بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)
توضیحات : عبارت است از متوسط ارجاعات داده شده به مقالات نانوی منتشر شده در یک سال، از زمان انتشار آنها تا زمان اندازه گیری
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ نروژ ۴۰.۸۲ ۴۷.۰۳ ۲۹.۴۶ ۴۹.۲۶ ۵۰.۷۰ ۴۷.۴۳ ۳۸.۲۵ ۳۸.۳۴ ۳۶.۸۷ ۲۶.۸۷ ۲۰.۱۶ ۲۲.۳۹ ۱۳.۴۰ ۱۲.۷۹ ۸.۵۳ ۵.۴۷ ۱۴.۱۸
۲ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۵۰ ۲.۳۳ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷۱ ۵.۰۰
۳ عربستان ۱۷.۲۵ ۴۹.۵۰ ۶.۷۱ ۱۱.۳۱ ۲۴.۸۹ ۱۲.۲۱ ۱۴.۱۳ ۱۷.۵۳ ۲۷.۹۰ ۳۵.۷۲ ۳۲.۹۲ ۲۶.۹۴ ۲۱.۴۵ ۲۰.۸۴ ۱۴.۴۹ ۸.۲۱ ۲.۸۶
۴ سنگاپور ۴۱.۵۵ ۴۲.۴۶ ۴۸.۱۲ ۵۷.۵۹ ۵۹.۷۶ ۴۴.۲۷ ۴۳.۷۳ ۴۴.۷۳ ۴۴.۴۴ ۴۷.۵۸ ۴۳.۰۰ ۴۵.۳۱ ۳۵.۱۰ ۲۸.۳۰ ۱۸.۴۴ ۱۰.۳۶ ۲.۷۵
۵ قرقیزستان ۰.۰۰ ۲۳.۵۰ ۱۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱۹.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۶۷ ۰.۰۰ ۱۴.۵۷ ۱۰.۰۰ ۲۲.۵۰ ۹.۵۰ ۲.۶۰ ۴.۷۱ ۲.۷۵
۶ سنگال ۱۲۹.۰۰ ۷.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۵.۸۰ ۳۱.۰۰ ۱۴.۲۰ ۱۲.۶۷ ۱۹.۳۳ ۱۹.۰۰ ۳.۷۰ ۲۷.۳۳ ۷.۸۳ ۱۰.۶۷ ۷.۲۰ ۱.۷۷ ۱۸.۴۰ ۲.۷۳
۷ پاکستان ۶.۲۵ ۲۱.۸۶ ۵۳.۲۹ ۷۱.۷۱ ۴۹.۴۴ ۳۴.۹۱ ۳۸.۴۶ ۳۰.۶۵ ۲۴.۹۰ ۲۷.۸۵ ۱۶.۸۷ ۱۵.۲۰ ۱۴.۴۵ ۱۲.۳۳ ۹.۹۵ ۷.۴۲ ۲.۳۸
۸ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۳
۹ استرالیا ۵۴.۶۹ ۵۲.۷۳ ۴۴.۹۵ ۴۹.۳۰ ۴۴.۶۵ ۴۲.۷۰ ۳۹.۳۶ ۴۹.۰۹ ۳۹.۹۰ ۳۸.۹۵ ۳۴.۳۰ ۳۰.۲۵ ۲۵.۷۶ ۲۰.۳۲ ۱۵.۱۲ ۸.۱۹ ۲.۳۳
۱۰ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۱.۰۰ ۵۹.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۷.۵۰ ۶۳.۶۷ ۲۳.۸۰ ۰.۰۰ ۱۹.۸۰ ۱۵.۱۷ ۱۹.۵۸ ۱۸.۶۱ ۱۴.۷۶ ۱۳.۶۴ ۷.۰۷ ۲.۲۰
۱۱ سوئیس ۸۶.۹۰ ۵۷.۴۳ ۶۳.۷۴ ۵۸.۵۵ ۶۷.۱۳ ۵۷.۱۲ ۵۵.۴۴ ۵۱.۸۱ ۴۴.۱۹ ۴۱.۵۶ ۴۵.۰۹ ۳۴.۴۸ ۳۱.۴۸ ۲۲.۷۳ ۱۵.۳۷ ۸.۵۴ ۲.۰۹
۱۲ ایالات متحده ۸۰.۰۵ ۷۹.۶۲ ۸۰.۱۱ ۷۲.۵۱ ۶۳.۶۶ ۶۰.۷۱ ۵۶.۱۱ ۵۵.۰۶ ۳۹.۰۱ ۴۶.۰۸ ۳۹.۷۱ ۳۳.۸۴ ۲۷.۵۳ ۲۱.۴۲ ۱۴.۵۰ ۷.۶۴ ۲.۰۷
۱۳ نیوزلند ۳۱.۵۶ ۲۹.۸۶ ۳۴.۰۵ ۲۸.۶۲ ۴۱.۶۷ ۲۷.۰۲ ۳۰.۶۲ ۳۲.۳۷ ۳۲.۴۳ ۳۰.۷۵ ۲۷.۱۹ ۱۸.۴۸ ۱۶.۲۵ ۱۱.۹۱ ۱۰.۰۷ ۷.۴۳ ۲.۰۴
۱۴ انگلستان ۴۳.۸۱ ۴۴.۷۲ ۴۴.۹۲ ۶۲.۲۲ ۵۶.۰۲ ۵۱.۵۱ ۵۵.۹۳ ۴۲.۵۱ ۳۷.۸۸ ۳۴.۵۱ ۳۳.۹۹ ۲۹.۶۵ ۲۶.۱۳ ۱۹.۶۰ ۱۳.۴۴ ۷.۲۱ ۱.۹۹
۱۵ هلند ۶۶.۸۸ ۵۷.۸۵ ۶۱.۳۴ ۵۸.۱۴ ۷۳.۰۵ ۶۳.۸۹ ۶۵.۴۷ ۵۷.۵۱ ۴۵.۴۳ ۴۰.۹۵ ۳۳.۰۷ ۳۲.۷۱ ۲۴.۲۲ ۲۰.۴۹ ۱۳.۹۹ ۶.۹۶ ۱.۹۹
۱۶ چین ۲۹.۵۹ ۳۴.۷۷ ۳۶.۳۳ ۳۴.۹۴ ۳۴.۳۸ ۳۲.۲۲ ۳۱.۰۴ ۳۰.۹۷ ۳۰.۱۹ ۳۰.۱۵ ۲۸.۲۰ ۲۵.۶۲ ۲۱.۳۵ ۱۷.۴۶ ۰.۶۲ ۶.۹۸ ۱.۹۸
۱۷ کانادا ۵۵.۴۵ ۴۸.۹۲ ۵۵.۲۰ ۵۰.۵۵ ۵۰.۴۷ ۴۶.۱۲ ۴۱.۸۴ ۳۷.۹۰ ۳۸.۲۶ ۳۱.۴۴ ۳۱.۲۹ ۲۵.۳۷ ۲۰.۸۶ ۱۷.۵۸ ۱۱.۴۰ ۶.۵۴ ۱.۸۸
۱۸ دانمارک ۵۶.۳۷ ۶۱.۴۷ ۶۹.۵۶ ۵۰.۵۱ ۶۱.۸۰ ۴۷.۴۳ ۵۴.۲۵ ۴۵.۷۹ ۴۶.۵۴ ۳۹.۲۶ ۳۴.۱۲ ۲۸.۸۸ ۲۲.۸۱ ۱۷.۷۴ ۱۲.۹۷ ۶.۸۲ ۱.۸۸
۱۹ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۲۹.۲۵ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۱۷ ۱۰.۸۵ ۹.۳۶ ۸.۲۲ ۱۳.۱۵ ۱۴.۰۳ ۱۰.۸۴ ۸.۶۳ ۴.۲۹ ۱.۸۶
۲۰ قبرس ۲۶.۶۷ ۲۱.۲۵ ۳۶.۳۳ ۴۴.۵۰ ۱۴.۳۳ ۱۱.۶۴ ۲۵.۶۵ ۲۷.۴۳ ۲۱.۳۳ ۲۰.۰۶ ۱۴.۰۳ ۲۰.۲۶ ۱۳.۶۱ ۱۵.۰۴ ۹.۳۹ ۴.۰۵ ۱.۸۵
۲۱ ایران ۲۴.۱۰ ۳۰.۱۳ ۲۲.۹۷ ۳۲.۰۷ ۳۱.۷۱ ۳۳.۳۳ ۳۳.۶۱ ۲۵.۴۰ ۲۴.۲۰ ۲۳.۷۶ ۱۹.۷۶ ۱۶.۲۲ ۱۳.۸۲ ۱۲.۳۶ ۸.۸۷ ۵.۴۲ ۱.۸۱
۲۲ ایسلند ۲۲.۰۰ ۳.۱۴ ۱۰.۷۵ ۴۳.۰۰ ۹.۶۷ ۲۹.۶۳ ۳۱.۸۸ ۲۹.۶۰ ۳۲.۷۱ ۲۷.۸۳ ۳۹.۸۴ ۱۷.۵۷ ۱۵.۶۷ ۸.۹۰ ۸.۸۰ ۵.۸۱ ۱.۸۱
۲۳ سوئد ۴۸.۷۴ ۴۴.۸۹ ۴۷.۶۸ ۴۵.۶۹ ۳۸.۱۵ ۳۷.۶۹ ۴۱.۶۹ ۴۰.۹۶ ۳۹.۶۲ ۳۶.۰۸ ۳۰.۳۳ ۲۶.۲۹ ۲۲.۵۱ ۱۵.۸۱ ۱۱.۶۵ ۷.۶۰ ۱.۸۰
۲۴ نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۰ ۲۰.۰۰ ۱۲.۷۱ ۷.۳۳ ۱۰.۲۵ ۴.۰۰ ۲۰.۸۳ ۳۶.۰۰ ۲۰.۴۷ ۳۴.۷۱ ۱۲.۶۵ ۱۱.۱۳ ۵.۸۴ ۱.۷۶
۲۵ آلمان ۴۶.۱۷ ۴۶.۷۴ ۴۶.۴۲ ۴۵.۹۹ ۴۴.۸۴ ۴۳.۹۷ ۴۰.۹۵ ۳۹.۵۶ ۳۵.۷۵ ۳۴.۶۵ ۲۹.۴۵ ۲۶.۰۹ ۲۱.۸۲ ۱۶.۳۶ ۱۲.۱۷ ۶.۳۹ ۱.۷۵
۲۶ لبنان ۳۸.۰۰ ۱۱.۶۳ ۹۳.۵۶ ۳.۲۵ ۴۳.۰۰ ۸۷.۶۴ ۱۸.۰۶ ۲۹.۳۵ ۴۵.۰۵ ۲۲.۷۵ ۲۵.۶۸ ۱۶.۸۵ ۱۶.۰۹ ۱۲.۹۸ ۱۰.۱۴ ۴.۶۸ ۱.۷۲
۲۷ اسپانیا ۴۰.۰۲ ۴۲.۳۸ ۴۴.۶۸ ۳۹.۳۹ ۴۲.۸۹ ۴۱.۹۲ ۳۹.۱۲ ۳۴.۱۳ ۳۱.۱۹ ۳۲.۷۸ ۲۷.۹۹ ۲۴.۳۷ ۱۹.۶۱ ۱۵.۴۳ ۱۱.۷۱ ۶.۲۹ ۱.۷۰
۲۸ ایتالیا ۳۷.۹۶ ۴۰.۱۴ ۳۶.۶۱ ۳۵.۳۴ ۳۷.۶۹ ۳۲.۳۰ ۳۰.۶۶ ۳۰.۱۴ ۲۹.۱۷ ۲۹.۱۴ ۲۴.۸۰ ۲۱.۹۴ ۱۹.۲۶ ۱۴.۴۸ ۱۰.۹۷ ۵.۸۴ ۱.۶۸
۲۹ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۶۷
۳۰ لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۰.۴۰ ۵۰.۵۰ ۳۶.۶۷ ۵۸.۶۷ ۱۲.۲۰ ۲۲.۷۳ ۱۶.۰۰ ۱۰.۸۳ ۱۲.۲۵ ۹.۶۰ ۱۳.۰۰ ۹.۰۰ ۴.۶۳ ۴.۸۰ ۱.۶۷
۳۱ استونی ۴۰.۸۵ ۴۰.۹۱ ۳۱.۵۷ ۴۱.۸۰ ۲۸.۱۹ ۳۳.۴۷ ۳۷.۰۹ ۴۸.۲۰ ۴۳.۵۷ ۳۷.۹۹ ۲۵.۷۳ ۱۷.۰۷ ۱۵.۸۵ ۱۳.۱۸ ۱۰.۷۲ ۶.۱۵ ۱.۶۷
۳۲ ایرلند ۴۷.۸۳ ۵۹.۵۴ ۴۶.۵۵ ۴۳.۲۵ ۴۵.۷۲ ۳۷.۷۰ ۴۵.۳۵ ۵۰.۸۱ ۳۶.۷۵ ۳۷.۸۸ ۳۵.۲۵ ۲۸.۱۶ ۲۴.۷۳ ۱۷.۱۴ ۱۲.۲۰ ۷.۰۴ ۱.۶۶
۳۳ مولداوی ۲۲.۰۰ ۳۷.۷۸ ۲۶.۶۳ ۲۵.۰۷ ۱۲.۲۱ ۱۰.۶۲ ۵۵.۲۴ ۳۵.۰۶ ۲۸.۶۳ ۳۶.۲۹ ۱۴.۸۲ ۱۷.۱۶ ۱۵.۰۰ ۱۳.۹۷ ۱۱.۰۰ ۶.۱۲ ۱.۶۳
۳۴ بلژیک ۴۲.۵۶ ۴۲.۹۱ ۴۵.۳۸ ۳۹.۱۵ ۳۷.۸۷ ۴۰.۷۹ ۳۷.۹۸ ۳۸.۹۵ ۳۶.۳۰ ۳۲.۳۶ ۲۸.۳۵ ۲۵.۸۴ ۱۹.۷۳ ۱۵.۸۸ ۱۱.۲۳ ۶.۲۱ ۱.۶۱
۳۵ فنلاند ۳۷.۴۳ ۵۱.۸۶ ۳۶.۲۹ ۴۲.۸۴ ۳۳.۰۰ ۳۴.۰۸ ۳۴.۶۴ ۳۴.۶۵ ۳۲.۸۹ ۳۲.۶۳ ۲۹.۲۴ ۲۲.۴۶ ۱۹.۸۵ ۱۴.۸۰ ۱۱.۱۵ ۶.۰۳ ۱.۶۱
۳۶ آفریقای جنوبی ۵۷.۹۱ ۳۹.۰۰ ۳۸.۵۳ ۲۸.۳۴ ۳۹.۷۳ ۳۵.۲۵ ۲۵.۶۱ ۲۲.۱۲ ۲۵.۳۸ ۱۸.۹۵ ۲۱.۳۶ ۱۴.۸۱ ۱۵.۴۴ ۱۲.۳۰ ۹.۳۷ ۵.۵۲ ۱.۵۹
۳۷ یونان ۳۳.۱۹ ۳۳.۸۳ ۴۰.۳۹ ۳۶.۵۹ ۳۲.۸۳ ۳۷.۳۹ ۲۸.۴۷ ۳۱.۲۲ ۲۸.۶۸ ۲۵.۹۰ ۲۱.۷۷ ۱۸.۰۰ ۱۵.۹۷ ۱۳.۴۸ ۹.۲۳ ۴.۹۹ ۱.۵۸
۳۸ عمان ۸.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۶.۸۶ ۱۱.۴۳ ۸.۷۱ ۲۶.۰۰ ۲۴.۷۱ ۱۵.۵۳ ۱۱.۰۶ ۱۸.۷۶ ۱۶.۰۳ ۱۲.۳۵ ۱۰.۲۷ ۸.۹۷ ۵.۰۸ ۱.۵۷
۳۹ بوسنی و هرزگوین ۲۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۵۰ ۵.۳۳ ۳.۵۰ ۸.۵۰ ۹.۸۸ ۸.۸۸ ۴.۳۸ ۲.۳۳ ۴.۲۹ ۱.۵۳
۴۰ اتریش ۷۰.۳۷ ۵۱.۰۵ ۶۶.۲۲ ۴۶.۴۱ ۴۱.۳۹ ۴۴.۲۷ ۳۵.۷۳ ۳۳.۷۴ ۳۴.۸۲ ۳۲.۲۳ ۲۹.۳۴ ۲۱.۸۱ ۱۹.۹۵ ۱۶.۶۰ ۱۱.۰۰ ۶.۰۳ ۱.۵۳
۴۱ کره جنوبی ۴۲.۰۷ ۴۴.۵۰ ۳۷.۴۹ ۳۵.۵۳ ۳۶.۲۲ ۳۲.۳۳ ۳۴.۴۴ ۲۹.۶۴ ۳۰.۰۶ ۳۰.۴۲ ۲۵.۰۶ ۲۱.۸۷ ۱۹.۱۹ ۱۴.۶۲ ۱۰.۷۵ ۵.۹۲ ۱.۵۲
۴۲ فرانسه ۴۱.۷۲ ۴۴.۵۶ ۳۹.۹۰ ۳۸.۱۶ ۳۸.۲۵ ۴۱.۰۴ ۳۶.۴۴ ۳۳.۲۸ ۳۰.۲۶ ۳۰.۲۲ ۲۵.۱۵ ۲۲.۵۴ ۱۷.۸۲ ۱۴.۱۰ ۹.۶۰ ۵.۴۷ ۱.۴۶
۴۳ پرتغال ۳۵.۶۲ ۲۷.۷۲ ۳۲.۳۹ ۳۱.۵۹ ۳۶.۱۶ ۳۷.۹۴ ۳۹.۳۹ ۳۹.۹۹ ۳۰.۲۵ ۲۷.۰۶ ۲۵.۰۵ ۲۲.۶۵ ۱۹.۴۴ ۱۴.۰۷ ۹.۰۰ ۵.۳۶ ۱.۴۰
۴۴ سریلانکا ۷۵.۱۷ ۶۸.۴۴ ۳۶.۱۳ ۴۷.۸۰ ۲۵.۷۴ ۶۲.۱۱ ۴۱.۷۶ ۲۴.۴۲ ۳۱.۹۰ ۱۵.۷۷ ۱۲.۳۹ ۱۷.۲۱ ۱۵.۲۲ ۱۰.۰۹ ۷.۰۲ ۳.۴۱ ۱.۴۰
۴۵ لوکزامبورگ ۱۷۴.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱.۷۵ ۱۱.۰۰ ۱۵.۶۷ ۲۳.۴۰ ۱۶.۰۸ ۲۵.۵۹ ۱۷.۸۳ ۱۹.۷۷ ۲۰.۹۱ ۱۹.۲۷ ۱۲.۷۵ ۱۰.۱۰ ۶.۸۷ ۱.۴۰
۴۶ اکوادور ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۷۷.۵۰ ۲۲.۰۰ ۱۵.۰۰ ۲۰.۷۵ ۷۰.۰۰ ۴۳.۵۰ ۱۸.۰۰ ۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۵۰ ۱۷.۹۶ ۱۱.۹۷ ۴.۸۳ ۱.۴۰
۴۷ جمهوری چک ۲۹.۷۴ ۲۸.۴۲ ۲۵.۶۲ ۳۰.۰۱ ۲۸.۷۰ ۳۲.۳۴ ۲۷.۳۸ ۲۶.۱۲ ۲۵.۵۰ ۲۲.۷۸ ۲۲.۲۳ ۱۷.۴۸ ۱۴.۷۴ ۱۱.۹۳ ۸.۵۵ ۴.۴۹ ۱.۳۸
۴۸ ژاپن ۳۸.۵۶ ۳۵.۶۹ ۳۷.۶۵ ۳۵.۴۷ ۳۵.۲۲ ۳۰.۲۷ ۲۸.۹۶ ۲۷.۴۲ ۲۷.۰۴ ۲۶.۱۲ ۲۲.۸۳ ۱۹.۷۴ ۱۶.۵۴ ۱۲.۹۲ ۹.۸۰ ۵.۳۳ ۱.۳۸
۴۹ مالزی ۴۰.۱۳ ۱۹.۲۷ ۳۶.۶۷ ۳۲.۰۰ ۳۳.۸۳ ۳۰.۰۸ ۲۷.۲۶ ۲۱.۵۶ ۱۷.۸۳ ۱۹.۶۳ ۱۷.۸۹ ۱۶.۲۱ ۱۳.۷۸ ۱۱.۳۹ ۸.۴۱ ۴.۵۳ ۱.۳۸
۵۰ کویت ۱۸.۰۰ ۴۴.۰۰ ۱۵.۰۰ ۴۴.۱۴ ۲۵.۷۵ ۱۸.۴۵ ۲۶.۰۹ ۱۵.۵۷ ۱۳.۶۹ ۲۱.۲۵ ۲۱.۰۰ ۲۵.۳۳ ۱۸.۶۳ ۱۵.۹۸ ۹.۰۵ ۳.۷۶ ۱.۳۷
۵۱ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷.۰۰ ۱۳.۰۰ ۹.۰۰ ۸.۲۰ ۱۶.۶۹ ۹.۷۶ ۱۷.۵۹ ۱۳.۴۱ ۱۰.۹۴ ۸.۶۹ ۵.۰۱ ۱.۳۵
۵۲ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۵.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۳ ۱.۳۳
۵۳ تاجیکستان ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱.۶۷ ۴.۰۰ ۵.۶۷ ۵.۶۷ ۵.۶۷ ۷.۵۰ ۷.۳۳ ۸.۰۰ ۵.۷۵ ۸.۸۰ ۴.۴۰ ۲.۲۵ ۱.۳۳
۵۴ امارات عربی متحده ۱۷.۲۰ ۸۶.۲۵ ۱۵.۵۰ ۴۲.۳۸ ۱۳.۸۶ ۲۷.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲۳.۸۸ ۴۵.۵۷ ۶۸.۳۲ ۲۶.۲۷ ۱۷.۰۲ ۱۴.۳۴ ۱۳.۵۶ ۱۱.۴۰ ۵.۱۵ ۱.۳۳
۵۵ لتونی ۱۶.۰۰ ۲۲.۳۳ ۲۱.۹۰ ۲۲.۶۲ ۱۳.۱۹ ۲۵.۵۸ ۱۷.۷۵ ۱۵.۰۵ ۲۳.۳۴ ۱۴.۹۱ ۱۱.۲۶ ۱۰.۰۳ ۱۲.۹۲ ۸.۰۰ ۶.۱۲ ۳.۸۵ ۱.۳۱
۵۶ تایوان ۳۱.۷۵ ۳۴.۳۹ ۳۱.۴۴ ۳۴.۶۳ ۳۳.۳۷ ۲۸.۷۱ ۲۹.۶۵ ۲۵.۸۳ ۲۵.۲۵ ۲۳.۳۰ ۲۰.۸۴ ۱۹.۹۶ ۱۴.۸۲ ۱۲.۲۳ ۸.۸۶ ۵.۱۷ ۱.۳۱
۵۷ هند ۳۵.۸۵ ۳۷.۷۲ ۴۰.۱۶ ۳۵.۷۷ ۳۲.۳۰ ۲۹.۹۵ ۲۹.۱۹ ۲۷.۲۱ ۲۶.۴۳ ۲۳.۵۴ ۲۱.۱۳ ۱۸.۶۱ ۱۵.۲۴ ۱۲.۰۶ ۸.۲۵ ۴.۶۶ ۱.۲۸
۵۸ مصر ۲۶.۲۰ ۳۶.۲۹ ۳۸.۰۰ ۲۸.۳۲ ۳۳.۰۱ ۲۲.۹۵ ۲۸.۱۹ ۲۳.۰۹ ۲۲.۰۷ ۲۱.۲۱ ۲۱.۲۸ ۱۹.۲۵ ۱۴.۷۵ ۱۱.۶۲ ۸.۶۹ ۴.۵۱ ۱.۲۶
۵۹ تایلند ۲۹.۳۱ ۳۰.۶۴ ۳۱.۴۰ ۴۰.۰۴ ۳۴.۷۴ ۳۶.۶۴ ۳۷.۱۶ ۳۲.۳۵ ۲۶.۲۲ ۲۱.۵۴ ۱۷.۵۴ ۱۴.۳۱ ۱۳.۰۱ ۱۱.۰۳ ۷.۱۶ ۴.۴۰ ۱.۲۶
۶۰ سوریه ۱۴.۲۵ ۵۴.۶۷ ۰.۰۰ ۶.۰۰ ۳۵.۷۵ ۰.۰۰ ۱۱.۸۶ ۱۵.۸۳ ۱۸.۲۷ ۱۸.۸۷ ۱۲.۵۴ ۱۵.۱۱ ۹.۶۹ ۷.۷۵ ۳.۸۳ ۳.۵۰ ۱.۲۴
۶۱ لیتوانی ۱۰.۲۱ ۱۷.۱۱ ۱۷.۱۷ ۱۷.۹۵ ۲۴.۶۸ ۲۹.۰۸ ۱۳.۳۲ ۱۴.۵۰ ۱۱.۷۲ ۱۷.۱۸ ۱۳.۸۲ ۹.۹۴ ۱۲.۳۰ ۷.۰۳ ۶.۱۷ ۳.۲۱ ۱.۲۲
۶۲ اسلوانی ۳۵.۷۵ ۳۱.۲۶ ۴۱.۸۱ ۲۱.۷۲ ۲۴.۹۶ ۲۷.۶۲ ۲۹.۳۸ ۲۴.۱۰ ۲۳.۴۴ ۲۵.۳۸ ۲۰.۴۳ ۱۵.۱۴ ۱۲.۴۶ ۱۱.۴۱ ۸.۸۲ ۴.۶۴ ۱.۲۱
۶۳ بنگلادش ۱۷.۶۰ ۸.۰۰ ۴۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۹.۸۰ ۱۳.۵۸ ۱۲.۴۳ ۱۲.۸۳ ۱۱.۱۴ ۱۸.۷۸ ۱۱.۹۵ ۱۱.۹۰ ۱۲.۱۶ ۱۴.۳۳ ۷.۵۲ ۳.۶۴ ۱.۲۱
۶۴ ترکیه ۲۶.۹۶ ۳۳.۲۷ ۲۶.۰۶ ۲۷.۷۶ ۲۸.۷۲ ۲۴.۵۹ ۲۷.۰۶ ۳۲.۱۶ ۳۴.۳۳ ۲۴.۴۴ ۲۱.۴۶ ۱۶.۹۲ ۱۳.۰۷ ۱۱.۴۶ ۷.۷۶ ۴.۶۳ ۱.۲۰
۶۵ کنیا ۵۱.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۵۸.۰۰ ۳۹.۰۰ ۹۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۶.۰۰ ۱۲۴.۰۰ ۱۶.۰۰ ۱۵.۰۰ ۱۴.۶۷ ۱۴.۷۱ ۱۲.۰۰ ۱۷.۰۰ ۳.۶۷ ۱۰.۲۲ ۱.۱۹
۶۶ کرواسی ۲۱.۳۵ ۲۴.۰۰ ۱۷.۵۵ ۶۳.۳۲ ۳۰.۶۵ ۱۷.۹۵ ۲۳.۷۹ ۲۱.۲۵ ۲۹.۶۲ ۲۱.۳۲ ۱۸.۱۲ ۱۳.۴۰ ۱۳.۴۲ ۸.۳۸ ۸.۸۵ ۴.۷۴ ۱.۱۷
۶۷ ویتنام ۲۵.۴۰ ۲۵.۰۷ ۲۲.۵۴ ۱۰.۸۳ ۱۸.۰۰ ۱۳.۹۳ ۱۷.۲۵ ۹.۹۰ ۱۸.۹۰ ۱۵.۷۷ ۱۶.۱۶ ۱۳.۷۳ ۱۰.۰۰ ۸.۱۵ ۶.۸۴ ۳.۶۱ ۱.۱۷
۶۸ پرو ۶۷.۲۰ ۲۸.۰۰ ۰.۰۰ ۲۵.۶۷ ۳۳.۲۲ ۳۷.۲۵ ۴۵.۹۵ ۱۶.۸۹ ۳۳.۱۳ ۲۱.۸۷ ۱۴.۱۴ ۱۲.۸۰ ۱۰.۳۶ ۱۳.۰۵ ۵.۷۲ ۲.۵۰ ۱.۱۵
۶۹ اردن ۱۹.۶۷ ۲۱.۷۵ ۲۴.۲۵ ۲۳.۳۱ ۱۸.۶۹ ۳۳.۰۷ ۲۰.۳۶ ۴۷.۰۸ ۲۱.۱۲ ۲۹.۴۱ ۱۵.۱۰ ۱۳.۱۰ ۱۵.۴۹ ۹.۲۵ ۴.۶۷ ۳.۶۷ ۱.۱۴
۷۰ فیلیپین ۰.۰۰ ۳۳.۰۰ ۴۱.۰۰ ۸.۱۴ ۶.۲۹ ۱۴.۵۰ ۱۱.۰۰ ۱۰.۴۴ ۹.۷۱ ۱۰.۱۱ ۱۹.۰۰ ۱۶.۱۳ ۱۳.۰۶ ۹.۶۱ ۵.۲۷ ۳.۹۴ ۱.۱۳
۷۱ مجارستان ۲۵.۵۰ ۲۷.۵۶ ۳۰.۷۳ ۳۳.۴۶ ۲۴.۸۵ ۲۸.۱۲ ۲۵.۲۰ ۲۴.۲۳ ۱۹.۵۰ ۱۹.۷۱ ۱۷.۹۸ ۱۵.۶۵ ۱۱.۴۰ ۱۰.۶۲ ۷.۹۲ ۴.۲۹ ۱.۱۱
۷۲ ازبکستان ۱۷.۵۰ ۱۰.۰۰ ۱۹.۴۷ ۲۹.۷۱ ۱۷.۲۵ ۱۱.۸۶ ۱۳.۶۳ ۱۹.۸۹ ۱۳.۳۳ ۱۸.۹۳ ۱۹.۶۲ ۸.۸۶ ۳.۰۸ ۳.۹۰ ۳.۳۳ ۲.۴۸ ۱.۱۰
۷۳ لهستان ۲۱.۱۱ ۱۹.۰۰ ۲۱.۴۱ ۲۰.۳۸ ۲۲.۷۳ ۲۱.۸۸ ۲۱.۷۲ ۱۴.۵۴ ۱۶.۴۰ ۱۵.۱۱ ۱۳.۷۹ ۱۳.۱۶ ۱۰.۷۴ ۸.۹۴ ۷.۲۱ ۳.۷۴ ۱.۰۹
۷۴ تونس ۱۶.۴۲ ۱۳.۱۶ ۱۴.۹۲ ۱۷.۳۷ ۱۳.۱۶ ۱۵.۰۵ ۱۷.۲۰ ۱۶.۴۹ ۱۴.۰۸ ۱۴.۸۴ ۱۴.۷۳ ۱۱.۹۳ ۱۱.۶۷ ۹.۴۹ ۶.۹۷ ۳.۷۹ ۱.۰۸
۷۵ آرژانتین ۲۸.۳۵ ۲۳.۸۶ ۲۴.۲۳ ۳۱.۲۲ ۲۶.۷۳ ۲۹.۴۵ ۲۲.۸۵ ۲۵.۰۴ ۲۱.۱۸ ۲۰.۰۴ ۱۹.۴۳ ۱۵.۰۶ ۱۱.۷۳ ۱۱.۱۰ ۶.۷۶ ۳.۷۰ ۱.۰۸
۷۶ الجزایر ۱۷.۸۳ ۱۴.۱۱ ۸.۵۵ ۱۵.۲۹ ۱۰.۹۷ ۲۱.۹۸ ۱۲.۶۰ ۲۳.۰۸ ۱۶.۰۰ ۱۶.۶۵ ۱۴.۱۴ ۱۳.۴۸ ۱۰.۰۵ ۸.۳۶ ۸.۰۳ ۳.۳۱ ۱.۰۴
۷۷ برزیل ۲۹.۰۶ ۲۴.۴۴ ۳۳.۷۲ ۲۸.۵۲ ۲۷.۲۱ ۲۴.۷۰ ۲۷.۵۳ ۲۱.۵۵ ۲۲.۴۳ ۲۱.۰۷ ۱۸.۰۶ ۱۴.۴۵ ۱۲.۲۵ ۹.۶۵ ۷.۳۳ ۳.۸۹ ۱.۰۳
۷۸ اسلواکی ۳۸.۱۲ ۱۶.۶۴ ۱۵.۳۲ ۱۴.۸۷ ۱۴.۹۶ ۱۸.۵۳ ۱۷.۶۶ ۱۸.۱۷ ۱۴.۹۴ ۱۲.۹۱ ۱۱.۸۸ ۱۱.۳۸ ۱۲.۱۵ ۷.۷۲ ۶.۲۳ ۳.۳۲ ۰.۹۹
۷۹ نیجریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۵.۰۰ ۳۵.۲۵ ۵۶.۷۵ ۱۸.۵۴ ۳۰.۵۰ ۲۰.۰۷ ۲۸.۳۲ ۱۱.۲۰ ۵.۳۵ ۷.۴۶ ۸.۵۸ ۵.۶۲ ۴.۷۲ ۰.۹۹
۸۰ مراکش ۱۵.۴۸ ۱۸.۲۶ ۲۲.۴۷ ۲۴.۳۳ ۱۹.۱۳ ۱۷.۴۲ ۳۰.۶۵ ۱۵.۲۹ ۱۹.۳۷ ۱۹.۲۷ ۱۲.۸۳ ۱۷.۲۷ ۱۲.۳۷ ۸.۹۱ ۶.۲۸ ۳.۳۷ ۰.۹۹
۸۱ شیلی ۱۳.۷۲ ۲۱.۴۷ ۲۷.۱۴ ۱۹.۴۷ ۲۵.۷۳ ۲۶.۳۰ ۲۷.۵۲ ۲۲.۲۲ ۲۱.۰۲ ۱۷.۷۸ ۱۵.۰۰ ۱۳.۲۵ ۱۱.۷۷ ۱۰.۰۵ ۷.۸۲ ۴.۵۱ ۰.۹۸
۸۲ بلغارستان ۲۶.۱۴ ۲۹.۶۴ ۴۰.۴۰ ۲۸.۱۹ ۱۹.۰۷ ۳۱.۲۹ ۱۹.۹۶ ۱۵.۹۰ ۱۶.۹۶ ۱۹.۳۳ ۱۶.۶۸ ۱۰.۴۷ ۸.۵۹ ۸.۸۳ ۴.۸۶ ۳.۰۳ ۰.۹۷
۸۳ رومانی ۲۳.۴۳ ۲۰.۴۶ ۲۴.۷۹ ۲۲.۶۴ ۱۷.۲۲ ۱۷.۷۱ ۱۴.۴۵ ۱۲.۶۴ ۱۲.۹۵ ۱۳.۲۶ ۱۳.۶۴ ۱۱.۱۲ ۹.۵۱ ۸.۹۴ ۵.۷۴ ۳.۳۰ ۰.۹۳
۸۴ کلمبیا ۱۷.۹۲ ۱۳.۳۹ ۱۶.۱۳ ۱۵.۲۹ ۲۱.۳۱ ۱۲.۳۳ ۱۲.۹۴ ۸.۷۱ ۱۴.۹۰ ۱۳.۹۹ ۱۳.۱۲ ۹.۳۷ ۱۰.۳۷ ۷.۵۵ ۵.۸۶ ۳.۳۰ ۰.۹۲
۸۵ کوبا ۱۱.۳۵ ۱۲.۷۶ ۲۶.۷۴ ۱۵.۸۵ ۱۲.۸۴ ۱۴.۴۶ ۱۵.۶۰ ۱۶.۹۸ ۱۹.۱۸ ۹.۸۳ ۱۳.۳۳ ۸.۳۵ ۸.۸۹ ۷.۱۶ ۲.۷۵ ۳.۰۹ ۰.۹۰
۸۶ یمن ۱۳.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۱.۳۳ ۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۸.۰۰ ۱۲.۳۳ ۱۳.۹۲ ۱۴.۳۳ ۶.۳۲ ۵.۰۰ ۳.۸۴ ۰.۸۹
۸۷ صربستان ۵.۵۰ ۱۰.۵۶ ۴۲.۵۳ ۱۶.۰۲ ۱۸.۴۵ ۲۰.۷۶ ۱۷.۷۴ ۱۷.۷۴ ۱۶.۲۴ ۲۰.۴۲ ۱۵.۶۹ ۱۱.۰۱ ۹.۹۸ ۹.۰۹ ۶.۶۱ ۳.۳۹ ۰.۸۸
۸۸ مکزیک ۳۰.۱۲ ۲۹.۶۰ ۳۰.۹۹ ۲۳.۹۱ ۳۱.۴۹ ۲۲.۰۲ ۲۱.۸۵ ۱۸.۸۵ ۲۰.۰۰ ۱۷.۳۷ ۱۵.۲۶ ۱۲.۴۱ ۱۰.۳۶ ۸.۱۶ ۴.۹۲ ۳.۰۸ ۰.۸۸
۸۹ اروگوئه ۲۲.۵۰ ۸.۷۵ ۷.۰۰ ۴۳.۵۷ ۳۹.۴۳ ۵۳.۲۲ ۱۸.۰۰ ۲۴.۸۷ ۴۶.۹۴ ۳۲.۶۰ ۲۳.۸۴ ۱۴.۷۳ ۱۵.۱۳ ۱۲.۱۹ ۵.۳۰ ۳.۶۵ ۰.۸۷
۹۰ بلاروس ۲۹.۶۶ ۲۸.۶۳ ۱۶.۱۲ ۲۵.۳۰ ۱۵.۷۲ ۱۸.۲۰ ۱۷.۵۵ ۱۲.۹۷ ۱۱.۱۷ ۱۵.۵۰ ۸.۶۴ ۹.۵۷ ۷.۶۴ ۵.۳۰ ۵.۰۳ ۲.۵۳ ۰.۸۵
۹۱ روسیه ۱۹.۷۰ ۱۷.۸۶ ۱۸.۴۵ ۳۴.۰۶ ۲۶.۴۶ ۱۷.۶۶ ۱۷.۴۷ ۱۳.۷۹ ۱۲.۶۹ ۱۱.۴۵ ۱۰.۶۵ ۱۰.۳۱ ۹.۳۹ ۷.۴۶ ۵.۰۹ ۳.۰۰ ۰.۸۵
۹۲ اندونزی ۴۹.۰۰ ۲۳.۰۰ ۵۳.۰۰ ۳۲.۶۷ ۱۱.۰۰ ۸.۵۷ ۴.۸۹ ۱۶.۴۳ ۲۲.۶۸ ۲۰.۲۶ ۱۷.۰۴ ۲۰.۰۶ ۱۵.۱۷ ۹.۹۹ ۵.۰۸ ۲.۸۸ ۰.۸۲
۹۳ کامرون ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷۳.۰۰ ۷.۶۷ ۱۹.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۴.۴۰ ۱۹.۵۰ ۱۷.۴۰ ۱۱.۲۵ ۱۹.۰۰ ۴.۱۷ ۹.۳۹ ۵.۴۵ ۴.۸۸ ۳.۶۶ ۰.۷۹
۹۴ اوکراین ۱۷.۲۳ ۱۳.۴۳ ۱۵.۸۷ ۱۵.۴۴ ۱۷.۴۷ ۱۴.۶۹ ۱۷.۰۰ ۱۲.۳۷ ۱۰.۷۴ ۹.۸۶ ۹.۴۰ ۹.۰۶ ۷.۲۸ ۶.۶۴ ۴.۴۰ ۲.۳۱ ۰.۷۲
۹۵ آذربایجان ۵۴.۰۰ ۵.۶۰ ۱۰.۴۰ ۶.۱۰ ۳.۵۸ ۸.۲۴ ۱۴.۵۷ ۳.۵۸ ۷.۸۰ ۶.۶۸ ۸.۶۳ ۷.۴۸ ۷.۵۳ ۵.۲۸ ۳.۹۸ ۲.۵۷ ۰.۶۹
۹۶ ونزوئلا ۱۷.۳۵ ۲۷.۰۴ ۲۶.۱۹ ۲۳.۱۶ ۲۵.۶۳ ۱۸.۵۵ ۴۴.۴۸ ۱۸.۳۳ ۲۹.۰۳ ۲۵.۹۱ ۱۷.۱۰ ۱۸.۷۷ ۱۱.۹۸ ۲۰.۳۹ ۵.۴۵ ۳.۲۰ ۰.۶۹
۹۷ قزاقستان ۳.۲۵ ۴.۴۰ ۴.۶۷ ۷.۰۰ ۲.۳۳ ۶.۴۰ ۳۲.۵۷ ۷.۵۷ ۱۱.۰۵ ۱۵.۸۵ ۸.۹۴ ۱۳.۲۶ ۱۱.۵۱ ۷.۴۶ ۳.۲۴ ۲.۰۶ ۰.۶۶
۹۸ گرجستان ۳.۳۳ ۱۷.۲۵ ۱۴.۲۹ ۲۶.۶۰ ۱۹.۸۳ ۷.۰۰ ۱۱.۱۴ ۱۰.۶۴ ۶۰.۰۰ ۲۰.۱۳ ۸.۵۴ ۶.۸۷ ۶.۱۸ ۵.۰۰ ۴.۰۷ ۱.۹۴ ۰.۶۵
۹۹ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷۵.۰۰ ۰.۰۰ ۶۶.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴.۵۰ ۱۵.۰۰ ۴۳.۶۷ ۶.۰۰ ۶.۰۰ ۳.۰۰ ۰.۶۳
۱۰۰ ارمنستان ۲۶.۹۲ ۱۵.۹۱ ۱۰.۳۵ ۲۲.۳۷ ۱۱.۴۵ ۱۰.۳۲ ۱۹.۷۰ ۱۰.۳۶ ۱۷.۱۵ ۱۲.۹۱ ۶.۷۸ ۱۱.۵۵ ۶.۰۹ ۵.۲۷ ۲.۹۵ ۱.۸۶ ۰.۶۱
۱۰۱ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۴.۰۰ ۲۳.۰۰ ۷.۰۰ ۱۶.۵۰ ۲.۰۰ ۱۱.۸۸ ۴.۵۰ ۵.۶۷ ۶.۸۸ ۳.۶۴ ۰.۵۰
۱۰۲ کاستاریکا ۶۱.۷۰ ۴۸.۲۵ ۰.۰۰ ۳۲.۰۰ ۱۳.۰۰ ۲۹.۰۰ ۱۹۵.۳۳ ۲۰.۴۳ ۲۳.۷۵ ۳۱.۰۰ ۱۷.۰۰ ۶.۰۰ ۱۰.۲۲ ۶.۶۲ ۴.۵۰ ۱.۸۳ ۰.۵۰
۱۰۳ جامائیکا ۱۹.۳۳ ۴۳.۵۰ ۱۹.۰۰ ۶۳.۰۰ ۱۳۵.۶۷ ۶۱.۰۰ ۲۶.۴۰ ۴۱.۴۳ ۳۷.۶۰ ۱۳.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۸۰ ۷.۲۵ ۹.۸۳ ۱۰.۳۳ ۲.۸۰ ۰.۵۰
۱۰۴ بولیوی ۲۰.۳۳ ۲۱.۰۰ ۹.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۶۷ ۰.۰۰ ۹.۰۰ ۵.۵۰ ۱۸.۵۰ ۰.۰۰ ۱۴.۳۳ ۱۰.۰۰ ۳.۰۰ ۱۸.۰۰ ۳.۷۸ ۵.۶۷ ۰.۲۵
۱۰۵ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۳۳ ۰.۰۰
۱۰۶ زیمبابوه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۴۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۰ ۶.۰۰ ۱.۶۳ ۱.۶۳
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)