بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد دانش آموختگان کارشناسی ارشد پژوهشگر در فناوری نانو (نفر)
توضیحات : تعداد فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد رشته های مختلف که پایان نامه آنها در ارتباط با فناوری نانو بوده و در بازه زمانی مورد نظر از پایان نامه خود دفاع کرده اند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
استان ها
سال
دریافت خروجی
تعداد دانش آموختگان کارشناسی ارشد پژوهشگر در فناوری نانو (نفر)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ تهران ۱ ۱۱ ۲۶ ۶۰ ۱۴۵ ۳۱۷ ۵۹۴ ۹۵۷ ۱,۴۳۲ ۲,۰۷۶ ۲,۹۰۸ ۳,۶۲۲ ۴,۲۳۱ ۴,۷۹۸ ۵,۴۲۵ ۵,۹۳۶ ۶,۰۹۸
۲ اصفهان ۳ ۹ ۱۶ ۳۴ ۵۵ ۱۰۵ ۲۰۰ ۳۱۷ ۴۹۵ ۷۵۴ ۹۹۹ ۱,۲۲۰ ۱,۴۳۵ ۱,۷۰۳ ۱,۹۳۵ ۲,۰۰۹
۳ آذربایجان شرقی ۱ ۴ ۱۲ ۳۸ ۷۳ ۱۴۰ ۲۵۸ ۳۹۱ ۵۴۲ ۷۰۷ ۸۴۸ ۱,۰۴۷ ۱,۲۱۹ ۱,۲۹۴
۴ مازندران ۲ ۳ ۱۱ ۲۰ ۲۹ ۴۷ ۸۵ ۱۴۶ ۲۳۲ ۳۰۲ ۳۷۹ ۴۵۸ ۵۲۴ ۵۶۳
۵ خراسان رضوی ۱ ۹ ۲۱ ۴۰ ۸۲ ۱۲۸ ۲۰۶ ۲۹۲ ۳۵۳ ۳۹۹ ۴۷۸ ۵۲۸ ۵۵۲
۶ فارس ۲ ۹ ۲۲ ۴۲ ۵۸ ۱۰۹ ۱۶۷ ۲۵۳ ۳۱۸ ۳۸۱ ۴۶۳ ۵۱۹ ۵۴۲
۷ سمنان ۳ ۸ ۱۰ ۲۰ ۳۶ ۶۷ ۱۴۵ ۲۲۱ ۲۷۸ ۳۲۸ ۴۱۴ ۴۷۷ ۴۹۸
۸ زنجان ۱ ۴ ۸ ۳۱ ۶۱ ۹۶ ۱۳۵ ۲۰۲ ۲۵۵ ۳۰۶ ۳۷۳ ۴۲۵ ۴۴۹
۹ خوزستان ۱ ۳ ۱۰ ۲۴ ۴۶ ۸۴ ۱۳۷ ۲۱۰ ۲۵۶ ۲۹۹ ۳۶۶ ۴۱۳ ۴۲۹
۱۰ مرکزی ۱ ۴ ۸ ۱۹ ۴۱ ۹۳ ۱۵۷ ۲۱۷ ۲۵۸ ۲۹۶ ۳۳۳ ۳۶۹ ۳۷۸
۱۱ کرمان ۲ ۵ ۱۱ ۲۱ ۴۲ ۸۹ ۱۳۰ ۱۶۵ ۲۰۲ ۲۶۷ ۳۱۹ ۳۴۶
۱۲ البرز ۲ ۷ ۲۰ ۳۵ ۶۲ ۹۵ ۱۲۴ ۱۵۸ ۱۹۱ ۲۲۳ ۲۵۰ ۲۷۹ ۲۹۲
۱۳ گیلان ۶ ۱۱ ۱۷ ۳۳ ۴۵ ۷۷ ۱۱۱ ۱۳۹ ۱۶۷ ۲۰۳ ۲۳۶ ۲۵۳
۱۴ آذربایجان غربی ۱ ۳ ۷ ۱۵ ۳۱ ۶۱ ۸۸ ۹۹ ۱۳۶ ۱۷۴ ۲۲۰ ۲۳۰
۱۵ سیستان و بلوچستان ۱ ۱ ۵ ۶ ۹ ۱۶ ۳۷ ۷۴ ۱۰۱ ۱۲۳ ۱۵۲ ۱۹۸ ۲۱۵ ۲۲۳
۱۶ کرمانشاه ۱ ۲ ۶ ۱۱ ۱۹ ۲۵ ۳۳ ۵۱ ۷۰ ۱۰۴ ۱۲۳ ۱۶۹ ۲۰۳ ۲۱۴
۱۷ همدان ۱ ۴ ۷ ۱۲ ۲۱ ۲۹ ۵۳ ۸۰ ۱۰۷ ۱۲۵ ۱۶۱ ۱۹۱ ۲۱۱
۱۸ یزد ۱ ۲ ۶ ۱۴ ۲۴ ۳۶ ۵۶ ۷۷ ۱۱۹ ۱۴۹ ۱۷۶ ۲۰۱ ۲۱۰
۱۹ اردبیل ۱ ۴ ۲۴ ۴۴ ۷۱ ۱۰۷ ۱۳۷ ۱۴۶ ۱۷۱ ۱۹۲ ۲۰۸
۲۰ قزوین ۲ ۴ ۵ ۸ ۱۴ ۳۲ ۶۱ ۸۴ ۱۰۰ ۱۲۵ ۱۴۸ ۱۷۷ ۱۸۴
۲۱ لرستان ۱ ۲ ۸ ۲۵ ۴۴ ۶۴ ۷۹ ۹۵ ۱۱۶ ۱۴۵ ۱۵۱
۲۲ کهگیلویه و بویراحمد ۱ ۳ ۱۱ ۳۷ ۶۳ ۷۵ ۱۰۲ ۱۳۴ ۱۴۷ ۱۵۰
۲۳ کردستان ۱ ۲ ۴ ۹ ۱۲ ۱۹ ۳۳ ۴۱ ۵۲ ۶۱ ۷۹ ۹۸ ۱۱۵ ۱۲۴
۲۴ خراسان جنوبی ۱ ۲ ۶ ۱۱ ۱۶ ۲۱ ۴۴ ۷۲ ۹۳ ۹۴ ۱۰۷ ۱۱۸ ۱۲۱
۲۵ چهارمحال و بختیاری ۱ ۳ ۸ ۱۲ ۲۵ ۴۳ ۵۷ ۷۰ ۸۷ ۱۰۳ ۱۰۹
۲۶ قم ۳ ۳ ۶ ۱۱ ۱۹ ۲۷ ۴۰ ۴۹ ۵۹ ۸۱ ۹۰
۲۷ گلستان ۵ ۱۶ ۳۵ ۵۳ ۶۹ ۸۰ ۸۳
۲۸ ایلام ۲ ۶ ۱۶ ۳۲ ۴۹ ۵۶
۲۹ بوشهر ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۱۲ ۱۵ ۲۱ ۲۷ ۳۰ ۳۴ ۴۳ ۴۵
۳۰ هرمزگان ۲ ۳ ۶ ۹ ۱۰ ۱۴ ۱۸ ۱۸
۳۱ خراسان شمالی ۱ ۱ ۲ ۲
تعداد دانش آموختگان کارشناسی ارشد پژوهشگر در فناوری نانو (نفر)