بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سهم محلی در تولید علم نانو (درصد)
توضیحات : این شاخص در واقع درصد مقالات نانو از کل مقالات علمی یک کشور را نشان می دهد و از تقسیم تعداد مقالات ISI فناوری نانو بر کل مقالات ISI یک کشور حاصل می شود.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سهم محلی در تولید علم نانو (درصد)
۱۳۷۹ [۲۰۰۰] ۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۲.۲۲ ۴۲.۸۶
۲ ایران ۰.۶۳ ۰.۶۲ ۱.۴۰ ۱.۰۲ ۱.۵۶ ۲.۷۵ ۴.۶۶ ۵.۳۴ ۷.۳۸ ۹.۸۰ ۱۱.۸۴ ۱۳.۹۳ ۱۵.۲۱ ۱۷.۷۷ ۲۰.۴۴ ۲۱.۸۳ ۲۱.۱۴ ۲۲.۳۳
۳ عربستان ۰.۸۴ ۰.۶۱ ۰.۵۷ ۰.۴۹ ۱.۱۴ ۱.۴۲ ۱.۳۴ ۲.۰۰ ۲.۴۰ ۶.۱۹ ۸.۴۷ ۱۰.۷۸ ۱۲.۵۹ ۱۳.۴۶ ۱۶.۶۳ ۱۷.۸۸ ۱۷.۴۴ ۱۸.۲۱
۴ مولداوی ۱۰.۴۶ ۹.۶۲ ۱۴.۱۱ ۱۶.۰۸ ۱۷.۶۸ ۱۶.۵۱ ۱۳.۲۴ ۱۳.۸۹ ۲۱.۶۸ ۱۹.۸۴ ۲۱.۹۸ ۲۱.۱۳ ۲۲.۷۶ ۱۷.۰۶ ۲۷.۶۰ ۲۰.۷۴ ۲۳.۵۳ ۱۸.۱۱
۵ بلاروس ۴.۲۳ ۸.۵۳ ۸.۲۲ ۱۰.۹۴ ۱۰.۴۳ ۱۱.۸۴ ۹.۸۸ ۱۱.۴۹ ۱۵.۰۰ ۱۳.۵۵ ۱۵.۶۵ ۱۳.۹۷ ۱۵.۴۶ ۱۵.۰۴ ۱۳.۶۷ ۱۵.۶۶ ۱۵.۳۵ ۱۸.۱۰
۶ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۰ ۴.۴۴ ۱.۰۲ ۰.۸۸ ۵.۸۳ ۵.۲۶ ۹.۷۰ ۱۱.۱۱ ۱۷.۹۷ ۱۰.۹۲ ۱۷.۶۸ ۲۱.۸۴ ۱۶.۳۱ ۱۶.۰۰ ۱۷.۷۴
۷ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۱۵ ۱.۶۳ ۳.۰۰ ۳.۸۶ ۵.۷۱ ۶.۹۳ ۹.۹۸ ۱۷.۲۰ ۱۷.۹۶ ۱۵.۵۲ ۱۹.۱۴ ۱۷.۵۱
۸ چین ۷.۰۰ ۷.۷۶ ۸.۸۰ ۹.۹۲ ۱۰.۵۵ ۱۱.۹۰ ۱۲.۴۶ ۱۳.۳۶ ۱۴.۲۲ ۱۴.۱۷ ۱۴.۶۹ ۱۵.۵۱ ۱۵.۳۵ ۱۵.۸۳ ۱۶.۴۶ ۱۶.۷۲ ۱۶.۴۷ ۱۷.۰۳
۹ اوکراین ۴.۲۰ ۶.۰۵ ۶.۲۷ ۸.۰۴ ۷.۹۳ ۱۰.۱۵ ۱۰.۶۱ ۱۱.۱۹ ۱۱.۶۹ ۱۰.۵۰ ۱۲.۱۹ ۱۲.۹۷ ۱۱.۹۴ ۱۴.۵۲ ۱۶.۳۷ ۱۵.۱۶ ۱۳.۳۸ ۱۶.۷۴
۱۰ هند ۲.۴۲ ۳.۳۴ ۳.۴۸ ۴.۳۸ ۱۴.۶۴ ۵.۹۴ ۷.۰۶ ۷.۷۴ ۸.۳۴ ۹.۴۸ ۱۰.۵۲ ۱۲.۲۶ ۱۲.۸۹ ۱۴.۹۱ ۱۶.۸۰ ۱۵.۹۵ ۱۵.۸۴ ۱۶.۶۶
۱۱ سنگاپور ۴.۹۷ ۵.۶۳ ۶.۷۷ ۷.۱۷ ۱۰.۲۰ ۱۰.۹۶ ۱۳.۲۷ ۱۴.۷۰ ۱۵.۵۲ ۱۵.۸۳ ۱۷.۵۲ ۱۹.۰۵ ۱۹.۰۷ ۱۸.۶۲ ۲۰.۹۶ ۱۸.۸۹ ۱۷.۴۴ ۱۶.۶۱
۱۲ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۸۸ ۱۶.۶۷ ۵.۵۶ ۲۸.۵۷ ۱۱.۷۶ ۲۱.۰۵ ۱۹.۰۵ ۲۸.۵۷ ۱۴.۲۹ ۱۲.۹۴ ۱۶.۱۳
۱۳ کره جنوبی ۴.۲۵ ۵.۷۲ ۶.۲۱ ۷.۶۴ ۸.۶۸ ۹.۴۵ ۱۰.۶۲ ۱۱.۵۶ ۱۲.۴۶ ۱۲.۴۵ ۱۳.۱۱ ۱۴.۱۸ ۱۴.۲۱ ۱۴.۷۸ ۱۶.۲۶ ۱۵.۳۴ ۱۵.۳۴ ۱۵.۱۴
۱۴ یمن ۰.۰۰ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۹۳ ۴.۴۶ ۱.۸۱ ۷.۱۴ ۹.۵۲ ۸.۴۸ ۷.۶۹ ۹.۳۳ ۱۴.۸۴
۱۵ سوریه ۰.۹۷ ۳.۳۳ ۲.۹۱ ۰.۰۰ ۰.۷۰ ۲.۳۷ ۰.۰۰ ۳.۷۰ ۲.۷۹ ۵.۲۴ ۴.۸۲ ۳.۸۶ ۲.۸۶ ۴.۲۳ ۵.۰۸ ۵.۹۹ ۷.۴۸ ۱۴.۶۶
۱۶ مالزی ۰.۹۹ ۱.۶۶ ۲.۱۷ ۲.۷۷ ۴.۰۵ ۳.۲۵ ۵.۱۶ ۴.۷۵ ۵.۵۰ ۶.۸۹ ۸.۵۹ ۹.۹۷ ۱۱.۳۸ ۱۳.۰۶ ۱۵.۰۹ ۱۵.۳۲ ۱۳.۷۴ ۱۴.۳۹
۱۷ پاکستان ۰.۵۵ ۱.۲۷ ۰.۹۷ ۱.۶۶ ۱.۸۸ ۱.۴۱ ۲.۰۵ ۲.۶۸ ۳.۰۷ ۳.۳۴ ۳.۳۹ ۴.۲۴ ۵.۹۸ ۷.۳۴ ۹.۵۲ ۱۱.۴۵ ۱۳.۱۰ ۱۳.۵۹
۱۸ مصر ۱.۲۶ ۰.۸۲ ۱.۵۷ ۱.۷۵ ۱.۶۵ ۲.۴۸ ۳.۵۷ ۴.۶۱ ۴.۹۷ ۶.۳۱ ۶.۸۹ ۷.۲۸ ۹.۱۰ ۱۰.۶۴ ۱۳.۱۹ ۱۳.۳۶ ۱۲.۱۶ ۱۳.۴۶
۱۹ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۳۰ ۰.۹۱ ۰.۹۳ ۱.۵۳ ۱.۷۰ ۲.۲۵ ۰.۰۰ ۱.۴۷ ۲.۷۱ ۴.۳۸ ۵.۶۱ ۸.۵۲ ۱۱.۴۰ ۱۳.۴۱ ۱۳.۱۹
۲۰ روسیه ۳.۹۰ ۵.۱۶ ۵.۸۴ ۶.۳۶ ۷.۰۹ ۷.۰۹ ۸.۱۰ ۸.۵۱ ۸.۷۰ ۹.۲۰ ۱۰.۱۳ ۱۰.۰۷ ۱۰.۴۷ ۱۱.۰۷ ۱۲.۳۷ ۱۱.۸۲ ۱۱.۸۱ ۱۲.۷۸
۲۱ ویتنام ۲.۶۳ ۲.۶۹ ۴.۰۱ ۵.۶۲ ۵.۱۹ ۳.۲۵ ۶.۵۱ ۵.۵۹ ۱۱.۶۸ ۶.۶۷ ۶.۸۷ ۹.۷۱ ۷.۴۴ ۱۲.۴۱ ۱۱.۷۳ ۱۲.۳۹ ۱۲.۱۵ ۱۲.۶۹
۲۲ تایوان ۲.۷۶ ۳.۸۷ ۶.۴۲ ۵.۴۴ ۶.۸۸ ۸.۲۸ ۹.۵۵ ۹.۶۱ ۱۰.۲۸ ۱۰.۷۳ ۱۱.۱۰ ۱۱.۸۱ ۱۱.۴۵ ۱۲.۴۵ ۱۳.۲۵ ۱۲.۰۶ ۱۱.۸۲ ۱۲.۵۸
۲۳ ازبکستان ۳.۳۱ ۱.۳۷ ۳.۳۳ ۵.۶۵ ۵.۴۷ ۴.۱۰ ۷.۳۹ ۵.۵۹ ۶.۲۹ ۸.۷۷ ۸.۹۰ ۸.۷۹ ۹.۱۲ ۳.۷۵ ۹.۰۹ ۱۰.۰۹ ۸.۷۳ ۱۱.۸۹
۲۴ رومانی ۳.۹۹ ۵.۲۶ ۶.۳۵ ۷.۳۶ ۸.۹۵ ۹.۱۷ ۹.۲۱ ۱۱.۲۹ ۱۰.۶۱ ۸.۰۴ ۹.۶۳ ۱۱.۶۳ ۱۰.۵۷ ۱۱.۰۹ ۱۱.۹۰ ۱۲.۱۱ ۱۱.۰۰ ۱۱.۸۳
۲۵ آذربایجان ۲.۰۰ ۰.۷۳ ۲.۶۹ ۴.۳۷ ۴.۵۹ ۴.۹۸ ۶.۹۴ ۲.۸۷ ۵.۹۶ ۴.۸۷ ۷.۶۳ ۸.۸۱ ۴.۷۹ ۶.۶۹ ۶.۹۹ ۷.۸۰ ۹.۲۳ ۱۱.۷۶
۲۶ تاجیکستان ۱۴.۲۹ ۷.۱۴ ۴.۵۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۳۸ ۶.۲۵ ۱۳.۰۴ ۱۲.۰۰ ۷.۵۰ ۱۰.۷۱ ۱۰.۳۴ ۱۵.۶۳ ۵.۵۶ ۱۰.۸۷ ۱۶.۸۷ ۵.۱۹ ۱۱.۱۱
۲۷ اسلواکی ۲.۵۹ ۳.۹۹ ۳.۷۸ ۴.۳۷ ۵.۲۱ ۴.۹۰ ۵.۱۹ ۵.۹۳ ۶.۲۳ ۵.۹۴ ۶.۴۳ ۶.۲۲ ۷.۳۳ ۷.۱۲ ۹.۰۹ ۷.۵۶ ۶.۶۴ ۱۰.۵۶
۲۸ تایلند ۱.۰۸ ۱.۱۳ ۰.۶۴ ۱.۴۹ ۲.۳۵ ۳.۵۴ ۴.۷۷ ۵.۶۱ ۷.۵۹ ۷.۲۷ ۷.۵۴ ۷.۵۷ ۸.۳۲ ۸.۸۴ ۹.۹۸ ۹.۰۹ ۹.۲۵ ۱۰.۴۶
۲۹ لتونی ۴.۴۶ ۳.۳۰ ۵.۱۹ ۵.۸۴ ۸.۱۹ ۸.۳۶ ۱۱.۸۴ ۷.۴۵ ۹.۳۶ ۱۰.۳۸ ۱۰.۸۶ ۱۰.۵۰ ۱۲.۵۷ ۱۰.۲۱ ۱۰.۳۰ ۱۳.۸۹ ۱۱.۰۴ ۱۰.۰۵
۳۰ تونس ۱.۹۶ ۴.۵۲ ۴.۹۱ ۴.۰۸ ۴.۲۱ ۵.۰۷ ۵.۵۶ ۳.۶۷ ۴.۴۶ ۴.۹۸ ۴.۲۵ ۵.۵۴ ۶.۰۹ ۷.۳۴ ۹.۲۵ ۱۰.۰۵ ۹.۷۹ ۹.۸۲
۳۱ جمهوری چک ۳.۳۸ ۳.۰۰ ۳.۷۶ ۳.۸۸ ۴.۳۲ ۴.۷۷ ۵.۳۹ ۵.۱۹ ۵.۶۱ ۶.۰۹ ۶.۳۹ ۶.۶۰ ۶.۶۰ ۷.۵۶ ۸.۴۶ ۹.۳۱ ۸.۶۷ ۹.۸۱
کل جهان ۳.۱۶ ۲.۸۰ ۳.۲۸ ۳.۷۱ ۴.۲۸ ۴.۸۷ ۵.۳۸ ۵.۷۶ ۶.۲۲ ۶.۵۱ ۶.۹۵ ۷.۵۷ ۷.۸۰ ۸.۳۶ ۹.۸۳ ۹.۰۲ ۹.۱۸ ۹.۶۵
۳۲ مراکش ۲.۸۷ ۲.۶۴ ۳.۱۶ ۳.۳۹ ۲.۴۲ ۳.۰۴ ۲.۵۸ ۲.۴۲ ۳.۴۱ ۳.۳۲ ۴.۷۷ ۵.۵۱ ۶.۴۹ ۸.۴۸ ۸.۱۵ ۶.۶۵ ۸.۰۶ ۹.۵۶
۳۳ عمان ۱.۵۶ ۰.۴۴ ۰.۴۱ ۱.۱۰ ۲.۶۸ ۲.۵۰ ۲.۴۹ ۱.۲۲ ۴.۳۱ ۵.۲۶ ۴.۴۲ ۳.۶۷ ۶.۸۹ ۶.۳۶ ۸.۷۸ ۶.۸۴ ۸.۷۹ ۹.۴۰
۳۴ بلغارستان ۰.۳۴ ۲.۴۸ ۵.۰۸ ۴.۳۶ ۶.۲۷ ۶.۵۷ ۶.۴۷ ۸.۳۹ ۷.۹۸ ۹.۵۹ ۸.۲۷ ۹.۹۷ ۸.۲۰ ۹.۷۲ ۹.۳۰ ۹.۵۴ ۹.۳۴ ۹.۳۷
۳۵ قزاقستان ۱.۲۲ ۲.۰۷ ۲.۳۵ ۱.۲۲ ۱.۷۰ ۱.۹۶ ۱.۹۰ ۲.۷۰ ۶.۱۱ ۷.۰۴ ۷.۸۷ ۵.۵۲ ۵.۴۰ ۱۰.۴۰ ۱۰.۵۰ ۷.۵۸ ۹.۹۶ ۹.۳۳
۳۶ ژاپن ۳.۷۷ ۴.۵۷ ۵.۱۴ ۵.۵۵ ۶.۳۴ ۶.۸۸ ۷.۴۳ ۷.۷۵ ۸.۲۳ ۸.۴۳ ۸.۶۴ ۹.۰۶ ۸.۹۲ ۹.۱۴ ۱۰.۳۱ ۹.۹۹ ۹.۲۹ ۹.۱۳
۳۷ لهستان ۳.۲۵ ۳.۹۴ ۵.۰۲ ۵.۲۴ ۵.۹۱ ۶.۳۰ ۶.۵۳ ۶.۴۴ ۶.۴۱ ۶.۳۲ ۶.۳۷ ۶.۴۴ ۶.۷۷ ۷.۴۳ ۸.۵۰ ۸.۱۸ ۸.۴۸ ۸.۹۹
۳۸ اسلوانی ۲.۳۹ ۲.۸۰ ۲.۲۸ ۳.۲۳ ۴.۱۳ ۴.۲۸ ۵.۰۷ ۵.۷۴ ۵.۴۱ ۵.۹۵ ۶.۲۵ ۶.۳۳ ۶.۸۱ ۷.۵۷ ۸.۰۴ ۷.۷۰ ۷.۷۵ ۸.۴۶
۳۹ مکزیک ۲.۷۰ ۲.۱۴ ۲.۵۵ ۲.۷۳ ۲.۸۳ ۳.۸۵ ۳.۸۶ ۳.۸۱ ۴.۹۴ ۵.۰۳ ۴.۶۱ ۴.۸۷ ۵.۲۰ ۵.۶۱ ۶.۱۲ ۶.۰۶ ۷.۲۲ ۸.۴۲
۴۰ الجزایر ۱.۴۰ ۱.۳۱ ۳.۶۲ ۳.۳۶ ۵.۲۱ ۴.۰۳ ۵.۸۳ ۵.۲۱ ۵.۹۴ ۵.۹۹ ۶.۵۱ ۶.۵۵ ۷.۹۱ ۷.۴۰ ۸.۵۱ ۹.۸۷ ۸.۲۶ ۸.۴۲
۴۱ امارات عربی متحده ۰.۰۰ ۲.۴۵ ۱.۸۱ ۲.۲۶ ۳.۰۵ ۲.۳۴ ۰.۶۹ ۳.۹۵ ۵.۳۶ ۷.۰۳ ۹.۵۱ ۱۷.۰۷ ۲۷.۶۰ ۲۶.۴۶ ۳۶.۸۶ ۴۰.۲۷ ۷.۲۰ ۸.۱۳
۴۲ کویت ۰.۶۳ ۰.۶۰ ۰.۸۰ ۰.۶۱ ۱.۲۸ ۱.۴۶ ۱.۸۹ ۱.۸۵ ۳.۰۸ ۱.۹۷ ۲.۴۷ ۲.۸۸ ۳.۴۵ ۴.۲۹ ۷.۴۵ ۵.۷۴ ۵.۹۳ ۸.۰۲
۴۳ بنگلادش ۰.۸۲ ۱.۱۷ ۰.۶۹ ۰.۲۱ ۱.۶۱ ۰.۹۳ ۱.۹۹ ۳.۳۴ ۲.۹۵ ۳.۸۶ ۴.۳۰ ۳.۴۵ ۵.۴۴ ۴.۸۳ ۵.۸۳ ۶.۷۶ ۷.۲۰ ۸.۰۰
۴۴ لیتوانی ۵.۳۶ ۴.۶۶ ۵.۸۹ ۴.۲۰ ۷.۰۸ ۶.۴۷ ۷.۷۷ ۴.۸۴ ۵.۸۲ ۵.۰۷ ۵.۳۲ ۶.۱۹ ۶.۶۲ ۶.۸۴ ۸.۰۷ ۸.۳۰ ۷.۴۱ ۷.۸۷
۴۵ فرانسه ۲.۹۶ ۳.۴۴ ۴.۰۹ ۴.۴۸ ۴.۷۶ ۵.۳۸ ۵.۷۷ ۵.۹۰ ۶.۵۰ ۶.۶۴ ۶.۸۳ ۷.۱۱ ۷.۳۰ ۷.۴۶ ۸.۲۴ ۸.۲۵ ۷.۷۵ ۷.۷۹
۴۶ آلمان ۳.۵۱ ۴.۰۵ ۴.۵۵ ۴.۷۳ ۵.۱۹ ۵.۵۰ ۶.۱۱ ۶.۴۵ ۶.۷۱ ۶.۹۶ ۷.۲۳ ۷.۵۶ ۷.۴۱ ۷.۴۹ ۸.۶۲ ۸.۳۴ ۷.۹۹ ۷.۷۳
۴۷ اسپانیا ۲.۲۷ ۲.۸۵ ۳.۲۷ ۳.۳۲ ۳.۹۲ ۴.۴۱ ۴.۹۱ ۵.۴۰ ۵.۵۶ ۵.۹۱ ۶.۱۷ ۶.۳۲ ۶.۶۷ ۶.۷۲ ۷.۷۷ ۶.۷۲ ۷.۱۲ ۷.۵۵
۴۸ فنلاند ۱.۴۸ ۲.۰۷ ۲.۷۶ ۳.۱۱ ۳.۵۹ ۳.۴۲ ۴.۱۱ ۵.۰۴ ۵.۷۰ ۵.۹۴ ۶.۱۹ ۶.۲۶ ۶.۴۶ ۶.۵۴ ۷.۷۲ ۷.۳۵ ۶.۹۱ ۷.۴۱
۴۹ پرتغال ۱.۹۰ ۲.۸۱ ۳.۰۴ ۳.۱۳ ۳.۷۷ ۳.۵۲ ۵.۱۸ ۴.۷۹ ۵.۶۴ ۵.۳۳ ۶.۲۶ ۶.۲۶ ۶.۸۵ ۷.۳۴ ۷.۸۹ ۷.۲۰ ۶.۷۳ ۷.۳۵
۵۰ ترکیه ۱.۱۱ ۱.۱۵ ۱.۱۰ ۱.۳۳ ۱.۴۰ ۱.۴۸ ۱.۷۲ ۱.۸۸ ۲.۴۴ ۲.۷۸ ۳.۳۵ ۳.۸۹ ۴.۲۴ ۵.۲۷ ۶.۳۰ ۶.۰۲ ۶.۵۲ ۷.۲۵
۵۱ اندونزی ۰.۲۴ ۰.۴۰ ۰.۲۱ ۰.۸۳ ۱.۶۹ ۰.۸۶ ۱.۰۸ ۱.۳۵ ۲.۸۴ ۲.۴۰ ۴.۱۵ ۴.۶۹ ۵.۳۲ ۶.۱۸ ۶.۹۰ ۴.۹۷ ۵.۷۸ ۷.۲۰
۵۲ آرژانتین ۱.۶۷ ۲.۰۳ ۲.۵۹ ۲.۲۸ ۳.۲۱ ۲.۹۴ ۳.۳۹ ۳.۷۱ ۳.۸۲ ۴.۵۵ ۵.۵۳ ۴.۶۵ ۵.۱۲ ۵.۲۱ ۵.۷۷ ۵.۶۰ ۵.۵۸ ۶.۸۵
۵۳ استونی ۲.۱۸ ۳.۳۴ ۳.۷۸ ۳.۳۳ ۴.۹۴ ۳.۳۸ ۴.۰۹ ۴.۲۸ ۴.۲۸ ۴.۱۶ ۴.۸۴ ۵.۰۰ ۴.۷۸ ۵.۷۷ ۷.۲۹ ۷.۶۶ ۶.۶۴ ۶.۷۲
۵۴ ارمنستان ۲.۸۷ ۴.۰۱ ۲.۹۵ ۵.۱۸ ۴.۶۸ ۵.۷۶ ۵.۳۴ ۷.۲۳ ۹.۸۲ ۷.۴۴ ۷.۱۳ ۶.۴۶ ۵.۸۸ ۵.۷۷ ۶.۹۳ ۸.۶۰ ۸.۴۶ ۶.۶۹
۵۵ لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۲۵ ۲۰.۰۰ ۱۴.۲۹ ۹.۳۸ ۱۶.۶۷ ۱۳.۸۹ ۲۳.۴۰ ۱۰.۲۶ ۱۱.۷۶ ۸.۱۶ ۸.۰۶ ۴.۵۵ ۵.۰۰ ۱۰.۲۶ ۵.۰۰ ۶.۶۷
۵۶ ایتالیا ۲.۹۷ ۲.۶۹ ۳.۱۵ ۳.۴۶ ۳.۸۸ ۳.۹۶ ۴.۲۴ ۴.۷۸ ۴.۹۰ ۵.۲۴ ۵.۴۸ ۵.۸۸ ۵.۹۶ ۶.۰۵ ۶.۸۸ ۶.۸۲ ۶.۲۵ ۶.۵۵
۵۷ ایرلند ۱.۵۹ ۲.۳۲ ۲.۸۴ ۳.۳۲ ۴.۳۶ ۴.۲۸ ۴.۴۰ ۵.۴۱ ۴.۷۹ ۵.۰۸ ۶.۲۱ ۶.۷۹ ۷.۱۱ ۶.۶۶ ۷.۵۶ ۷.۶۸ ۶.۷۳ ۶.۴۴
۵۸ لوکزامبورگ ۱.۰۵ ۰.۹۰ ۱.۶۰ ۰.۰۰ ۲.۲۶ ۳.۳۱ ۳.۷۷ ۱.۹۶ ۳.۳۸ ۳.۹۲ ۶.۸۲ ۶.۷۳ ۷.۶۸ ۷.۲۹ ۵.۵۵ ۵.۹۸ ۷.۲۳ ۶.۳۷
۵۹ یونان ۱.۸۶ ۲.۵۹ ۲.۷۳ ۳.۳۳ ۳.۰۴ ۳.۶۵ ۳.۶۸ ۵.۱۳ ۵.۱۰ ۵.۰۶ ۵.۰۵ ۵.۲۳ ۵.۵۳ ۵.۷۸ ۶.۶۹ ۷.۰۰ ۶.۶۳ ۶.۳۵
۶۰ مجارستان ۲.۹۰ ۳.۴۸ ۴.۰۲ ۴.۶۹ ۵.۵۸ ۵.۷۷ ۵.۵۵ ۵.۴۶ ۵.۹۷ ۵.۷۶ ۵.۲۷ ۵.۸۷ ۵.۸۹ ۵.۸۶ ۶.۹۷ ۶.۱۸ ۵.۷۹ ۶.۳۳
۶۱ سوئیس ۳.۱۷ ۳.۱۶ ۳.۸۰ ۳.۵۹ ۴.۵۰ ۴.۴۹ ۵.۰۷ ۵.۱۶ ۵.۷۳ ۵.۷۷ ۶.۰۵ ۶.۱۰ ۶.۳۲ ۶.۰۶ ۶.۹۲ ۶.۳۶ ۶.۴۹ ۶.۲۶
۶۲ گرجستان ۱.۳۸ ۱.۶۵ ۳.۱۸ ۱.۸۹ ۲.۲۳ ۰.۹۷ ۲.۳۳ ۳.۴۵ ۴.۰۵ ۵.۰۵ ۳.۹۴ ۴.۷۲ ۳.۴۹ ۵.۳۱ ۸.۰۹ ۴.۷۵ ۶.۲۱
۶۳ سوئد ۲.۲۱ ۲.۶۵ ۳.۲۵ ۳.۳۲ ۳.۵۴ ۳.۶۸ ۴.۱۱ ۴.۰۶ ۴.۳۷ ۴.۴۷ ۵.۰۰ ۵.۶۱ ۵.۶۳ ۵.۷۶ ۶.۹۰ ۵.۹۳ ۶.۰۱ ۶.۱۹
۶۴ فیلیپین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۲۳ ۱.۱۰ ۱.۵۰ ۱.۳۸ ۲.۲۹ ۰.۹۹ ۱.۲۹ ۰.۹۳ ۲.۲۷ ۱.۳۶ ۱.۷۱ ۳.۱۵ ۴.۱۰ ۲.۶۸ ۳.۱۹ ۶.۱۳
۶۵ برزیل ۲.۳۰ ۲.۸۴ ۳.۹۶ ۳.۳۵ ۳.۴۵ ۳.۷۶ ۴.۰۰ ۳.۶۷ ۳.۵۲ ۳.۵۱ ۳.۸۳ ۳.۸۶ ۴.۲۴ ۴.۷۶ ۵.۲۴ ۵.۰۳ ۵.۲۷ ۶.۰۴
۶۶ ایالات متحده ۴.۴۱ ۲.۱۸ ۲.۶۰ ۲.۹۶ ۳.۳۶ ۳.۹۵ ۴.۲۸ ۴.۵۶ ۴.۷۸ ۴.۹۴ ۵.۳۰ ۵.۴۹ ۵.۶۵ ۵.۸۲ ۶.۰۱ ۶.۰۱ ۶.۰۸ ۵.۹۵
۶۷ قبرس ۱.۲۲ ۱.۵۷ ۱.۶۷ ۱.۲۹ ۱.۴۰ ۱.۹۲ ۳.۰۸ ۴.۰۹ ۶.۴۸ ۵.۲۸ ۴.۲۷ ۳.۹۷ ۴.۹۵ ۵.۵۶ ۴.۶۷ ۵.۲۱ ۳.۸۲ ۵.۹۲
۶۸ ونزوئلا ۰.۳۴ ۲.۰۱ ۲.۵۷ ۲.۸۶ ۱.۹۱ ۲.۸۵ ۲.۵۶ ۲.۷۹ ۳.۲۲ ۳.۰۶ ۳.۴۹ ۳.۸۱ ۵.۳۶ ۴.۴۹ ۴.۰۰ ۵.۰۳ ۳.۱۶ ۵.۹۱
۶۹ بلژیک ۲.۶۲ ۲.۸۸ ۳.۹۶ ۳.۵۳ ۴.۲۱ ۴.۰۶ ۴.۳۰ ۴.۶۲ ۴.۷۲ ۵.۳۷ ۵.۴۵ ۵.۸۳ ۵.۵۸ ۵.۸۴ ۶.۰۲ ۶.۵۵ ۶.۰۷ ۵.۸۱
۷۰ آفریقای جنوبی ۰.۶۲ ۰.۶۱ ۰.۵۷ ۰.۹۰ ۱.۴۳ ۱.۹۷ ۱.۸۷ ۱.۹۶ ۲.۳۳ ۲.۷۸ ۳.۳۰ ۳.۵۳ ۳.۹۳ ۴.۴۷ ۵.۱۷ ۴.۷۲ ۵.۶۳ ۵.۸۱
۷۱ کرواسی ۱.۴۳ ۱.۷۸ ۳.۱۷ ۲.۷۱ ۳.۳۳ ۲.۸۸ ۳.۳۵ ۳.۱۷ ۲.۶۸ ۲.۸۰ ۲.۷۱ ۳.۴۳ ۴.۱۷ ۳.۸۹ ۳.۹۲ ۴.۳۹ ۴.۰۸ ۵.۸۰
۷۲ صربستان ۱.۹۶ ۱.۱۰ ۴.۳۲ ۴.۵۲ ۴.۵۸ ۵.۴۰ ۶.۷۸ ۶.۵۳ ۵.۲۳ ۶.۴۳ ۴.۷۴ ۴.۷۱ ۵.۰۱ ۵.۸۳ ۶.۶۰ ۵.۸۶ ۶.۲۵ ۵.۷۸
۷۳ استرالیا ۱.۲۰ ۱.۴۸ ۱.۶۶ ۲.۲۰ ۲.۴۲ ۲.۸۱ ۳.۳۵ ۳.۶۸ ۳.۹۸ ۴.۳۳ ۴.۴۱ ۵.۰۲ ۵.۰۰ ۴.۹۹ ۵.۷۰ ۶.۲۵ ۵.۶۶ ۵.۷۱
۷۴ کوبا ۵.۲۷ ۳.۳۸ ۴.۹۲ ۲.۸۰ ۵.۴۷ ۶.۵۶ ۵.۶۹ ۴.۱۴ ۵.۲۴ ۴.۹۰ ۳.۲۹ ۵.۱۱ ۵.۷۰ ۵.۴۷ ۵.۵۷ ۴.۰۳ ۳.۵۶ ۵.۷۰
۷۵ اتریش ۲.۷۸ ۳.۰۱ ۳.۴۳ ۳.۸۲ ۴.۱۴ ۴.۴۵ ۴.۸۵ ۴.۷۵ ۵.۳۵ ۵.۴۳ ۵.۸۹ ۵.۸۵ ۵.۳۲ ۵.۴۰ ۵.۴۹ ۵.۹۸ ۵.۴۳ ۵.۵۴
۷۶ سریلانکا ۰.۶۰ ۳.۶۴ ۴.۴۳ ۲.۸۳ ۶.۱۵ ۶.۳۸ ۶.۳۲ ۵.۱۷ ۲.۷۸ ۲.۲۴ ۳.۰۰ ۳.۸۳ ۴.۹۲ ۴.۳۱ ۵.۵۷ ۵.۰۶ ۴.۳۸ ۵.۳۱
۷۷ نیجریه ۰.۱۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۳ ۰.۱۱ ۰.۳۸ ۰.۳۴ ۰.۷۸ ۰.۳۸ ۰.۶۸ ۱.۰۴ ۱.۳۳ ۱.۵۹ ۱.۸۱ ۲.۹۴ ۳.۲۳ ۳.۸۶ ۵.۲۲
۷۸ اردن ۰.۵۲ ۱.۰۲ ۱.۲۴ ۰.۹۹ ۲.۲۰ ۱.۹۱ ۳.۲۳ ۲.۲۵ ۳.۷۵ ۳.۷۳ ۳.۵۷ ۴.۵۶ ۵.۱۱ ۴.۵۲ ۴.۴۸ ۵.۳۰ ۴.۵۵ ۵.۱۹
۷۹ انگلستان ۱.۹۳ ۲.۲۴ ۲.۵۳ ۲.۷۱ ۲.۸۲ ۳.۰۵ ۳.۴۰ ۳.۶۷ ۴.۰۵ ۴.۱۹ ۴.۱۸ ۴.۲۴ ۴.۲۸ ۴.۴۱ ۵.۴۴ ۴.۷۸ ۵.۱۶ ۵.۰۶
۸۰ کانادا ۱.۵۳ ۱.۵۱ ۱.۸۶ ۲.۲۲ ۲.۴۹ ۲.۹۰ ۳.۲۰ ۳.۵۳ ۳.۶۴ ۳.۸۰ ۳.۸۲ ۴.۳۰ ۴.۵۲ ۴.۶۴ ۴.۷۴ ۵.۱۹ ۴.۷۸ ۴.۹۱
۸۱ کلمبیا ۲.۶۲ ۳.۷۵ ۴.۸۶ ۳.۱۶ ۴.۶۵ ۴.۳۰ ۴.۵۳ ۴.۶۴ ۵.۴۴ ۳.۶۶ ۴.۹۸ ۴.۱۴ ۵.۱۲ ۴.۰۴ ۵.۰۹ ۴.۰۸ ۳.۳۹ ۴.۸۲
۸۲ قرقیزستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۱۳ ۳.۸۵ ۰.۰۰ ۲.۱۳ ۰.۰۰ ۱.۹۲ ۰.۰۰ ۵.۳۶ ۰.۰۰ ۱۰.۱۴ ۹.۵۹ ۱۰.۱۰ ۶.۹۰ ۴.۶۳ ۴.۷۹ ۴.۶۲
۸۳ دانمارک ۲.۰۷ ۱.۹۲ ۲.۳۵ ۲.۴۴ ۲.۷۱ ۲.۶۸ ۳.۰۲ ۳.۱۹ ۳.۶۰ ۳.۸۲ ۴.۳۱ ۴.۸۱ ۴.۴۱ ۴.۴۶ ۵.۵۳ ۵.۱۱ ۴.۵۷ ۴.۵۸
۸۴ شیلی ۱.۲۲ ۱.۲۰ ۱.۴۸ ۱.۵۷ ۲.۱۸ ۱.۵۹ ۳.۰۸ ۲.۶۲ ۲.۶۹ ۲.۶۴ ۳.۰۰ ۲.۹۲ ۳.۵۶ ۳.۶۹ ۳.۷۸ ۳.۶۹ ۴.۱۸ ۴.۵۶
۸۵ اروگوئه ۰.۰۰ ۰.۶۲ ۱.۱۹ ۰.۲۷ ۱.۶۹ ۱.۶۳ ۲.۰۳ ۲.۱۳ ۲.۵۶ ۲.۵۷ ۲.۴۲ ۴.۲۰ ۴.۲۰ ۳.۹۷ ۳.۷۱ ۳.۸۷ ۲.۸۷ ۴.۳۹
۸۶ هلند ۲.۳۷ ۲.۴۹ ۲.۵۶ ۲.۷۷ ۳.۱۸ ۳.۲۷ ۳.۶۲ ۳.۶۳ ۳.۶۵ ۴.۰۱ ۴.۰۶ ۴.۱۱ ۳.۹۵ ۴.۳۰ ۴.۶۴ ۴.۳۰ ۴.۵۷ ۴.۳۱
۸۷ نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۰ ۰.۶۱ ۳.۳۵ ۱.۳۲ ۱.۵۳ ۱.۳۸ ۱.۶۹ ۳.۰۶ ۴.۶۲ ۵.۵۸ ۴.۸۱ ۳.۶۶ ۳.۸۲ ۴.۲۴
۸۸ اکوادور ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۱ ۰.۰۰ ۱.۲۱ ۰.۹۰ ۰.۴۷ ۱.۴۴ ۰.۳۳ ۰.۵۷ ۰.۳۱ ۰.۵۸ ۰.۲۴ ۰.۸۵ ۵.۰۷ ۳.۲۴ ۲.۸۱ ۳.۵۲
۸۹ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۸۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۳۳
۹۰ ایسلند ۳.۰۱ ۱.۱۰ ۱.۸۲ ۱.۰۱ ۰.۲۴ ۱.۳۸ ۱.۶۳ ۱.۵۷ ۲.۴۳ ۲.۵۳ ۲.۷۸ ۲.۳۵ ۳.۰۳ ۴.۷۰ ۴.۳۳ ۴.۱۳ ۳.۹۱ ۳.۲۸
۹۱ بوسنی و هرزگوین ۶.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۱۷ ۰.۰۰ ۱.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۳۷ ۰.۶۳ ۱.۷۱ ۰.۴۴ ۰.۸۳ ۱.۸۰ ۲.۲۷ ۲.۱۱ ۱.۸۰ ۲.۴۱ ۳.۰۳
۹۲ لبنان ۰.۳۷ ۰.۱۴ ۱.۲۱ ۱.۲۳ ۰.۹۶ ۱.۵۷ ۱.۰۶ ۱.۴۹ ۱.۷۳ ۱.۴۵ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۱۷ ۲.۷۹ ۳.۴۸ ۴.۳۸ ۴.۴۲ ۲.۹۲
۹۳ نیوزلند ۰.۵۸ ۱.۲۴ ۱.۳۰ ۰.۹۸ ۱.۴۲ ۱.۵۵ ۲.۳۷ ۱.۹۴ ۲.۷۵ ۲.۲۹ ۲.۴۷ ۲.۶۸ ۲.۵۵ ۲.۵۰ ۳.۱۲ ۲.۶۰ ۲.۵۹ ۲.۸۲
۹۴ نروژ ۰.۵۰ ۰.۶۴ ۰.۷۴ ۰.۹۸ ۱.۳۴ ۱.۶۴ ۱.۵۸ ۲.۰۴ ۲.۰۵ ۲.۱۷ ۲.۰۱ ۲.۳۲ ۲.۶۸ ۲.۸۵ ۲.۶۳ ۲.۶۵ ۲.۵۱ ۲.۶۴
۹۵ کامرون ۰.۵۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۶ ۰.۹۸ ۱.۶۱ ۰.۲۵ ۱.۱۷ ۱.۲۲ ۲.۰۱ ۱.۴۱ ۱.۵۱ ۱.۰۲ ۲.۶۳ ۱.۴۱ ۲.۵۰ ۴.۳۱ ۲.۵۲
۹۶ سنگال ۰.۶۱ ۰.۶۱ ۱.۳۲ ۲.۳۹ ۲.۶۳ ۱.۸۲ ۲.۷۵ ۲.۵۶ ۱.۲۷ ۳.۷۹ ۳.۵۰ ۱.۷۰ ۱.۵۶ ۰.۷۸ ۱.۳۲ ۲.۶۴ ۱.۹۰ ۲.۳۶
۹۷ پرو ۱.۱۰ ۱.۸۸ ۱.۲۰ ۰.۰۰ ۱.۸۶ ۲.۳۶ ۰.۹۶ ۴.۲۹ ۱.۷۰ ۲.۵۹ ۲.۳۷ ۰.۹۷ ۰.۶۷ ۱.۳۹ ۲.۱۴ ۱.۹۵ ۲.۰۱ ۱.۹۵
۹۸ جامائیکا ۰.۰۰ ۱.۰۶ ۰.۶۶ ۱.۸۷ ۱.۳۵ ۱.۱۱ ۲.۰۸ ۱.۸۴ ۲.۲۳ ۱.۵۰ ۰.۳۱ ۰.۶۳ ۳.۲۶ ۱.۳۱ ۲.۰۱ ۰.۸۴ ۱.۳۲ ۱.۸۴
۹۹ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۱۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۸ ۰.۰۰ ۰.۳۶ ۰.۰۰ ۰.۶۲ ۰.۲۵ ۰.۷۵ ۱.۵۵ ۰.۲۱ ۰.۸۱ ۱.۷۰
۱۰۰ زیمبابوه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۴ ۰.۰۰ ۰.۵۴ ۰.۰۰ ۰.۴۲ ۰.۴۳ ۰.۴۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۱.۰۶ ۱.۲۰ ۱.۴۲ ۱.۲۰
۱۰۱ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۹ ۰.۰۰ ۱.۵۴ ۱.۷۲ ۰.۵۸ ۰.۳۶ ۳.۱۱ ۱.۱۹
۱۰۲ کاستاریکا ۰.۰۰ ۳.۷۳ ۳.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۳۲ ۰.۶۴ ۰.۹۶ ۱.۸۰ ۱.۰۶ ۰.۵۰ ۱.۱۲ ۱.۳۰ ۲.۰۹ ۲.۴۰ ۱.۸۷ ۱.۲۸ ۱.۱۸
۱۰۳ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۹ ۰.۸۲
۱۰۴ کنیا ۰.۲۱ ۰.۱۹ ۰.۳۴ ۰.۳۳ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۱۳ ۰.۱۱ ۰.۳۲ ۰.۶۵ ۰.۴۸ ۰.۵۵ ۰.۲۲ ۰.۳۸ ۰.۱۷ ۰.۸۹ ۰.۷۴
۱۰۵ بولیوی ۳.۱۷ ۳.۲۶ ۲.۹۷ ۰.۹۷ ۱.۷۵ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۵۳ ۰.۹۳ ۰.۹۹ ۰.۰۰ ۱.۲۹ ۰.۸۸ ۱.۱۱ ۱.۴۹ ۲.۷۸ ۳.۳۱ ۰.۷۱
۱۰۶ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۴۴ ۳.۱۶ ۰.۰۰
سهم محلی در تولید علم نانو (درصد)