بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد کل محققان فناوری نانو (نفر)
توضیحات : عبارت است از تعداد کل دانشجویان، فارغ التحصیلان، اساتید دانشگاه، هیات علمی و محققان پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی دیگر که حداقل یک پایان نامه یا یک مقاله ISI در فناوری نانو دارند. اطلاعات این شاخص بصورت تجمیعی ارائه می شود.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
تعداد کل محققان فناوری نانو (نفر)
۱۳۷۹ [۲۰۰۰] ۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ ایران ۱۷ ۵۲ ۱۰۹ ۲۲۵ ۵۷۲ ۱,۱۳۱ ۲,۰۶۱ ۳,۶۲۲ ۵,۵۶۰ ۸,۴۹۶ ۱۲,۰۷۹ ۱۶,۱۴۷ ۲۰,۰۸۲ ۲۴,۲۱۳ ۲۸,۷۴۸ ۳۲,۶۰۹ ۳۵,۵۱۸ ۳۶,۶۵۶
تعداد کل محققان فناوری نانو (نفر)