بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)
توضیحات : عبارت است از متوسط ارجاعات داده شده به مقالات نانوی منتشر شده در یک سال، از زمان انتشار آنها تا زمان اندازه گیری
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ نروژ ۴۰.۸۲ ۴۷.۰۳ ۲۹.۴۶ ۴۹.۲۶ ۵۰.۷۰ ۴۷.۴۳ ۳۸.۲۵ ۳۸.۳۴ ۳۶.۸۷ ۲۶.۸۷ ۲۰.۱۶ ۲۲.۳۹ ۱۳.۴۰ ۱۲.۷۹ ۸.۵۳ ۵.۴۷ ۱۴.۱۸
۲ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۵۰ ۲.۳۳ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷۱ ۵.۰۰
۳ عربستان ۱۷.۲۵ ۴۹.۵۰ ۶.۷۱ ۱۱.۳۱ ۲۴.۸۹ ۱۲.۲۱ ۱۴.۱۳ ۱۷.۵۳ ۲۷.۹۰ ۳۵.۷۲ ۳۲.۹۲ ۲۶.۹۴ ۲۱.۴۵ ۲۰.۸۴ ۱۴.۴۹ ۸.۲۱ ۲.۸۶
۴ قرقیزستان ۰.۰۰ ۲۳.۵۰ ۱۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱۹.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۶۷ ۰.۰۰ ۱۴.۵۷ ۱۰.۰۰ ۲۲.۵۰ ۹.۵۰ ۲.۶۰ ۴.۷۱ ۲.۷۵
۵ سنگاپور ۴۱.۵۵ ۴۲.۴۶ ۴۸.۱۲ ۵۷.۵۹ ۵۹.۷۶ ۴۴.۲۷ ۴۳.۷۳ ۴۴.۷۳ ۴۴.۴۴ ۴۷.۵۸ ۴۳.۰۰ ۴۵.۳۱ ۳۵.۱۰ ۲۸.۳۰ ۱۸.۴۴ ۱۰.۳۶ ۲.۷۵
۶ سنگال ۱۲۹.۰۰ ۷.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۵.۸۰ ۳۱.۰۰ ۱۴.۲۰ ۱۲.۶۷ ۱۹.۳۳ ۱۹.۰۰ ۳.۷۰ ۲۷.۳۳ ۷.۸۳ ۱۰.۶۷ ۷.۲۰ ۱.۷۷ ۱۸.۴۰ ۲.۷۳
۷ پاکستان ۶.۲۵ ۲۱.۸۶ ۵۳.۲۹ ۷۱.۷۱ ۴۹.۴۴ ۳۴.۹۱ ۳۸.۴۶ ۳۰.۶۵ ۲۴.۹۰ ۲۷.۸۵ ۱۶.۸۷ ۱۵.۲۰ ۱۴.۴۵ ۱۲.۳۳ ۹.۹۵ ۷.۴۲ ۲.۳۸
۸ استرالیا ۵۴.۶۹ ۵۲.۷۳ ۴۴.۹۵ ۴۹.۳۰ ۴۴.۶۵ ۴۲.۷۰ ۳۹.۳۶ ۴۹.۰۹ ۳۹.۹۰ ۳۸.۹۵ ۳۴.۳۰ ۳۰.۲۵ ۲۵.۷۶ ۲۰.۳۲ ۱۵.۱۲ ۸.۱۹ ۲.۳۳
۹ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۳
۱۰ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۱.۰۰ ۵۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۷.۵۰ ۶۳.۶۷ ۲۳.۸۰ ۰.۰۰ ۱۹.۸۰ ۱۵.۱۷ ۱۹.۵۸ ۱۸.۶۱ ۱۴.۷۶ ۱۳.۶۴ ۷.۰۷ ۲.۲۰
۱۱ سوئیس ۸۶.۹۰ ۵۷.۴۳ ۶۳.۷۴ ۵۸.۵۵ ۶۷.۱۳ ۵۷.۱۲ ۵۵.۴۴ ۵۱.۸۱ ۴۴.۱۹ ۴۱.۵۶ ۴۵.۰۹ ۳۴.۴۸ ۳۱.۴۸ ۲۲.۷۳ ۱۵.۳۷ ۸.۵۴ ۲.۰۹
۱۲ ایالات متحده ۸۰.۰۵ ۷۹.۶۲ ۸۰.۱۱ ۷۲.۵۱ ۶۳.۶۶ ۶۰.۷۱ ۵۶.۱۱ ۵۵.۰۶ ۳۹.۰۱ ۴۶.۰۸ ۳۹.۷۱ ۳۳.۸۴ ۲۷.۵۳ ۲۱.۴۲ ۱۴.۵۰ ۷.۶۴ ۲.۰۷
۱۳ نیوزلند ۳۱.۵۶ ۲۹.۸۶ ۳۴.۰۵ ۲۸.۶۲ ۴۱.۶۷ ۲۷.۰۲ ۳۰.۶۲ ۳۲.۳۷ ۳۲.۴۳ ۳۰.۷۵ ۲۷.۱۹ ۱۸.۴۸ ۱۶.۲۵ ۱۱.۹۱ ۱۰.۰۷ ۷.۴۳ ۲.۰۴
۱۴ هلند ۶۶.۸۸ ۵۷.۸۵ ۶۱.۳۴ ۵۸.۱۴ ۷۳.۰۵ ۶۳.۸۹ ۶۵.۴۷ ۵۷.۵۱ ۴۵.۴۳ ۴۰.۹۵ ۳۳.۰۷ ۳۲.۷۱ ۲۴.۲۲ ۲۰.۴۹ ۱۳.۹۹ ۶.۹۶ ۱.۹۹
۱۵ انگلستان ۴۳.۸۱ ۴۴.۷۲ ۴۴.۹۲ ۶۲.۲۲ ۵۶.۰۲ ۵۱.۵۱ ۵۵.۹۳ ۴۲.۵۱ ۳۷.۸۸ ۳۴.۵۱ ۳۳.۹۹ ۲۹.۶۵ ۲۶.۱۳ ۱۹.۶۰ ۱۳.۴۴ ۷.۲۱ ۱.۹۹
۱۶ چین ۲۹.۵۹ ۳۴.۷۷ ۳۶.۳۳ ۳۴.۹۴ ۳۴.۳۸ ۳۲.۲۲ ۳۱.۰۴ ۳۰.۹۷ ۳۰.۱۹ ۳۰.۱۵ ۲۸.۲۰ ۲۵.۶۲ ۲۱.۳۵ ۱۷.۴۶ ۰.۶۲ ۶.۹۸ ۱.۹۸
۱۷ کانادا ۵۵.۴۵ ۴۸.۹۲ ۵۵.۲۰ ۵۰.۵۵ ۵۰.۴۷ ۴۶.۱۲ ۴۱.۸۴ ۳۷.۹۰ ۳۸.۲۶ ۳۱.۴۴ ۳۱.۲۹ ۲۵.۳۷ ۲۰.۸۶ ۱۷.۵۸ ۱۱.۴۰ ۶.۵۴ ۱.۸۸
۱۸ دانمارک ۵۶.۳۷ ۶۱.۴۷ ۶۹.۵۶ ۵۰.۵۱ ۶۱.۸۰ ۴۷.۴۳ ۵۴.۲۵ ۴۵.۷۹ ۴۶.۵۴ ۳۹.۲۶ ۳۴.۱۲ ۲۸.۸۸ ۲۲.۸۱ ۱۷.۷۴ ۱۲.۹۷ ۶.۸۲ ۱.۸۸
۱۹ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۹.۲۵ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۱۷ ۱۰.۸۵ ۹.۳۶ ۸.۲۲ ۱۳.۱۵ ۱۴.۰۳ ۱۰.۸۴ ۸.۶۳ ۴.۲۹ ۱.۸۶
۲۰ قبرس ۲۶.۶۷ ۲۱.۲۵ ۳۶.۳۳ ۴۴.۵۰ ۱۴.۳۳ ۱۱.۶۴ ۲۵.۶۵ ۲۷.۴۳ ۲۱.۳۳ ۲۰.۰۶ ۱۴.۰۳ ۲۰.۲۶ ۱۳.۶۱ ۱۵.۰۴ ۹.۳۹ ۴.۰۵ ۱.۸۵
۲۱ ایران ۲۴.۱۰ ۳۰.۱۳ ۲۲.۹۷ ۳۲.۰۷ ۳۱.۷۱ ۳۳.۳۳ ۳۳.۶۱ ۲۵.۴۰ ۲۴.۲۰ ۲۳.۷۶ ۱۹.۷۶ ۱۶.۲۲ ۱۳.۸۲ ۱۲.۳۶ ۸.۸۷ ۵.۴۲ ۱.۸۱
۲۲ ایسلند ۲۲.۰۰ ۳.۱۴ ۱۰.۷۵ ۴۳.۰۰ ۹.۶۷ ۲۹.۶۳ ۳۱.۸۸ ۲۹.۶۰ ۳۲.۷۱ ۲۷.۸۳ ۳۹.۸۴ ۱۷.۵۷ ۱۵.۶۷ ۸.۹۰ ۸.۸۰ ۵.۸۱ ۱.۸۱
۲۳ سوئد ۴۸.۷۴ ۴۴.۸۹ ۴۷.۶۸ ۴۵.۶۹ ۳۸.۱۵ ۳۷.۶۹ ۴۱.۶۹ ۴۰.۹۶ ۳۹.۶۲ ۳۶.۰۸ ۳۰.۳۳ ۲۶.۲۹ ۲۲.۵۱ ۱۵.۸۱ ۱۱.۶۵ ۷.۶۰ ۱.۸۰
۲۴ نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۲.۷۱ ۷.۳۳ ۱۰.۲۵ ۴.۰۰ ۲۰.۸۳ ۳۶.۰۰ ۲۰.۴۷ ۳۴.۷۱ ۱۲.۶۵ ۱۱.۱۳ ۵.۸۴ ۱.۷۶
۲۵ آلمان ۴۶.۱۷ ۴۶.۷۴ ۴۶.۴۲ ۴۵.۹۹ ۴۴.۸۴ ۴۳.۹۷ ۴۰.۹۵ ۳۹.۵۶ ۳۵.۷۵ ۳۴.۶۵ ۲۹.۴۵ ۲۶.۰۹ ۲۱.۸۲ ۱۶.۳۶ ۱۲.۱۷ ۶.۳۹ ۱.۷۵
۲۶ لبنان ۳۸.۰۰ ۱۱.۶۳ ۹۳.۵۶ ۳.۲۵ ۴۳.۰۰ ۸۷.۶۴ ۱۸.۰۶ ۲۹.۳۵ ۴۵.۰۵ ۲۲.۷۵ ۲۵.۶۸ ۱۶.۸۵ ۱۶.۰۹ ۱۲.۹۸ ۱۰.۱۴ ۴.۶۸ ۱.۷۲
۲۷ اسپانیا ۴۰.۰۲ ۴۲.۳۸ ۴۴.۶۸ ۳۹.۳۹ ۴۲.۸۹ ۴۱.۹۲ ۳۹.۱۲ ۳۴.۱۳ ۳۱.۱۹ ۳۲.۷۸ ۲۷.۹۹ ۲۴.۳۷ ۱۹.۶۱ ۱۵.۴۳ ۱۱.۷۱ ۶.۲۹ ۱.۷۰
۲۸ ایتالیا ۳۷.۹۶ ۴۰.۱۴ ۳۶.۶۱ ۳۵.۳۴ ۳۷.۶۹ ۳۲.۳۰ ۳۰.۶۶ ۳۰.۱۴ ۲۹.۱۷ ۲۹.۱۴ ۲۴.۸۰ ۲۱.۹۴ ۱۹.۲۶ ۱۴.۴۸ ۱۰.۹۷ ۵.۸۴ ۱.۶۸
۲۹ استونی ۴۰.۸۵ ۴۰.۹۱ ۳۱.۵۷ ۴۱.۸۰ ۲۸.۱۹ ۳۳.۴۷ ۳۷.۰۹ ۴۸.۲۰ ۴۳.۵۷ ۳۷.۹۹ ۲۵.۷۳ ۱۷.۰۷ ۱۵.۸۵ ۱۳.۱۸ ۱۰.۷۲ ۶.۱۵ ۱.۶۷
۳۰ لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۰.۴۰ ۵۰.۵۰ ۳۶.۶۷ ۵۸.۶۷ ۱۲.۲۰ ۲۲.۷۳ ۱۶.۰۰ ۱۰.۸۳ ۱۲.۲۵ ۹.۶۰ ۱۳.۰۰ ۹.۰۰ ۴.۶۳ ۴.۸۰ ۱.۶۷
۳۱ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۶۷
۳۲ ایرلند ۴۷.۸۳ ۵۹.۵۴ ۴۶.۵۵ ۴۳.۲۵ ۴۵.۷۲ ۳۷.۷۰ ۴۵.۳۵ ۵۰.۸۱ ۳۶.۷۵ ۳۷.۸۸ ۳۵.۲۵ ۲۸.۱۶ ۲۴.۷۳ ۱۷.۱۴ ۱۲.۲۰ ۷.۰۴ ۱.۶۶
۳۳ مولداوی ۲۲.۰۰ ۳۷.۷۸ ۲۶.۶۳ ۲۵.۰۷ ۱۲.۲۱ ۱۰.۶۲ ۵۵.۲۴ ۳۵.۰۶ ۲۸.۶۳ ۳۶.۲۹ ۱۴.۸۲ ۱۷.۱۶ ۱۵.۰۰ ۱۳.۹۷ ۱۱.۰۰ ۶.۱۲ ۱.۶۳
۳۴ فنلاند ۳۷.۴۳ ۵۱.۸۶ ۳۶.۲۹ ۴۲.۸۴ ۳۳.۰۰ ۳۴.۰۸ ۳۴.۶۴ ۳۴.۶۵ ۳۲.۸۹ ۳۲.۶۳ ۲۹.۲۴ ۲۲.۴۶ ۱۹.۸۵ ۱۴.۸۰ ۱۱.۱۵ ۶.۰۳ ۱.۶۱
۳۵ بلژیک ۴۲.۵۶ ۴۲.۹۱ ۴۵.۳۸ ۳۹.۱۵ ۳۷.۸۷ ۴۰.۷۹ ۳۷.۹۸ ۳۸.۹۵ ۳۶.۳۰ ۳۲.۳۶ ۲۸.۳۵ ۲۵.۸۴ ۱۹.۷۳ ۱۵.۸۸ ۱۱.۲۳ ۶.۲۱ ۱.۶۱
۳۶ آفریقای جنوبی ۵۷.۹۱ ۳۹.۰۰ ۳۸.۵۳ ۲۸.۳۴ ۳۹.۷۳ ۳۵.۲۵ ۲۵.۶۱ ۲۲.۱۲ ۲۵.۳۸ ۱۸.۹۵ ۲۱.۳۶ ۱۴.۸۱ ۱۵.۴۴ ۱۲.۳۰ ۹.۳۷ ۵.۵۲ ۱.۵۹
۳۷ یونان ۳۳.۱۹ ۳۳.۸۳ ۴۰.۳۹ ۳۶.۵۹ ۳۲.۸۳ ۳۷.۳۹ ۲۸.۴۷ ۳۱.۲۲ ۲۸.۶۸ ۲۵.۹۰ ۲۱.۷۷ ۱۸.۰۰ ۱۵.۹۷ ۱۳.۴۸ ۹.۲۳ ۴.۹۹ ۱.۵۸
۳۸ عمان ۸.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۶.۸۶ ۱۱.۴۳ ۸.۷۱ ۲۶.۰۰ ۲۴.۷۱ ۱۵.۵۳ ۱۱.۰۶ ۱۸.۷۶ ۱۶.۰۳ ۱۲.۳۵ ۱۰.۲۷ ۸.۹۷ ۵.۰۸ ۱.۵۷
۳۹ اتریش ۷۰.۳۷ ۵۱.۰۵ ۶۶.۲۲ ۴۶.۴۱ ۴۱.۳۹ ۴۴.۲۷ ۳۵.۷۳ ۳۳.۷۴ ۳۴.۸۲ ۳۲.۲۳ ۲۹.۳۴ ۲۱.۸۱ ۱۹.۹۵ ۱۶.۶۰ ۱۱.۰۰ ۶.۰۳ ۱.۵۳
۴۰ بوسنی و هرزگوین ۲۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۵۰ ۵.۳۳ ۳.۵۰ ۸.۵۰ ۹.۸۸ ۸.۸۸ ۴.۳۸ ۲.۳۳ ۴.۲۹ ۱.۵۳
۴۱ کره جنوبی ۴۲.۰۷ ۴۴.۵۰ ۳۷.۴۹ ۳۵.۵۳ ۳۶.۲۲ ۳۲.۳۳ ۳۴.۴۴ ۲۹.۶۴ ۳۰.۰۶ ۳۰.۴۲ ۲۵.۰۶ ۲۱.۸۷ ۱۹.۱۹ ۱۴.۶۲ ۱۰.۷۵ ۵.۹۲ ۱.۵۲
۴۲ فرانسه ۴۱.۷۲ ۴۴.۵۶ ۳۹.۹۰ ۳۸.۱۶ ۳۸.۲۵ ۴۱.۰۴ ۳۶.۴۴ ۳۳.۲۸ ۳۰.۲۶ ۳۰.۲۲ ۲۵.۱۵ ۲۲.۵۴ ۱۷.۸۲ ۱۴.۱۰ ۹.۶۰ ۵.۴۷ ۱.۴۶
۴۳ پرتغال ۳۵.۶۲ ۲۷.۷۲ ۳۲.۳۹ ۳۱.۵۹ ۳۶.۱۶ ۳۷.۹۴ ۳۹.۳۹ ۳۹.۹۹ ۳۰.۲۵ ۲۷.۰۶ ۲۵.۰۵ ۲۲.۶۵ ۱۹.۴۴ ۱۴.۰۷ ۹.۰۰ ۵.۳۶ ۱.۴۰
۴۴ لوکزامبورگ ۱۷۴.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱.۷۵ ۱۱.۰۰ ۱۵.۶۷ ۲۳.۴۰ ۱۶.۰۸ ۲۵.۵۹ ۱۷.۸۳ ۱۹.۷۷ ۲۰.۹۱ ۱۹.۲۷ ۱۲.۷۵ ۱۰.۱۰ ۶.۸۷ ۱.۴۰
۴۵ اکوادور ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۷۷.۵۰ ۲۲.۰۰ ۱۵.۰۰ ۲۰.۷۵ ۷۰.۰۰ ۴۳.۵۰ ۱۸.۰۰ ۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۵۰ ۱۷.۹۶ ۱۱.۹۷ ۴.۸۳ ۱.۴۰
۴۶ سریلانکا ۷۵.۱۷ ۶۸.۴۴ ۳۶.۱۳ ۴۷.۸۰ ۲۵.۷۴ ۶۲.۱۱ ۴۱.۷۶ ۲۴.۴۲ ۳۱.۹۰ ۱۵.۷۷ ۱۲.۳۹ ۱۷.۲۱ ۱۵.۲۲ ۱۰.۰۹ ۷.۰۲ ۳.۴۱ ۱.۴۰
۴۷ ژاپن ۳۸.۵۶ ۳۵.۶۹ ۳۷.۶۵ ۳۵.۴۷ ۳۵.۲۲ ۳۰.۲۷ ۲۸.۹۶ ۲۷.۴۲ ۲۷.۰۴ ۲۶.۱۲ ۲۲.۸۳ ۱۹.۷۴ ۱۶.۵۴ ۱۲.۹۲ ۹.۸۰ ۵.۳۳ ۱.۳۸
۴۸ مالزی ۴۰.۱۳ ۱۹.۲۷ ۳۶.۶۷ ۳۲.۰۰ ۳۳.۸۳ ۳۰.۰۸ ۲۷.۲۶ ۲۱.۵۶ ۱۷.۸۳ ۱۹.۶۳ ۱۷.۸۹ ۱۶.۲۱ ۱۳.۷۸ ۱۱.۳۹ ۸.۴۱ ۴.۵۳ ۱.۳۸
۴۹ جمهوری چک ۲۹.۷۴ ۲۸.۴۲ ۲۵.۶۲ ۳۰.۰۱ ۲۸.۷۰ ۳۲.۳۴ ۲۷.۳۸ ۲۶.۱۲ ۲۵.۵۰ ۲۲.۷۸ ۲۲.۲۳ ۱۷.۴۸ ۱۴.۷۴ ۱۱.۹۳ ۸.۵۵ ۴.۴۹ ۱.۳۸
۵۰ کویت ۱۸.۰۰ ۴۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۴۴.۱۴ ۲۵.۷۵ ۱۸.۴۵ ۲۶.۰۹ ۱۵.۵۷ ۱۳.۶۹ ۲۱.۲۵ ۲۱.۰۰ ۲۵.۳۳ ۱۸.۶۳ ۱۵.۹۸ ۹.۰۵ ۳.۷۶ ۱.۳۷
۵۱ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷.۰۰ ۱۳.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۲۰ ۱۶.۶۹ ۹.۷۶ ۱۷.۵۹ ۱۳.۴۱ ۱۰.۹۴ ۸.۶۹ ۵.۰۱ ۱.۳۵
۵۲ امارات عربی متحده ۱۷.۲۰ ۸۶.۲۵ ۱۵.۵۰ ۴۲.۳۸ ۱۳.۸۶ ۲۷.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۳.۸۸ ۴۵.۵۷ ۶۸.۳۲ ۲۶.۲۷ ۱۷.۰۲ ۱۴.۳۴ ۱۳.۵۶ ۱۱.۴۰ ۵.۱۵ ۱.۳۳
۵۳ تاجیکستان ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱.۶۷ ۴.۰۰ ۵.۶۷ ۵.۶۷ ۵.۶۷ ۷.۵۰ ۷.۳۳ ۸.۰۰ ۵.۷۵ ۸.۸۰ ۴.۴۰ ۲.۲۵ ۱.۳۳
۵۴ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۵.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۳ ۱.۳۳
۵۵ لتونی ۱۶.۰۰ ۲۲.۳۳ ۲۱.۹۰ ۲۲.۶۲ ۱۳.۱۹ ۲۵.۵۸ ۱۷.۷۵ ۱۵.۰۵ ۲۳.۳۴ ۱۴.۹۱ ۱۱.۲۶ ۱۰.۰۳ ۱۲.۹۲ ۸.۰۰ ۶.۱۲ ۳.۸۵ ۱.۳۱
۵۶ تایوان ۳۱.۷۵ ۳۴.۳۹ ۳۱.۴۴ ۳۴.۶۳ ۳۳.۳۷ ۲۸.۷۱ ۲۹.۶۵ ۲۵.۸۳ ۲۵.۲۵ ۲۳.۳۰ ۲۰.۸۴ ۱۹.۹۶ ۱۴.۸۲ ۱۲.۲۳ ۸.۸۶ ۵.۱۷ ۱.۳۱
۵۷ هند ۳۵.۸۵ ۳۷.۷۲ ۴۰.۱۶ ۳۵.۷۷ ۳۲.۳۰ ۲۹.۹۵ ۲۹.۱۹ ۲۷.۲۱ ۲۶.۴۳ ۲۳.۵۴ ۲۱.۱۳ ۱۸.۶۱ ۱۵.۲۴ ۱۲.۰۶ ۸.۲۵ ۴.۶۶ ۱.۲۸
۵۸ مصر ۲۶.۲۰ ۳۶.۲۹ ۳۸.۰۰ ۲۸.۳۲ ۳۳.۰۱ ۲۲.۹۵ ۲۸.۱۹ ۲۳.۰۹ ۲۲.۰۷ ۲۱.۲۱ ۲۱.۲۸ ۱۹.۲۵ ۱۴.۷۵ ۱۱.۶۲ ۸.۶۹ ۴.۵۱ ۱.۲۶
۵۹ تایلند ۲۹.۳۱ ۳۰.۶۴ ۳۱.۴۰ ۴۰.۰۴ ۳۴.۷۴ ۳۶.۶۴ ۳۷.۱۶ ۳۲.۳۵ ۲۶.۲۲ ۲۱.۵۴ ۱۷.۵۴ ۱۴.۳۱ ۱۳.۰۱ ۱۱.۰۳ ۷.۱۶ ۴.۴۰ ۱.۲۶
۶۰ سوریه ۱۴.۲۵ ۵۴.۶۷ ۰.۰۰ ۶.۰۰ ۳۵.۷۵ ۰.۰۰ ۱۱.۸۶ ۱۵.۸۳ ۱۸.۲۷ ۱۸.۸۷ ۱۲.۵۴ ۱۵.۱۱ ۹.۶۹ ۷.۷۵ ۳.۸۳ ۳.۵۰ ۱.۲۴
۶۱ لیتوانی ۱۰.۲۱ ۱۷.۱۱ ۱۷.۱۷ ۱۷.۹۵ ۲۴.۶۸ ۲۹.۰۸ ۱۳.۳۲ ۱۴.۵۰ ۱۱.۷۲ ۱۷.۱۸ ۱۳.۸۲ ۹.۹۴ ۱۲.۳۰ ۷.۰۳ ۶.۱۷ ۳.۲۱ ۱.۲۲
۶۲ بنگلادش ۱۷.۶۰ ۸.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۹.۸۰ ۱۳.۵۸ ۱۲.۴۳ ۱۲.۸۳ ۱۱.۱۴ ۱۸.۷۸ ۱۱.۹۵ ۱۱.۹۰ ۱۲.۱۶ ۱۴.۳۳ ۷.۵۲ ۳.۶۴ ۱.۲۱
۶۳ اسلوانی ۳۵.۷۵ ۳۱.۲۶ ۴۱.۸۱ ۲۱.۷۲ ۲۴.۹۶ ۲۷.۶۲ ۲۹.۳۸ ۲۴.۱۰ ۲۳.۴۴ ۲۵.۳۸ ۲۰.۴۳ ۱۵.۱۴ ۱۲.۴۶ ۱۱.۴۱ ۸.۸۲ ۴.۶۴ ۱.۲۱
۶۴ ترکیه ۲۶.۹۶ ۳۳.۲۷ ۲۶.۰۶ ۲۷.۷۶ ۲۸.۷۲ ۲۴.۵۹ ۲۷.۰۶ ۳۲.۱۶ ۳۴.۳۳ ۲۴.۴۴ ۲۱.۴۶ ۱۶.۹۲ ۱۳.۰۷ ۱۱.۴۶ ۷.۷۶ ۴.۶۳ ۱.۲۰
۶۵ کنیا ۵۱.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۵۸.۰۰ ۳۹.۰۰ ۹۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۶.۰۰ ۱۲۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۶۷ ۱۴.۷۱ ۱۲.۰۰ ۱۷.۰۰ ۳.۶۷ ۱۰.۲۲ ۱.۱۹
۶۶ کرواسی ۲۱.۳۵ ۲۴.۰۰ ۱۷.۵۵ ۶۳.۳۲ ۳۰.۶۵ ۱۷.۹۵ ۲۳.۷۹ ۲۱.۲۵ ۲۹.۶۲ ۲۱.۳۲ ۱۸.۱۲ ۱۳.۴۰ ۱۳.۴۲ ۸.۳۸ ۸.۸۵ ۴.۷۴ ۱.۱۷
۶۷ ویتنام ۲۵.۴۰ ۲۵.۰۷ ۲۲.۵۴ ۱۰.۸۳ ۱۸.۰۰ ۱۳.۹۳ ۱۷.۲۵ ۹.۹۰ ۱۸.۹۰ ۱۵.۷۷ ۱۶.۱۶ ۱۳.۷۳ ۱۰.۰۰ ۸.۱۵ ۶.۸۴ ۳.۶۱ ۱.۱۷
۶۸ پرو ۶۷.۲۰ ۲۸.۰۰ ۰.۰۰ ۲۵.۶۷ ۳۳.۲۲ ۳۷.۲۵ ۴۵.۹۵ ۱۶.۸۹ ۳۳.۱۳ ۲۱.۸۷ ۱۴.۱۴ ۱۲.۸۰ ۱۰.۳۶ ۱۳.۰۵ ۵.۷۲ ۲.۵۰ ۱.۱۵
۶۹ اردن ۱۹.۶۷ ۲۱.۷۵ ۲۴.۲۵ ۲۳.۳۱ ۱۸.۶۹ ۳۳.۰۷ ۲۰.۳۶ ۴۷.۰۸ ۲۱.۱۲ ۲۹.۴۱ ۱۵.۱۰ ۱۳.۱۰ ۱۵.۴۹ ۹.۲۵ ۴.۶۷ ۳.۶۷ ۱.۱۴
۷۰ فیلیپین ۰.۰۰ ۳۳.۰۰ ۴۱.۰۰ ۸.۱۴ ۶.۲۹ ۱۴.۵۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۴۴ ۹.۷۱ ۱۰.۱۱ ۱۹.۰۰ ۱۶.۱۳ ۱۳.۰۶ ۹.۶۱ ۵.۲۷ ۳.۹۴ ۱.۱۳
۷۱ مجارستان ۲۵.۵۰ ۲۷.۵۶ ۳۰.۷۳ ۳۳.۴۶ ۲۴.۸۵ ۲۸.۱۲ ۲۵.۲۰ ۲۴.۲۳ ۱۹.۵۰ ۱۹.۷۱ ۱۷.۹۸ ۱۵.۶۵ ۱۱.۴۰ ۱۰.۶۲ ۷.۹۲ ۴.۲۹ ۱.۱۱
۷۲ ازبکستان ۱۷.۵۰ ۱۰.۰۰ ۱۹.۴۷ ۲۹.۷۱ ۱۷.۲۵ ۱۱.۸۶ ۱۳.۶۳ ۱۹.۸۹ ۱۳.۳۳ ۱۸.۹۳ ۱۹.۶۲ ۸.۸۶ ۳.۰۸ ۳.۹۰ ۳.۳۳ ۲.۴۸ ۱.۱۰
۷۳ لهستان ۲۱.۱۱ ۱۹.۰۰ ۲۱.۴۱ ۲۰.۳۸ ۲۲.۷۳ ۲۱.۸۸ ۲۱.۷۲ ۱۴.۵۴ ۱۶.۴۰ ۱۵.۱۱ ۱۳.۷۹ ۱۳.۱۶ ۱۰.۷۴ ۸.۹۴ ۷.۲۱ ۳.۷۴ ۱.۰۹
۷۴ تونس ۱۶.۴۲ ۱۳.۱۶ ۱۴.۹۲ ۱۷.۳۷ ۱۳.۱۶ ۱۵.۰۵ ۱۷.۲۰ ۱۶.۴۹ ۱۴.۰۸ ۱۴.۸۴ ۱۴.۷۳ ۱۱.۹۳ ۱۱.۶۷ ۹.۴۹ ۶.۹۷ ۳.۷۹ ۱.۰۸
۷۵ آرژانتین ۲۸.۳۵ ۲۳.۸۶ ۲۴.۲۳ ۳۱.۲۲ ۲۶.۷۳ ۲۹.۴۵ ۲۲.۸۵ ۲۵.۰۴ ۲۱.۱۸ ۲۰.۰۴ ۱۹.۴۳ ۱۵.۰۶ ۱۱.۷۳ ۱۱.۱۰ ۶.۷۶ ۳.۷۰ ۱.۰۸
۷۶ الجزایر ۱۷.۸۳ ۱۴.۱۱ ۸.۵۵ ۱۵.۲۹ ۱۰.۹۷ ۲۱.۹۸ ۱۲.۶۰ ۲۳.۰۸ ۱۶.۰۰ ۱۶.۶۵ ۱۴.۱۴ ۱۳.۴۸ ۱۰.۰۵ ۸.۳۶ ۸.۰۳ ۳.۳۱ ۱.۰۴
۷۷ برزیل ۲۹.۰۶ ۲۴.۴۴ ۳۳.۷۲ ۲۸.۵۲ ۲۷.۲۱ ۲۴.۷۰ ۲۷.۵۳ ۲۱.۵۵ ۲۲.۴۳ ۲۱.۰۷ ۱۸.۰۶ ۱۴.۴۵ ۱۲.۲۵ ۹.۶۵ ۷.۳۳ ۳.۸۹ ۱.۰۳
۷۸ نیجریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۵.۰۰ ۳۵.۲۵ ۵۶.۷۵ ۱۸.۵۴ ۳۰.۵۰ ۲۰.۰۷ ۲۸.۳۲ ۱۱.۲۰ ۵.۳۵ ۷.۴۶ ۸.۵۸ ۵.۶۲ ۴.۷۲ ۰.۹۹
۷۹ مراکش ۱۵.۴۸ ۱۸.۲۶ ۲۲.۴۷ ۲۴.۳۳ ۱۹.۱۳ ۱۷.۴۲ ۳۰.۶۵ ۱۵.۲۹ ۱۹.۳۷ ۱۹.۲۷ ۱۲.۸۳ ۱۷.۲۷ ۱۲.۳۷ ۸.۹۱ ۶.۲۸ ۳.۳۷ ۰.۹۹
۸۰ اسلواکی ۳۸.۱۲ ۱۶.۶۴ ۱۵.۳۲ ۱۴.۸۷ ۱۴.۹۶ ۱۸.۵۳ ۱۷.۶۶ ۱۸.۱۷ ۱۴.۹۴ ۱۲.۹۱ ۱۱.۸۸ ۱۱.۳۸ ۱۲.۱۵ ۷.۷۲ ۶.۲۳ ۳.۳۲ ۰.۹۹
۸۱ شیلی ۱۳.۷۲ ۲۱.۴۷ ۲۷.۱۴ ۱۹.۴۷ ۲۵.۷۳ ۲۶.۳۰ ۲۷.۵۲ ۲۲.۲۲ ۲۱.۰۲ ۱۷.۷۸ ۱۵.۰۰ ۱۳.۲۵ ۱۱.۷۷ ۱۰.۰۵ ۷.۸۲ ۴.۵۱ ۰.۹۸
۸۲ بلغارستان ۲۶.۱۴ ۲۹.۶۴ ۴۰.۴۰ ۲۸.۱۹ ۱۹.۰۷ ۳۱.۲۹ ۱۹.۹۶ ۱۵.۹۰ ۱۶.۹۶ ۱۹.۳۳ ۱۶.۶۸ ۱۰.۴۷ ۸.۵۹ ۸.۸۳ ۴.۸۶ ۳.۰۳ ۰.۹۷
۸۳ رومانی ۲۳.۴۳ ۲۰.۴۶ ۲۴.۷۹ ۲۲.۶۴ ۱۷.۲۲ ۱۷.۷۱ ۱۴.۴۵ ۱۲.۶۴ ۱۲.۹۵ ۱۳.۲۶ ۱۳.۶۴ ۱۱.۱۲ ۹.۵۱ ۸.۹۴ ۵.۷۴ ۳.۳۰ ۰.۹۳
۸۴ کلمبیا ۱۷.۹۲ ۱۳.۳۹ ۱۶.۱۳ ۱۵.۲۹ ۲۱.۳۱ ۱۲.۳۳ ۱۲.۹۴ ۸.۷۱ ۱۴.۹۰ ۱۳.۹۹ ۱۳.۱۲ ۹.۳۷ ۱۰.۳۷ ۷.۵۵ ۵.۸۶ ۳.۳۰ ۰.۹۲
۸۵ کوبا ۱۱.۳۵ ۱۲.۷۶ ۲۶.۷۴ ۱۵.۸۵ ۱۲.۸۴ ۱۴.۴۶ ۱۵.۶۰ ۱۶.۹۸ ۱۹.۱۸ ۹.۸۳ ۱۳.۳۳ ۸.۳۵ ۸.۸۹ ۷.۱۶ ۲.۷۵ ۳.۰۹ ۰.۹۰
۸۶ یمن ۱۳.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۱.۳۳ ۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۸.۰۰ ۱۲.۳۳ ۱۳.۹۲ ۱۴.۳۳ ۶.۳۲ ۵.۰۰ ۳.۸۴ ۰.۸۹
۸۷ صربستان ۵.۵۰ ۱۰.۵۶ ۴۲.۵۳ ۱۶.۰۲ ۱۸.۴۵ ۲۰.۷۶ ۱۷.۷۴ ۱۷.۷۴ ۱۶.۲۴ ۲۰.۴۲ ۱۵.۶۹ ۱۱.۰۱ ۹.۹۸ ۹.۰۹ ۶.۶۱ ۳.۳۹ ۰.۸۸
۸۸ مکزیک ۳۰.۱۲ ۲۹.۶۰ ۳۰.۹۹ ۲۳.۹۱ ۳۱.۴۹ ۲۲.۰۲ ۲۱.۸۵ ۱۸.۸۵ ۲۰.۰۰ ۱۷.۳۷ ۱۵.۲۶ ۱۲.۴۱ ۱۰.۳۶ ۸.۱۶ ۴.۹۲ ۳.۰۸ ۰.۸۸
۸۹ اروگوئه ۲۲.۵۰ ۸.۷۵ ۷.۰۰ ۴۳.۵۷ ۳۹.۴۳ ۵۳.۲۲ ۱۸.۰۰ ۲۴.۸۷ ۴۶.۹۴ ۳۲.۶۰ ۲۳.۸۴ ۱۴.۷۳ ۱۵.۱۳ ۱۲.۱۹ ۵.۳۰ ۳.۶۵ ۰.۸۷
۹۰ روسیه ۱۹.۷۰ ۱۷.۸۶ ۱۸.۴۵ ۳۴.۰۶ ۲۶.۴۶ ۱۷.۶۶ ۱۷.۴۷ ۱۳.۷۹ ۱۲.۶۹ ۱۱.۴۵ ۱۰.۶۵ ۱۰.۳۱ ۹.۳۹ ۷.۴۶ ۵.۰۹ ۳.۰۰ ۰.۸۵
۹۱ بلاروس ۲۹.۶۶ ۲۸.۶۳ ۱۶.۱۲ ۲۵.۳۰ ۱۵.۷۲ ۱۸.۲۰ ۱۷.۵۵ ۱۲.۹۷ ۱۱.۱۷ ۱۵.۵۰ ۸.۶۴ ۹.۵۷ ۷.۶۴ ۵.۳۰ ۵.۰۳ ۲.۵۳ ۰.۸۵
۹۲ اندونزی ۴۹.۰۰ ۲۳.۰۰ ۵۳.۰۰ ۳۲.۶۷ ۱۱.۰۰ ۸.۵۷ ۴.۸۹ ۱۶.۴۳ ۲۲.۶۸ ۲۰.۲۶ ۱۷.۰۴ ۲۰.۰۶ ۱۵.۱۷ ۹.۹۹ ۵.۰۸ ۲.۸۸ ۰.۸۲
۹۳ کامرون ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷۳.۰۰ ۷.۶۷ ۱۹.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۴.۴۰ ۱۹.۵۰ ۱۷.۴۰ ۱۱.۲۵ ۱۹.۰۰ ۴.۱۷ ۹.۳۹ ۵.۴۵ ۴.۸۸ ۳.۶۶ ۰.۷۹
۹۴ اوکراین ۱۷.۲۳ ۱۳.۴۳ ۱۵.۸۷ ۱۵.۴۴ ۱۷.۴۷ ۱۴.۶۹ ۱۷.۰۰ ۱۲.۳۷ ۱۰.۷۴ ۹.۸۶ ۹.۴۰ ۹.۰۶ ۷.۲۸ ۶.۶۴ ۴.۴۰ ۲.۳۱ ۰.۷۲
۹۵ ونزوئلا ۱۷.۳۵ ۲۷.۰۴ ۲۶.۱۹ ۲۳.۱۶ ۲۵.۶۳ ۱۸.۵۵ ۴۴.۴۸ ۱۸.۳۳ ۲۹.۰۳ ۲۵.۹۱ ۱۷.۱۰ ۱۸.۷۷ ۱۱.۹۸ ۲۰.۳۹ ۵.۴۵ ۳.۲۰ ۰.۶۹
۹۶ آذربایجان ۵۴.۰۰ ۵.۶۰ ۱۰.۴۰ ۶.۱۰ ۳.۵۸ ۸.۲۴ ۱۴.۵۷ ۳.۵۸ ۷.۸۰ ۶.۶۸ ۸.۶۳ ۷.۴۸ ۷.۵۳ ۵.۲۸ ۳.۹۸ ۲.۵۷ ۰.۶۹
۹۷ قزاقستان ۳.۲۵ ۴.۴۰ ۴.۶۷ ۷.۰۰ ۲.۳۳ ۶.۴۰ ۳۲.۵۷ ۷.۵۷ ۱۱.۰۵ ۱۵.۸۵ ۸.۹۴ ۱۳.۲۶ ۱۱.۵۱ ۷.۴۶ ۳.۲۴ ۲.۰۶ ۰.۶۶
۹۸ گرجستان ۳.۳۳ ۱۷.۲۵ ۱۴.۲۹ ۲۶.۶۰ ۱۹.۸۳ ۷.۰۰ ۱۱.۱۴ ۱۰.۶۴ ۶۰.۰۰ ۲۰.۱۳ ۸.۵۴ ۶.۸۷ ۶.۱۸ ۵.۰۰ ۴.۰۷ ۱.۹۴ ۰.۶۵
۹۹ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۰.۰۰ ۶۶.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴.۵۰ ۱۵.۰۰ ۴۳.۶۷ ۶.۰۰ ۶.۰۰ ۳.۰۰ ۰.۶۳
۱۰۰ ارمنستان ۲۶.۹۲ ۱۵.۹۱ ۱۰.۳۵ ۲۲.۳۷ ۱۱.۴۵ ۱۰.۳۲ ۱۹.۷۰ ۱۰.۳۶ ۱۷.۱۵ ۱۲.۹۱ ۶.۷۸ ۱۱.۵۵ ۶.۰۹ ۵.۲۷ ۲.۹۵ ۱.۸۶ ۰.۶۱
۱۰۱ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۴.۰۰ ۲۳.۰۰ ۷.۰۰ ۱۶.۵۰ ۲.۰۰ ۱۱.۸۸ ۴.۵۰ ۵.۶۷ ۶.۸۸ ۳.۶۴ ۰.۵۰
۱۰۲ کاستاریکا ۶۱.۷۰ ۴۸.۲۵ ۰.۰۰ ۳۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۲۹.۰۰ ۱۹۵.۳۳ ۲۰.۴۳ ۲۳.۷۵ ۳۱.۰۰ ۱۷.۰۰ ۶.۰۰ ۱۰.۲۲ ۶.۶۲ ۴.۵۰ ۱.۸۳ ۰.۵۰
۱۰۳ جامائیکا ۱۹.۳۳ ۴۳.۵۰ ۱۹.۰۰ ۶۳.۰۰ ۱۳۵.۶۷ ۶۱.۰۰ ۲۶.۴۰ ۴۱.۴۳ ۳۷.۶۰ ۱۳.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۸۰ ۷.۲۵ ۹.۸۳ ۱۰.۳۳ ۲.۸۰ ۰.۵۰
۱۰۴ بولیوی ۲۰.۳۳ ۲۱.۰۰ ۹.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۶۷ ۰.۰۰ ۹.۰۰ ۵.۵۰ ۱۸.۵۰ ۰.۰۰ ۱۴.۳۳ ۱۰.۰۰ ۳.۰۰ ۱۸.۰۰ ۳.۷۸ ۵.۶۷ ۰.۲۵
۱۰۵ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۳۳ ۰.۰۰
۱۰۶ زیمبابوه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۴۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۰ ۶.۰۰ ۱.۶۳ ۱.۶۳
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)