بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سهم محلی در تولید علم نانو (درصد)
توضیحات : این شاخص در واقع درصد مقالات نانو از کل مقالات علمی یک کشور را نشان می دهد و از تقسیم تعداد مقالات ISI فناوری نانو بر کل مقالات ISI یک کشور حاصل می شود.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سهم محلی در تولید علم نانو (درصد)
۱۳۷۹ [۲۰۰۰] ۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ ایران ۰.۶۳ ۰.۶۲ ۱.۴۰ ۱.۰۲ ۱.۵۶ ۲.۷۵ ۴.۶۶ ۵.۳۴ ۷.۳۸ ۹.۸۰ ۱۱.۸۴ ۱۳.۹۳ ۱۵.۲۱ ۱۷.۷۷ ۲۰.۴۴ ۲۱.۸۳ ۲۲.۰۹ ۲۲.۸۷
۲ مولداوی ۱۰.۴۶ ۹.۶۲ ۱۴.۱۱ ۱۶.۰۸ ۱۷.۶۸ ۱۶.۵۱ ۱۳.۲۴ ۱۳.۸۹ ۲۱.۶۸ ۱۹.۸۴ ۲۱.۹۸ ۲۱.۱۳ ۲۲.۷۶ ۱۷.۰۶ ۲۷.۶۰ ۲۰.۷۴ ۲۴.۶۵ ۲۰.۰۰
۳ عربستان ۰.۸۴ ۰.۶۱ ۰.۵۷ ۰.۴۹ ۱.۱۴ ۱.۴۲ ۱.۳۴ ۲.۰۰ ۲.۴۰ ۶.۱۹ ۸.۴۷ ۱۰.۷۸ ۱۲.۵۹ ۱۳.۴۶ ۱۶.۶۳ ۱۷.۸۸ ۱۷.۷۷ ۱۹.۸۶
۴ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۸۸ ۱۶.۶۷ ۵.۵۶ ۲۸.۵۷ ۱۱.۷۶ ۲۱.۰۵ ۱۹.۰۵ ۲۸.۵۷ ۱۴.۲۹ ۱۳.۴۱ ۱۸.۱۸
۵ چین ۷.۰۰ ۷.۷۶ ۸.۸۰ ۹.۹۲ ۱۰.۵۵ ۱۱.۹۰ ۱۲.۴۶ ۱۳.۳۶ ۱۴.۲۲ ۱۴.۱۷ ۱۴.۶۹ ۱۵.۵۱ ۱۵.۳۵ ۱۵.۸۳ ۱۶.۴۶ ۱۶.۷۲ ۱۶.۶۰ ۱۸.۰۸
۶ هند ۲.۴۲ ۳.۳۴ ۳.۴۸ ۴.۳۸ ۱۴.۶۴ ۵.۹۴ ۷.۰۶ ۷.۷۴ ۸.۳۴ ۹.۴۸ ۱۰.۵۲ ۱۲.۲۶ ۱۲.۸۹ ۱۴.۹۱ ۱۶.۸۰ ۱۵.۹۵ ۱۶.۶۶ ۱۷.۸۶
۷ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۰ ۴.۴۴ ۱.۰۲ ۰.۸۸ ۵.۸۳ ۵.۲۶ ۹.۷۰ ۱۱.۱۱ ۱۷.۹۷ ۱۰.۹۲ ۱۷.۶۸ ۲۱.۸۴ ۱۶.۳۱ ۱۷.۲۰ ۱۷.۷۸
۸ یمن ۰.۰۰ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۹۳ ۴.۴۶ ۱.۸۱ ۷.۱۴ ۹.۵۲ ۸.۴۸ ۷.۶۹ ۹.۵۴ ۱۷.۳۹
۹ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۱۵ ۱.۶۳ ۳.۰۰ ۳.۸۶ ۵.۷۱ ۶.۹۳ ۹.۹۸ ۱۷.۲۰ ۱۷.۹۶ ۱۵.۵۲ ۱۹.۵۶ ۱۷.۲۳
۱۰ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۳۰ ۰.۹۱ ۰.۹۳ ۱.۵۳ ۱.۷۰ ۲.۲۵ ۰.۰۰ ۱.۴۷ ۲.۷۱ ۴.۳۸ ۵.۶۱ ۸.۵۲ ۱۱.۴۰ ۱۳.۶۵ ۱۷.۱۴
۱۱ سنگاپور ۴.۹۷ ۵.۶۳ ۶.۷۷ ۷.۱۷ ۱۰.۲۰ ۱۰.۹۶ ۱۳.۲۷ ۱۴.۷۰ ۱۵.۵۲ ۱۵.۸۳ ۱۷.۵۲ ۱۹.۰۵ ۱۹.۰۷ ۱۸.۶۲ ۲۰.۹۶ ۱۸.۸۹ ۱۷.۵۵ ۱۷.۱۳
۱۲ بلاروس ۴.۲۳ ۸.۵۳ ۸.۲۲ ۱۰.۹۴ ۱۰.۴۳ ۱۱.۸۴ ۹.۸۸ ۱۱.۴۹ ۱۵.۰۰ ۱۳.۵۵ ۱۵.۶۵ ۱۳.۹۷ ۱۵.۴۶ ۱۵.۰۴ ۱۳.۶۷ ۱۵.۶۶ ۱۵.۷۷ ۱۷.۱۳
۱۳ ازبکستان ۳.۳۱ ۱.۳۷ ۳.۳۳ ۵.۶۵ ۵.۴۷ ۴.۱۰ ۷.۳۹ ۵.۵۹ ۶.۲۹ ۸.۷۷ ۸.۹۰ ۸.۷۹ ۹.۱۲ ۳.۷۵ ۹.۰۹ ۱۰.۰۹ ۸.۹۲ ۱۶.۶۷
۱۴ کره جنوبی ۴.۲۵ ۵.۷۲ ۶.۲۱ ۷.۶۴ ۸.۶۸ ۹.۴۵ ۱۰.۶۲ ۱۱.۵۶ ۱۲.۴۶ ۱۲.۴۵ ۱۳.۱۱ ۱۴.۱۸ ۱۴.۲۱ ۱۴.۷۸ ۱۶.۲۶ ۱۵.۳۴ ۱۵.۴۷ ۱۶.۵۳
۱۵ سوریه ۰.۹۷ ۳.۳۳ ۲.۹۱ ۰.۰۰ ۰.۷۰ ۲.۳۷ ۰.۰۰ ۳.۷۰ ۲.۷۹ ۵.۲۴ ۴.۸۲ ۳.۸۶ ۲.۸۶ ۴.۲۳ ۵.۰۸ ۵.۹۹ ۷.۹۱ ۱۶.۲۸
۱۶ لتونی ۴.۴۶ ۳.۳۰ ۵.۱۹ ۵.۸۴ ۸.۱۹ ۸.۳۶ ۱۱.۸۴ ۷.۴۵ ۹.۳۶ ۱۰.۳۸ ۱۰.۸۶ ۱۰.۵۰ ۱۲.۵۷ ۱۰.۲۱ ۱۰.۳۰ ۱۳.۸۹ ۱۰.۹۵ ۱۵.۲۵
۱۷ مالزی ۰.۹۹ ۱.۶۶ ۲.۱۷ ۲.۷۷ ۴.۰۵ ۳.۲۵ ۵.۱۶ ۴.۷۵ ۵.۵۰ ۶.۸۹ ۸.۵۹ ۹.۹۷ ۱۱.۳۸ ۱۳.۰۶ ۱۵.۰۹ ۱۵.۳۲ ۱۴.۱۴ ۱۵.۲۵
۱۸ اوکراین ۴.۲۰ ۶.۰۵ ۶.۲۷ ۸.۰۴ ۷.۹۳ ۱۰.۱۵ ۱۰.۶۱ ۱۱.۱۹ ۱۱.۶۹ ۱۰.۵۰ ۱۲.۱۹ ۱۲.۹۷ ۱۱.۹۴ ۱۴.۵۲ ۱۶.۳۷ ۱۵.۱۶ ۱۳.۷۷ ۱۵.۰۵
۱۹ پاکستان ۰.۵۵ ۱.۲۷ ۰.۹۷ ۱.۶۶ ۱.۸۸ ۱.۴۱ ۲.۰۵ ۲.۶۸ ۳.۰۷ ۳.۳۴ ۳.۳۹ ۴.۲۴ ۵.۹۸ ۷.۳۴ ۹.۵۲ ۱۱.۴۵ ۱۳.۳۹ ۱۵.۰۵
۲۰ مصر ۱.۲۶ ۰.۸۲ ۱.۵۷ ۱.۷۵ ۱.۶۵ ۲.۴۸ ۳.۵۷ ۴.۶۱ ۴.۹۷ ۶.۳۱ ۶.۸۹ ۷.۲۸ ۹.۱۰ ۱۰.۶۴ ۱۳.۱۹ ۱۳.۳۶ ۱۲.۵۶ ۱۵.۰۲
۲۱ آذربایجان ۲.۰۰ ۰.۷۳ ۲.۶۹ ۴.۳۷ ۴.۵۹ ۴.۹۸ ۶.۹۴ ۲.۸۷ ۵.۹۶ ۴.۸۷ ۷.۶۳ ۸.۸۱ ۴.۷۹ ۶.۶۹ ۶.۹۹ ۷.۸۰ ۹.۳۵ ۱۳.۸۶
۲۲ روسیه ۳.۹۰ ۵.۱۶ ۵.۸۴ ۶.۳۶ ۷.۰۹ ۷.۰۹ ۸.۱۰ ۸.۵۱ ۸.۷۰ ۹.۲۰ ۱۰.۱۳ ۱۰.۰۷ ۱۰.۴۷ ۱۱.۰۷ ۱۲.۳۷ ۱۱.۸۲ ۱۲.۰۸ ۱۳.۷۱
۲۳ تایوان ۲.۷۶ ۳.۸۷ ۶.۴۲ ۵.۴۴ ۶.۸۸ ۸.۲۸ ۹.۵۵ ۹.۶۱ ۱۰.۲۸ ۱۰.۷۳ ۱۱.۱۰ ۱۱.۸۱ ۱۱.۴۵ ۱۲.۴۵ ۱۳.۲۵ ۱۲.۰۶ ۱۱.۹۲ ۱۳.۲۸
۲۴ رومانی ۳.۹۹ ۵.۲۶ ۶.۳۵ ۷.۳۶ ۸.۹۵ ۹.۱۷ ۹.۲۱ ۱۱.۲۹ ۱۰.۶۱ ۸.۰۴ ۹.۶۳ ۱۱.۶۳ ۱۰.۵۷ ۱۱.۰۹ ۱۱.۹۰ ۱۲.۱۱ ۱۱.۱۷ ۱۲.۸۱
۲۵ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۸۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۵۰
۲۶ مراکش ۲.۸۷ ۲.۶۴ ۳.۱۶ ۳.۳۹ ۲.۴۲ ۳.۰۴ ۲.۵۸ ۲.۴۲ ۳.۴۱ ۳.۳۲ ۴.۷۷ ۵.۵۱ ۶.۴۹ ۸.۴۸ ۸.۱۵ ۶.۶۵ ۸.۳۳ ۱۲.۳۲
۲۷ تونس ۱.۹۶ ۴.۵۲ ۴.۹۱ ۴.۰۸ ۴.۲۱ ۵.۰۷ ۵.۵۶ ۳.۶۷ ۴.۴۶ ۴.۹۸ ۴.۲۵ ۵.۵۴ ۶.۰۹ ۷.۳۴ ۹.۲۵ ۱۰.۰۵ ۹.۹۷ ۱۱.۴۷
۲۸ بلغارستان ۰.۳۴ ۲.۴۸ ۵.۰۸ ۴.۳۶ ۶.۲۷ ۶.۵۷ ۶.۴۷ ۸.۳۹ ۷.۹۸ ۹.۵۹ ۸.۲۷ ۹.۹۷ ۸.۲۰ ۹.۷۲ ۹.۳۰ ۹.۵۴ ۹.۶۲ ۱۱.۳۳
۲۹ عمان ۱.۵۶ ۰.۴۴ ۰.۴۱ ۱.۱۰ ۲.۶۸ ۲.۵۰ ۲.۴۹ ۱.۲۲ ۴.۳۱ ۵.۲۶ ۴.۴۲ ۳.۶۷ ۶.۸۹ ۶.۳۶ ۸.۷۸ ۶.۸۴ ۸.۹۷ ۱۱.۳۲
۳۰ تاجیکستان ۱۴.۲۹ ۷.۱۴ ۴.۵۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۳۸ ۶.۲۵ ۱۳.۰۴ ۱۲.۰۰ ۷.۵۰ ۱۰.۷۱ ۱۰.۳۴ ۱۵.۶۳ ۵.۵۶ ۱۰.۸۷ ۱۶.۸۷ ۵.۴۸ ۱۱.۱۱
۳۱ تایلند ۱.۰۸ ۱.۱۳ ۰.۶۴ ۱.۴۹ ۲.۳۵ ۳.۵۴ ۴.۷۷ ۵.۶۱ ۷.۵۹ ۷.۲۷ ۷.۵۴ ۷.۵۷ ۸.۳۲ ۸.۸۴ ۹.۹۸ ۹.۰۹ ۹.۴۵ ۱۱.۰۸
۳۲ جمهوری چک ۳.۳۸ ۳.۰۰ ۳.۷۶ ۳.۸۸ ۴.۳۲ ۴.۷۷ ۵.۳۹ ۵.۱۹ ۵.۶۱ ۶.۰۹ ۶.۳۹ ۶.۶۰ ۶.۶۰ ۷.۵۶ ۸.۴۶ ۹.۳۱ ۸.۶۸ ۱۰.۹۲
۳۳ اسلواکی ۲.۵۹ ۳.۹۹ ۳.۷۸ ۴.۳۷ ۵.۲۱ ۴.۹۰ ۵.۱۹ ۵.۹۳ ۶.۲۳ ۵.۹۴ ۶.۴۳ ۶.۲۲ ۷.۳۳ ۷.۱۲ ۹.۰۹ ۷.۵۶ ۶.۶۲ ۱۰.۹۲
کل جهان ۳.۱۶ ۲.۸۰ ۳.۲۸ ۳.۷۱ ۴.۲۸ ۴.۸۷ ۵.۳۸ ۵.۷۶ ۶.۲۲ ۶.۵۱ ۶.۹۵ ۷.۵۷ ۷.۸۰ ۸.۳۶ ۹.۸۳ ۹.۰۲ ۹.۲۱ ۱۰.۲۸
۳۴ ژاپن ۳.۷۷ ۴.۵۷ ۵.۱۴ ۵.۵۵ ۶.۳۴ ۶.۸۸ ۷.۴۳ ۷.۷۵ ۸.۲۳ ۸.۴۳ ۸.۶۴ ۹.۰۶ ۸.۹۲ ۹.۱۴ ۱۰.۳۱ ۹.۹۹ ۹.۴۰ ۹.۵۴
۳۵ ویتنام ۲.۶۳ ۲.۶۹ ۴.۰۱ ۵.۶۲ ۵.۱۹ ۳.۲۵ ۶.۵۱ ۵.۵۹ ۱۱.۶۸ ۶.۶۷ ۶.۸۷ ۹.۷۱ ۷.۴۴ ۱۲.۴۱ ۱۱.۷۳ ۱۲.۳۹ ۱۲.۳۷ ۹.۴۱
۳۶ لهستان ۳.۲۵ ۳.۹۴ ۵.۰۲ ۵.۲۴ ۵.۹۱ ۶.۳۰ ۶.۵۳ ۶.۴۴ ۶.۴۱ ۶.۳۲ ۶.۳۷ ۶.۴۴ ۶.۷۷ ۷.۴۳ ۸.۵۰ ۸.۱۸ ۸.۶۶ ۹.۳۷
۳۷ لیتوانی ۵.۳۶ ۴.۶۶ ۵.۸۹ ۴.۲۰ ۷.۰۸ ۶.۴۷ ۷.۷۷ ۴.۸۴ ۵.۸۲ ۵.۰۷ ۵.۳۲ ۶.۱۹ ۶.۶۲ ۶.۸۴ ۸.۰۷ ۸.۳۰ ۷.۲۷ ۹.۳۲
۳۸ کویت ۰.۶۳ ۰.۶۰ ۰.۸۰ ۰.۶۱ ۱.۲۸ ۱.۴۶ ۱.۸۹ ۱.۸۵ ۳.۰۸ ۱.۹۷ ۲.۴۷ ۲.۸۸ ۳.۴۵ ۴.۲۹ ۷.۴۵ ۵.۷۴ ۶.۰۱ ۹.۰۳
۳۹ بنگلادش ۰.۸۲ ۱.۱۷ ۰.۶۹ ۰.۲۱ ۱.۶۱ ۰.۹۳ ۱.۹۹ ۳.۳۴ ۲.۹۵ ۳.۸۶ ۴.۳۰ ۳.۴۵ ۵.۴۴ ۴.۸۳ ۵.۸۳ ۶.۷۶ ۷.۴۰ ۸.۸۱
۴۰ امارات عربی متحده ۰.۰۰ ۲.۴۵ ۱.۸۱ ۲.۲۶ ۳.۰۵ ۲.۳۴ ۰.۶۹ ۳.۹۵ ۵.۳۶ ۷.۰۳ ۹.۵۱ ۱۷.۰۷ ۲۷.۶۰ ۲۶.۴۶ ۳۶.۸۶ ۴۰.۲۷ ۷.۳۳ ۸.۸۱
۴۱ الجزایر ۱.۴۰ ۱.۳۱ ۳.۶۲ ۳.۳۶ ۵.۲۱ ۴.۰۳ ۵.۸۳ ۵.۲۱ ۵.۹۴ ۵.۹۹ ۶.۵۱ ۶.۵۵ ۷.۹۱ ۷.۴۰ ۸.۵۱ ۹.۸۷ ۸.۵۱ ۸.۶۳
۴۲ فنلاند ۱.۴۸ ۲.۰۷ ۲.۷۶ ۳.۱۱ ۳.۵۹ ۳.۴۲ ۴.۱۱ ۵.۰۴ ۵.۷۰ ۵.۹۴ ۶.۱۹ ۶.۲۶ ۶.۴۶ ۶.۵۴ ۷.۷۲ ۷.۳۵ ۶.۹۵ ۸.۳۵
۴۳ آلمان ۳.۵۱ ۴.۰۵ ۴.۵۵ ۴.۷۳ ۵.۱۹ ۵.۵۰ ۶.۱۱ ۶.۴۵ ۶.۷۱ ۶.۹۶ ۷.۲۳ ۷.۵۶ ۷.۴۱ ۷.۴۹ ۸.۶۲ ۸.۳۴ ۸.۰۱ ۸.۳۵
۴۴ فرانسه ۲.۹۶ ۳.۴۴ ۴.۰۹ ۴.۴۸ ۴.۷۶ ۵.۳۸ ۵.۷۷ ۵.۹۰ ۶.۵۰ ۶.۶۴ ۶.۸۳ ۷.۱۱ ۷.۳۰ ۷.۴۶ ۸.۲۴ ۸.۲۵ ۷.۷۹ ۸.۲۸
۴۵ مکزیک ۲.۷۰ ۲.۱۴ ۲.۵۵ ۲.۷۳ ۲.۸۳ ۳.۸۵ ۳.۸۶ ۳.۸۱ ۴.۹۴ ۵.۰۳ ۴.۶۱ ۴.۸۷ ۵.۲۰ ۵.۶۱ ۶.۱۲ ۶.۰۶ ۷.۳۴ ۸.۲۲
۴۶ لوکزامبورگ ۱.۰۵ ۰.۹۰ ۱.۶۰ ۰.۰۰ ۲.۲۶ ۳.۳۱ ۳.۷۷ ۱.۹۶ ۳.۳۸ ۳.۹۲ ۶.۸۲ ۶.۷۳ ۷.۶۸ ۷.۲۹ ۵.۵۵ ۵.۹۸ ۷.۳۳ ۸.۱۴
۴۷ اسلوانی ۲.۳۹ ۲.۸۰ ۲.۲۸ ۳.۲۳ ۴.۱۳ ۴.۲۸ ۵.۰۷ ۵.۷۴ ۵.۴۱ ۵.۹۵ ۶.۲۵ ۶.۳۳ ۶.۸۱ ۷.۵۷ ۸.۰۴ ۷.۷۰ ۷.۷۳ ۸.۰۶
۴۸ پرتغال ۱.۹۰ ۲.۸۱ ۳.۰۴ ۳.۱۳ ۳.۷۷ ۳.۵۲ ۵.۱۸ ۴.۷۹ ۵.۶۴ ۵.۳۳ ۶.۲۶ ۶.۲۶ ۶.۸۵ ۷.۳۴ ۷.۸۹ ۷.۲۰ ۶.۸۰ ۷.۹۵
۴۹ ترکیه ۱.۱۱ ۱.۱۵ ۱.۱۰ ۱.۳۳ ۱.۴۰ ۱.۴۸ ۱.۷۲ ۱.۸۸ ۲.۴۴ ۲.۷۸ ۳.۳۵ ۳.۸۹ ۴.۲۴ ۵.۲۷ ۶.۳۰ ۶.۰۲ ۶.۶۳ ۷.۸۹
۵۰ اندونزی ۰.۲۴ ۰.۴۰ ۰.۲۱ ۰.۸۳ ۱.۶۹ ۰.۸۶ ۱.۰۸ ۱.۳۵ ۲.۸۴ ۲.۴۰ ۴.۱۵ ۴.۶۹ ۵.۳۲ ۶.۱۸ ۶.۹۰ ۴.۹۷ ۵.۹۸ ۷.۷۳
۵۱ اسپانیا ۲.۲۷ ۲.۸۵ ۳.۲۷ ۳.۳۲ ۳.۹۲ ۴.۴۱ ۴.۹۱ ۵.۴۰ ۵.۵۶ ۵.۹۱ ۶.۱۷ ۶.۳۲ ۶.۶۷ ۶.۷۲ ۷.۷۷ ۶.۷۲ ۷.۱۶ ۷.۶۴
۵۲ آرژانتین ۱.۶۷ ۲.۰۳ ۲.۵۹ ۲.۲۸ ۳.۲۱ ۲.۹۴ ۳.۳۹ ۳.۷۱ ۳.۸۲ ۴.۵۵ ۵.۵۳ ۴.۶۵ ۵.۱۲ ۵.۲۱ ۵.۷۷ ۵.۶۰ ۵.۶۸ ۷.۵۵
۵۳ کرواسی ۱.۴۳ ۱.۷۸ ۳.۱۷ ۲.۷۱ ۳.۳۳ ۲.۸۸ ۳.۳۵ ۳.۱۷ ۲.۶۸ ۲.۸۰ ۲.۷۱ ۳.۴۳ ۴.۱۷ ۳.۸۹ ۳.۹۲ ۴.۳۹ ۴.۱۰ ۷.۵۱
۵۴ یونان ۱.۸۶ ۲.۵۹ ۲.۷۳ ۳.۳۳ ۳.۰۴ ۳.۶۵ ۳.۶۸ ۵.۱۳ ۵.۱۰ ۵.۰۶ ۵.۰۵ ۵.۲۳ ۵.۵۳ ۵.۷۸ ۶.۶۹ ۷.۰۰ ۶.۷۱ ۷.۴۸
۵۵ ایتالیا ۲.۹۷ ۲.۶۹ ۳.۱۵ ۳.۴۶ ۳.۸۸ ۳.۹۶ ۴.۲۴ ۴.۷۸ ۴.۹۰ ۵.۲۴ ۵.۴۸ ۵.۸۸ ۵.۹۶ ۶.۰۵ ۶.۸۸ ۶.۸۲ ۶.۳۰ ۷.۲۹
۵۶ نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۰ ۰.۶۱ ۳.۳۵ ۱.۳۲ ۱.۵۳ ۱.۳۸ ۱.۶۹ ۳.۰۶ ۴.۶۲ ۵.۵۸ ۴.۸۱ ۳.۶۶ ۴.۰۰ ۷.۲۱
۵۷ سریلانکا ۰.۶۰ ۳.۶۴ ۴.۴۳ ۲.۸۳ ۶.۱۵ ۶.۳۸ ۶.۳۲ ۵.۱۷ ۲.۷۸ ۲.۲۴ ۳.۰۰ ۳.۸۳ ۴.۹۲ ۴.۳۱ ۵.۵۷ ۵.۰۶ ۴.۴۵ ۷.۰۴
۵۸ سوئد ۲.۲۱ ۲.۶۵ ۳.۲۵ ۳.۳۲ ۳.۵۴ ۳.۶۸ ۴.۱۱ ۴.۰۶ ۴.۳۷ ۴.۴۷ ۵.۰۰ ۵.۶۱ ۵.۶۳ ۵.۷۶ ۶.۹۰ ۵.۹۳ ۶.۰۴ ۷.۰۰
۵۹ قزاقستان ۱.۲۲ ۲.۰۷ ۲.۳۵ ۱.۲۲ ۱.۷۰ ۱.۹۶ ۱.۹۰ ۲.۷۰ ۶.۱۱ ۷.۰۴ ۷.۸۷ ۵.۵۲ ۵.۴۰ ۱۰.۴۰ ۱۰.۵۰ ۷.۵۸ ۱۰.۷۱ ۶.۸۸
۶۰ قبرس ۱.۲۲ ۱.۵۷ ۱.۶۷ ۱.۲۹ ۱.۴۰ ۱.۹۲ ۳.۰۸ ۴.۰۹ ۶.۴۸ ۵.۲۸ ۴.۲۷ ۳.۹۷ ۴.۹۵ ۵.۵۶ ۴.۶۷ ۵.۲۱ ۳.۸۹ ۶.۸۶
۶۱ برزیل ۲.۳۰ ۲.۸۴ ۳.۹۶ ۳.۳۵ ۳.۴۵ ۳.۷۶ ۴.۰۰ ۳.۶۷ ۳.۵۲ ۳.۵۱ ۳.۸۳ ۳.۸۶ ۴.۲۴ ۴.۷۶ ۵.۲۴ ۵.۰۳ ۵.۴۰ ۶.۶۵
۶۲ ایرلند ۱.۵۹ ۲.۳۲ ۲.۸۴ ۳.۳۲ ۴.۳۶ ۴.۲۸ ۴.۴۰ ۵.۴۱ ۴.۷۹ ۵.۰۸ ۶.۲۱ ۶.۷۹ ۷.۱۱ ۶.۶۶ ۷.۵۶ ۷.۶۸ ۶.۶۹ ۶.۴۸
۶۳ استرالیا ۱.۲۰ ۱.۴۸ ۱.۶۶ ۲.۲۰ ۲.۴۲ ۲.۸۱ ۳.۳۵ ۳.۶۸ ۳.۹۸ ۴.۳۳ ۴.۴۱ ۵.۰۲ ۵.۰۰ ۴.۹۹ ۵.۷۰ ۶.۲۵ ۵.۶۸ ۶.۴۶
۶۴ آفریقای جنوبی ۰.۶۲ ۰.۶۱ ۰.۵۷ ۰.۹۰ ۱.۴۳ ۱.۹۷ ۱.۸۷ ۱.۹۶ ۲.۳۳ ۲.۷۸ ۳.۳۰ ۳.۵۳ ۳.۹۳ ۴.۴۷ ۵.۱۷ ۴.۷۲ ۵.۷۰ ۶.۳۶
۶۵ فیلیپین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۲۳ ۱.۱۰ ۱.۵۰ ۱.۳۸ ۲.۲۹ ۰.۹۹ ۱.۲۹ ۰.۹۳ ۲.۲۷ ۱.۳۶ ۱.۷۱ ۳.۱۵ ۴.۱۰ ۲.۶۸ ۳.۱۶ ۶.۳۰
۶۶ ایالات متحده ۴.۴۱ ۲.۱۸ ۲.۶۰ ۲.۹۶ ۳.۳۶ ۳.۹۵ ۴.۲۸ ۴.۵۶ ۴.۷۸ ۴.۹۴ ۵.۳۰ ۵.۴۹ ۵.۶۵ ۵.۸۲ ۶.۰۱ ۶.۰۱ ۶.۰۶ ۶.۲۹
۶۷ استونی ۲.۱۸ ۳.۳۴ ۳.۷۸ ۳.۳۳ ۴.۹۴ ۳.۳۸ ۴.۰۹ ۴.۲۸ ۴.۲۸ ۴.۱۶ ۴.۸۴ ۵.۰۰ ۴.۷۸ ۵.۷۷ ۷.۲۹ ۷.۶۶ ۶.۵۱ ۶.۲۷
۶۸ سوئیس ۳.۱۷ ۳.۱۶ ۳.۸۰ ۳.۵۹ ۴.۵۰ ۴.۴۹ ۵.۰۷ ۵.۱۶ ۵.۷۳ ۵.۷۷ ۶.۰۵ ۶.۱۰ ۶.۳۲ ۶.۰۶ ۶.۹۲ ۶.۳۶ ۶.۵۴ ۶.۱۷
۶۹ اردن ۰.۵۲ ۱.۰۲ ۱.۲۴ ۰.۹۹ ۲.۲۰ ۱.۹۱ ۳.۲۳ ۲.۲۵ ۳.۷۵ ۳.۷۳ ۳.۵۷ ۴.۵۶ ۵.۱۱ ۴.۵۲ ۴.۴۸ ۵.۳۰ ۴.۵۸ ۶.۰۳
۷۰ بلژیک ۲.۶۲ ۲.۸۸ ۳.۹۶ ۳.۵۳ ۴.۲۱ ۴.۰۶ ۴.۳۰ ۴.۶۲ ۴.۷۲ ۵.۳۷ ۵.۴۵ ۵.۸۳ ۵.۵۸ ۵.۸۴ ۶.۰۲ ۶.۵۵ ۶.۰۶ ۶.۰۳
۷۱ ارمنستان ۲.۸۷ ۴.۰۱ ۲.۹۵ ۵.۱۸ ۴.۶۸ ۵.۷۶ ۵.۳۴ ۷.۲۳ ۹.۸۲ ۷.۴۴ ۷.۱۳ ۶.۴۶ ۵.۸۸ ۵.۷۷ ۶.۹۳ ۸.۶۰ ۸.۷۱ ۶.۰۰
۷۲ نیجریه ۰.۱۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۳ ۰.۱۱ ۰.۳۸ ۰.۳۴ ۰.۷۸ ۰.۳۸ ۰.۶۸ ۱.۰۴ ۱.۳۳ ۱.۵۹ ۱.۸۱ ۲.۹۴ ۳.۲۳ ۴.۰۵ ۵.۸۱
۷۳ صربستان ۱.۹۶ ۱.۱۰ ۴.۳۲ ۴.۵۲ ۴.۵۸ ۵.۴۰ ۶.۷۸ ۶.۵۳ ۵.۲۳ ۶.۴۳ ۴.۷۴ ۴.۷۱ ۵.۰۱ ۵.۸۳ ۶.۶۰ ۵.۸۶ ۶.۳۷ ۵.۶۸
۷۴ لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۲۵ ۲۰.۰۰ ۱۴.۲۹ ۹.۳۸ ۱۶.۶۷ ۱۳.۸۹ ۲۳.۴۰ ۱۰.۲۶ ۱۱.۷۶ ۸.۱۶ ۸.۰۶ ۴.۵۵ ۵.۰۰ ۱۰.۲۶ ۴.۷۲ ۵.۵۶
۷۵ شیلی ۱.۲۲ ۱.۲۰ ۱.۴۸ ۱.۵۷ ۲.۱۸ ۱.۵۹ ۳.۰۸ ۲.۶۲ ۲.۶۹ ۲.۶۴ ۳.۰۰ ۲.۹۲ ۳.۵۶ ۳.۶۹ ۳.۷۸ ۳.۶۹ ۴.۱۷ ۵.۵۶
۷۶ انگلستان ۱.۹۳ ۲.۲۴ ۲.۵۳ ۲.۷۱ ۲.۸۲ ۳.۰۵ ۳.۴۰ ۳.۶۷ ۴.۰۵ ۴.۱۹ ۴.۱۸ ۴.۲۴ ۴.۲۸ ۴.۴۱ ۵.۴۴ ۴.۷۸ ۵.۱۱ ۵.۴۴
۷۷ اروگوئه ۰.۰۰ ۰.۶۲ ۱.۱۹ ۰.۲۷ ۱.۶۹ ۱.۶۳ ۲.۰۳ ۲.۱۳ ۲.۵۶ ۲.۵۷ ۲.۴۲ ۴.۲۰ ۴.۲۰ ۳.۹۷ ۳.۷۱ ۳.۸۷ ۲.۹۵ ۵.۳۳
۷۸ گرجستان ۱.۳۸ ۱.۶۵ ۳.۱۸ ۱.۸۹ ۲.۲۳ ۰.۹۷ ۲.۳۳ ۳.۴۵ ۴.۰۵ ۵.۰۵ ۳.۹۴ ۴.۷۲ ۳.۴۹ ۵.۳۱ ۸.۰۹ ۴.۷۷ ۵.۲۶
۷۹ ونزوئلا ۰.۳۴ ۲.۰۱ ۲.۵۷ ۲.۸۶ ۱.۹۱ ۲.۸۵ ۲.۵۶ ۲.۷۹ ۳.۲۲ ۳.۰۶ ۳.۴۹ ۳.۸۱ ۵.۳۶ ۴.۴۹ ۴.۰۰ ۵.۰۳ ۳.۳۵ ۵.۲۶
۸۰ مجارستان ۲.۹۰ ۳.۴۸ ۴.۰۲ ۴.۶۹ ۵.۵۸ ۵.۷۷ ۵.۵۵ ۵.۴۶ ۵.۹۷ ۵.۷۶ ۵.۲۷ ۵.۸۷ ۵.۸۹ ۵.۸۶ ۶.۹۷ ۶.۱۸ ۵.۸۲ ۵.۲۰
۸۱ کانادا ۱.۵۳ ۱.۵۱ ۱.۸۶ ۲.۲۲ ۲.۴۹ ۲.۹۰ ۳.۲۰ ۳.۵۳ ۳.۶۴ ۳.۸۰ ۳.۸۲ ۴.۳۰ ۴.۵۲ ۴.۶۴ ۴.۷۴ ۵.۱۹ ۴.۷۸ ۵.۱۸
۸۲ اتریش ۲.۷۸ ۳.۰۱ ۳.۴۳ ۳.۸۲ ۴.۱۴ ۴.۴۵ ۴.۸۵ ۴.۷۵ ۵.۳۵ ۵.۴۳ ۵.۸۹ ۵.۸۵ ۵.۳۲ ۵.۴۰ ۵.۴۹ ۵.۹۸ ۵.۴۵ ۵.۱۱
۸۳ کلمبیا ۲.۶۲ ۳.۷۵ ۴.۸۶ ۳.۱۶ ۴.۶۵ ۴.۳۰ ۴.۵۳ ۴.۶۴ ۵.۴۴ ۳.۶۶ ۴.۹۸ ۴.۱۴ ۵.۱۲ ۴.۰۴ ۵.۰۹ ۴.۰۸ ۳.۵۲ ۴.۷۴
۸۴ لبنان ۰.۳۷ ۰.۱۴ ۱.۲۱ ۱.۲۳ ۰.۹۶ ۱.۵۷ ۱.۰۶ ۱.۴۹ ۱.۷۳ ۱.۴۵ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۱۷ ۲.۷۹ ۳.۴۸ ۴.۳۸ ۴.۴۵ ۴.۵۰
۸۵ هلند ۲.۳۷ ۲.۴۹ ۲.۵۶ ۲.۷۷ ۳.۱۸ ۳.۲۷ ۳.۶۲ ۳.۶۳ ۳.۶۵ ۴.۰۱ ۴.۰۶ ۴.۱۱ ۳.۹۵ ۴.۳۰ ۴.۶۴ ۴.۳۰ ۴.۵۸ ۴.۴۸
۸۶ بوسنی و هرزگوین ۶.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۱۷ ۰.۰۰ ۱.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۳۷ ۰.۶۳ ۱.۷۱ ۰.۴۴ ۰.۸۳ ۱.۸۰ ۲.۲۷ ۲.۱۱ ۱.۸۰ ۲.۴۴ ۴.۴۱
۸۷ دانمارک ۲.۰۷ ۱.۹۲ ۲.۳۵ ۲.۴۴ ۲.۷۱ ۲.۶۸ ۳.۰۲ ۳.۱۹ ۳.۶۰ ۳.۸۲ ۴.۳۱ ۴.۸۱ ۴.۴۱ ۴.۴۶ ۵.۵۳ ۵.۱۱ ۴.۵۸ ۴.۰۸
۸۸ نیوزلند ۰.۵۸ ۱.۲۴ ۱.۳۰ ۰.۹۸ ۱.۴۲ ۱.۵۵ ۲.۳۷ ۱.۹۴ ۲.۷۵ ۲.۲۹ ۲.۴۷ ۲.۶۸ ۲.۵۵ ۲.۵۰ ۳.۱۲ ۲.۶۰ ۲.۵۹ ۳.۷۵
۸۹ اکوادور ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۱ ۰.۰۰ ۱.۲۱ ۰.۹۰ ۰.۴۷ ۱.۴۴ ۰.۳۳ ۰.۵۷ ۰.۳۱ ۰.۵۸ ۰.۲۴ ۰.۸۵ ۵.۰۷ ۳.۲۴ ۲.۹۵ ۳.۵۲
۹۰ سنگال ۰.۶۱ ۰.۶۱ ۱.۳۲ ۲.۳۹ ۲.۶۳ ۱.۸۲ ۲.۷۵ ۲.۵۶ ۱.۲۷ ۳.۷۹ ۳.۵۰ ۱.۷۰ ۱.۵۶ ۰.۷۸ ۱.۳۲ ۲.۶۴ ۱.۹۷ ۳.۲۳
۹۱ نروژ ۰.۵۰ ۰.۶۴ ۰.۷۴ ۰.۹۸ ۱.۳۴ ۱.۶۴ ۱.۵۸ ۲.۰۴ ۲.۰۵ ۲.۱۷ ۲.۰۱ ۲.۳۲ ۲.۶۸ ۲.۸۵ ۲.۶۳ ۲.۶۵ ۲.۵۲ ۲.۹۹
۹۲ کوبا ۵.۲۷ ۳.۳۸ ۴.۹۲ ۲.۸۰ ۵.۴۷ ۶.۵۶ ۵.۶۹ ۴.۱۴ ۵.۲۴ ۴.۹۰ ۳.۲۹ ۵.۱۱ ۵.۷۰ ۵.۴۷ ۵.۵۷ ۴.۰۳ ۳.۸۰ ۲.۹۲
۹۳ جامائیکا ۰.۰۰ ۱.۰۶ ۰.۶۶ ۱.۸۷ ۱.۳۵ ۱.۱۱ ۲.۰۸ ۱.۸۴ ۲.۲۳ ۱.۵۰ ۰.۳۱ ۰.۶۳ ۳.۲۶ ۱.۳۱ ۲.۰۱ ۰.۸۴ ۱.۳۴ ۲.۲۷
۹۴ ایسلند ۳.۰۱ ۱.۱۰ ۱.۸۲ ۱.۰۱ ۰.۲۴ ۱.۳۸ ۱.۶۳ ۱.۵۷ ۲.۴۳ ۲.۵۳ ۲.۷۸ ۲.۳۵ ۳.۰۳ ۴.۷۰ ۴.۳۳ ۴.۱۳ ۳.۹۱ ۲.۲۳
۹۵ پرو ۱.۱۰ ۱.۸۸ ۱.۲۰ ۰.۰۰ ۱.۸۶ ۲.۳۶ ۰.۹۶ ۴.۲۹ ۱.۷۰ ۲.۵۹ ۲.۳۷ ۰.۹۷ ۰.۶۷ ۱.۳۹ ۲.۱۴ ۱.۹۵ ۲.۱۲ ۲.۰۷
۹۶ کامرون ۰.۵۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۶ ۰.۹۸ ۱.۶۱ ۰.۲۵ ۱.۱۷ ۱.۲۲ ۲.۰۱ ۱.۴۱ ۱.۵۱ ۱.۰۲ ۲.۶۳ ۱.۴۱ ۲.۵۰ ۴.۴۸ ۱.۹۴
۹۷ زیمبابوه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۴ ۰.۰۰ ۰.۵۴ ۰.۰۰ ۰.۴۲ ۰.۴۳ ۰.۴۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۱.۰۶ ۱.۲۰ ۱.۴۴ ۱.۲۷
۹۸ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۴۸ ۰.۸۴ ۱.۸۳ ۰.۷۷ ۰.۹۲ ۰.۹۰ ۰.۶۲ ۰.۵۳ ۳.۰۳ ۱.۹۵ ۰.۸۷ ۲.۴۰ ۰.۳۶ ۰.۹۶ ۱.۱۵
۹۹ کاستاریکا ۰.۰۰ ۳.۷۳ ۳.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۳۲ ۰.۶۴ ۰.۹۶ ۱.۸۰ ۱.۰۶ ۰.۵۰ ۱.۱۲ ۱.۳۰ ۲.۰۹ ۲.۴۰ ۱.۸۷ ۱.۴۲ ۰.۸۱
۱۰۰ کنیا ۰.۲۱ ۰.۱۹ ۰.۳۴ ۰.۳۳ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۱۳ ۰.۱۱ ۰.۳۲ ۰.۶۵ ۰.۴۸ ۰.۵۵ ۰.۲۲ ۰.۳۸ ۰.۱۷ ۰.۹۰ ۰.۳۱
۱۰۱ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۹ ۰.۰۰ ۱.۵۴ ۱.۷۲ ۰.۵۸ ۰.۳۶ ۳.۲۹ ۰.۰۰
۱۰۲ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۴۴ ۳.۴۱ ۰.۰۰
۱۰۳ بولیوی ۳.۱۷ ۳.۲۶ ۲.۹۷ ۰.۹۷ ۱.۷۵ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۵۳ ۰.۹۳ ۰.۹۹ ۰.۰۰ ۱.۲۹ ۰.۸۸ ۱.۱۱ ۱.۴۹ ۲.۷۸ ۳.۳۶ ۰.۰۰
۱۰۴ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۲.۲۲ ۰.۰۰
۱۰۵ قرقیزستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۱۳ ۳.۸۵ ۰.۰۰ ۲.۱۳ ۰.۰۰ ۱.۹۲ ۰.۰۰ ۵.۳۶ ۰.۰۰ ۱۰.۱۴ ۹.۵۹ ۱۰.۱۰ ۶.۹۰ ۴.۶۳ ۴.۹۶ ۰.۰۰
۱۰۶ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۷۴ ۰.۰۰
سهم محلی در تولید علم نانو (درصد)