بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سهم محلی در تولید علم نانو (درصد)
توضیحات : این شاخص در واقع درصد مقالات نانو از کل مقالات علمی یک کشور را نشان می دهد و از تقسیم تعداد مقالات ISI فناوری نانو بر کل مقالات ISI یک کشور حاصل می شود.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سهم محلی در تولید علم نانو (درصد)
۱۳۷۹ [۲۰۰۰] ۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۲.۲۲ ۳۰.۰۰
۲ ایران ۰.۶۳ ۰.۶۲ ۱.۴۰ ۱.۰۲ ۱.۵۶ ۲.۷۵ ۴.۶۶ ۵.۳۴ ۷.۳۸ ۹.۸۰ ۱۱.۸۴ ۱۳.۹۳ ۱۵.۲۱ ۱۷.۷۷ ۲۰.۴۴ ۲۱.۸۳ ۲۱.۱۴ ۲۳.۱۰
۳ مولداوی ۱۰.۴۶ ۹.۶۲ ۱۴.۱۱ ۱۶.۰۸ ۱۷.۶۸ ۱۶.۵۱ ۱۳.۲۴ ۱۳.۸۹ ۲۱.۶۸ ۱۹.۸۴ ۲۱.۹۸ ۲۱.۱۳ ۲۲.۷۶ ۱۷.۰۶ ۲۷.۶۰ ۲۰.۷۴ ۲۳.۵۳ ۱۹.۷۲
۴ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۱۵ ۱.۶۳ ۳.۰۰ ۳.۸۶ ۵.۷۱ ۶.۹۳ ۹.۹۸ ۱۷.۲۰ ۱۷.۹۶ ۱۵.۵۲ ۱۹.۱۴ ۱۹.۳۷
۵ عربستان ۰.۸۴ ۰.۶۱ ۰.۵۷ ۰.۴۹ ۱.۱۴ ۱.۴۲ ۱.۳۴ ۲.۰۰ ۲.۴۰ ۶.۱۹ ۸.۴۷ ۱۰.۷۸ ۱۲.۵۹ ۱۳.۴۶ ۱۶.۶۳ ۱۷.۸۸ ۱۷.۴۴ ۱۸.۶۵
۶ بلاروس ۴.۲۳ ۸.۵۳ ۸.۲۲ ۱۰.۹۴ ۱۰.۴۳ ۱۱.۸۴ ۹.۸۸ ۱۱.۴۹ ۱۵.۰۰ ۱۳.۵۵ ۱۵.۶۵ ۱۳.۹۷ ۱۵.۴۶ ۱۵.۰۴ ۱۳.۶۷ ۱۵.۶۶ ۱۵.۳۵ ۱۸.۱۶
۷ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۰ ۴.۴۴ ۱.۰۲ ۰.۸۸ ۵.۸۳ ۵.۲۶ ۹.۷۰ ۱۱.۱۱ ۱۷.۹۷ ۱۰.۹۲ ۱۷.۶۸ ۲۱.۸۴ ۱۶.۳۱ ۱۶.۰۰ ۱۷.۶۲
۸ چین ۷.۰۰ ۷.۷۶ ۸.۸۰ ۹.۹۲ ۱۰.۵۵ ۱۱.۹۰ ۱۲.۴۶ ۱۳.۳۶ ۱۴.۲۲ ۱۴.۱۷ ۱۴.۶۹ ۱۵.۵۱ ۱۵.۳۵ ۱۵.۸۳ ۱۶.۴۶ ۱۶.۷۲ ۱۶.۴۷ ۱۷.۲۵
۹ هند ۲.۴۲ ۳.۳۴ ۳.۴۸ ۴.۳۸ ۱۴.۶۴ ۵.۹۴ ۷.۰۶ ۷.۷۴ ۸.۳۴ ۹.۴۸ ۱۰.۵۲ ۱۲.۲۶ ۱۲.۸۹ ۱۴.۹۱ ۱۶.۸۰ ۱۵.۹۵ ۱۵.۸۴ ۱۷.۱۳
۱۰ سنگاپور ۴.۹۷ ۵.۶۳ ۶.۷۷ ۷.۱۷ ۱۰.۲۰ ۱۰.۹۶ ۱۳.۲۷ ۱۴.۷۰ ۱۵.۵۲ ۱۵.۸۳ ۱۷.۵۲ ۱۹.۰۵ ۱۹.۰۷ ۱۸.۶۲ ۲۰.۹۶ ۱۸.۸۹ ۱۷.۴۴ ۱۷.۰۵
۱۱ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۸۸ ۱۶.۶۷ ۵.۵۶ ۲۸.۵۷ ۱۱.۷۶ ۲۱.۰۵ ۱۹.۰۵ ۲۸.۵۷ ۱۴.۲۹ ۱۲.۹۴ ۱۶.۰۷
۱۲ اوکراین ۴.۲۰ ۶.۰۵ ۶.۲۷ ۸.۰۴ ۷.۹۳ ۱۰.۱۵ ۱۰.۶۱ ۱۱.۱۹ ۱۱.۶۹ ۱۰.۵۰ ۱۲.۱۹ ۱۲.۹۷ ۱۱.۹۴ ۱۴.۵۲ ۱۶.۳۷ ۱۵.۱۶ ۱۳.۳۸ ۱۵.۴۰
۱۳ کره جنوبی ۴.۲۵ ۵.۷۲ ۶.۲۱ ۷.۶۴ ۸.۶۸ ۹.۴۵ ۱۰.۶۲ ۱۱.۵۶ ۱۲.۴۶ ۱۲.۴۵ ۱۳.۱۱ ۱۴.۱۸ ۱۴.۲۱ ۱۴.۷۸ ۱۶.۲۶ ۱۵.۳۴ ۱۵.۳۴ ۱۵.۱۸
۱۴ مالزی ۰.۹۹ ۱.۶۶ ۲.۱۷ ۲.۷۷ ۴.۰۵ ۳.۲۵ ۵.۱۶ ۴.۷۵ ۵.۵۰ ۶.۸۹ ۸.۵۹ ۹.۹۷ ۱۱.۳۸ ۱۳.۰۶ ۱۵.۰۹ ۱۵.۳۲ ۱۳.۷۴ ۱۴.۶۳
۱۵ مصر ۱.۲۶ ۰.۸۲ ۱.۵۷ ۱.۷۵ ۱.۶۵ ۲.۴۸ ۳.۵۷ ۴.۶۱ ۴.۹۷ ۶.۳۱ ۶.۸۹ ۷.۲۸ ۹.۱۰ ۱۰.۶۴ ۱۳.۱۹ ۱۳.۳۶ ۱۲.۱۶ ۱۴.۳۳
۱۶ پاکستان ۰.۵۵ ۱.۲۷ ۰.۹۷ ۱.۶۶ ۱.۸۸ ۱.۴۱ ۲.۰۵ ۲.۶۸ ۳.۰۷ ۳.۳۴ ۳.۳۹ ۴.۲۴ ۵.۹۸ ۷.۳۴ ۹.۵۲ ۱۱.۴۵ ۱۳.۱۰ ۱۴.۰۲
۱۷ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۳۰ ۰.۹۱ ۰.۹۳ ۱.۵۳ ۱.۷۰ ۲.۲۵ ۰.۰۰ ۱.۴۷ ۲.۷۱ ۴.۳۸ ۵.۶۱ ۸.۵۲ ۱۱.۴۰ ۱۳.۴۱ ۱۳.۸۸
۱۸ سوریه ۰.۹۷ ۳.۳۳ ۲.۹۱ ۰.۰۰ ۰.۷۰ ۲.۳۷ ۰.۰۰ ۳.۷۰ ۲.۷۹ ۵.۲۴ ۴.۸۲ ۳.۸۶ ۲.۸۶ ۴.۲۳ ۵.۰۸ ۵.۹۹ ۷.۴۸ ۱۲.۹۵
۱۹ ویتنام ۲.۶۳ ۲.۶۹ ۴.۰۱ ۵.۶۲ ۵.۱۹ ۳.۲۵ ۶.۵۱ ۵.۵۹ ۱۱.۶۸ ۶.۶۷ ۶.۸۷ ۹.۷۱ ۷.۴۴ ۱۲.۴۱ ۱۱.۷۳ ۱۲.۳۹ ۱۲.۱۵ ۱۲.۸۹
۲۰ تایوان ۲.۷۶ ۳.۸۷ ۶.۴۲ ۵.۴۴ ۶.۸۸ ۸.۲۸ ۹.۵۵ ۹.۶۱ ۱۰.۲۸ ۱۰.۷۳ ۱۱.۱۰ ۱۱.۸۱ ۱۱.۴۵ ۱۲.۴۵ ۱۳.۲۵ ۱۲.۰۶ ۱۱.۸۲ ۱۲.۶۳
۲۱ روسیه ۳.۹۰ ۵.۱۶ ۵.۸۴ ۶.۳۶ ۷.۰۹ ۷.۰۹ ۸.۱۰ ۸.۵۱ ۸.۷۰ ۹.۲۰ ۱۰.۱۳ ۱۰.۰۷ ۱۰.۴۷ ۱۱.۰۷ ۱۲.۳۷ ۱۱.۸۲ ۱۱.۸۱ ۱۲.۵۳
۲۲ یمن ۰.۰۰ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۹۳ ۴.۴۶ ۱.۸۱ ۷.۱۴ ۹.۵۲ ۸.۴۸ ۷.۶۹ ۹.۳۳ ۱۲.۲۶
۲۳ تاجیکستان ۱۴.۲۹ ۷.۱۴ ۴.۵۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۳۸ ۶.۲۵ ۱۳.۰۴ ۱۲.۰۰ ۷.۵۰ ۱۰.۷۱ ۱۰.۳۴ ۱۵.۶۳ ۵.۵۶ ۱۰.۸۷ ۱۶.۸۷ ۵.۱۹ ۱۱.۶۷
۲۴ رومانی ۳.۹۹ ۵.۲۶ ۶.۳۵ ۷.۳۶ ۸.۹۵ ۹.۱۷ ۹.۲۱ ۱۱.۲۹ ۱۰.۶۱ ۸.۰۴ ۹.۶۳ ۱۱.۶۳ ۱۰.۵۷ ۱۱.۰۹ ۱۱.۹۰ ۱۲.۱۱ ۱۱.۰۰ ۱۰.۹۵
۲۵ ازبکستان ۳.۳۱ ۱.۳۷ ۳.۳۳ ۵.۶۵ ۵.۴۷ ۴.۱۰ ۷.۳۹ ۵.۵۹ ۶.۲۹ ۸.۷۷ ۸.۹۰ ۸.۷۹ ۹.۱۲ ۳.۷۵ ۹.۰۹ ۱۰.۰۹ ۸.۷۳ ۱۰.۹۲
۲۶ قزاقستان ۱.۲۲ ۲.۰۷ ۲.۳۵ ۱.۲۲ ۱.۷۰ ۱.۹۶ ۱.۹۰ ۲.۷۰ ۶.۱۱ ۷.۰۴ ۷.۸۷ ۵.۵۲ ۵.۴۰ ۱۰.۴۰ ۱۰.۵۰ ۷.۵۸ ۹.۹۶ ۱۰.۷۵
۲۷ تایلند ۱.۰۸ ۱.۱۳ ۰.۶۴ ۱.۴۹ ۲.۳۵ ۳.۵۴ ۴.۷۷ ۵.۶۱ ۷.۵۹ ۷.۲۷ ۷.۵۴ ۷.۵۷ ۸.۳۲ ۸.۸۴ ۹.۹۸ ۹.۰۹ ۹.۲۵ ۱۰.۷۱
۲۸ لتونی ۴.۴۶ ۳.۳۰ ۵.۱۹ ۵.۸۴ ۸.۱۹ ۸.۳۶ ۱۱.۸۴ ۷.۴۵ ۹.۳۶ ۱۰.۳۸ ۱۰.۸۶ ۱۰.۵۰ ۱۲.۵۷ ۱۰.۲۱ ۱۰.۳۰ ۱۳.۸۹ ۱۱.۰۴ ۱۰.۲۲
۲۹ تونس ۱.۹۶ ۴.۵۲ ۴.۹۱ ۴.۰۸ ۴.۲۱ ۵.۰۷ ۵.۵۶ ۳.۶۷ ۴.۴۶ ۴.۹۸ ۴.۲۵ ۵.۵۴ ۶.۰۹ ۷.۳۴ ۹.۲۵ ۱۰.۰۵ ۹.۷۹ ۱۰.۲۱
۳۰ آذربایجان ۲.۰۰ ۰.۷۳ ۲.۶۹ ۴.۳۷ ۴.۵۹ ۴.۹۸ ۶.۹۴ ۲.۸۷ ۵.۹۶ ۴.۸۷ ۷.۶۳ ۸.۸۱ ۴.۷۹ ۶.۶۹ ۶.۹۹ ۷.۸۰ ۹.۲۳ ۱۰.۱۶
کل جهان ۳.۱۶ ۲.۸۰ ۳.۲۸ ۳.۷۱ ۴.۲۸ ۴.۸۷ ۵.۳۸ ۵.۷۶ ۶.۲۲ ۶.۵۱ ۶.۹۵ ۷.۵۷ ۷.۸۰ ۸.۳۶ ۹.۸۳ ۹.۰۲ ۹.۱۸ ۹.۸۳
۳۱ جمهوری چک ۳.۳۸ ۳.۰۰ ۳.۷۶ ۳.۸۸ ۴.۳۲ ۴.۷۷ ۵.۳۹ ۵.۱۹ ۵.۶۱ ۶.۰۹ ۶.۳۹ ۶.۶۰ ۶.۶۰ ۷.۵۶ ۸.۴۶ ۹.۳۱ ۸.۶۷ ۹.۶۰
۳۲ الجزایر ۱.۴۰ ۱.۳۱ ۳.۶۲ ۳.۳۶ ۵.۲۱ ۴.۰۳ ۵.۸۳ ۵.۲۱ ۵.۹۴ ۵.۹۹ ۶.۵۱ ۶.۵۵ ۷.۹۱ ۷.۴۰ ۸.۵۱ ۹.۸۷ ۸.۲۶ ۹.۵۵
۳۳ اسلواکی ۲.۵۹ ۳.۹۹ ۳.۷۸ ۴.۳۷ ۵.۲۱ ۴.۹۰ ۵.۱۹ ۵.۹۳ ۶.۲۳ ۵.۹۴ ۶.۴۳ ۶.۲۲ ۷.۳۳ ۷.۱۲ ۹.۰۹ ۷.۵۶ ۶.۶۴ ۹.۳۴
۳۴ ژاپن ۳.۷۷ ۴.۵۷ ۵.۱۴ ۵.۵۵ ۶.۳۴ ۶.۸۸ ۷.۴۳ ۷.۷۵ ۸.۲۳ ۸.۴۳ ۸.۶۴ ۹.۰۶ ۸.۹۲ ۹.۱۴ ۱۰.۳۱ ۹.۹۹ ۹.۲۹ ۹.۳۰
۳۵ لهستان ۳.۲۵ ۳.۹۴ ۵.۰۲ ۵.۲۴ ۵.۹۱ ۶.۳۰ ۶.۵۳ ۶.۴۴ ۶.۴۱ ۶.۳۲ ۶.۳۷ ۶.۴۴ ۶.۷۷ ۷.۴۳ ۸.۵۰ ۸.۱۸ ۸.۴۸ ۹.۰۸
۳۶ بلغارستان ۰.۳۴ ۲.۴۸ ۵.۰۸ ۴.۳۶ ۶.۲۷ ۶.۵۷ ۶.۴۷ ۸.۳۹ ۷.۹۸ ۹.۵۹ ۸.۲۷ ۹.۹۷ ۸.۲۰ ۹.۷۲ ۹.۳۰ ۹.۵۴ ۹.۳۴ ۸.۸۳
۳۷ اسلوانی ۲.۳۹ ۲.۸۰ ۲.۲۸ ۳.۲۳ ۴.۱۳ ۴.۲۸ ۵.۰۷ ۵.۷۴ ۵.۴۱ ۵.۹۵ ۶.۲۵ ۶.۳۳ ۶.۸۱ ۷.۵۷ ۸.۰۴ ۷.۷۰ ۷.۷۵ ۸.۵۴
۳۸ امارات عربی متحده ۰.۰۰ ۲.۴۵ ۱.۸۱ ۲.۲۶ ۳.۰۵ ۲.۳۴ ۰.۶۹ ۳.۹۵ ۵.۳۶ ۷.۰۳ ۹.۵۱ ۱۷.۰۷ ۲۷.۶۰ ۲۶.۴۶ ۳۶.۸۶ ۴۰.۲۷ ۷.۲۰ ۸.۵۳
۳۹ مراکش ۲.۸۷ ۲.۶۴ ۳.۱۶ ۳.۳۹ ۲.۴۲ ۳.۰۴ ۲.۵۸ ۲.۴۲ ۳.۴۱ ۳.۳۲ ۴.۷۷ ۵.۵۱ ۶.۴۹ ۸.۴۸ ۸.۱۵ ۶.۶۵ ۸.۰۶ ۸.۵۱
۴۰ مکزیک ۲.۷۰ ۲.۱۴ ۲.۵۵ ۲.۷۳ ۲.۸۳ ۳.۸۵ ۳.۸۶ ۳.۸۱ ۴.۹۴ ۵.۰۳ ۴.۶۱ ۴.۸۷ ۵.۲۰ ۵.۶۱ ۶.۱۲ ۶.۰۶ ۷.۲۲ ۸.۴۸
۴۱ بنگلادش ۰.۸۲ ۱.۱۷ ۰.۶۹ ۰.۲۱ ۱.۶۱ ۰.۹۳ ۱.۹۹ ۳.۳۴ ۲.۹۵ ۳.۸۶ ۴.۳۰ ۳.۴۵ ۵.۴۴ ۴.۸۳ ۵.۸۳ ۶.۷۶ ۷.۲۰ ۸.۳۴
۴۲ کویت ۰.۶۳ ۰.۶۰ ۰.۸۰ ۰.۶۱ ۱.۲۸ ۱.۴۶ ۱.۸۹ ۱.۸۵ ۳.۰۸ ۱.۹۷ ۲.۴۷ ۲.۸۸ ۳.۴۵ ۴.۲۹ ۷.۴۵ ۵.۷۴ ۵.۹۳ ۸.۰۶
۴۳ لیتوانی ۵.۳۶ ۴.۶۶ ۵.۸۹ ۴.۲۰ ۷.۰۸ ۶.۴۷ ۷.۷۷ ۴.۸۴ ۵.۸۲ ۵.۰۷ ۵.۳۲ ۶.۱۹ ۶.۶۲ ۶.۸۴ ۸.۰۷ ۸.۳۰ ۷.۴۱ ۸.۰۴
۴۴ فرانسه ۲.۹۶ ۳.۴۴ ۴.۰۹ ۴.۴۸ ۴.۷۶ ۵.۳۸ ۵.۷۷ ۵.۹۰ ۶.۵۰ ۶.۶۴ ۶.۸۳ ۷.۱۱ ۷.۳۰ ۷.۴۶ ۸.۲۴ ۸.۲۵ ۷.۷۵ ۸.۰۱
۴۵ عمان ۱.۵۶ ۰.۴۴ ۰.۴۱ ۱.۱۰ ۲.۶۸ ۲.۵۰ ۲.۴۹ ۱.۲۲ ۴.۳۱ ۵.۲۶ ۴.۴۲ ۳.۶۷ ۶.۸۹ ۶.۳۶ ۸.۷۸ ۶.۸۴ ۸.۷۹ ۷.۹۷
۴۶ آلمان ۳.۵۱ ۴.۰۵ ۴.۵۵ ۴.۷۳ ۵.۱۹ ۵.۵۰ ۶.۱۱ ۶.۴۵ ۶.۷۱ ۶.۹۶ ۷.۲۳ ۷.۵۶ ۷.۴۱ ۷.۴۹ ۸.۶۲ ۸.۳۴ ۷.۹۹ ۷.۹۲
۴۷ اسپانیا ۲.۲۷ ۲.۸۵ ۳.۲۷ ۳.۳۲ ۳.۹۲ ۴.۴۱ ۴.۹۱ ۵.۴۰ ۵.۵۶ ۵.۹۱ ۶.۱۷ ۶.۳۲ ۶.۶۷ ۶.۷۲ ۷.۷۷ ۶.۷۲ ۷.۱۲ ۷.۵۸
۴۸ فنلاند ۱.۴۸ ۲.۰۷ ۲.۷۶ ۳.۱۱ ۳.۵۹ ۳.۴۲ ۴.۱۱ ۵.۰۴ ۵.۷۰ ۵.۹۴ ۶.۱۹ ۶.۲۶ ۶.۴۶ ۶.۵۴ ۷.۷۲ ۷.۳۵ ۶.۹۱ ۷.۵۰
۴۹ پرتغال ۱.۹۰ ۲.۸۱ ۳.۰۴ ۳.۱۳ ۳.۷۷ ۳.۵۲ ۵.۱۸ ۴.۷۹ ۵.۶۴ ۵.۳۳ ۶.۲۶ ۶.۲۶ ۶.۸۵ ۷.۳۴ ۷.۸۹ ۷.۲۰ ۶.۷۳ ۷.۵۰
۵۰ ترکیه ۱.۱۱ ۱.۱۵ ۱.۱۰ ۱.۳۳ ۱.۴۰ ۱.۴۸ ۱.۷۲ ۱.۸۸ ۲.۴۴ ۲.۷۸ ۳.۳۵ ۳.۸۹ ۴.۲۴ ۵.۲۷ ۶.۳۰ ۶.۰۲ ۶.۵۲ ۷.۳۹
۵۱ استونی ۲.۱۸ ۳.۳۴ ۳.۷۸ ۳.۳۳ ۴.۹۴ ۳.۳۸ ۴.۰۹ ۴.۲۸ ۴.۲۸ ۴.۱۶ ۴.۸۴ ۵.۰۰ ۴.۷۸ ۵.۷۷ ۷.۲۹ ۷.۶۶ ۶.۶۴ ۷.۱۳
۵۲ اندونزی ۰.۲۴ ۰.۴۰ ۰.۲۱ ۰.۸۳ ۱.۶۹ ۰.۸۶ ۱.۰۸ ۱.۳۵ ۲.۸۴ ۲.۴۰ ۴.۱۵ ۴.۶۹ ۵.۳۲ ۶.۱۸ ۶.۹۰ ۴.۹۷ ۵.۷۸ ۷.۰۲
۵۳ لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۲۵ ۲۰.۰۰ ۱۴.۲۹ ۹.۳۸ ۱۶.۶۷ ۱۳.۸۹ ۲۳.۴۰ ۱۰.۲۶ ۱۱.۷۶ ۸.۱۶ ۸.۰۶ ۴.۵۵ ۵.۰۰ ۱۰.۲۶ ۵.۰۰ ۶.۹۴
۵۴ ایرلند ۱.۵۹ ۲.۳۲ ۲.۸۴ ۳.۳۲ ۴.۳۶ ۴.۲۸ ۴.۴۰ ۵.۴۱ ۴.۷۹ ۵.۰۸ ۶.۲۱ ۶.۷۹ ۷.۱۱ ۶.۶۶ ۷.۵۶ ۷.۶۸ ۶.۷۳ ۶.۸۲
۵۵ لوکزامبورگ ۱.۰۵ ۰.۹۰ ۱.۶۰ ۰.۰۰ ۲.۲۶ ۳.۳۱ ۳.۷۷ ۱.۹۶ ۳.۳۸ ۳.۹۲ ۶.۸۲ ۶.۷۳ ۷.۶۸ ۷.۲۹ ۵.۵۵ ۵.۹۸ ۷.۲۳ ۶.۷۷
۵۶ ایتالیا ۲.۹۷ ۲.۶۹ ۳.۱۵ ۳.۴۶ ۳.۸۸ ۳.۹۶ ۴.۲۴ ۴.۷۸ ۴.۹۰ ۵.۲۴ ۵.۴۸ ۵.۸۸ ۵.۹۶ ۶.۰۵ ۶.۸۸ ۶.۸۲ ۶.۲۵ ۶.۷۵
۵۷ یونان ۱.۸۶ ۲.۵۹ ۲.۷۳ ۳.۳۳ ۳.۰۴ ۳.۶۵ ۳.۶۸ ۵.۱۳ ۵.۱۰ ۵.۰۶ ۵.۰۵ ۵.۲۳ ۵.۵۳ ۵.۷۸ ۶.۶۹ ۷.۰۰ ۶.۶۳ ۶.۷۵
۵۸ آرژانتین ۱.۶۷ ۲.۰۳ ۲.۵۹ ۲.۲۸ ۳.۲۱ ۲.۹۴ ۳.۳۹ ۳.۷۱ ۳.۸۲ ۴.۵۵ ۵.۵۳ ۴.۶۵ ۵.۱۲ ۵.۲۱ ۵.۷۷ ۵.۶۰ ۵.۵۸ ۶.۵۸
۵۹ مجارستان ۲.۹۰ ۳.۴۸ ۴.۰۲ ۴.۶۹ ۵.۵۸ ۵.۷۷ ۵.۵۵ ۵.۴۶ ۵.۹۷ ۵.۷۶ ۵.۲۷ ۵.۸۷ ۵.۸۹ ۵.۸۶ ۶.۹۷ ۶.۱۸ ۵.۷۹ ۶.۵۴
۶۰ سوئیس ۳.۱۷ ۳.۱۶ ۳.۸۰ ۳.۵۹ ۴.۵۰ ۴.۴۹ ۵.۰۷ ۵.۱۶ ۵.۷۳ ۵.۷۷ ۶.۰۵ ۶.۱۰ ۶.۳۲ ۶.۰۶ ۶.۹۲ ۶.۳۶ ۶.۴۹ ۶.۵۰
۶۱ سریلانکا ۰.۶۰ ۳.۶۴ ۴.۴۳ ۲.۸۳ ۶.۱۵ ۶.۳۸ ۶.۳۲ ۵.۱۷ ۲.۷۸ ۲.۲۴ ۳.۰۰ ۳.۸۳ ۴.۹۲ ۴.۳۱ ۵.۵۷ ۵.۰۶ ۴.۳۸ ۶.۴۸
۶۲ ارمنستان ۲.۸۷ ۴.۰۱ ۲.۹۵ ۵.۱۸ ۴.۶۸ ۵.۷۶ ۵.۳۴ ۷.۲۳ ۹.۸۲ ۷.۴۴ ۷.۱۳ ۶.۴۶ ۵.۸۸ ۵.۷۷ ۶.۹۳ ۸.۶۰ ۸.۴۶ ۶.۴۷
۶۳ سوئد ۲.۲۱ ۲.۶۵ ۳.۲۵ ۳.۳۲ ۳.۵۴ ۳.۶۸ ۴.۱۱ ۴.۰۶ ۴.۳۷ ۴.۴۷ ۵.۰۰ ۵.۶۱ ۵.۶۳ ۵.۷۶ ۶.۹۰ ۵.۹۳ ۶.۰۱ ۶.۴۷
۶۴ بلژیک ۲.۶۲ ۲.۸۸ ۳.۹۶ ۳.۵۳ ۴.۲۱ ۴.۰۶ ۴.۳۰ ۴.۶۲ ۴.۷۲ ۵.۳۷ ۵.۴۵ ۵.۸۳ ۵.۵۸ ۵.۸۴ ۶.۰۲ ۶.۵۵ ۶.۰۷ ۶.۱۸
۶۵ فیلیپین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۲۳ ۱.۱۰ ۱.۵۰ ۱.۳۸ ۲.۲۹ ۰.۹۹ ۱.۲۹ ۰.۹۳ ۲.۲۷ ۱.۳۶ ۱.۷۱ ۳.۱۵ ۴.۱۰ ۲.۶۸ ۳.۱۹ ۶.۱۶
۶۶ ایالات متحده ۴.۴۱ ۲.۱۸ ۲.۶۰ ۲.۹۶ ۳.۳۶ ۳.۹۵ ۴.۲۸ ۴.۵۶ ۴.۷۸ ۴.۹۴ ۵.۳۰ ۵.۴۹ ۵.۶۵ ۵.۸۲ ۶.۰۱ ۶.۰۱ ۶.۰۸ ۶.۱۶
۶۷ برزیل ۲.۳۰ ۲.۸۴ ۳.۹۶ ۳.۳۵ ۳.۴۵ ۳.۷۶ ۴.۰۰ ۳.۶۷ ۳.۵۲ ۳.۵۱ ۳.۸۳ ۳.۸۶ ۴.۲۴ ۴.۷۶ ۵.۲۴ ۵.۰۳ ۵.۲۷ ۶.۱۴
۶۸ آفریقای جنوبی ۰.۶۲ ۰.۶۱ ۰.۵۷ ۰.۹۰ ۱.۴۳ ۱.۹۷ ۱.۸۷ ۱.۹۶ ۲.۳۳ ۲.۷۸ ۳.۳۰ ۳.۵۳ ۳.۹۳ ۴.۴۷ ۵.۱۷ ۴.۷۲ ۵.۶۳ ۶.۰۸
۶۹ نیجریه ۰.۱۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۳ ۰.۱۱ ۰.۳۸ ۰.۳۴ ۰.۷۸ ۰.۳۸ ۰.۶۸ ۱.۰۴ ۱.۳۳ ۱.۵۹ ۱.۸۱ ۲.۹۴ ۳.۲۳ ۳.۸۶ ۶.۰۳
۷۰ استرالیا ۱.۲۰ ۱.۴۸ ۱.۶۶ ۲.۲۰ ۲.۴۲ ۲.۸۱ ۳.۳۵ ۳.۶۸ ۳.۹۸ ۴.۳۳ ۴.۴۱ ۵.۰۲ ۵.۰۰ ۴.۹۹ ۵.۷۰ ۶.۲۵ ۵.۶۶ ۵.۸۴
۷۱ اتریش ۲.۷۸ ۳.۰۱ ۳.۴۳ ۳.۸۲ ۴.۱۴ ۴.۴۵ ۴.۸۵ ۴.۷۵ ۵.۳۵ ۵.۴۳ ۵.۸۹ ۵.۸۵ ۵.۳۲ ۵.۴۰ ۵.۴۹ ۵.۹۸ ۵.۴۳ ۵.۸۳
۷۲ قبرس ۱.۲۲ ۱.۵۷ ۱.۶۷ ۱.۲۹ ۱.۴۰ ۱.۹۲ ۳.۰۸ ۴.۰۹ ۶.۴۸ ۵.۲۸ ۴.۲۷ ۳.۹۷ ۴.۹۵ ۵.۵۶ ۴.۶۷ ۵.۲۱ ۳.۸۲ ۵.۷۵
۷۳ اردن ۰.۵۲ ۱.۰۲ ۱.۲۴ ۰.۹۹ ۲.۲۰ ۱.۹۱ ۳.۲۳ ۲.۲۵ ۳.۷۵ ۳.۷۳ ۳.۵۷ ۴.۵۶ ۵.۱۱ ۴.۵۲ ۴.۴۸ ۵.۳۰ ۴.۵۵ ۵.۶۹
۷۴ گرجستان ۱.۳۸ ۱.۶۵ ۳.۱۸ ۱.۸۹ ۲.۲۳ ۰.۹۷ ۲.۳۳ ۳.۴۵ ۴.۰۵ ۵.۰۵ ۳.۹۴ ۴.۷۲ ۳.۴۹ ۵.۳۱ ۸.۰۹ ۴.۷۵ ۵.۶۸
۷۵ صربستان ۱.۹۶ ۱.۱۰ ۴.۳۲ ۴.۵۲ ۴.۵۸ ۵.۴۰ ۶.۷۸ ۶.۵۳ ۵.۲۳ ۶.۴۳ ۴.۷۴ ۴.۷۱ ۵.۰۱ ۵.۸۳ ۶.۶۰ ۵.۸۶ ۶.۲۵ ۵.۶۴
۷۶ انگلستان ۱.۹۳ ۲.۲۴ ۲.۵۳ ۲.۷۱ ۲.۸۲ ۳.۰۵ ۳.۴۰ ۳.۶۷ ۴.۰۵ ۴.۱۹ ۴.۱۸ ۴.۲۴ ۴.۲۸ ۴.۴۱ ۵.۴۴ ۴.۷۸ ۵.۱۶ ۵.۲۹
۷۷ ونزوئلا ۰.۳۴ ۲.۰۱ ۲.۵۷ ۲.۸۶ ۱.۹۱ ۲.۸۵ ۲.۵۶ ۲.۷۹ ۳.۲۲ ۳.۰۶ ۳.۴۹ ۳.۸۱ ۵.۳۶ ۴.۴۹ ۴.۰۰ ۵.۰۳ ۳.۱۶ ۵.۲۶
۷۸ کرواسی ۱.۴۳ ۱.۷۸ ۳.۱۷ ۲.۷۱ ۳.۳۳ ۲.۸۸ ۳.۳۵ ۳.۱۷ ۲.۶۸ ۲.۸۰ ۲.۷۱ ۳.۴۳ ۴.۱۷ ۳.۸۹ ۳.۹۲ ۴.۳۹ ۴.۰۸ ۵.۲۵
۷۹ کانادا ۱.۵۳ ۱.۵۱ ۱.۸۶ ۲.۲۲ ۲.۴۹ ۲.۹۰ ۳.۲۰ ۳.۵۳ ۳.۶۴ ۳.۸۰ ۳.۸۲ ۴.۳۰ ۴.۵۲ ۴.۶۴ ۴.۷۴ ۵.۱۹ ۴.۷۸ ۵.۰۹
۸۰ اروگوئه ۰.۰۰ ۰.۶۲ ۱.۱۹ ۰.۲۷ ۱.۶۹ ۱.۶۳ ۲.۰۳ ۲.۱۳ ۲.۵۶ ۲.۵۷ ۲.۴۲ ۴.۲۰ ۴.۲۰ ۳.۹۷ ۳.۷۱ ۳.۸۷ ۲.۸۷ ۵.۰۶
۸۱ دانمارک ۲.۰۷ ۱.۹۲ ۲.۳۵ ۲.۴۴ ۲.۷۱ ۲.۶۸ ۳.۰۲ ۳.۱۹ ۳.۶۰ ۳.۸۲ ۴.۳۱ ۴.۸۱ ۴.۴۱ ۴.۴۶ ۵.۵۳ ۵.۱۱ ۴.۵۷ ۵.۰۱
۸۲ کوبا ۵.۲۷ ۳.۳۸ ۴.۹۲ ۲.۸۰ ۵.۴۷ ۶.۵۶ ۵.۶۹ ۴.۱۴ ۵.۲۴ ۴.۹۰ ۳.۲۹ ۵.۱۱ ۵.۷۰ ۵.۴۷ ۵.۵۷ ۴.۰۳ ۳.۵۶ ۴.۸۹
۸۳ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۸۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۷۶
۸۴ کلمبیا ۲.۶۲ ۳.۷۵ ۴.۸۶ ۳.۱۶ ۴.۶۵ ۴.۳۰ ۴.۵۳ ۴.۶۴ ۵.۴۴ ۳.۶۶ ۴.۹۸ ۴.۱۴ ۵.۱۲ ۴.۰۴ ۵.۰۹ ۴.۰۸ ۳.۳۹ ۴.۶۷
۸۵ شیلی ۱.۲۲ ۱.۲۰ ۱.۴۸ ۱.۵۷ ۲.۱۸ ۱.۵۹ ۳.۰۸ ۲.۶۲ ۲.۶۹ ۲.۶۴ ۳.۰۰ ۲.۹۲ ۳.۵۶ ۳.۶۹ ۳.۷۸ ۳.۶۹ ۴.۱۸ ۴.۶۴
۸۶ هلند ۲.۳۷ ۲.۴۹ ۲.۵۶ ۲.۷۷ ۳.۱۸ ۳.۲۷ ۳.۶۲ ۳.۶۳ ۳.۶۵ ۴.۰۱ ۴.۰۶ ۴.۱۱ ۳.۹۵ ۴.۳۰ ۴.۶۴ ۴.۳۰ ۴.۵۷ ۴.۴۳
۸۷ قرقیزستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۱۳ ۳.۸۵ ۰.۰۰ ۲.۱۳ ۰.۰۰ ۱.۹۲ ۰.۰۰ ۵.۳۶ ۰.۰۰ ۱۰.۱۴ ۹.۵۹ ۱۰.۱۰ ۶.۹۰ ۴.۶۳ ۴.۷۹ ۳.۸۵
۸۸ نیوزلند ۰.۵۸ ۱.۲۴ ۱.۳۰ ۰.۹۸ ۱.۴۲ ۱.۵۵ ۲.۳۷ ۱.۹۴ ۲.۷۵ ۲.۲۹ ۲.۴۷ ۲.۶۸ ۲.۵۵ ۲.۵۰ ۳.۱۲ ۲.۶۰ ۲.۵۹ ۳.۲۵
۸۹ اکوادور ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۱ ۰.۰۰ ۱.۲۱ ۰.۹۰ ۰.۴۷ ۱.۴۴ ۰.۳۳ ۰.۵۷ ۰.۳۱ ۰.۵۸ ۰.۲۴ ۰.۸۵ ۵.۰۷ ۳.۲۴ ۲.۸۱ ۳.۱۶
۹۰ ایسلند ۳.۰۱ ۱.۱۰ ۱.۸۲ ۱.۰۱ ۰.۲۴ ۱.۳۸ ۱.۶۳ ۱.۵۷ ۲.۴۳ ۲.۵۳ ۲.۷۸ ۲.۳۵ ۳.۰۳ ۴.۷۰ ۴.۳۳ ۴.۱۳ ۳.۹۱ ۳.۱۴
۹۱ کامرون ۰.۵۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۶ ۰.۹۸ ۱.۶۱ ۰.۲۵ ۱.۱۷ ۱.۲۲ ۲.۰۱ ۱.۴۱ ۱.۵۱ ۱.۰۲ ۲.۶۳ ۱.۴۱ ۲.۵۰ ۴.۳۱ ۳.۱۰
۹۲ لبنان ۰.۳۷ ۰.۱۴ ۱.۲۱ ۱.۲۳ ۰.۹۶ ۱.۵۷ ۱.۰۶ ۱.۴۹ ۱.۷۳ ۱.۴۵ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۱۷ ۲.۷۹ ۳.۴۸ ۴.۳۸ ۴.۴۲ ۲.۹۸
۹۳ بوسنی و هرزگوین ۶.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۱۷ ۰.۰۰ ۱.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۳۷ ۰.۶۳ ۱.۷۱ ۰.۴۴ ۰.۸۳ ۱.۸۰ ۲.۲۷ ۲.۱۱ ۱.۸۰ ۲.۴۱ ۲.۸۸
۹۴ نروژ ۰.۵۰ ۰.۶۴ ۰.۷۴ ۰.۹۸ ۱.۳۴ ۱.۶۴ ۱.۵۸ ۲.۰۴ ۲.۰۵ ۲.۱۷ ۲.۰۱ ۲.۳۲ ۲.۶۸ ۲.۸۵ ۲.۶۳ ۲.۶۵ ۲.۵۱ ۲.۷۵
۹۵ نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۰ ۰.۶۱ ۳.۳۵ ۱.۳۲ ۱.۵۳ ۱.۳۸ ۱.۶۹ ۳.۰۶ ۴.۶۲ ۵.۵۸ ۴.۸۱ ۳.۶۶ ۳.۸۲ ۲.۵۶
۹۶ جامائیکا ۰.۰۰ ۱.۰۶ ۰.۶۶ ۱.۸۷ ۱.۳۵ ۱.۱۱ ۲.۰۸ ۱.۸۴ ۲.۲۳ ۱.۵۰ ۰.۳۱ ۰.۶۳ ۳.۲۶ ۱.۳۱ ۲.۰۱ ۰.۸۴ ۱.۳۲ ۲.۰۲
۹۷ پرو ۱.۱۰ ۱.۸۸ ۱.۲۰ ۰.۰۰ ۱.۸۶ ۲.۳۶ ۰.۹۶ ۴.۲۹ ۱.۷۰ ۲.۵۹ ۲.۳۷ ۰.۹۷ ۰.۶۷ ۱.۳۹ ۲.۱۴ ۱.۹۵ ۲.۰۱ ۲.۰۰
۹۸ زیمبابوه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۴ ۰.۰۰ ۰.۵۴ ۰.۰۰ ۰.۴۲ ۰.۴۳ ۰.۴۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۱.۰۶ ۱.۲۰ ۱.۴۲ ۱.۷۳
۹۹ سنگال ۰.۶۱ ۰.۶۱ ۱.۳۲ ۲.۳۹ ۲.۶۳ ۱.۸۲ ۲.۷۵ ۲.۵۶ ۱.۲۷ ۳.۷۹ ۳.۵۰ ۱.۷۰ ۱.۵۶ ۰.۷۸ ۱.۳۲ ۲.۶۴ ۱.۹۰ ۱.۶۲
۱۰۰ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۹ ۱.۴۶
۱۰۱ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۱۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۸ ۰.۰۰ ۰.۳۶ ۰.۰۰ ۰.۶۲ ۰.۲۵ ۰.۷۵ ۱.۵۵ ۰.۲۱ ۰.۸۱ ۱.۳۷
۱۰۲ کاستاریکا ۰.۰۰ ۳.۷۳ ۳.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۳۲ ۰.۶۴ ۰.۹۶ ۱.۸۰ ۱.۰۶ ۰.۵۰ ۱.۱۲ ۱.۳۰ ۲.۰۹ ۲.۴۰ ۱.۸۷ ۱.۲۸ ۱.۲۳
۱۰۳ کنیا ۰.۲۱ ۰.۱۹ ۰.۳۴ ۰.۳۳ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۱۳ ۰.۱۱ ۰.۳۲ ۰.۶۵ ۰.۴۸ ۰.۵۵ ۰.۲۲ ۰.۳۸ ۰.۱۷ ۰.۸۹ ۱.۰۲
۱۰۴ بولیوی ۳.۱۷ ۳.۲۶ ۲.۹۷ ۰.۹۷ ۱.۷۵ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۵۳ ۰.۹۳ ۰.۹۹ ۰.۰۰ ۱.۲۹ ۰.۸۸ ۱.۱۱ ۱.۴۹ ۲.۷۸ ۳.۳۱ ۰.۸۸
۱۰۵ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۹ ۰.۰۰ ۱.۵۴ ۱.۷۲ ۰.۵۸ ۰.۳۶ ۳.۱۱ ۰.۶۷
۱۰۶ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۴۴ ۳.۱۶ ۰.۰۰
سهم محلی در تولید علم نانو (درصد)