بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد دانش آموختگان کارشناسی ارشد پژوهشگر در فناوری نانو (نفر)
توضیحات : تعداد فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد رشته های مختلف که پایان نامه آنها در ارتباط با فناوری نانو بوده و در بازه زمانی مورد نظر از پایان نامه خود دفاع کرده اند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
استان ها
سال
دریافت خروجی
تعداد دانش آموختگان کارشناسی ارشد پژوهشگر در فناوری نانو (نفر)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ تهران ۱ ۱۱ ۲۶ ۶۰ ۱۴۵ ۳۱۷ ۵۹۴ ۹۵۷ ۱,۴۳۲ ۲,۰۷۶ ۲,۹۰۸ ۳,۶۲۲ ۴,۲۳۱ ۴,۷۹۸ ۵,۴۲۲ ۵,۹۰۸ ۶,۰۲۷
۲ اصفهان ۳ ۹ ۱۶ ۳۴ ۵۵ ۱۰۵ ۲۰۰ ۳۱۷ ۴۹۵ ۷۵۴ ۹۹۹ ۱,۲۲۰ ۱,۴۳۵ ۱,۷۰۳ ۱,۹۲۵ ۱,۹۸۱
۳ آذربایجان شرقی ۱ ۴ ۱۲ ۳۸ ۷۳ ۱۴۰ ۲۵۸ ۳۹۱ ۵۴۲ ۷۰۷ ۸۴۸ ۱,۰۴۶ ۱,۲۱۴ ۱,۲۶۴
۴ خراسان رضوی ۱ ۹ ۲۱ ۴۰ ۸۲ ۱۲۸ ۲۰۶ ۲۹۲ ۳۵۳ ۳۹۹ ۴۷۸ ۵۲۸ ۵۴۴
۵ مازندران ۲ ۳ ۱۱ ۲۰ ۲۹ ۴۷ ۸۵ ۱۴۶ ۲۳۲ ۳۰۲ ۳۷۹ ۴۵۸ ۵۲۲ ۵۴۴
۶ فارس ۲ ۹ ۲۲ ۴۲ ۵۸ ۱۰۹ ۱۶۷ ۲۵۳ ۳۱۸ ۳۸۱ ۴۶۳ ۵۱۷ ۵۳۴
۷ سمنان ۳ ۸ ۱۰ ۲۰ ۳۶ ۶۷ ۱۴۵ ۲۲۱ ۲۷۸ ۳۲۸ ۴۱۴ ۴۷۶ ۴۸۸
۸ زنجان ۱ ۴ ۸ ۳۱ ۶۱ ۹۶ ۱۳۵ ۲۰۲ ۲۵۵ ۳۰۶ ۳۷۳ ۴۲۳ ۴۴۳
۹ خوزستان ۱ ۳ ۱۰ ۲۴ ۴۶ ۸۴ ۱۳۷ ۲۱۰ ۲۵۶ ۲۹۹ ۳۶۶ ۴۱۳ ۴۲۶
۱۰ مرکزی ۱ ۴ ۸ ۱۹ ۴۱ ۹۳ ۱۵۷ ۲۱۷ ۲۵۸ ۲۹۶ ۳۳۳ ۳۶۸ ۳۷۵
۱۱ کرمان ۲ ۵ ۱۱ ۲۱ ۴۲ ۸۹ ۱۳۰ ۱۶۵ ۲۰۲ ۲۶۷ ۳۱۹ ۳۳۶
۱۲ البرز ۲ ۷ ۲۰ ۳۵ ۶۲ ۹۵ ۱۲۴ ۱۵۸ ۱۹۱ ۲۲۳ ۲۵۰ ۲۷۸ ۲۸۸
۱۳ گیلان ۶ ۱۱ ۱۷ ۳۳ ۴۵ ۷۷ ۱۱۱ ۱۳۹ ۱۶۷ ۲۰۳ ۲۳۵ ۲۴۷
۱۴ آذربایجان غربی ۱ ۳ ۷ ۱۵ ۳۱ ۶۱ ۸۸ ۹۹ ۱۳۶ ۱۷۴ ۲۱۹ ۲۲۵
۱۵ سیستان و بلوچستان ۱ ۱ ۵ ۶ ۹ ۱۶ ۳۷ ۷۴ ۱۰۱ ۱۲۳ ۱۵۲ ۱۹۸ ۲۱۵ ۲۲۲
۱۶ کرمانشاه ۱ ۲ ۶ ۱۱ ۱۹ ۲۵ ۳۳ ۵۱ ۷۰ ۱۰۴ ۱۲۳ ۱۶۹ ۲۰۲ ۲۰۹
۱۷ همدان ۱ ۴ ۷ ۱۲ ۲۱ ۲۹ ۵۳ ۸۰ ۱۰۷ ۱۲۵ ۱۶۱ ۱۹۱ ۲۰۸
۱۸ یزد ۱ ۲ ۶ ۱۴ ۲۴ ۳۶ ۵۶ ۷۷ ۱۱۹ ۱۴۹ ۱۷۶ ۱۹۷ ۲۰۴
۱۹ اردبیل ۱ ۴ ۲۴ ۴۴ ۷۱ ۱۰۷ ۱۳۷ ۱۴۶ ۱۷۰ ۱۹۰ ۲۰۴
۲۰ قزوین ۲ ۴ ۵ ۸ ۱۴ ۳۲ ۶۱ ۸۴ ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۴۸ ۱۷۷ ۱۸۲
۲۱ کهگیلویه و بویراحمد ۱ ۳ ۱۱ ۳۷ ۶۳ ۷۵ ۱۰۲ ۱۳۴ ۱۴۶ ۱۴۸
۲۲ لرستان ۱ ۲ ۸ ۲۵ ۴۴ ۶۴ ۷۹ ۹۵ ۱۱۶ ۱۴۴ ۱۴۶
۲۳ خراسان جنوبی ۱ ۲ ۶ ۱۱ ۱۶ ۲۱ ۴۴ ۷۲ ۹۳ ۹۴ ۱۰۷ ۱۱۸ ۱۲۰
۲۴ کردستان ۱ ۲ ۴ ۹ ۱۲ ۱۹ ۳۳ ۴۱ ۵۲ ۶۱ ۷۹ ۹۸ ۱۱۵ ۱۲۰
۲۵ چهارمحال و بختیاری ۱ ۳ ۸ ۱۲ ۲۵ ۴۳ ۵۷ ۷۰ ۸۶ ۱۰۲ ۱۰۳
۲۶ قم ۳ ۳ ۶ ۱۱ ۱۹ ۲۷ ۴۰ ۴۹ ۵۹ ۸۱ ۸۷
۲۷ گلستان ۵ ۱۶ ۳۵ ۵۳ ۶۹ ۷۹ ۸۰
۲۸ ایلام ۲ ۶ ۱۶ ۳۲ ۴۹ ۵۰
۲۹ بوشهر ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۱۲ ۱۵ ۲۱ ۲۷ ۳۰ ۳۴ ۴۳ ۴۵
۳۰ هرمزگان ۲ ۳ ۶ ۹ ۱۰ ۱۴ ۱۸ ۱۸
۳۱ خراسان شمالی ۱ ۱ ۲ ۲
تعداد دانش آموختگان کارشناسی ارشد پژوهشگر در فناوری نانو (نفر)