بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)
توضیحات : عبارت است از متوسط ارجاعات داده شده به مقالات نانوی منتشر شده در یک سال، از زمان انتشار آنها تا زمان اندازه گیری
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶]
۱ سنگال ۱۲۴.۰۰ ۴.۰۰ ۳۱.۸۰ ۳۳.۸۰ ۲۹.۰۰ ۱۲.۲۰ ۱۰.۳۳ ۱۶.۰۰ ۱۶.۴۰ ۳.۲۰ ۲۱.۰۰ ۵.۶۷ ۸.۳۳ ۴.۶۰ ۱.۱۵ ۶.۲۰
۲ کنیا ۴۷.۰۰ ۲۰.۵۰ ۲۴۵.۵۰ ۳۶.۰۰ ۸۵.۰۰ ۰.۰۰ ۲۱.۰۰ ۱۱۴.۰۰ ۱۴.۳۳ ۱۳.۲۹ ۱۲.۱۷ ۱۰.۷۱ ۷.۶۷ ۱۰.۵۰ ۱.۳۳ ۳.۵۶
۳ سنگاپور ۳۸.۹۶ ۳۹.۸۹ ۴۴.۹۷ ۵۳.۵۸ ۵۴.۷۴ ۴۰.۴۷ ۳۹.۵۷ ۳۹.۵۹ ۳۸.۸۰ ۴۰.۹۶ ۳۵.۷۰ ۳۵.۸۴ ۲۵.۸۶ ۱۹.۹۴ ۹.۳۹ ۲.۲۸
۴ سوئیس ۸۱.۰۶ ۵۴.۰۹ ۵۹.۸۹ ۵۴.۵۷ ۶۲.۰۰ ۵۲.۴۰ ۵۰.۳۱ ۴۶.۴۴ ۳۹.۱۲ ۳۵.۸۶ ۳۷.۲۱ ۲۷.۳۸ ۲۳.۲۵ ۱۵.۲۳ ۷.۸۰ ۲.۰۴
۵ عربستان ۱۵.۸۸ ۴۱.۸۸ ۶.۴۳ ۱۰.۶۹ ۲۲.۱۱ ۱۱.۵۳ ۱۲.۴۸ ۱۵.۲۴ ۲۴.۳۲ ۳۰.۰۳ ۲۶.۶۹ ۲۱.۰۰ ۱۵.۷۰ ۱۴.۲۶ ۷.۴۰ ۱.۹۶
۶ پاکستان ۶.۱۳ ۲۰.۸۶ ۴۹.۲۱ ۶۷.۷۱ ۴۴.۳۸ ۳۱.۲۲ ۳۴.۳۱ ۲۶.۷۷ ۲۱.۴۵ ۲۲.۹۹ ۱۳.۷۵ ۱۱.۷۳ ۱۰.۶۸ ۸.۴۲ ۵.۲۰ ۱.۸۴
۷ ایالات متحده ۷۵.۵۵ ۷۴.۸۰ ۷۴.۷۷ ۶۷.۲۴ ۵۸.۹۰ ۵۵.۴۹ ۵۰.۷۶ ۴۹.۰۷ ۴۴.۳۹ ۴۰.۷۲ ۳۳.۰۲ ۲۶.۹۲ ۲۰.۴۷ ۱۴.۱۵ ۷.۵۲ ۱.۸۲
۸ لوکزامبورگ ۱۵۴.۰۰ ۳.۵۰ ۰.۰۰ ۱۱.۵۰ ۱۰.۳۳ ۱۴.۸۹ ۲۰.۰۰ ۱۴.۹۲ ۲۱.۸۲ ۱۵.۷۵ ۱۶.۴۱ ۱۶.۴۰ ۱۴.۵۵ ۱۲.۳۴ ۵.۶۳ ۱.۸۲
۹ مولداوی ۲۰.۴۷ ۳۴.۵۷ ۲۵.۰۳ ۲۴.۰۷ ۱۲.۰۶ ۹.۹۷ ۵۱.۶۴ ۳۱.۱۲ ۲۴.۹۲ ۳۰.۶۱ ۱۲.۷۷ ۱۳.۷۷ ۱۱.۲۳ ۹.۹۹ ۵.۹۳ ۱.۷۷
۱۰ استرالیا ۵۱.۳۵ ۴۸.۸۳ ۴۲.۱۹ ۴۵.۶۹ ۴۱.۳۰ ۳۹.۰۴ ۳۵.۴۱ ۴۳.۳۵ ۳۵.۰۶ ۳۳.۲۲ ۲۷.۰۱ ۲۳.۹۳ ۱۸.۹۵ ۱۳.۱۸ ۸.۳۰ ۱.۷۶
۱۱ سوئد ۴۶.۲۲ ۴۲.۳۵ ۴۵.۲۲ ۴۲.۵۵ ۳۵.۵۰ ۳۴.۶۳ ۳۷.۵۷ ۳۶.۷۲ ۳۴.۹۱ ۳۰.۹۷ ۲۵.۲۴ ۲۰.۷۹ ۱۶.۷۴ ۱۰.۸۰ ۵.۹۰ ۱.۷۳
۱۲ هلند ۶۳.۵۵ ۵۴.۷۴ ۵۷.۸۴ ۵۴.۳۸ ۶۶.۹۵ ۵۸.۷۶ ۵۹.۱۲ ۵۱.۳۹ ۴۰.۴۶ ۳۵.۱۱ ۲۸.۱۰ ۲۶.۰۴ ۱۸.۰۲ ۱۳.۸۴ ۷.۲۲ ۱.۶۶
۱۳ انگلستان ۴۱.۴۲ ۴۲.۲۷ ۴۱.۹۱ ۵۶.۱۹ ۵۱.۳۹ ۴۷.۰۶ ۴۹.۹۰ ۳۷.۸۶ ۳۳.۱۸ ۲۹.۶۲ ۲۸.۱۹ ۲۳.۵۸ ۱۹.۱۶ ۱۳.۲۵ ۶.۸۶ ۱.۶۴
۱۴ زیمبابوه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۲۴.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۴۳.۰۰ ۱۶.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۰ ۶.۰۰ ۲.۶۰ ۱.۶۳
۱۵ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۵۲.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۳.۵۰ ۵۹.۳۳ ۲۱.۸۰ ۰.۰۰ ۱۷.۶۰ ۱۲.۶۷ ۱۴.۸۱ ۱۳.۹۲ ۹.۴۸ ۶.۵۲ ۱.۶۳
۱۶ نیوزلند ۳۰.۰۹ ۲۸.۱۱ ۳۲.۰۲ ۲۷.۰۳ ۳۹.۱۱ ۲۴.۶۱ ۲۷.۸۹ ۲۸.۶۰ ۲۷.۵۰ ۲۵.۶۶ ۲۲.۱۶ ۱۴.۶۵ ۱۲.۰۰ ۷.۶۱ ۴.۹۳ ۱.۶۲
۱۷ چین ۲۸.۰۰ ۳۲.۸۶ ۳۳.۹۹ ۳۲.۵۴ ۳۱.۸۳ ۲۹.۷۶ ۲۸.۲۵ ۲۷.۸۴ ۲۶.۶۸ ۲۶.۰۶ ۲۳.۷۲ ۲۰.۶۳ ۱۶.۱۱ ۱۱.۷۵ ۶.۶۵ ۱.۶۱
۱۸ لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۷.۴۰ ۴۶.۰۰ ۳۳.۶۷ ۵۰.۳۳ ۱۱.۲۰ ۱۹.۵۵ ۱۳.۵۰ ۱۰.۰۰ ۹.۲۵ ۶.۴۰ ۹.۶۷ ۷.۲۵ ۲.۷۵ ۱.۶۰
۱۹ ایرلند ۴۵.۶۳ ۵۶.۲۱ ۴۴.۴۰ ۴۰.۵۳ ۴۱.۹۹ ۳۴.۷۴ ۴۰.۴۳ ۴۴.۹۲ ۳۲.۳۷ ۳۲.۴۴ ۲۸.۷۵ ۲۲.۲۹ ۱۸.۱۴ ۱۱.۷۸ ۶.۹۸ ۱.۵۹
۲۰ دانمارک ۵۳.۴۲ ۵۶.۷۶ ۶۴.۶۶ ۴۶.۹۱ ۵۵.۹۰ ۴۳.۸۲ ۴۸.۱۶ ۴۰.۹۲ ۴۰.۹۹ ۳۳.۷۴ ۲۸.۲۳ ۲۲.۹۳ ۱۶.۹۱ ۱۱.۷۴ ۷.۲۳ ۱.۵۴
۲۱ اسپانیا ۳۷.۷۴ ۳۹.۶۲ ۴۱.۸۳ ۳۶.۷۰ ۳۹.۶۶ ۳۸.۴۹ ۳۵.۴۷ ۳۰.۵۲ ۲۷.۵۲ ۲۸.۱۷ ۲۳.۲۴ ۱۹.۵۰ ۱۴.۶۸ ۱۱.۱۰ ۶.۰۷ ۱.۵۲
۲۲ آلمان ۴۳.۸۸ ۴۳.۹۸ ۴۳.۵۹ ۴۲.۸۵ ۴۱.۶۴ ۴۰.۲۹ ۳۷.۲۰ ۳۵.۵۰ ۳۱.۵۳ ۲۹.۵۱ ۲۴.۶۲ ۲۰.۸۴ ۱۶.۲۷ ۱۱.۳۰ ۶.۶۸ ۱.۴۹
۲۳ نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۰ ۱۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۷.۰۰ ۱۰.۰۰ ۳.۰۰ ۱۸.۸۳ ۳۰.۳۶ ۱۷.۵۰ ۲۵.۱۸ ۸.۸۵ ۶.۰۹ ۱.۴۸
۲۴ ایسلند ۲۰.۵۰ ۳.۱۴ ۱۰.۲۵ ۴۱.۰۰ ۹.۳۳ ۲۷.۷۵ ۲۸.۶۳ ۲۶.۲۷ ۲۸.۵۹ ۲۴.۱۷ ۳۱.۸۹ ۱۳.۶۸ ۱۱.۵۶ ۶.۳۳ ۴.۷۱ ۱.۴۸
۲۵ سوریه ۱۳.۵۰ ۵۱.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۳۱.۷۵ ۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۱۳.۵۰ ۱۵.۶۴ ۱۵.۹۳ ۳۳.۳۱ ۱۲.۶۷ ۶.۷۷ ۵.۱۷ ۲.۲۴ ۱.۴۵
۲۶ بلژیک ۴۰.۵۲ ۴۰.۳۵ ۴۲.۳۰ ۳۶.۷۷ ۳۵.۲۱ ۳۷.۲۲ ۳۴.۶۰ ۳۴.۹۸ ۳۱.۸۴ ۲۷.۸۴ ۲۳.۸۲ ۲۰.۷۲ ۱۴.۷۳ ۱۰.۵۷ ۶.۱۵ ۱.۴۴
۲۷ کانادا ۵۲.۲۶ ۴۶.۰۵ ۵۰.۷۰ ۴۶.۹۵ ۴۶.۲۷ ۴۱.۹۶ ۳۷.۶۳ ۳۳.۶۳ ۳۳.۳۵ ۲۸.۳۶ ۲۵.۶۷ ۲۰.۱۲ ۱۵.۴۱ ۱۱.۴۲ ۶.۲۳ ۱.۴۲
۲۸ ایتالیا ۳۵.۸۲ ۳۷.۷۰ ۳۴.۴۹ ۳۲.۹۸ ۳۵.۴۸ ۲۹.۷۶ ۲۷.۹۵ ۲۷.۱۰ ۲۵.۶۰ ۲۴.۹۳ ۲۰.۶۷ ۱۷.۵۸ ۱۴.۲۳ ۱۰.۲۶ ۶.۲۸ ۱.۴۱
۲۹ فنلاند ۳۵.۷۹ ۴۸.۵۹ ۳۴.۱۷ ۳۹.۸۴ ۳۰.۵۸ ۳۱.۴۹ ۳۱.۴۶ ۳۱.۱۷ ۲۹.۱۶ ۲۷.۷۸ ۲۴.۲۹ ۱۷.۷۷ ۱۴.۴۹ ۹.۹۳ ۶.۵۰ ۱.۳۵
۳۰ ایران ۲۲.۴۰ ۲۸.۴۷ ۲۱.۴۷ ۲۹.۴۱ ۲۹.۲۸ ۳۰.۱۲ ۲۹.۴۳ ۲۲.۱۳ ۲۰.۷۰ ۱۹.۷۷ ۱۵.۸۴ ۱۲.۵۴ ۹.۹۶ ۸.۲۸ ۴.۶۵ ۱.۳۴
۳۱ اکوادور ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۷۲.۵۰ ۲۰.۵۰ ۱۵.۰۰ ۱۸.۰۰ ۶۱.۰۰ ۳۸.۵۰ ۱۷.۰۰ ۵.۰۰ ۱۱.۰۰ ۸.۰۰ ۱۲.۷۷ ۵.۹۷ ۱.۳۴
۳۲ بولیوی ۲۰.۳۳ ۲۰.۳۳ ۹.۰۰ ۳.۰۰ ۴.۶۷ ۰.۰۰ ۸.۰۰ ۵.۰۰ ۱۸.۵۰ ۰.۰۰ ۱۱.۳۳ ۷.۰۰ ۱.۶۷ ۱۰.۲۵ ۲.۲۲ ۱.۳۳
۳۳ اتریش ۶۶.۹۷ ۴۸.۳۸ ۶۱.۸۴ ۴۳.۵۵ ۳۸.۵۲ ۴۲.۴۹ ۳۲.۸۱ ۳۰.۲۶ ۳۰.۵۵ ۲۷.۸۷ ۲۴.۵۲ ۱۷.۵۱ ۱۴.۶۷ ۱۰.۷۸ ۵.۹۲ ۱.۳۳
۳۴ آفریقای جنوبی ۵۴.۶۵ ۳۶.۶۱ ۳۵.۴۴ ۲۶.۳۴ ۳۵.۳۹ ۳۲.۱۶ ۲۳.۴۳ ۲۰.۰۰ ۲۲.۲۴ ۱۶.۲۰ ۱۷.۳۱ ۱۱.۶۱ ۱۱.۲۴ ۸.۲۶ ۴.۶۸ ۱.۳۱
۳۵ فرانسه ۳۹.۳۶ ۳۹.۹۹ ۳۷.۵۶ ۳۵.۵۰ ۳۵.۳۴ ۳۷.۴۰ ۳۳.۰۳ ۲۹.۷۶ ۲۶.۷۰ ۲۵.۹۶ ۲۰.۹۳ ۱۷.۹۷ ۱۳.۲۹ ۱۰.۰۰ ۵.۲۲ ۱.۲۸
۳۶ کره جنوبی ۳۹.۹۸ ۴۱.۹۹ ۳۵.۱۴ ۳۲.۹۹ ۳۳.۴۴ ۲۹.۶۱ ۳۱.۰۴ ۲۶.۴۷ ۲۶.۴۱ ۲۵.۸۸ ۲۰.۸۲ ۱۷.۴۰ ۱۴.۱۸ ۹.۹۳ ۵.۴۹ ۱.۲۷
۳۷ ژاپن ۳۶.۵۳ ۳۳.۷۶ ۳۵.۳۰ ۳۳.۱۴ ۳۲.۷۹ ۲۷.۹۸ ۲۶.۴۰ ۲۴.۶۳ ۲۳.۶۶ ۲۲.۴۵ ۱۹.۰۲ ۱۵.۷۷ ۱۲.۲۸ ۹.۰۱ ۵.۳۰ ۱.۲۳
۳۸ استونی ۳۸.۵۵ ۳۸.۶۴ ۳۰.۲۴ ۳۹.۱۴ ۲۶.۱۲ ۳۰.۶۵ ۳۴.۳۰ ۴۲.۲۷ ۳۷.۴۹ ۳۲.۰۰ ۲۱.۴۲ ۱۳.۶۴ ۱۲.۱۰ ۹.۶۹ ۵.۲۳ ۱.۲۳
۳۹ پرتغال ۳۳.۷۷ ۲۵.۸۸ ۳۰.۵۱ ۲۹.۴۴ ۳۳.۰۵ ۳۴.۱۹ ۳۵.۳۷ ۳۵.۱۶ ۲۶.۲۳ ۲۲.۹۴ ۲۰.۶۴ ۱۷.۹۳ ۱۴.۳۸ ۹.۵۹ ۴.۵۱ ۱.۲۰
۴۰ یونان ۳۱.۰۰ ۳۲.۰۶ ۳۷.۶۷ ۳۴.۱۵ ۳۰.۴۲ ۳۴.۱۸ ۲۵.۷۶ ۲۷.۶۷ ۲۵.۲۱ ۲۲.۰۲ ۱۸.۱۱ ۱۴.۵۲ ۱۲.۰۸ ۸.۹۶ ۵.۷۹ ۱.۱۸
۴۱ اسلوانی ۳۳.۹۵ ۲۹.۲۴ ۳۸.۲۷ ۲۰.۲۵ ۲۳.۳۲ ۲۵.۲۲ ۲۶.۵۵ ۲۱.۵۱ ۲۰.۶۶ ۲۱.۵۶ ۱۶.۷۹ ۱۲.۱۵ ۹.۲۴ ۷.۷۱ ۴.۳۹ ۱.۱۷
۴۲ تایوان ۳۰.۲۱ ۲۰.۶۹ ۲۹.۵۳ ۳۱.۹۸ ۳۰.۸۷ ۲۶.۳۰ ۲۷.۰۳ ۲۳.۲۱ ۲۲.۳۶ ۲۰.۱۲ ۱۷.۵۷ ۱۶.۰۲ ۱۱.۱۷ ۸.۲۷ ۴.۵۷ ۱.۱۷
۴۳ کرواسی ۲۰.۱۳ ۲۲.۲۷ ۱۶.۶۸ ۵۲.۸۵ ۲۷.۷۳ ۱۶.۴۶ ۲۱.۷۹ ۱۸.۹۵ ۲۵.۱۰ ۱۷.۸۵ ۱۴.۹۵ ۱۰.۴۵ ۱۰.۱۱ ۵.۴۹ ۴.۵۷ ۱.۱۷
۴۴ نروژ ۳۸.۴۸ ۴۳.۲۴ ۲۷.۶۰ ۴۴.۸۷ ۴۵.۹۹ ۴۲.۰۲ ۳۳.۹۰ ۳۳.۳۱ ۳۱.۷۶ ۲۲.۶۵ ۱۶.۳۵ ۱۷.۲۱ ۹.۶۱ ۸.۷۸ ۴.۲۸ ۱.۱۶
۴۵ هند ۳۳.۲۶ ۳۵.۲۲ ۳۶.۷۰ ۳۲.۹۷ ۲۹.۴۷ ۲۷.۰۰ ۲۵.۸۰ ۲۳.۷۳ ۲۲.۶۱ ۱۹.۷۱ ۱۷.۱۳ ۱۴.۵۲ ۱۱.۱۵ ۸.۰۶ ۴.۴۶ ۱.۱۶
۴۶ قرقیزستان ۰.۰۰ ۲۲.۰۰ ۱۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱۷.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۳۳ ۰.۰۰ ۱۲.۲۹ ۸.۱۴ ۱۶.۴۰ ۷.۳۳ ۱.۲۰ ۱.۱۴
۴۷ عمان ۷.۰۰ ۱۲.۰۰ ۱۰.۰۰ ۶.۵۷ ۱۰.۵۷ ۷.۸۶ ۲۴.۵۰ ۲۱.۶۴ ۱۲.۸۴ ۹.۳۵ ۱۵.۸۲ ۱۲.۸۲ ۸.۹۷ ۷.۹۳ ۴.۵۵ ۱.۱۳
۴۸ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۷۵ ۱۲.۶۷ ۸.۰۰ ۷.۴۰ ۱۴.۱۳ ۸.۴۸ ۱۳.۴۷ ۹.۱۳ ۷.۳۱ ۵.۰۸ ۱.۱۳
۴۹ نیجریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۵.۰۰ ۳۰.۰۰ ۴۸.۷۵ ۱۶.۷۷ ۲۶.۸۸ ۱۶.۹۳ ۲۲.۷۶ ۸.۷۷ ۴.۴۲ ۵.۱۱ ۵.۸۴ ۳.۰۲ ۱.۱۰
۵۰ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۷.۰۰ ۲۱.۶۷ ۷.۰۰ ۱۴.۲۵ ۱.۵۰ ۹.۶۳ ۳.۵۰ ۳.۰۰ ۳.۱۳ ۱.۰۹
۵۱ مالزی ۳۸.۳۸ ۱۷.۹۱ ۳۳.۹۱ ۲۸.۸۴ ۳۰.۶۹ ۲۶.۸۸ ۲۴.۳۶ ۱۹.۱۴ ۱۵.۱۶ ۱۶.۲۵ ۱۴.۱۹ ۱۲.۵۲ ۹.۸۹ ۸.۴۰ ۵.۱۴ ۱.۰۸
۵۲ لبنان ۳۸.۰۰ ۱۰.۷۵ ۸۸.۷۸ ۳.۲۵ ۳۹.۲۱ ۷۸.۶۴ ۱۶.۵۶ ۲۷.۰۵ ۳۹.۰۵ ۱۹.۷۹ ۲۱.۵۷ ۱۴.۳۰ ۱۱.۰۲ ۸.۷۵ ۵.۴۶ ۱.۰۶
۵۳ لتونی ۱۵.۰۰ ۲۰.۳۹ ۲۳.۵۶ ۱۹.۵۴ ۱۵.۱۹ ۲۲.۸۶ ۱۶.۰۷ ۱۲.۹۳ ۱۹.۸۴ ۱۳.۰۲ ۹.۷۰ ۸.۲۱ ۹.۴۸ ۵.۳۶ ۳.۴۶ ۱.۰۶
۵۴ جمهوری چک ۲۸.۱۴ ۲۶.۷۸ ۲۴.۰۸ ۲۸.۰۴ ۲۶.۵۴ ۲۹.۵۱ ۲۴.۷۹ ۲۳.۳۸ ۲۲.۵۱ ۱۹.۰۲ ۱۸.۶۹ ۱۳.۹۶ ۱۱.۰۴ ۸.۴۷ ۴.۸۹ ۱.۰۵
۵۵ ترکیه ۲۵.۵۷ ۳۱.۲۹ ۲۴.۶۸ ۲۵.۸۷ ۲۶.۲۳ ۲۲.۱۹ ۲۴.۲۹ ۲۸.۰۰ ۲۹.۲۷ ۲۰.۷۴ ۱۷.۶۲ ۱۳.۳۴ ۹.۵۹ ۷.۵۰ ۳.۹۸ ۱.۰۳
۵۶ امارات عربی متحده ۱۶.۴۰ ۷۹.۷۵ ۱۴.۸۳ ۳۸.۶۳ ۱۲.۰۰ ۲۴.۵۰ ۲۶.۷۵ ۲۱.۷۶ ۴۰.۰۰ ۵۵.۸۷ ۲۱.۸۶ ۱۳.۵۲ ۱۰.۲۰ ۹.۵۹ ۵.۶۱ ۱.۰۱
۵۷ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰.۵۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۶.۰۰ ۰.۰۰ ۵۱.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۵۰ ۱۱.۰۰ ۳۵.۶۷ ۴.۵۰ ۵.۰۰ ۱.۰۰
۵۸ مصر ۲۴.۲۰ ۳۳.۸۵ ۳۵.۴۳ ۲۵.۷۹ ۳۰.۰۳ ۲۰.۵۰ ۲۴.۶۰ ۲۰.۳۲ ۱۸.۶۱ ۱۷.۷۴ ۱۷.۱۴ ۱۴.۷۲ ۱۰.۵۶ ۷.۷۳ ۴.۷۸ ۰.۹۹
۵۹ شیلی ۱۲.۶۴ ۱۹.۵۸ ۲۵.۵۰ ۱۸.۳۸ ۲۱.۶۹ ۲۳.۷۴ ۲۴.۸۳ ۱۹.۵۰ ۱۸.۱۸ ۱۴.۹۶ ۱۲.۴۹ ۱۰.۲۴ ۸.۴۵ ۶.۲۶ ۳.۷۷ ۰.۹۸
۶۰ مجارستان ۲۴.۰۵ ۲۵.۸۰ ۲۸.۹۱ ۳۱.۰۰ ۲۳.۰۳ ۲۵.۸۰ ۲۲.۸۴ ۲۱.۵۳ ۱۶.۹۴ ۱۶.۹۴ ۱۵.۰۷ ۱۲.۳۸ ۸.۳۸ ۷.۰۲ ۴.۲۸ ۰.۹۸
۶۱ قبرس ۲۶.۰۰ ۲۰.۰۰ ۳۵.۶۷ ۴۲.۲۵ ۱۳.۶۷ ۱۰.۹۱ ۲۳.۸۲ ۲۴.۳۴ ۱۸.۹۷ ۱۶.۷۴ ۱۲.۱۴ ۱۶.۱۰ ۱۰.۵۳ ۱۰.۱۷ ۵.۸۷ ۰.۹۸
۶۲ کویت ۱۷.۶۷ ۳۹.۵۰ ۱۴.۳۳ ۴۱.۴۳ ۲۴.۲۵ ۱۶.۵۵ ۲۳.۷۳ ۱۳.۸۶ ۱۲.۱۵ ۱۴.۸۸ ۱۶.۸۹ ۱۷.۱۴ ۱۲.۹۰ ۱۰.۰۴ ۴.۷۰ ۰.۹۸
۶۳ فیلیپین ۰.۰۰ ۳۳.۰۰ ۳۹.۰۰ ۷.۱۴ ۵.۱۴ ۱۳.۰۸ ۱۰.۳۳ ۸.۸۹ ۸.۸۶ ۷.۸۹ ۱۶.۰۰ ۱۱.۵۰ ۹.۵۶ ۶.۸۷ ۳.۲۲ ۰.۹۶
۶۴ تایلند ۲۸.۰۰ ۲۸.۸۲ ۲۹.۰۳ ۳۶.۳۳ ۳۱.۷۱ ۳۲.۳۹ ۳۲.۹۴ ۲۸.۰۹ ۲۲.۵۸ ۱۸.۰۶ ۱۴.۷۵ ۱۱.۱۳ ۹.۳۳ ۷.۰۱ ۳.۴۳ ۰.۹۳
۶۵ تونس ۱۵.۶۱ ۱۱.۹۵ ۱۳.۸۶ ۱۶.۲۰ ۱۲.۱۳ ۱۳.۴۲ ۱۵.۰۹ ۱۴.۰۱ ۱۲.۲۲ ۱۲.۷۹ ۱۱.۸۴ ۹.۳۰ ۸.۵۶ ۶.۴۴ ۳.۴۴ ۰.۹۰
۶۶ اردن ۱۸.۵۰ ۲۱.۱۳ ۲۵.۴۳ ۱۸.۸۸ ۱۶.۷۵ ۲۹.۳۰ ۱۷.۷۲ ۳۷.۸۱ ۱۷.۱۲ ۲۳.۶۵ ۱۲.۳۱ ۹.۷۷ ۱۰.۹۴ ۵.۷۹ ۲.۶۰ ۰.۸۹
۶۷ برزیل ۲۷.۴۵ ۲۳.۰۶ ۳۱.۶۹ ۲۶.۶۵ ۲۵.۱۶ ۲۲.۴۷ ۲۴.۶۹ ۱۹.۲۰ ۱۹.۶۶ ۱۷.۷۹ ۱۴.۷۶ ۱۱.۲۸ ۸.۸۷ ۶.۱۴ ۳.۸۱ ۰.۸۷
۶۸ لهستان ۱۹.۷۹ ۲۰.۷۲ ۲۰.۳۷ ۱۸.۸۸ ۲۰.۹۹ ۲۰.۰۷ ۱۹.۶۹ ۱۳.۰۷ ۱۴.۴۶ ۱۳.۰۵ ۱۱.۵۳ ۱۰.۴۸ ۸.۰۷ ۶.۴۸ ۳.۸۶ ۰.۸۶
۶۹ بوسنی و هرزگوین ۱۷.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۱.۵۰ ۴.۱۷ ۳.۵۰ ۷.۰۰ ۷.۱۳ ۶.۷۵ ۱.۶۳ ۱.۲۲ ۰.۸۶
۷۰ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۳.۰۰ ۲۵.۷۵ ۳.۰۰ ۳.۰۰ ۹.۷۱ ۱۰.۰۰ ۹.۷۷ ۷.۳۶ ۷.۰۰ ۹.۰۰ ۹.۰۳ ۷.۰۰ ۴.۵۰ ۰.۸۴
۷۱ اروگوئه ۲۲.۰۰ ۸.۷۵ ۷.۰۰ ۴۰.۱۴ ۳۶.۰۰ ۴۸.۶۷ ۱۵.۹۰ ۲۲.۴۰ ۳۸.۷۵ ۲۷.۵۳ ۲۰.۴۷ ۱۰.۹۳ ۱۱.۶۱ ۷.۷۴ ۳.۰۵ ۰.۸۴
۷۲ بنگلادش ۱۷.۰۰ ۷.۳۳ ۳۵.۰۰ ۲۷.۲۵ ۳۸.۲۰ ۱۲.۲۵ ۱۰.۷۴ ۱۱.۵۴ ۹.۶۹ ۱۴.۹۱ ۹.۴۹ ۹.۴۸ ۸.۷۱ ۹.۳۵ ۴.۲۳ ۰.۸۲
۷۳ ویتنام ۲۴.۲۰ ۲۲.۸۰ ۲۰.۸۹ ۹.۷۹ ۱۶.۷۹ ۱۲.۹۳ ۱۴.۶۸ ۸.۴۹ ۱۶.۴۶ ۱۲.۸۷ ۱۲.۹۴ ۱۰.۹۶ ۷.۱۱ ۵.۲۸ ۳.۱۳ ۰.۸۲
۷۴ بلغارستان ۲۴.۴۱ ۲۷.۷۳ ۳۷.۹۱ ۲۶.۴۱ ۱۷.۵۸ ۲۸.۶۲ ۱۸.۱۵ ۱۴.۶۶ ۱۵.۱۶ ۱۶.۶۹ ۱۳.۸۸ ۸.۳۰ ۶.۵۷ ۵.۸۶ ۲.۹۵ ۰.۸۰
۷۵ صربستان ۵.۵۰ ۱۰.۶۳ ۳۹.۱۱ ۱۴.۲۴ ۱۷.۳۶ ۱۸.۹۹ ۱۶.۱۶ ۱۵.۹۵ ۱۴.۲۰ ۱۷.۳۶ ۱۲.۸۰ ۸.۸۹ ۷.۲۰ ۵.۷۳ ۳.۳۱ ۰.۸۰
۷۶ مراکش ۱۴.۲۱ ۱۷.۰۹ ۲۰.۹۴ ۲۲.۷۹ ۱۷.۴۳ ۱۵.۰۰ ۲۷.۵۴ ۱۳.۱۰ ۱۶.۶۶ ۱۶.۵۶ ۱۰.۶۰ ۱۲.۸۱ ۹.۱۶ ۶.۱۰ ۳.۱۸ ۰.۷۹
۷۷ اسلواکی ۳۵.۹۶ ۱۵.۵۹ ۱۴.۶۱ ۱۳.۷۷ ۱۳.۷۲ ۱۷.۰۴ ۱۵.۷۰ ۱۶.۲۰ ۱۳.۴۷ ۱۰.۶۳ ۱۰.۰۲ ۹.۰۵ ۸.۸۴ ۵.۱۶ ۳.۱۱ ۰.۷۹
۷۸ رومانی ۲۲.۲۷ ۱۹.۱۴ ۲۳.۳۸ ۲۰.۸۴ ۱۵.۹۰ ۱۶.۴۳ ۱۳.۰۸ ۱۱.۳۳ ۱۱.۴۶ ۱۱.۲۱ ۱۱.۱۸ ۸.۸۳ ۷.۱۶ ۵.۹۰ ۳.۰۰ ۰.۷۹
۷۹ الجزایر ۱۷.۰۰ ۱۳.۴۴ ۸.۰۵ ۱۴.۱۸ ۹.۹۴ ۱۹.۹۶ ۱۱.۳۲ ۲۰.۳۵ ۱۳.۹۱ ۱۴.۰۴ ۱۱.۲۴ ۱۰.۴۴ ۷.۲۵ ۵.۳۸ ۳.۹۳ ۰.۷۸
۸۰ کامرون ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۵.۰۰ ۷.۰۰ ۱۷.۰۰ ۲۴.۰۰ ۲۲.۶۰ ۱۷.۰۰ ۱۴.۸۰ ۹.۵۰ ۱۵.۵۶ ۳.۳۳ ۶.۷۸ ۳.۷۳ ۳.۰۹ ۰.۷۷
۸۱ کلمبیا ۱۶.۵۴ ۱۲.۵۶ ۱۴.۶۱ ۱۴.۷۶ ۱۹.۴۴ ۱۱.۲۱ ۱۱.۵۷ ۷.۶۷ ۱۲.۸۲ ۱۱.۹۶ ۱۰.۷۷ ۷.۳۰ ۷.۲۹ ۵.۱۰ ۲.۹۷ ۰.۷۷
۸۲ تاجیکستان ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۰۰ ۴.۰۰ ۵.۱۷ ۵.۱۷ ۵.۰۰ ۶.۵۰ ۵.۱۷ ۵.۹۰ ۳.۷۵ ۴.۸۰ ۲.۰۷ ۰.۷۵
۸۳ ازبکستان ۱۶.۵۰ ۹.۱۰ ۱۸.۲۹ ۲۷.۴۷ ۱۶.۱۷ ۱۰.۶۷ ۱۱.۸۹ ۱۸.۲۱ ۱۱.۸۰ ۱۶.۳۴ ۱۶.۰۶ ۷.۳۹ ۲.۵۸ ۲.۸۰ ۱.۹۱ ۰.۷۳
۸۴ آذربایجان ۴۷.۰۰ ۵.۴۰ ۹.۶۰ ۵.۸۰ ۲.۷۵ ۷.۲۴ ۱۲.۸۶ ۳.۱۶ ۶.۷۵ ۵.۶۱ ۶.۵۰ ۶.۵۹ ۵.۵۹ ۳.۴۷ ۲.۲۹ ۰.۷۳
۸۵ آرژانتین ۲۷.۳۰ ۲۲.۶۸ ۲۳.۰۳ ۲۹.۳۳ ۲۴.۷۷ ۲۷.۱۰ ۲۱.۰۵ ۲۲.۳۲ ۱۸.۸۴ ۱۷.۳۸ ۱۶.۲۴ ۱۲.۲۰ ۸.۶۶ ۷.۲۹ ۳.۷۰ ۰.۷۳
۸۶ ونزوئلا ۱۶.۵۰ ۲۵.۵۷ ۲۴.۲۵ ۲۱.۴۲ ۲۳.۵۶ ۱۷.۰۳ ۳۸.۸۲ ۱۶.۴۲ ۲۵.۷۴ ۲۱.۸۸ ۱۴.۲۱ ۱۴.۸۷ ۸.۵۶ ۱۱.۱۸ ۲.۹۵ ۰.۷۳
۸۷ لیتوانی ۹.۷۹ ۱۵.۹۲ ۱۶.۵۴ ۱۶.۶۸ ۲۲.۹۷ ۲۷.۰۲ ۱۱.۸۶ ۱۳.۰۲ ۱۰.۴۰ ۱۵.۰۲ ۱۱.۶۰ ۷.۷۲ ۸.۹۳ ۶.۰۹ ۳.۳۵ ۰.۷۲
۸۸ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۷.۵۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۷۱
۸۹ سریلانکا ۷۰.۱۷ ۶۳.۰۰ ۳۳.۵۰ ۴۴.۰۷ ۲۳.۵۸ ۵۷.۹۴ ۳۷.۷۱ ۲۰.۲۵ ۲۵.۹۰ ۱۳.۳۱ ۹.۸۹ ۱۳.۵۶ ۱۰.۳۹ ۵.۹۷ ۳.۲۷ ۰.۷۰
۹۰ مکزیک ۲۸.۲۱ ۲۷.۷۱ ۲۸.۴۹ ۲۲.۳۳ ۲۷.۹۸ ۲۰.۰۷ ۱۹.۶۰ ۱۶.۴۹ ۱۷.۴۳ ۱۴.۳۹ ۱۲.۵۸ ۹.۶۳ ۷.۵۷ ۵.۱۶ ۲.۴۹ ۰.۶۸
۹۱ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۵۰ ۰.۶۷
۹۲ روسیه ۱۸.۵۵ ۱۶.۶۹ ۱۷.۲۶ ۳۰.۰۱ ۲۳.۹۰ ۱۶.۱۵ ۱۵.۶۶ ۱۲.۲۴ ۱۱.۱۵ ۹.۶۸ ۸.۷۰ ۸.۱۴ ۶.۹۰ ۵.۱۴ ۲.۶۸ ۰.۶۴
۹۳ یمن ۱۲.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۶.۰۰ ۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۶.۴۰ ۹.۰۰ ۱۱.۰۰ ۹.۵۰ ۴.۱۱ ۲.۰۶ ۰.۶۰
۹۴ اندونزی ۴۸.۵۰ ۲۳.۰۰ ۵۱.۰۰ ۳۰.۸۹ ۱۰.۶۰ ۷.۸۶ ۴.۵۶ ۱۴.۴۳ ۱۹.۵۰ ۱۶.۳۵ ۱۳.۲۴ ۱۵.۲۵ ۱۰.۶۰ ۷.۰۸ ۲.۷۵ ۰.۵۵
۹۵ اوکراین ۱۶.۱۷ ۱۲.۴۳ ۱۴.۶۷ ۱۴.۱۴ ۱۵.۸۸ ۱۳.۳۰ ۱۵.۰۱ ۱۰.۸۷ ۹.۳۵ ۸.۲۶ ۷.۷۴ ۷.۱۵ ۵.۴۴ ۴.۶۵ ۲.۳۱ ۰.۵۴
۹۶ کوبا ۱۰.۸۳ ۱۲.۱۰ ۲۴.۹۵ ۱۴.۷۴ ۱۱.۶۷ ۱۳.۲۲ ۱۳.۷۰ ۱۴.۰۰ ۱۶.۳۷ ۸.۲۹ ۱۱.۰۵ ۶.۴۷ ۶.۸۷ ۴.۴۸ ۱.۱۰ ۰.۵۴
۹۷ بلاروس ۲۸.۴۵ ۲۷.۰۹ ۱۵.۱۱ ۲۳.۳۱ ۱۴.۵۷ ۱۶.۵۱ ۱۵.۶۱ ۱۱.۵۶ ۹.۸۵ ۱۳.۰۸ ۷.۴۵ ۷.۳۳ ۵.۷۸ ۳.۵۲ ۲.۷۷ ۰.۵۰
۹۸ پرو ۶۴.۸۰ ۲۵.۰۰ ۰.۰۰ ۲۴.۳۳ ۳۰.۳۳ ۳۴.۲۵ ۴۲.۱۰ ۱۴.۶۷ ۲۷.۶۷ ۱۸.۶۷ ۱۱.۷۱ ۱۰.۲۰ ۶.۸۲ ۸.۵۰ ۲.۲۸ ۰.۴۱
۹۹ ارمنستان ۲۴.۸۵ ۱۵.۴۵ ۹.۶۵ ۲۰.۸۴ ۱۰.۱۸ ۹.۷۳ ۱۷.۴۳ ۹.۵۵ ۱۵.۲۱ ۱۱.۳۳ ۶.۰۴ ۹.۵۰ ۴.۸۱ ۳.۶۷ ۱.۵۳ ۰.۴۰
۱۰۰ جامائیکا ۱۸.۳۳ ۴۱.۵۰ ۱۸.۲۰ ۵۷.۷۵ ۱۱۸.۰۰ ۵۸.۰۰ ۲۴.۲۰ ۳۳.۸۶ ۳۳.۶۰ ۱۳.۰۰ ۶.۰۰ ۶.۶۰ ۵.۵۰ ۵.۱۴ ۲.۶۷ ۰.۴۰
۱۰۱ قزاقستان ۲.۵۰ ۳.۸۰ ۴.۰۰ ۶.۰۰ ۱.۲۵ ۶.۰۰ ۲۷.۷۱ ۷.۰۰ ۸.۸۴ ۱۳.۵۰ ۶.۸۱ ۱۰.۹۱ ۸.۸۸ ۴.۶۹ ۲.۰۶ ۰.۴۰
۱۰۲ گرجستان ۳.۳۳ ۱۶.۷۵ ۱۳.۴۳ ۲۵.۲۰ ۱۸.۱۷ ۵.۶۷ ۱۰.۲۹ ۹.۷۳ ۴۷.۰۸ ۱۸.۰۰ ۷.۰۸ ۵.۴۰ ۵.۰۹ ۳.۴۴ ۲.۰۳ ۰.۲۲
۱۰۳ کاستاریکا ۵۹.۸۰ ۴۶.۵۰ ۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۱۳.۰۰ ۲۶.۵۰ ۱۶۱.۰۰ ۱۸.۲۹ ۲۲.۵۰ ۲۵.۰۰ ۱۲.۶۰ ۵.۵۰ ۸.۴۴ ۴.۴۶ ۵.۲۱ ۰.۱۷
۱۰۴ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۵ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۱۰۶ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۸.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله (ارجاع به مقاله)