بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سهم محلی در تولید علم نانو (درصد)
توضیحات : این شاخص در واقع درصد مقالات نانو از کل مقالات علمی یک کشور را نشان می دهد و از تقسیم تعداد مقالات ISI فناوری نانو بر کل مقالات ISI یک کشور حاصل می شود.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سهم محلی در تولید علم نانو (درصد)
۱۳۷۹ [۲۰۰۰] ۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶]
۱ مولداوی ۱۰.۴۶ ۹.۶۲ ۱۴.۱۱ ۱۶.۰۸ ۱۷.۶۸ ۱۶.۵۱ ۱۳.۲۴ ۱۳.۸۹ ۲۱.۶۸ ۱۹.۸۴ ۲۱.۹۸ ۲۱.۱۳ ۲۲.۷۶ ۱۷.۴۶ ۲۴.۸۰ ۲۰.۷۴ ۲۵.۲۱
۲ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۵.۰۰
۳ ایران ۰.۶۳ ۰.۶۲ ۱.۴۰ ۱.۰۲ ۱.۵۶ ۲.۷۵ ۴.۶۶ ۵.۳۴ ۷.۳۸ ۹.۷۸ ۱۱.۸۲ ۱۳.۹۰ ۱۵.۱۶ ۱۷.۸۳ ۲۰.۲۸ ۲۱.۲۹ ۲۲.۹۱
۴ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۱۵ ۱.۶۳ ۳.۰۰ ۳.۸۶ ۵.۷۱ ۶.۹۳ ۹.۹۸ ۱۷.۲۰ ۱۶.۸۵ ۱۴.۷۸ ۲۰.۱۷
۵ عربستان ۰.۸۴ ۰.۶۱ ۰.۵۷ ۰.۴۹ ۱.۱۴ ۱.۴۲ ۱.۳۴ ۲.۰۰ ۲.۴۰ ۶.۱۹ ۸.۴۴ ۱۰.۷۸ ۱۲.۴۸ ۱۳.۶۸ ۱۵.۶۷ ۱۷.۸۹ ۱۸.۱۱
۶ سنگاپور ۴.۹۷ ۵.۶۳ ۶.۷۷ ۷.۱۵ ۱۰.۲۰ ۱۰.۹۶ ۱۳.۲۷ ۱۴.۷۰ ۱۵.۴۸ ۱۵.۸۳ ۱۷.۵۰ ۱۸.۹۲ ۱۸.۹۹ ۱۸.۸۳ ۱۹.۳۴ ۱۸.۸۶ ۱۷.۷۲
۷ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۰ ۴.۴۴ ۱.۰۲ ۰.۸۸ ۵.۸۳ ۵.۲۶ ۹.۷۰ ۱۱.۱۱ ۱۷.۹۷ ۱۰.۹۲ ۱۷.۶۸ ۲۱.۸۴ ۱۶.۳۱ ۱۷.۶۷
۸ هند ۲.۴۲ ۳.۳۴ ۳.۴۸ ۴.۳۶ ۱۴.۶۴ ۵.۹۴ ۷.۰۵ ۷.۷۳ ۸.۳۴ ۹.۴۶ ۱۰.۴۹ ۱۲.۱۹ ۱۲.۸۱ ۱۵.۱۹ ۱۶.۶۹ ۱۵.۹۴ ۱۷.۱۳
۹ چین ۷.۰۰ ۷.۷۵ ۸.۷۹ ۹.۹۰ ۱۰.۵۶ ۱۱.۹۰ ۱۲.۴۶ ۱۳.۳۷ ۱۴.۲۳ ۱۴.۱۷ ۱۴.۶۸ ۱۵.۴۹ ۱۵.۳۱ ۱۵.۸۸ ۱۶.۴۵ ۱۶.۷۱ ۱۶.۸۳
۱۰ بلاروس ۴.۲۳ ۸.۵۳ ۸.۳۲ ۱۰.۹۴ ۱۰.۴۳ ۱۱.۸۴ ۹.۷۸ ۱۱.۶۰ ۱۵.۰۰ ۱۳.۲۵ ۱۵.۶۵ ۱۳.۹۷ ۱۵.۳۸ ۱۵.۵۲ ۱۳.۶۷ ۱۵.۲۵ ۱۶.۳۵
۱۱ کره جنوبی ۴.۲۵ ۵.۷۲ ۶.۲۲ ۷.۶۰ ۸.۶۹ ۹.۴۱ ۱۰.۴۷ ۱۱.۵۴ ۱۲.۴۶ ۱۲.۴۳ ۱۳.۱۲ ۱۴.۱۵ ۱۴.۱۳ ۱۴.۸۵ ۱۵.۳۶ ۱۵.۳۳ ۱۵.۷۱
۱۲ مالزی ۰.۹۹ ۱.۵۵ ۲.۱۷ ۲.۷۷ ۳.۹۰ ۳.۲۵ ۵.۱۶ ۴.۷۱ ۵.۵۰ ۶.۸۴ ۸.۵۵ ۹.۹۳ ۱۱.۳۰ ۱۳.۱۳ ۱۳.۹۸ ۱۴.۰۴ ۱۴.۸۷
۱۳ اوکراین ۴.۲۰ ۶.۰۵ ۶.۲۲ ۷.۹۸ ۷.۹۳ ۱۰.۱۵ ۱۰.۶۱ ۱۱.۲۲ ۱۱.۶۷ ۱۰.۴۲ ۱۲.۱۹ ۱۲.۹۳ ۱۱.۸۱ ۱۴.۶۶ ۱۵.۷۴ ۱۵.۱۶ ۱۴.۴۷
۱۴ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۳۰ ۰.۹۱ ۰.۹۳ ۱.۵۳ ۱.۷۰ ۲.۲۵ ۰.۰۰ ۱.۴۷ ۲.۷۱ ۳.۷۱ ۵.۶۱ ۷.۹۲ ۱۱.۴۰ ۱۴.۰۳
۱۵ پاکستان ۰.۵۵ ۱.۲۷ ۰.۹۷ ۱.۶۶ ۱.۸۸ ۱.۴۱ ۲.۰۵ ۲.۶۸ ۳.۱۰ ۳.۳۴ ۳.۳۹ ۴.۲۴ ۵.۹۳ ۷.۴۵ ۸.۸۷ ۱۱.۴۵ ۱۳.۹۸
۱۶ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۸۸ ۱۶.۶۷ ۵.۵۶ ۳۲.۱۴ ۱۱.۷۶ ۱۸.۴۲ ۱۹.۰۵ ۲۸.۵۷ ۱۴.۲۹ ۱۳.۹۲
۱۷ مصر ۱.۲۶ ۰.۸۲ ۱.۵۷ ۱.۷۵ ۱.۶۵ ۲.۴۸ ۳.۵۷ ۴.۶۴ ۴.۹۷ ۶.۳۱ ۶.۸۶ ۷.۲۵ ۹.۰۹ ۱۰.۶۸ ۱۲.۷۰ ۱۲.۸۲ ۱۲.۹۵
۱۸ ویتنام ۲.۶۳ ۲.۶۹ ۴.۰۱ ۵.۶۲ ۵.۱۹ ۳.۲۵ ۶.۵۱ ۵.۵۹ ۱۱.۶۸ ۶.۶۷ ۶.۸۷ ۹.۷۱ ۷.۳۸ ۱۲.۴۱ ۱۱.۴۵ ۱۲.۳۹ ۱۲.۸۲
۱۹ روسیه ۳.۹۰ ۵.۱۶ ۵.۸۴ ۶.۳۴ ۷.۰۸ ۷.۰۷ ۸.۰۶ ۸.۵۲ ۸.۷۰ ۹.۱۳ ۱۰.۰۹ ۹.۹۸ ۱۰.۴۳ ۱۱.۲۸ ۱۱.۸۳ ۱۱.۸۱ ۱۲.۴۸
۲۰ لتونی ۴.۴۶ ۳.۳۰ ۵.۱۹ ۵.۸۴ ۸.۱۹ ۸.۳۶ ۱۱.۸۴ ۷.۷۱ ۹.۳۶ ۱۰.۶۱ ۱۰.۸۶ ۱۰.۵۰ ۱۲.۵۷ ۱۰.۵۳ ۱۰.۱۴ ۱۳.۳۹ ۱۲.۱۰
۲۱ تایوان ۲.۷۶ ۳.۸۷ ۴.۰۷ ۵.۳۶ ۶.۸۸ ۸.۲۷ ۹.۵۳ ۹.۶۱ ۱۰.۲۷ ۱۰.۷۲ ۱۱.۰۸ ۱۱.۷۹ ۱۱.۴۳ ۱۲.۵۴ ۱۲.۶۲ ۱۲.۰۶ ۱۱.۹۹
۲۲ رومانی ۳.۹۹ ۵.۲۱ ۶.۳۵ ۰.۰۰ ۸.۹۵ ۹.۱۷ ۹.۲۱ ۱۱.۲۹ ۱۰.۵۶ ۸.۰۴ ۹.۵۹ ۱۱.۵۷ ۱۰.۵۰ ۱۱.۱۶ ۱۱.۱۶ ۱۲.۱۱ ۱۱.۷۹
۲۳ تونس ۱.۹۶ ۴.۵۲ ۴.۹۱ ۴.۰۸ ۴.۲۱ ۵.۰۷ ۵.۵۶ ۳.۶۷ ۴.۴۲ ۴.۹۸ ۴.۲۵ ۵.۴۷ ۶.۰۶ ۷.۳۴ ۸.۹۴ ۱۰.۰۵ ۱۰.۶۵
۲۴ قزاقستان ۱.۲۲ ۲.۰۷ ۲.۳۵ ۱.۲۲ ۱.۷۰ ۱.۹۶ ۱.۹۰ ۲.۷۰ ۶.۱۱ ۶.۶۷ ۷.۸۷ ۵.۵۲ ۵.۴۰ ۱۰.۴۰ ۹.۳۲ ۷.۴۶ ۱۰.۳۴
۲۵ تایلند ۱.۰۸ ۱.۱۳ ۰.۶۴ ۱.۳۹ ۲.۳۵ ۳.۵۰ ۴.۸۰ ۵.۵۸ ۷.۵۹ ۷.۲۱ ۷.۵۲ ۷.۵۵ ۸.۲۷ ۸.۸۸ ۹.۵۸ ۹.۰۹ ۹.۹۴
۲۶ آذربایجان ۲.۰۰ ۰.۷۳ ۲.۶۹ ۴.۳۷ ۴.۵۹ ۴.۹۸ ۶.۹۴ ۲.۸۷ ۵.۹۶ ۴.۸۷ ۷.۶۳ ۸.۸۱ ۴.۷۹ ۶.۹۰ ۶.۹۹ ۷.۳۲ ۹.۷۰
۲۷ ژاپن ۳.۷۷ ۴.۵۷ ۵.۱۴ ۵.۵۳ ۶.۳۳ ۶.۸۸ ۷.۴۲ ۷.۷۴ ۸.۲۳ ۸.۴۱ ۸.۶۳ ۹.۰۲ ۸.۸۸ ۹.۳۰ ۹.۶۳ ۹.۴۸ ۹.۵۶
کل جهان ۳.۱۶ ۲.۷۹ ۳.۲۷ ۳.۶۹ ۴.۲۷ ۴.۸۶ ۵.۳۷ ۵.۷۵ ۶.۲۱ ۶.۵۰ ۶.۹۴ ۷.۵۳ ۷.۷۶ ۸.۴۹ ۹.۰۱ ۹.۰۲ ۹.۴۷
۲۸ بلغارستان ۰.۳۴ ۲.۴۸ ۵.۰۸ ۴.۳۶ ۶.۲۷ ۶.۵۷ ۶.۴۷ ۸.۳۵ ۷.۹۸ ۹.۵۹ ۸.۳۱ ۹.۷۳ ۸.۲۰ ۹.۹۸ ۹.۳۰ ۹.۱۶ ۹.۳۸
۲۹ مراکش ۲.۸۷ ۲.۶۴ ۳.۱۶ ۳.۳۹ ۲.۳۲ ۳.۰۴ ۲.۵۸ ۲.۳۳ ۳.۴۱ ۳.۳۲ ۴.۷۷ ۵.۵۱ ۶.۴۹ ۸.۵۴ ۷.۶۶ ۶.۶۵ ۹.۳۵
۳۰ عمان ۱.۵۶ ۰.۴۴ ۰.۴۱ ۱.۱۰ ۲.۶۸ ۲.۵۰ ۲.۴۹ ۱.۲۲ ۴.۳۱ ۵.۲۶ ۴.۴۲ ۳.۴۶ ۶.۸۹ ۶.۳۶ ۸.۰۱ ۶.۸۴ ۹.۱۹
۳۱ یمن ۰.۰۰ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۹۳ ۳.۵۷ ۱.۸۱ ۷.۱۴ ۹.۵۲ ۸.۴۸ ۷.۶۹ ۹.۱۷
۳۲ لهستان ۳.۲۵ ۳.۹۴ ۵.۰۱ ۵.۲۳ ۵.۹۰ ۶.۲۹ ۶.۵۱ ۶.۴۴ ۶.۴۰ ۶.۳۲ ۶.۳۷ ۶.۴۰ ۶.۷۷ ۷.۵۸ ۸.۰۲ ۸.۱۸ ۹.۰۷
۳۳ جمهوری چک ۳.۳۸ ۲.۹۸ ۳.۷۴ ۳.۸۶ ۴.۳۲ ۴.۷۶ ۵.۳۸ ۵.۱۹ ۵.۶۰ ۶.۰۸ ۶.۲۲ ۶.۴۵ ۶.۵۸ ۷.۶۳ ۷.۸۶ ۸.۷۵ ۹.۰۰
۳۴ ارمنستان ۲.۸۷ ۴.۰۱ ۲.۹۵ ۵.۱۸ ۴.۶۸ ۵.۷۶ ۵.۳۴ ۷.۲۳ ۹.۸۲ ۷.۴۴ ۷.۱۳ ۶.۴۶ ۵.۸۸ ۵.۹۱ ۶.۹۳ ۸.۶۰ ۸.۹۶
۳۵ سوریه ۰.۹۷ ۳.۳۳ ۲.۹۱ ۰.۰۰ ۰.۷۰ ۲.۳۷ ۰.۰۰ ۳.۷۰ ۲.۷۹ ۵.۲۴ ۴.۵۰ ۳.۸۶ ۲.۸۶ ۴.۲۳ ۵.۰۸ ۵.۹۹ ۸.۷۹
۳۶ الجزایر ۱.۴۰ ۱.۳۱ ۳.۶۲ ۳.۳۶ ۵.۲۱ ۴.۰۳ ۵.۸۳ ۵.۲۱ ۵.۹۴ ۶.۰۶ ۶.۵۱ ۶.۴۹ ۷.۹۱ ۷.۴۵ ۸.۴۳ ۹.۶۶ ۸.۵۲
۳۷ اسلوانی ۲.۳۹ ۲.۸۰ ۲.۲۸ ۳.۲۳ ۴.۱۳ ۴.۲۸ ۵.۰۷ ۵.۷۴ ۵.۴۱ ۵.۹۲ ۶.۲۵ ۶.۲۵ ۶.۷۸ ۷.۵۷ ۷.۶۷ ۷.۷۰ ۸.۵۰
۳۸ آلمان ۳.۵۱ ۴.۰۴ ۴.۵۶ ۴.۷۱ ۵.۱۹ ۵.۴۹ ۶.۱۱ ۶.۴۴ ۶.۷۰ ۶.۹۶ ۷.۲۲ ۷.۵۱ ۷.۳۹ ۷.۶۵ ۷.۹۰ ۷.۷۶ ۸.۰۹
۳۹ ازبکستان ۳.۳۱ ۱.۳۷ ۳.۳۳ ۵.۶۵ ۵.۴۷ ۴.۱۰ ۷.۳۹ ۵.۵۹ ۶.۲۹ ۸.۷۷ ۸.۹۰ ۸.۷۹ ۹.۱۲ ۳.۷۵ ۸.۷۹ ۱۰.۰۹ ۸.۰۵
۴۰ فرانسه ۲.۹۶ ۳.۴۴ ۴.۰۹ ۴.۴۸ ۴.۷۶ ۵.۳۷ ۵.۷۵ ۵.۸۸ ۶.۴۷ ۶.۶۳ ۶.۸۱ ۷.۰۷ ۷.۲۷ ۷.۵۸ ۷.۶۳ ۷.۶۹ ۷.۹۴
۴۱ اسپانیا ۲.۲۷ ۲.۸۵ ۳.۲۷ ۳.۳۱ ۳.۹۲ ۴.۴۰ ۴.۸۷ ۵.۳۷ ۵.۵۴ ۵.۹۲ ۶.۱۶ ۶.۳۱ ۶.۶۶ ۶.۸۷ ۷.۱۴ ۶.۷۲ ۷.۶۴
۴۲ بنگلادش ۰.۸۲ ۱.۱۷ ۰.۶۹ ۰.۲۱ ۱.۶۱ ۰.۹۳ ۱.۹۹ ۳.۳۴ ۲.۹۵ ۳.۸۶ ۴.۱۱ ۳.۴۵ ۵.۴۴ ۴.۸۳ ۵.۷۰ ۶.۱۹ ۷.۴۹
۴۳ لیتوانی ۵.۳۶ ۴.۶۶ ۵.۸۹ ۴.۲۰ ۷.۰۸ ۶.۴۷ ۷.۶۹ ۴.۷۸ ۵.۸۲ ۵.۰۷ ۵.۳۲ ۶.۱۹ ۶.۶۲ ۶.۸۴ ۷.۹۸ ۸.۲۶ ۷.۴۳
۴۴ مکزیک ۲.۷۰ ۲.۹۵ ۳.۳۱ ۴.۲۵ ۴.۱۳ ۴.۹۶ ۵.۳۷ ۵.۱۱ ۶.۰۵ ۶.۱۱ ۵.۸۴ ۵.۹۷ ۶.۲۱ ۶.۸۰ ۶.۹۸ ۷.۲۴ ۷.۳۸
۴۵ امارات عربی متحده ۰.۰۰ ۲.۴۵ ۱.۸۱ ۲.۲۶ ۳.۰۵ ۲.۳۴ ۰.۶۹ ۳.۹۵ ۵.۳۶ ۷.۰۳ ۹.۵۱ ۱۷.۰۷ ۲۷.۶۰ ۲۶.۴۶ ۵.۴۱ ۴.۹۲ ۷.۲۰
۴۶ اسلواکی ۲.۵۹ ۳.۹۹ ۳.۷۸ ۴.۳۲ ۵.۲۱ ۴.۹۰ ۵.۲۳ ۵.۹۳ ۶.۲۳ ۵.۹۴ ۶.۲۹ ۵.۵۹ ۷.۲۶ ۷.۲۱ ۸.۶۸ ۷.۵۶ ۷.۱۰
۴۷ ترکیه ۱.۱۱ ۱.۱۵ ۱.۱۰ ۱.۳۲ ۱.۴۰ ۱.۴۸ ۱.۷۲ ۱.۸۸ ۲.۴۴ ۲.۷۸ ۳.۳۵ ۳.۸۷ ۴.۲۱ ۵.۳۰ ۵.۹۵ ۶.۰۲ ۷.۰۶
۴۸ پرتغال ۱.۹۰ ۲.۸۱ ۳.۰۴ ۳.۱۱ ۳.۷۵ ۳.۵۰ ۵.۱۸ ۴.۷۹ ۵.۶۲ ۵.۳۳ ۶.۲۳ ۶.۲۵ ۶.۸۹ ۷.۴۳ ۷.۰۵ ۷.۲۰ ۷.۰۵
۴۹ فنلاند ۱.۴۸ ۲.۰۷ ۲.۷۶ ۳.۰۷ ۳.۵۹ ۳.۴۲ ۴.۱۰ ۵.۰۲ ۵.۶۹ ۵.۹۴ ۶.۲۰ ۶.۲۳ ۶.۴۳ ۶.۶۱ ۷.۰۶ ۷.۰۰ ۶.۹۹
۵۰ لوکزامبورگ ۱.۰۵ ۰.۹۰ ۰.۸۰ ۰.۰۰ ۲.۲۶ ۳.۳۱ ۳.۷۷ ۱.۹۶ ۳.۳۸ ۳.۹۲ ۶.۶۳ ۶.۷۳ ۷.۵۴ ۷.۲۹ ۴.۹۹ ۵.۳۵ ۶.۹۴
۵۱ استونی ۲.۱۸ ۳.۳۴ ۳.۷۸ ۳.۳۳ ۴.۹۴ ۳.۳۸ ۴.۰۹ ۴.۲۸ ۴.۲۸ ۴.۱۶ ۴.۸۴ ۴.۹۳ ۴.۷۸ ۵.۷۷ ۶.۷۰ ۷.۱۲ ۶.۹۴
۵۲ یونان ۱.۸۶ ۲.۵۹ ۲.۷۳ ۳.۳۰ ۳.۰۵ ۳.۶۳ ۳.۶۸ ۵.۱۳ ۵.۰۹ ۵.۰۵ ۵.۰۵ ۵.۲۱ ۵.۵۲ ۵.۹۱ ۶.۲۱ ۶.۳۸ ۶.۸۸
۵۳ ایرلند ۱.۵۹ ۲.۳۲ ۲.۸۴ ۳.۳۲ ۴.۳۸ ۴.۲۶ ۴.۴۰ ۵.۴۱ ۴.۷۹ ۵.۰۹ ۶.۲۱ ۶.۷۸ ۷.۰۷ ۶.۸۵ ۶.۹۳ ۶.۷۶ ۶.۸۴
۵۴ صربستان ۱.۹۶ ۱.۱۰ ۲.۷۰ ۳.۸۱ ۴.۵۸ ۵.۲۶ ۶.۷۸ ۶.۵۳ ۵.۲۳ ۶.۴۰ ۴.۷۴ ۴.۷۱ ۴.۹۸ ۵.۸۹ ۶.۴۴ ۵.۸۶ ۶.۶۶
۵۵ سوئیس ۳.۱۷ ۳.۱۴ ۳.۸۰ ۳.۵۹ ۴.۵۰ ۴.۴۹ ۵.۰۶ ۵.۱۵ ۵.۷۰ ۵.۷۷ ۶.۰۵ ۶.۰۷ ۶.۲۹ ۶.۱۳ ۶.۳۴ ۶.۳۶ ۶.۶۳
۵۶ ایتالیا ۲.۹۷ ۲.۶۹ ۳.۱۵ ۳.۴۶ ۳.۸۷ ۳.۹۵ ۴.۲۲ ۴.۷۵ ۴.۸۸ ۵.۲۴ ۵.۴۸ ۵.۸۲ ۵.۹۳ ۶.۲۶ ۶.۲۷ ۶.۱۹ ۶.۴۵
۵۷ کویت ۰.۶۳ ۰.۶۰ ۰.۸۰ ۰.۶۱ ۱.۲۸ ۱.۴۶ ۱.۸۹ ۱.۸۵ ۳.۰۸ ۱.۹۷ ۲.۴۷ ۲.۵۸ ۳.۴۵ ۴.۲۹ ۷.۳۱ ۵.۴۸ ۶.۲۳
۵۸ آرژانتین ۱.۶۷ ۲.۰۳ ۲.۶۱ ۲.۲۸ ۳.۲۱ ۲.۸۸ ۳.۳۹ ۳.۷۱ ۳.۸۲ ۴.۵۵ ۵.۵۱ ۴.۶۵ ۵.۱۱ ۵.۳۱ ۵.۷۷ ۵.۴۳ ۶.۲۱
۵۹ ایالات متحده ۴.۴۱ ۲.۱۷ ۲.۶۰ ۲.۹۵ ۳.۳۶ ۳.۹۴ ۴.۲۷ ۴.۵۵ ۴.۷۷ ۴.۹۴ ۵.۳۰ ۵.۴۵ ۵.۶۰ ۵.۹۵ ۶.۰۰ ۶.۰۰ ۶.۱۳
۶۰ سوئد ۲.۲۱ ۲.۶۴ ۳.۲۵ ۳.۳۲ ۳.۵۴ ۳.۶۸ ۴.۱۱ ۴.۰۷ ۴.۳۷ ۴.۴۷ ۴.۹۹ ۵.۵۹ ۵.۵۸ ۵.۸۳ ۶.۳۰ ۵.۹۳ ۶.۱۳
۶۱ بلژیک ۲.۶۲ ۲.۸۸ ۳.۹۶ ۳.۵۳ ۴.۲۱ ۴.۰۶ ۴.۳۱ ۴.۶۲ ۴.۷۰ ۵.۳۸ ۵.۴۹ ۵.۸۲ ۵.۵۶ ۵.۹۲ ۶.۰۲ ۶.۱۳ ۶.۰۹
۶۲ مجارستان ۲.۹۰ ۳.۴۶ ۴.۰۷ ۴.۶۵ ۵.۵۸ ۵.۷۷ ۵.۵۵ ۵.۴۶ ۵.۹۵ ۵.۷۶ ۵.۲۵ ۵.۷۸ ۵.۸۶ ۵.۹۲ ۶.۳۸ ۵.۶۵ ۶.۰۲
۶۳ اندونزی ۰.۲۴ ۰.۴۰ ۰.۲۱ ۰.۸۳ ۱.۶۹ ۰.۸۶ ۱.۰۸ ۱.۳۵ ۲.۸۴ ۲.۴۰ ۴.۱۵ ۴.۶۹ ۵.۳۲ ۶.۱۸ ۶.۴۹ ۴.۸۷ ۵.۹۷
۶۴ آفریقای جنوبی ۰.۶۲ ۰.۶۱ ۰.۵۷ ۰.۹۲ ۱.۴۳ ۱.۹۷ ۱.۸۷ ۱.۹۶ ۲.۳۳ ۲.۷۸ ۳.۲۸ ۳.۴۷ ۳.۹۲ ۴.۷۳ ۴.۸۳ ۴.۷۲ ۵.۹۴
۶۵ استرالیا ۱.۲۰ ۱.۴۷ ۱.۶۶ ۲.۱۹ ۲.۴۲ ۲.۸۰ ۳.۳۶ ۳.۶۸ ۳.۹۸ ۴.۳۳ ۴.۴۱ ۴.۹۹ ۴.۹۸ ۵.۰۸ ۵.۶۹ ۵.۷۴ ۵.۸۴
۶۶ برزیل ۲.۳۰ ۲.۸۴ ۳.۹۶ ۳.۳۵ ۳.۴۵ ۳.۷۳ ۴.۰۰ ۳.۶۶ ۳.۵۲ ۳.۵۱ ۳.۸۲ ۳.۸۴ ۴.۲۰ ۴.۷۹ ۵.۲۳ ۴.۷۵ ۵.۸۰
۶۷ اتریش ۲.۷۸ ۳.۰۰ ۳.۴۳ ۳.۸۲ ۴.۱۲ ۴.۴۴ ۴.۸۱ ۴.۶۴ ۵.۳۴ ۵.۴۲ ۵.۸۹ ۵.۸۴ ۵.۳۱ ۵.۵۲ ۵.۴۹ ۵.۵۹ ۵.۵۳
۶۸ قرقیزستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۱۳ ۳.۸۵ ۰.۰۰ ۲.۱۳ ۰.۰۰ ۱.۹۲ ۰.۰۰ ۵.۳۶ ۰.۰۰ ۱۰.۱۴ ۹.۵۹ ۱۰.۱۰ ۶.۹۰ ۴.۶۳ ۵.۵۱
۶۹ انگلستان ۱.۹۳ ۲.۲۳ ۲.۵۲ ۲.۷۰ ۲.۸۰ ۳.۰۴ ۳.۳۹ ۳.۶۶ ۴.۰۳ ۴.۱۹ ۴.۱۶ ۴.۲۲ ۴.۲۶ ۴.۵۳ ۴.۸۰ ۴.۷۷ ۵.۲۰
۷۰ اکوادور ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۱ ۰.۰۰ ۱.۸۲ ۱.۳۵ ۱.۴۲ ۲.۸۹ ۱.۹۸ ۱.۴۳ ۰.۹۴ ۱.۱۷ ۲.۳۹ ۱.۲۸ ۶.۰۶ ۴.۱۱ ۵.۰۹
۷۱ کانادا ۱.۵۳ ۱.۵۱ ۱.۸۶ ۲.۲۱ ۲.۴۹ ۲.۸۹ ۳.۲۰ ۳.۵۲ ۳.۶۴ ۳.۸۰ ۳.۸۱ ۴.۲۷ ۴.۴۸ ۴.۷۴ ۴.۷۳ ۴.۸۳ ۴.۸۷
۷۲ کامرون ۰.۵۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۶ ۰.۹۸ ۱.۶۱ ۰.۲۵ ۱.۱۷ ۱.۲۲ ۱.۸۱ ۱.۴۱ ۱.۵۱ ۱.۰۲ ۲.۶۳ ۱.۴۱ ۲.۳۹ ۴.۷۴
۷۳ دانمارک ۲.۰۷ ۱.۹۲ ۲.۳۴ ۲.۴۴ ۲.۷۱ ۲.۶۶ ۳.۰۲ ۳.۱۹ ۳.۵۸ ۳.۸۲ ۴.۳۰ ۴.۷۸ ۴.۴۰ ۴.۶۲ ۵.۱۴ ۴.۷۹ ۴.۶۵
۷۴ اردن ۰.۵۲ ۱.۰۲ ۱.۲۴ ۰.۹۹ ۲.۲۰ ۱.۹۱ ۳.۲۳ ۲.۲۵ ۳.۷۵ ۳.۷۳ ۳.۵۷ ۴.۴۹ ۵.۱۱ ۴.۵۲ ۴.۲۳ ۵.۱۹ ۴.۶۴
۷۵ گرجستان ۱.۳۸ ۱.۶۵ ۳.۱۸ ۱.۸۹ ۲.۲۳ ۰.۹۷ ۲.۳۳ ۳.۴۵ ۴.۰۵ ۵.۰۵ ۴.۲۴ ۴.۷۲ ۳.۴۹ ۵.۰۱ ۷.۳۱ ۴.۵۹
۷۶ هلند ۲.۳۷ ۲.۴۹ ۲.۵۶ ۲.۷۵ ۳.۱۷ ۳.۲۷ ۳.۶۳ ۳.۶۲ ۳.۶۶ ۴.۰۲ ۴.۰۸ ۴.۰۹ ۳.۹۴ ۴.۳۸ ۴.۱۲ ۴.۳۰ ۴.۵۸
۷۷ لبنان ۰.۳۷ ۰.۱۴ ۱.۲۱ ۱.۲۳ ۰.۹۶ ۱.۵۷ ۱.۰۶ ۱.۴۹ ۱.۶۵ ۱.۴۵ ۲.۰۰ ۱.۹۳ ۲.۲۴ ۲.۷۹ ۲.۷۷ ۳.۹۹ ۴.۵۵
۷۸ سریلانکا ۰.۶۰ ۳.۶۴ ۴.۴۳ ۲.۸۳ ۶.۱۵ ۶.۳۸ ۶.۳۲ ۵.۱۷ ۲.۷۸ ۲.۲۴ ۳.۰۰ ۳.۸۳ ۴.۷۲ ۴.۳۱ ۵.۱۱ ۵.۰۶ ۴.۵۰
۷۹ کوبا ۵.۲۷ ۳.۳۸ ۴.۹۲ ۲.۸۰ ۵.۴۷ ۶.۲۶ ۵.۶۹ ۴.۱۴ ۵.۲۴ ۴.۹۰ ۳.۲۹ ۵.۱۱ ۵.۷۰ ۵.۵۸ ۵.۵۷ ۳.۷۸ ۴.۴۹
۸۰ شیلی ۱.۲۲ ۱.۲۰ ۱.۴۸ ۱.۵۷ ۲.۱۸ ۱.۵۹ ۳.۰۵ ۲.۶۲ ۲.۶۹ ۲.۶۴ ۲.۹۸ ۲.۹۰ ۳.۵۶ ۳.۶۸ ۳.۷۸ ۳.۵۸ ۴.۴۲
۸۱ نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۰ ۰.۶۱ ۳.۳۵ ۱.۳۲ ۱.۵۳ ۱.۳۸ ۱.۶۹ ۳.۰۶ ۴.۶۲ ۵.۵۸ ۴.۸۱ ۳.۶۶ ۴.۳۶
۸۲ تاجیکستان ۱۴.۲۹ ۷.۱۴ ۴.۵۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۳۸ ۶.۲۵ ۱۳.۰۴ ۱۲.۰۰ ۷.۵۰ ۱۰.۷۱ ۱۰.۳۴ ۱۵.۶۳ ۵.۵۶ ۱۰.۸۷ ۱۶.۸۷ ۴.۳۵
۸۳ کرواسی ۱.۴۳ ۱.۷۸ ۳.۱۷ ۲.۷۱ ۳.۳۳ ۲.۸۸ ۳.۳۵ ۳.۱۷ ۲.۶۸ ۲.۸۰ ۲.۶۵ ۳.۴۱ ۴.۱۷ ۳.۹۵ ۳.۹۲ ۴.۰۹ ۴.۳۳
۸۴ نیجریه ۰.۱۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۳ ۰.۱۱ ۰.۳۸ ۰.۳۴ ۰.۷۸ ۰.۳۸ ۰.۶۸ ۱.۰۸ ۱.۳۳ ۱.۵۹ ۱.۸۶ ۲.۵۹ ۳.۲۳ ۴.۳۰
۸۵ لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۲۵ ۲۰.۰۰ ۱۴.۲۹ ۹.۳۸ ۱۶.۶۷ ۱۳.۸۹ ۲۳.۴۰ ۱۰.۲۶ ۱۱.۷۶ ۶.۱۲ ۸.۰۶ ۴.۵۵ ۶.۲۵ ۱۰.۲۶ ۴.۲۶
۸۶ ایسلند ۳.۰۱ ۱.۱۰ ۱.۸۲ ۱.۰۱ ۰.۲۴ ۱.۳۸ ۱.۶۳ ۱.۵۷ ۲.۴۳ ۲.۵۳ ۲.۷۸ ۲.۳۵ ۳.۰۳ ۴.۷۰ ۴.۲۳ ۴.۰۴ ۴.۱۰
۸۷ قبرس ۱.۲۲ ۱.۵۷ ۱.۶۷ ۱.۲۹ ۱.۴۰ ۱.۹۲ ۳.۰۸ ۴.۰۹ ۶.۳۰ ۵.۲۸ ۴.۲۷ ۳.۹۷ ۴.۹۵ ۵.۶۵ ۴.۶۷ ۴.۶۱ ۴.۰۸
۸۸ بولیوی ۳.۱۷ ۳.۲۶ ۲.۹۷ ۰.۹۷ ۱.۷۵ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۵۳ ۰.۹۳ ۰.۹۹ ۰.۰۰ ۱.۲۹ ۰.۸۸ ۱.۱۱ ۱.۴۹ ۲.۷۸ ۳.۹۱
۸۹ کلمبیا ۲.۶۲ ۳.۷۵ ۴.۸۶ ۳.۱۶ ۴.۶۵ ۴.۳۰ ۴.۵۳ ۴.۶۴ ۵.۳۹ ۳.۶۶ ۴.۸۷ ۴.۱۴ ۵.۰۹ ۴.۰۴ ۵.۰۹ ۳.۹۸ ۳.۸۷
۹۰ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۴۴ ۳.۸۵
۹۱ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۵۴ ۱.۷۲ ۰.۵۸ ۰.۳۶ ۳.۶۶
۹۲ ونزوئلا ۰.۳۴ ۲.۰۱ ۲.۵۷ ۲.۸۶ ۱.۹۱ ۲.۶۷ ۲.۵۶ ۲.۷۹ ۳.۲۲ ۳.۰۶ ۳.۴۹ ۳.۷۲ ۵.۲۶ ۴.۵۹ ۳.۲۶ ۵.۰۳ ۳.۴۴
۹۳ اروگوئه ۰.۰۰ ۰.۶۲ ۱.۱۹ ۰.۲۷ ۱.۶۹ ۱.۶۳ ۲.۰۳ ۲.۱۳ ۲.۵۶ ۲.۵۷ ۲.۴۲ ۴.۲۰ ۴.۰۶ ۴.۱۰ ۳.۲۹ ۳.۸۷ ۳.۲۳
۹۴ فیلیپین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۲۳ ۱.۱۰ ۱.۵۰ ۱.۳۸ ۲.۲۹ ۰.۹۹ ۱.۲۹ ۰.۹۳ ۲.۲۷ ۱.۳۶ ۱.۷۱ ۳.۲۴ ۳.۹۲ ۲.۶۸ ۳.۲۲
۹۵ نیوزلند ۰.۵۸ ۱.۲۶ ۱.۳۰ ۰.۹۸ ۱.۴۲ ۱.۵۱ ۲.۳۵ ۱.۹۳ ۲.۷۵ ۲.۲۹ ۲.۴۶ ۲.۶۷ ۲.۵۳ ۲.۶۷ ۲.۸۲ ۲.۵۹ ۲.۶۴
۹۶ بوسنی و هرزگوین ۶.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۱۷ ۰.۰۰ ۱.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۳۷ ۰.۶۳ ۱.۷۱ ۰.۴۴ ۰.۸۳ ۱.۸۰ ۲.۲۷ ۲.۱۱ ۱.۸۰ ۲.۵۸
۹۷ نروژ ۰.۵۰ ۰.۶۴ ۰.۷۴ ۰.۹۶ ۱.۳۴ ۱.۶۴ ۱.۵۷ ۲.۰۴ ۲.۰۵ ۲.۱۵ ۲.۰۲ ۲.۳۳ ۲.۶۸ ۲.۹۴ ۲.۴۷ ۲.۶۵ ۲.۵۰
۹۸ پرو ۱.۱۰ ۱.۸۸ ۱.۲۰ ۰.۰۰ ۱.۸۶ ۲.۳۶ ۰.۹۶ ۴.۲۹ ۱.۷۰ ۲.۵۹ ۲.۲۱ ۰.۹۷ ۰.۶۷ ۱.۵۲ ۲.۰۳ ۱.۹۵ ۲.۲۷
۹۹ سنگال ۰.۶۱ ۰.۶۱ ۱.۳۲ ۲.۳۹ ۲.۶۳ ۱.۸۲ ۲.۷۵ ۲.۵۶ ۱.۲۷ ۳.۷۹ ۳.۵۰ ۱.۴۲ ۱.۵۶ ۰.۷۸ ۱.۳۲ ۲.۶۴ ۲.۱۱
۱۰۰ کاستاریکا ۰.۰۰ ۳.۷۳ ۳.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۳۲ ۰.۶۴ ۰.۹۶ ۱.۸۰ ۱.۰۶ ۰.۵۰ ۱.۱۲ ۱.۳۰ ۲.۰۹ ۲.۴۰ ۱.۷۳ ۱.۷۷
۱۰۱ جامائیکا ۰.۰۰ ۱.۰۶ ۰.۶۶ ۱.۸۷ ۱.۳۵ ۱.۱۱ ۲.۰۸ ۱.۸۴ ۲.۲۳ ۱.۵۰ ۰.۳۱ ۰.۶۳ ۳.۲۶ ۱.۳۱ ۱.۷۲ ۰.۸۴ ۱.۵۷
۱۰۲ زیمبابوه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۴ ۰.۰۰ ۰.۵۴ ۰.۰۰ ۰.۴۲ ۰.۴۳ ۰.۴۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۸۰ ۱.۲۰ ۱.۴۶
۱۰۳ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۴۸ ۰.۸۴ ۱.۸۳ ۰.۷۷ ۰.۹۲ ۰.۹۰ ۰.۶۲ ۰.۵۳ ۳.۰۳ ۱.۹۵ ۱.۰۹ ۱.۷۴ ۰.۳۶ ۱.۰۶
۱۰۴ کنیا ۰.۲۱ ۰.۱۹ ۰.۳۴ ۰.۳۳ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۱۳ ۰.۱۱ ۰.۳۲ ۰.۶۵ ۰.۴۸ ۰.۵۵ ۰.۲۲ ۰.۳۸ ۰.۱۷ ۰.۹۵
۱۰۵ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۸۸
۱۰۶ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۸۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
سهم محلی در تولید علم نانو (درصد)