بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد دانش آموختگان کارشناسی ارشد پژوهشگر در فناوری نانو (نفر)
توضیحات : تعداد فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد رشته های مختلف که پایان نامه آنها در ارتباط با فناوری نانو بوده و در بازه زمانی مورد نظر از پایان نامه خود دفاع کرده اند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
استان ها
سال
دریافت خروجی
تعداد دانش آموختگان کارشناسی ارشد پژوهشگر در فناوری نانو (نفر)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ تهران ۱ ۱۱ ۲۶ ۶۰ ۱۴۵ ۳۱۷ ۵۹۴ ۹۵۷ ۱,۴۳۲ ۲,۰۷۶ ۲,۹۰۸ ۳,۶۲۲ ۴,۲۳۱ ۴,۷۹۸ ۵,۴۱۳ ۵,۸۷۷ ۵,۹۴۲
۲ اصفهان ۳ ۹ ۱۶ ۳۴ ۵۵ ۱۰۵ ۲۰۰ ۳۱۷ ۴۹۵ ۷۵۴ ۹۹۹ ۱,۲۲۰ ۱,۴۳۵ ۱,۷۰۱ ۱,۹۱۲ ۱,۹۴۲
۳ آذربایجان شرقی ۱ ۴ ۱۲ ۳۸ ۷۳ ۱۴۰ ۲۵۸ ۳۹۱ ۵۴۲ ۷۰۷ ۸۴۸ ۱,۰۴۴ ۱,۲۰۵ ۱,۲۲۹
۴ مازندران ۲ ۳ ۱۱ ۲۰ ۲۹ ۴۷ ۸۵ ۱۴۶ ۲۳۲ ۳۰۲ ۳۷۹ ۴۵۸ ۵۲۲ ۵۳۷
۵ خراسان رضوی ۱ ۹ ۲۱ ۴۰ ۸۲ ۱۲۸ ۲۰۶ ۲۹۲ ۳۵۳ ۳۹۹ ۴۷۸ ۵۲۶ ۵۳۶
۶ فارس ۲ ۹ ۲۲ ۴۲ ۵۸ ۱۰۹ ۱۶۷ ۲۵۳ ۳۱۸ ۳۸۱ ۴۶۲ ۵۱۵ ۵۲۸
۷ سمنان ۳ ۸ ۱۰ ۲۰ ۳۶ ۶۷ ۱۴۵ ۲۲۱ ۲۷۸ ۳۲۷ ۴۱۳ ۴۷۱ ۴۷۵
۸ زنجان ۱ ۴ ۸ ۳۱ ۶۱ ۹۶ ۱۳۵ ۲۰۲ ۲۵۵ ۳۰۶ ۳۷۲ ۴۲۱ ۴۳۲
۹ خوزستان ۱ ۳ ۱۰ ۲۴ ۴۶ ۸۴ ۱۳۷ ۲۱۰ ۲۵۶ ۲۹۹ ۳۶۶ ۴۱۲ ۴۱۹
۱۰ مرکزی ۱ ۴ ۸ ۱۹ ۴۱ ۹۳ ۱۵۷ ۲۱۷ ۲۵۸ ۲۹۶ ۳۳۳ ۳۶۸ ۳۷۱
۱۱ کرمان ۲ ۵ ۱۱ ۲۱ ۴۲ ۸۹ ۱۳۰ ۱۶۵ ۲۰۲ ۲۶۶ ۳۱۵ ۳۲۲
۱۲ البرز ۲ ۷ ۲۰ ۳۵ ۶۲ ۹۵ ۱۲۴ ۱۵۸ ۱۹۱ ۲۲۳ ۲۵۰ ۲۷۵ ۲۸۰
۱۳ گیلان ۶ ۱۱ ۱۷ ۳۳ ۴۵ ۷۷ ۱۱۱ ۱۳۹ ۱۶۷ ۲۰۳ ۲۳۴ ۲۴۰
۱۴ آذربایجان غربی ۱ ۳ ۷ ۱۵ ۳۱ ۶۱ ۸۸ ۹۹ ۱۳۶ ۱۷۴ ۲۱۷ ۲۲۰
۱۵ سیستان و بلوچستان ۱ ۱ ۵ ۶ ۹ ۱۶ ۳۷ ۷۴ ۱۰۱ ۱۲۳ ۱۵۲ ۱۹۷ ۲۱۲ ۲۱۴
۱۶ کرمانشاه ۱ ۲ ۶ ۱۱ ۱۹ ۲۵ ۳۳ ۵۱ ۷۰ ۱۰۴ ۱۲۳ ۱۶۸ ۱۹۸ ۲۰۱
۱۷ همدان ۱ ۴ ۷ ۱۲ ۲۱ ۲۹ ۵۳ ۸۰ ۱۰۷ ۱۲۵ ۱۶۱ ۱۹۱ ۲۰۰
۱۸ یزد ۱ ۲ ۶ ۱۴ ۲۴ ۳۶ ۵۶ ۷۷ ۱۱۹ ۱۴۹ ۱۷۶ ۱۹۴ ۱۹۹
۱۹ اردبیل ۱ ۴ ۲۴ ۴۴ ۷۱ ۱۰۷ ۱۳۷ ۱۴۶ ۱۷۰ ۱۹۰ ۱۹۷
۲۰ قزوین ۲ ۴ ۵ ۸ ۱۴ ۳۲ ۶۱ ۸۴ ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۴۷ ۱۷۴ ۱۷۶
۲۱ کهگیلویه و بویراحمد ۱ ۳ ۱۱ ۳۷ ۶۳ ۷۵ ۱۰۲ ۱۳۲ ۱۴۴ ۱۴۶
۲۲ لرستان ۱ ۲ ۸ ۲۵ ۴۴ ۶۴ ۷۹ ۹۵ ۱۱۶ ۱۴۴ ۱۴۴
۲۳ خراسان جنوبی ۱ ۲ ۶ ۱۱ ۱۶ ۲۱ ۴۴ ۷۲ ۹۳ ۹۴ ۱۰۷ ۱۱۸ ۱۱۹
۲۴ کردستان ۱ ۲ ۴ ۹ ۱۲ ۱۹ ۳۳ ۴۱ ۵۲ ۶۱ ۷۹ ۹۸ ۱۱۵ ۱۱۹
۲۵ چهارمحال و بختیاری ۱ ۳ ۸ ۱۲ ۲۵ ۴۳ ۵۷ ۷۰ ۸۶ ۱۰۲ ۱۰۲
۲۶ قم ۳ ۳ ۶ ۱۱ ۱۹ ۲۷ ۴۰ ۴۹ ۵۹ ۸۱ ۸۳
۲۷ گلستان ۵ ۱۶ ۳۵ ۵۳ ۶۹ ۷۹ ۸۰
۲۸ ایلام ۲ ۶ ۱۶ ۳۲ ۴۸ ۴۸
۲۹ بوشهر ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۱۲ ۱۵ ۲۱ ۲۷ ۳۰ ۳۳ ۴۲ ۴۳
۳۰ هرمزگان ۲ ۳ ۶ ۹ ۱۰ ۱۴ ۱۸ ۱۸
۳۱ خراسان شمالی ۱ ۱ ۲ ۲
تعداد دانش آموختگان کارشناسی ارشد پژوهشگر در فناوری نانو (نفر)