴۰.۴۶ ۳۵.۱۱ ۲۸.۱۰ ۲۶.۰۴ ۱۸.۰۲ ۱۳.۸۴ ۷.۲۲ ۱.۶۶
۱۳ نیوزلند ۳۰.۰۹ ۲۸.۱۱ ۳۲.۰۲ ۲۷.۰۳ ۳۹.۱۱ ۲۴.۶۱ ۲۷.۸۹ ۲۸.۶۰ ۲۷.۵۰ ۲۵.۶۶ ۲۲.۱۶ ۱۴.۶۵ ۱۲.۰۰ ۷.۶۱ ۴.۹۳ ۱.۶۵
۱۴ انگلستان ۴۱.۴۲ ۴۲.۲۷ ۴۱.۹۱ ۵۶.۱۹ ۵۱.۳۹ ۴۷.۰۶ ۴۹.۹۰ ۳۷.۸۶ ۳۳.۱۸ ۲۹.۶۲ ۲۸.۱۹ ۲۳.۵۸ ۱۹.۱۶ ۱۳.۲۵ ۶.۸۶ ۱.۶۵
۱۵ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۵۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۵۰ ۵۹.۳۳ ۲۱.۸۰ ۰.۰۰ ۱۷.۶۰ ۱۲.۶۷ ۱۴.۸۱ ۱۳.۹۲ ۹.۴۸ ۶.۵۲ ۱.۶۴
۱۶ زیمبابوه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۴۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۰ ۶.۰۰ ۲.۶۰ ۱.۶۳
۱۷ چین ۲۸.۰۰ ۳۲.۸۶ ۳۳.۹۹ ۳۲.۵۴ ۳۱.۸۳ ۲۹.۷۶ ۲۸.۲۵ ۲۷.۸۴ ۲۶.۶۸ ۲۶.۰۶ ۲۳.۷۲ ۲۰.۶۳ ۱۶.۱۱ ۱۱.۷۵ ۶.۶۵ ۱.۶۱
۱۸ لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۷.۴۰ ۴۶.۰۰ ۳۳.۶۷ ۵۰.۳۳ ۱۱.۲۰ ۱۹.۵۵ ۱۳.۵۰ ۱۰.۰۰ ۹.۲۵ ۶.۴۰ ۹.۶۷ ۷.۲۵ ۲.۷۵ ۱.۶۰
۱۹ ایرلند ۴۵.۶۳ ۵۶.۲۱ ۴۴.۴۰ ۴۰.۵۳ ۴۱.۹۹ ۳۴.۷۴ ۴۰.۴۳ ۴۴.۹۲ ۳۲.۳۷ ۳۲.۴۴ ۲۸.۷۵ ۲۲.۲۹ ۱۸.۱۴ ۱۱.۷۸ ۶.۹۸ ۱.۶۰
۲۰ دانمارک ۵۳.۴۲ ۵۶.۷۶ ۶۴.۶۶ ۴۶.۹۱ ۵۵.۹۰ ۴۳.۸۲ ۴۸.۱۶ ۴۰.۹۲ ۴۰.۹۹ ۳۳.۷۴ ۲۸.۲۳ ۲۲.۹۳ ۱۶.۹۱ ۱۱.۷۴ ۷.۲۳ ۱.۵۵
۲۱ اسپانیا ۳۷.۷۴ ۳۹.۶۲ ۴۱.۸۳ ۳۶.۷۰ ۳۹.۶۶ ۳۸.۴۹ ۳۵.۴۷ ۳۰.۵۲ ۲۷.۵۲ ۲۸.۱۷ ۲۳.۲۴ ۱۹.۵۰ ۱۴.۶۸ ۱۱.۱۰ ۶.۰۷ ۱.۵۳
۲۲ آلمان ۴۳.۸۸ ۴۳.۹۸ ۴۳.۵۹ ۴۲.۸۵ ۴۱.۶۴ ۴۰.۲۹ ۳۷.۲۰ ۳۵.۵۰ ۳۱.۵۳ ۲۹.۵۱ ۲۴.۶۲ ۲۰.۸۴ ۱۶.۲۷ ۱۱.۳۰ ۶.۶۸ ۱.۵۰
۲۳ ایسلند ۲۰.۵۰ ۳.۱۴ ۱۰.۲۵ ۴۱.۰۰ ۹.۳۳ ۲۷.۷۵ ۲۸.۶۳ ۲۶.۲۷ ۲۸.۵۹ ۲۴.۱۷ ۳۱.۸۹ ۱۳.۶۸ ۱۱.۵۶ ۶.۳۳ ۴.۷۱ ۱.۴۸
۲۴ نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۳.۰۰ ۱۸.۸۳ ۳۰.۳۶ ۱۷.۵۰ ۲۵.۱۸ ۸.۸۵ ۶.۰۹ ۱.۴۸
۲۵ سوریه ۱۳.۵۰ ۵۱.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۳۱.۷۵ ۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۵۰ ۱۵.۶۴ ۱۵.۹۳ ۳۳.۳۱ ۱۲.۶۷ ۶.۷۷ ۵.۱۷ ۲.۲۴ ۱.۴۵
۲۶ بلژیک ۴۰.۵۲ ۴۰.۳۵ ۴۲.۳۰ ۳۶.۷۷ ۳۵.۲۱ ۳۷.۲۲ ۳۴.۶۰ ۳۴.۹۸ ۳۱.۸۴ ۲۷.۸۴ ۲۳.۸۲ ۲۰.۷۲ ۱۴.۷۳ ۱۰.۵۷ ۶.۱۵ ۱.۴۴
۲۷ کانادا ۵۲.۲۶ ۴۶.۰۵ ۵۰.۷۰ ۴۶.۹۵ ۴۶.۲۷ ۴۱.۹۶ ۳۷.۶۳ ۳۳.۶۳ ۳۳.۳۵ ۲۸.۳۶ ۲۵.۶۷ ۲۰.۱۲ ۱۵.۴۱ ۱۱.۴۲ ۶.۲۳ ۱.۴۴
۲۸ ایتالیا ۳۵.۸۲ ۳۷.۷۰ ۳۴.۴۹ ۳۲.۹۸ ۳۵.۴۸ ۲۹.۷۶ ۲۷.۹۵ ۲۷.۱۰ ۲۵.۶۰ ۲۴.۹۳ ۲۰.۶۷ ۱۷.۵۸ ۱۴.۲۳ ۱۰.۲۶ ۶.۲۸ ۱.۴۲
۲۹ اکوادور ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۷۲.۵۰ ۲۰.۵۰ ۱۵.۰۰ ۱۸.۰۰ ۶۱.۰۰ ۳۸.۵۰ ۱۷.۰۰ ۵.۰۰ ۱۱.۰۰ ۸.۰۰ ۱۲.۷۷ ۵.۹۷ ۱.۳۷
۳۰ ایران ۲۲.۴۰ ۲۸.۴۷ ۲۱.۴۷ ۲۹.۴۱ ۲۹.۲۸ ۳۰.۱۲ ۲۹.۴۳ ۲۲.۱۳ ۲۰.۷۰ ۱۹.۷۷ ۱۵.۸۴ ۱۲.۵۴ ۹.۹۶ ۸.۲۸ ۴.۶۵ ۱.۳۶
۳۱ فنلاند ۳۵.۷۹ ۴۸.۵۹ ۳۴.۱۷ ۳۹.۸۴ ۳۰.۵۸ ۳۱.۴۹ ۳۱.۴۶ ۳۱.۱۷ ۲۹.۱۶ ۲۷.۷۸ ۲۴.۲۹ ۱۷.۷۷ ۱۴.۴۹ ۹.۹۳ ۶.۵۰ ۱.۳۶
۳۲ اتریش ۶۶.۹۷ ۴۸.۳۸ ۶۱.۸۴ ۴۳.۵۵ ۳۸.۵۲ ۴۲.۴۹ ۳۲.۸۱ ۳۰.۲۶ ۳۰.۵۵ ۲۷.۸۷ ۲۴.۵۲ ۱۷.۵۱ ۱۴.۶۷ ۱۰.۷۸ ۵.۹۲ ۱.۳۴
۳۳ بولیوی ۲۰.۳۳ ۲۰.۳۳ ۹.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۶۷ ۰.۰۰ ۸.۰۰ ۵.۰۰ ۱۸.۵۰ ۰.۰۰ ۱۱.۳۳ ۷.۰۰ ۱.۶۷ ۱۰.۲۵ ۲.۲۲ ۱.۳۳
۳۴ آفریقای جنوبی ۵۴.۶۵ ۳۶.۶۱ ۳۵.۴۴ ۲۶.۳۴ ۳۵.۳۹ ۳۲.۱۶ ۲۳.۴۳ ۲۰.۰۰ ۲۲.۲۴ ۱۶.۲۰ ۱۷.۳۱ ۱۱.۶۱ ۱۱.۲۴ ۸.۲۶ ۴.۶۸ ۱.۳۲
۳۵ کره جنوبی ۳۹.۹۸ ۴۱.۹۹ ۳۵.۱۴ ۳۲.۹۹ ۳۳.۴۴ ۲۹.۶۱ ۳۱.۰۴ ۲۶.۴۷ ۲۶.۴۱ ۲۵.۸۸ ۲۰.۸۲ ۱۷.۴۰ ۱۴.۱۸ ۹.۹۳ ۵.۴۹ ۱.۲۹
۳۶ فرانسه ۳۹.۳۶ ۳۹.۹۹ ۳۷.۵۶ ۳۵.۵۰ ۳۵.۳۴ ۳۷.۴۰ ۳۳.۰۳ ۲۹.۷۶ ۲۶.۷۰ ۲۵.۹۶ ۲۰.۹۳ ۱۷.۹۷ ۱۳.۲۹ ۱۰.۰۰ ۵.۲۲ ۱.۲۹
۳۷ استونی ۳۸.۵۵ ۳۸.۶۴ ۳۰.۲۴ ۳۹.۱۴ ۲۶.۱۲ ۳۰.۶۵ ۳۴.۳۰ ۴۲.۲۷ ۳۷.۴۹ ۳۲.۰۰ ۲۱.۴۲ ۱۳.۶۴ ۱۲.۱۰ ۹.۶۹ ۵.۲۳ ۱.۲۶
۳۸ ژاپن ۳۶.۵۳ ۳۳.۷۶ ۳۵.۳۰ ۳۳.۱۴ ۳۲.۷۹ ۲۷.۹۸ ۲۶.۴۰ ۲۴.۶۳ ۲۳.۶۶ ۲۲.۴۵ ۱۹.۰۲ ۱۵.۷۷ ۱۲.۲۸ ۹.۰۱ ۵.۳۰ ۱.۲۴
۳۹ پرتغال ۳۳.۷۷ ۲۵.۸۸ ۳۰.۵۱ ۲۹.۴۴ ۳۳.۰۵ ۳۴.۱۹ ۳۵.۳۷ ۳۵.۱۶ ۲۶.۲۳ ۲۲.۹۴ ۲۰.۶۴ ۱۷.۹۳ ۱۴.۳۸ ۹.۵۹ ۴.۵۱ ۱.۲۱
۴۰ یونان ۳۱.۰۰ ۳۲.۰۶ ۳۷.۶۷ ۳۴.۱۵ ۳۰.۴۲ ۳۴.۱۸ ۲۵.۷۶ ۲۷.۶۷ ۲۵.۲۱ ۲۲.۰۲ ۱۸.۱۱ ۱۴.۵۲ ۱۲.۰۸ ۸.۹۶ ۵.۷۹ ۱.۱۹
۴۱ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۷۵ ۱۲.۶۷ ۸.۰۰ ۷.۴۰ ۱۴.۱۳ ۸.۴۸ ۱۳.۴۷ ۹.۱۳ ۷.۳۱ ۵.۰۸ ۱.۱۸
۴۲ کرواسی ۲۰.۱۳ ۲۲.۲۷ ۱۶.۶۸ ۵۲.۸۵ ۲۷.۷۳ ۱۶.۴۶ ۲۱.۷۹ ۱۸.۹۵ ۲۵.۱۰ ۱۷.۸۵ ۱۴.۹۵ ۱۰.۴۵ ۱۰.۱۱ ۵.۴۹ ۴.۵۷ ۱.۱۸
۴۳ تایوان ۳۰.۲۱ ۲۰.۶۹ ۲۹.۵۳ ۳۱.۹۸ ۳۰.۸۷ ۲۶.۳۰ ۲۷.۰۳ ۲۳.۲۱ ۲۲.۳۶ ۲۰.۱۲ ۱۷.۵۷ ۱۶.۰۲ ۱۱.۱۷ ۸.۲۷ ۴.۵۷ ۱.۱۸
۴۴ اسلوانی ۳۳.۹۵ ۲۹.۲۴ ۳۸.۲۷ ۲۰.۲۵ ۲۳.۳۲ ۲۵.۲۲ ۲۶.۵۵ ۲۱.۵۱ ۲۰.۶۶ ۲۱.۵۶ ۱۶.۷۹ ۱۲.۱۵ ۹.۲۴ ۷.۷۱ ۴.۳۹ ۱.۱۸
۴۵ نروژ ۳۸.۴۸ ۴۳.۲۴ ۲۷.۶۰ ۴۴.۸۷ ۴۵.۹۹ ۴۲.۰۲ ۳۳.۹۰ ۳۳.۳۱ ۳۱.۷۶ ۲۲.۶۵ ۱۶.۳۵ ۱۷.۲۱ ۹.۶۱ ۸.۷۸ ۴.۲۸ ۱.۱۷
۴۶ هند ۳۳.۲۶ ۳۵.۲۲ ۳۶.۷۰ ۳۲.۹۷ ۲۹.۴۷ ۲۷.۰۰ ۲۵.۸۰ ۲۳.۷۳ ۲۲.۶۱ ۱۹.۷۱ ۱۷.۱۳ ۱۴.۵۲ ۱۱.۱۵ ۸.۰۶ ۴.۴۶ ۱.۱۷
۴۷ قرقیزستان ۰.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱۷.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۳۳ ۰.۰۰ ۱۲.۲۹ ۸.۱۴ ۱۶.۴۰ ۷.۳۳ ۱.۲۰ ۱.۱۴
۴۸ عمان ۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۵۷ ۱۰.۵۷ ۷.۸۶ ۲۴.۵۰ ۲۱.۶۴ ۱۲.۸۴ ۹.۳۵ ۱۵.۸۲ ۱۲.۸۲ ۸.۹۷ ۷.۹۳ ۴.۵۵ ۱.۱۳
۴۹ نیجریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۵.۰۰ ۳۰.۰۰ ۴۸.۷۵ ۱۶.۷۷ ۲۶.۸۸ ۱۶.۹۳ ۲۲.۷۶ ۸.۷۷ ۴.۴۲ ۵.۱۱ ۵.۸۴ ۳.۰۲ ۱.۱۱
۵۰ مالزی ۳۸.۳۸ ۱۷.۹۱ ۳۳.۹۱ ۲۸.۸۴ ۳۰.۶۹ ۲۶.۸۸ ۲۴.۳۶ ۱۹.۱۴ ۱۵.۱۶ ۱۶.۲۵ ۱۴.۱۹ ۱۲.۵۲ ۹.۸۹ ۸.۴۰ ۵.۱۴ ۱.۱۰
۵۱ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۷.۰۰ ۲۱.۶۷ ۷.۰۰ ۱۴.۲۵ ۱.۵۰ ۹.۶۳ ۳.۵۰ ۳.۰۰ ۳.۱۳ ۱.۰۹
۵۲ جمهوری چک ۲۸.۱۴ ۲۶.۷۸ ۲۴.۰۸ ۲۸.۰۴ ۲۶.۵۴ ۲۹.۵۱ ۲۴.۷۹ ۲۳.۳۸ ۲۲.۵۱ ۱۹.۰۲ ۱۸.۶۹ ۱۳.۹۶ ۱۱.۰۴ ۸.۴۷ ۴.۸۹ ۱.۰۷
۵۳ لتونی ۱۵.۰۰ ۲۰.۳۹ ۲۳.۵۶ ۱۹.۵۴ ۱۵.۱۹ ۲۲.۸۶ ۱۶.۰۷ ۱۲.۹۳ ۱۹.۸۴ ۱۳.۰۲ ۹.۷۰ ۸.۲۱ ۹.۴۸ ۵.۳۶ ۳.۴۶ ۱.۰۷
۵۴ لبنان ۳۸.۰۰ ۱۰.۷۵ ۸۸.۷۸ ۳.۲۵ ۳۹.۲۱ ۷۸.۶۴ ۱۶.۵۶ ۲۷.۰۵ ۳۹.۰۵ ۱۹.۷۹ ۲۱.۵۷ ۱۴.۳۰ ۱۱.۰۲ ۸.۷۵ ۵.۴۶ ۱.۰۶
۵۵ امارات عربی متحده ۱۶.۴۰ ۷۹.۷۵ ۱۴.۸۳ ۳۸.۶۳ ۱۲.۰۰ ۲۴.۵۰ ۲۶.۷۵ ۲۱.۷۶ ۴۰.۰۰ ۵۵.۸۷ ۲۱.۸۶ ۱۳.۵۲ ۱۰.۲۰ ۹.۵۹ ۵.۶۱ ۱.۰۵
۵۶ ترکیه ۲۵.۵۷ ۳۱.۲۹ ۲۴.۶۸ ۲۵.۸۷ ۲۶.۲۳ ۲۲.۱۹ ۲۴.۲۹ ۲۸.۰۰ ۲۹.۲۷ ۲۰.۷۴ ۱۷.۶۲ ۱۳.۳۴ ۹.۵۹ ۷.۵۰ ۳.۹۸ ۱.۰۴
۵۷ مصر ۲۴.۲۰ ۳۳.۸۵ ۳۵.۴۳ ۲۵.۷۹ ۳۰.۰۳ ۲۰.۵۰ ۲۴.۶۰ ۲۰.۳۲ ۱۸.۶۱ ۱۷.۷۴ ۱۷.۱۴ ۱۴.۷۲ ۱۰.۵۶ ۷.۷۳ ۴.۷۸ ۱.۰۴
۵۸ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰.۵۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۶.۰۰ ۰.۰۰ ۵۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۵۰ ۱۱.۰۰ ۳۵.۶۷ ۴.۵۰ ۵.۰۰ ۱.۰۰
۵۹ کویت ۱۷.۶۷ ۳۹.۵۰ ۱۴.۳۳ ۴۱.۴۳ ۲۴.۲۵ ۱۶.۵۵ ۲۳.۷۳ ۱۳.۸۶ ۱۲.۱۵ ۱۴.۸۸ ۱۶.۸۹ ۱۷.۱۴ ۱۲.۹۰ ۱۰.۰۴ ۴.۷۰ ۱.۰۰
۶۰ قبرس ۲۶.۰۰ ۲۰.۰۰ ۳۵.۶۷ ۴۲.۲۵ ۱۳.۶۷ ۱۰.۹۱ ۲۳.۸۲ ۲۴.۳۴ ۱۸.۹۷ ۱۶.۷۴ ۱۲.۱۴ ۱۶.۱۰ ۱۰.۵۳ ۱۰.۱۷ ۵.۸۷ ۱.۰۰
۶۱ شیلی ۱۲.۶۴ ۱۹.۵۸ ۲۵.۵۰ ۱۸.۳۸ ۲۱.۶۹ ۲۳.۷۴ ۲۴.۸۳ ۱۹.۵۰ ۱۸.۱۸ ۱۴.۹۶ ۱۲.۴۹ ۱۰.۲۴ ۸.۴۵ ۶.۲۶ ۳.۷۷ ۰.۹۹
۶۲ مجارستان ۲۴.۰۵ ۲۵.۸۰ ۲۸.۹۱ ۳۱.۰۰ ۲۳.۰۳ ۲۵.۸۰ ۲۲.۸۴ ۲۱.۵۳ ۱۶.۹۴ ۱۶.۹۴ ۱۵.۰۷ ۱۲.۳۸ ۸.۳۸ ۷.۰۲ ۴.۲۸ ۰.۹۸
۶۳ فیلیپین ۰.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۹.۰۰ ۷.۱۴ ۵.۱۴ ۱۳.۰۸ ۱۰.۳۳ ۸.۸۹ ۸.۸۶ ۷.۸۹ ۱۶.۰۰ ۱۱.۵۰ ۹.۵۶ ۶.۸۷ ۳.۲۲ ۰.۹۶
۶۴ تایلند ۲۸.۰۰ ۲۸.۸۲ ۲۹.۰۳ ۳۶.۳۳ ۳۱.۷۱ ۳۲.۳۹ ۳۲.۹۴ ۲۸.۰۹ ۲۲.۵۸ ۱۸.۰۶ ۱۴.۷۵ ۱۱.۱۳ ۹.۳۳ ۷.۰۱ ۳.۴۳ ۰.۹۵
۶۵ اردن ۱۸.۵۰ ۲۱.۱۳ ۲۵.۴۳ ۱۸.۸۸ ۱۶.۷۵ ۲۹.۳۰ ۱۷.۷۲ ۳۷.۸۱ ۱۷.۱۲ ۲۳.۶۵ ۱۲.۳۱ ۹.۷۷ ۱۰.۹۴ ۵.۷۹ ۲.۶۰ ۰.۹۲
۶۶ تونس ۱۵.۶۱ ۱۱.۹۵ ۱۳.۸۶ ۱۶.۲۰ ۱۲.۱۳ ۱۳.۴۲ ۱۵.۰۹ ۱۴.۰۱ ۱۲.۲۲ ۱۲.۷۹ ۱۱.۸۴ ۹.۳۰ ۸.۵۶ ۶.۴۴ ۳.۴۴ ۰.۹۰
۶۷ برزیل ۲۷.۴۵ ۲۳.۰۶ ۳۱.۶۹ ۲۶.۶۵ ۲۵.۱۶ ۲۲.۴۷ ۲۴.۶۹ ۱۹.۲۰ ۱۹.۶۶ ۱۷.۷۹ ۱۴.۷۶ ۱۱.۲۸ ۸.۸۷ ۶.۱۴ ۳.۸۱ ۰.۸۸
۶۸ بوسنی و هرزگوین ۱۷.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۵۰ ۴.۱۷ ۳.۵۰ ۷.۰۰ ۷.۱۳ ۶.۷۵ ۱.۶۳ ۱.۲۲ ۰.۸۶
۶۹ لهستان ۱۹.۷۹ ۲۰.۷۲ ۲۰.۳۷ ۱۸.۸۸ ۲۰.۹۹ ۲۰.۰۷ ۱۹.۶۹ ۱۳.۰۷ ۱۴.۴۶ ۱۳.۰۵ ۱۱.۵۳ ۱۰.۴۸ ۸.۰۷ ۶.۴۸ ۳.۸۶ ۰.۸۶
۷۰ اروگوئه ۲۲.۰۰ ۸.۷۵ ۷.۰۰ ۴۰.۱۴ ۳۶.۰۰ ۴۸.۶۷ ۱۵.۹۰ ۲۲.۴۰ ۳۸.۷۵ ۲۷.۵۳ ۲۰.۴۷ ۱۰.۹۳ ۱۱.۶۱ ۷.۷۴ ۳.۰۵ ۰.۸۶
۷۱ ویتنام ۲۴.۲۰ ۲۲.۸۰ ۲۰.۸۹ ۹.۷۹ ۱۶.۷۹ ۱۲.۹۳ ۱۴.۶۸ ۸.۴۹ ۱۶.۴۶ ۱۲.۸۷ ۱۲.۹۴ ۱۰.۹۶ ۷.۱۱ ۵.۲۸ ۳.۱۳ ۰.۸۵
۷۲ آذربایجان ۴۷.۰۰ ۵.۴۰ ۹.۶۰ ۵.۸۰ ۲.۷۵ ۷.۲۴ ۱۲.۸۶ ۳.۱۶ ۶.۷۵ ۵.۶۱ ۶.۵۰ ۶.۵۹ ۵.۵۹ ۳.۴۷ ۲.۲۹ ۰.۸۵
۷۳ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۵.۷۵ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۹.۷۱ ۱۰.۰۰ ۹.۷۷ ۷.۳۶ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۳ ۷.۰۰ ۴.۵۰ ۰.۸۵
۷۴ بنگلادش ۱۷.۰۰ ۷.۳۳ ۳۵.۰۰ ۲۷.۲۵ ۳۸.۲۰ ۱۲.۲۵ ۱۰.۷۴ ۱۱.۵۴ ۹.۶۹ ۱۴.۹۱ ۹.۴۹ ۹.۴۸ ۸.۷۱ ۹.۳۵ ۴.۲۳ ۰.۸۴
۷۵ بلغارستان ۲۴.۴۱ ۲۷.۷۳ ۳۷.۹۱ ۲۶.۴۱ ۱۷.۵۸ ۲۸.۶۲ ۱۸.۱۵ ۱۴.۶۶ ۱۵.۱۶ ۱۶.۶۹ ۱۳.۸۸ ۸.۳۰ ۶.۵۷ ۵.۸۶ ۲.۹۵ ۰.۸۱
۷۶ الجزایر ۱۷.۰۰ ۱۳.۴۴ ۸.۰۵ ۱۴.۱۸ ۹.۹۴ ۱۹.۹۶ ۱۱.۳۲ ۲۰.۳۵ ۱۳.۹۱ ۱۴.۰۴ ۱۱.۲۴ ۱۰.۴۴ ۷.۲۵ ۵.۳۸ ۳.۹۳ ۰.۸۰
۷۷ اسلواکی ۳۵.۹۶ ۱۵.۵۹ ۱۴.۶۱ ۱۳.۷۷ ۱۳.۷۲ ۱۷.۰۴ ۱۵.۷۰ ۱۶.۲۰ ۱۳.۴۷ ۱۰.۶۳ ۱۰.۰۲ ۹.۰۵ ۸.۸۴ ۵.۱۶ ۳.۱۱ ۰.۸۰
۷۸ صربستان ۵.۵۰ ۱۰.۶۳ ۳۹.۱۱ ۱۴.۲۴ ۱۷.۳۶ ۱۸.۹۹ ۱۶.۱۶ ۱۵.۹۵ ۱۴.۲۰ ۱۷.۳۶ ۱۲.۸۰ ۸.۸۹ ۷.۲۰ ۵.۷۳ ۳.۳۱ ۰.۸۰
۷۹ رومانی ۲۲.۲۷ ۱۹.۱۴ ۲۳.۳۸ ۲۰.۸۴ ۱۵.۹۰ ۱۶.۴۳ ۱۳.۰۸ ۱۱.۳۳ ۱۱.۴۶ ۱۱.۲۱ ۱۱.۱۸ ۸.۸۳ ۷.۱۶ ۵.۹۰ ۳.۰۰ ۰.۸۰
۸۰ کلمبیا ۱۶.۵۴ ۱۲.۵۶ ۱۴.۶۱ ۱۴.۷۶ ۱۹.۴۴ ۱۱.۲۱ ۱۱.۵۷ ۷.۶۷ ۱۲.۸۲ ۱۱.۹۶ ۱۰.۷۷ ۷.۳۰ ۷.۲۹ ۵.۱۰ ۲.۹۷ ۰.۷۹
۸۱ مراکش ۱۴.۲۱ ۱۷.۰۹ ۲۰.۹۴ ۲۲.۷۹ ۱۷.۴۳ ۱۵.۰۰ ۲۷.۵۴ ۱۳.۱۰ ۱۶.۶۶ ۱۶.۵۶ ۱۰.۶۰ ۱۲.۸۱ ۹.۱۶ ۶.۱۰ ۳.۱۸ ۰.۷۹
۸۲ ونزوئلا ۱۶.۵۰ ۲۵.۵۷ ۲۴.۲۵ ۲۱.۴۲ ۲۳.۵۶ ۱۷.۰۳ ۳۸.۸۲ ۱۶.۴۲ ۲۵.۷۴ ۲۱.۸۸ ۱۴.۲۱ ۱۴.۸۷ ۸.۵۶ ۱۱.۱۸ ۲.۹۵ ۰.۷۷
۸۳ کامرون ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۵.۰۰ ۷.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۲.۶۰ ۱۷.۰۰ ۱۴.۸۰ ۹.۵۰ ۱۵.۵۶ ۳.۳۳ ۶.۷۸ ۳.۷۳ ۳.۰۹ ۰.۷۷
۸۴ تاجیکستان ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۱۷ ۵.۱۷ ۵.۰۰ ۶.۵۰ ۵.۱۷ ۵.۹۰ ۳.۷۵ ۴.۸۰ ۲.۰۷ ۰.۷۵
۸۵ آرژانتین ۲۷.۳۰ ۲۲.۶۸ ۲۳.۰۳ ۲۹.۳۳ ۲۴.۷۷ ۲۷.۱۰ ۲۱.۰۵ ۲۲.۳۲ ۱۸.۸۴ ۱۷.۳۸ ۱۶.۲۴ ۱۲.۲۰ ۸.۶۶ ۷.۲۹ ۳.۷۰ ۰.۷۴
۸۶ ازبکستان ۱۶.۵۰ ۹.۱۰ ۱۸.۲۹ ۲۷.۴۷ ۱۶.۱۷ ۱۰.۶۷ ۱۱.۸۹ ۱۸.۲۱ ۱۱.۸۰ ۱۶.۳۴ ۱۶.۰۶ ۷.۳۹ ۲.۵۸ ۲.۸۰ ۱.۹۱ ۰.۷۳
۸۷ لیتوانی ۹.۷۹ ۱۵.۹۲ ۱۶.۵۴ ۱۶.۶۸ ۲۲.۹۷ ۲۷.۰۲ ۱۱.۸۶ ۱۳.۰۲ ۱۰.۴۰ ۱۵.۰۲ ۱۱.۶۰ ۷.۷۲ ۸.۹۳ ۶.۰۹ ۳.۳۵ ۰.۷۳
۸۸ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۷.۵۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۷۱
۸۹ سریلانکا ۷۰.۱۷ ۶۳.۰۰ ۳۳.۵۰ ۴۴.۰۷ ۲۳.۵۸ ۵۷.۹۴ ۳۷.۷۱ ۲۰.۲۵ ۲۵.۹۰ ۱۳.۳۱ ۹.۸۹ ۱۳.۵۶ ۱۰.۳۹ ۵.۹۷ ۳.۲۷ ۰.۷۰
۹۰ مکزیک ۲۸.۲۱ ۲۷.۷۱ ۲۸.۴۹ ۲۲.۳۳ ۲۷.۹۸ ۲۰.۰۷ ۱۹.۶۰ ۱۶.۴۹ ۱۷.۴۳ ۱۴.۳۹ ۱۲.۵۸ ۹.۶۳ ۷.۵۷ ۵.۱۶ ۲.۴۹ ۰.۶۹
۹۱ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۵۰ ۰.۶۷
۹۲ روسیه ۱۸.۵۵ ۱۶.۶۹ ۱۷.۲۶ ۳۰.۰۱ ۲۳.۹۰ ۱۶.۱۵ ۱۵.۶۶ ۱۲.۲۴ ۱۱.۱۵ ۹.۶۸ ۸.۷۰ ۸.۱۴ ۶.۹۰ ۵.۱۴ ۲.۶۸ ۰.۶۷
۹۳ یمن ۱۲.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۶.۰۰ ۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۶.۴۰ ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۵۰ ۴.۱۱ ۲.۰۶ ۰.۶۰
۹۴ اوکراین ۱۶.۱۷ ۱۲.۴۳ ۱۴.۶۷ ۱۴.۱۴ ۱۵.۸۸ ۱۳.۳۰ ۱۵.۰۱ ۱۰.۸۷ ۹.۳۵ ۸.۲۶ ۷.۷۴ ۷.۱۵ ۵.۴۴ ۴.۶۵ ۲.۳۱ ۰.۵۷
۹۵ اندونزی ۴۸.۵۰ ۲۳.۰۰ ۵۱.۰۰ ۳۰.۸۹ ۱۰.۶۰ ۷.۸۶ ۴.۵۶ ۱۴.۴۳ ۱۹.۵۰ ۱۶.۳۵ ۱۳.۲۴ ۱۵.۲۵ ۱۰.۶۰ ۷.۰۸ ۲.۷۵ ۰.۵۶
۹۶ کوبا ۱۰.۸۳ ۱۲.۱۰ ۲۴.۹۵ ۱۴.۷۴ ۱۱.۶۷ ۱۳.۲۲ ۱۳.۷۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۳۷ ۸.۲۹ ۱۱.۰۵ ۶.۴۷ ۶.۸۷ ۴.۴۸ ۱.۱۰ ۰.۵۴
۹۷ بلاروس ۲۸.۴۵ ۲۷.۰۹ ۱۵.۱۱ ۲۳.۳۱ ۱۴.۵۷ ۱۶.۵۱ ۱۵.۶۱ ۱۱.۵۶ ۹.۸۵ ۱۳.۰۸ ۷.۴۵ ۷.۳۳ ۵.۷۸ ۳.۵۲ ۲.۷۷ ۰.۵۲
۹۸ پرو ۶۴.۸۰ ۲۵.۰۰ ۰.۰۰ ۲۴.۳۳ ۳۰.۳۳ ۳۴.۲۵ ۴۲.۱۰ ۱۴.۶۷ ۲۷.۶۷ ۱۸.۶۷ ۱۱.۷۱ ۱۰.۲۰ ۶.۸۲ ۸.۵۰ ۲.۲۸ ۰.۴۳
۹۹ قزاقستان ۲.۵۰ ۳.۸۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۱.۲۵ ۶.۰۰ ۲۷.۷۱ ۷.۰۰ ۸.۸۴ ۱۳.۵۰ ۶.۸۱ ۱۰.۹۱ ۸.۸۸ ۴.۶۹ ۲.۰۶ ۰.۴۳
۱۰۰ جامائیکا ۱۸.۳۳ ۴۱.۵۰ ۱۸.۲۰ ۵۷.۷۵ ۱۱۸.۰۰ ۵۸.۰۰ ۲۴.۲۰ ۳۳.۸۶ ۳۳.۶۰ ۱۳.۰۰ ۶.۰۰ ۶.۶۰ ۵.۵۰ ۵.۱۴ ۲.۶۷ ۰.۴۰
۱۰۱ ارمنستان ۲۴.۸۵ ۱۵.۴۵ ۹.۶۵ ۲۰.۸۴ ۱۰.۱۸ ۹.۷۳ ۱۷.۴۳ ۹.۵۵ ۱۵.۲۱ ۱۱.۳۳ ۶.۰۴ ۹.۵۰ ۴.۸۱ ۳.۶۷ ۱.۵۳ ۰.۴۰
۱۰۲ گرجستان ۳.۳۳ ۱۶.۷۵ ۱۳.۴۳ ۲۵.۲۰ ۱۸.۱۷ ۵.۶۷ ۱۰.۲۹ ۹.۷۳ ۴۷.۰۸ ۱۸.۰۰ ۷.۰۸ ۵.۴۰ ۵.۰۹ ۳.۴۴ ۲.۰۳ ۰.۲۲
۱۰۳ کاستاریکا ۵۹.۸۰ ۴۶.۵۰ ۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۲۶.۵۰ ۱۶۱.۰۰ ۱۸.۲۹ ۲۲.۵۰ ۲۵.۰۰ ۱۲.۶۰ ۵.۵۰ ۸.۴۴ ۴.۴۶ ۵.۲۱ ۰.۱۷
۱۰۴ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۸.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۵ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۶ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)