بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سهم محلی در تولید علم نانو (درصد)
توضیحات : این شاخص در واقع درصد مقالات نانو از کل مقالات علمی یک کشور را نشان می دهد و از تقسیم تعداد مقالات ISI فناوری نانو بر کل مقالات ISI یک کشور حاصل می شود.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سهم محلی در تولید علم نانو (درصد)
۱۳۷۹ [۲۰۰۰] ۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۲.۲۲ ۲۵.۰۰
۲ ایران ۰.۶۳ ۰.۶۲ ۱.۴۰ ۱.۰۲ ۱.۵۶ ۲.۷۵ ۴.۶۶ ۵.۳۴ ۷.۳۸ ۹.۸۰ ۱۱.۸۴ ۱۳.۹۳ ۱۵.۲۱ ۱۷.۷۷ ۲۰.۴۴ ۲۰.۵۹ ۲۰.۸۲ ۲۳.۱۵
۳ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۱۵ ۱.۶۳ ۳.۰۰ ۳.۸۶ ۵.۷۱ ۶.۹۳ ۹.۹۸ ۱۷.۲۰ ۱۷.۹۶ ۱۳.۸۲ ۱۷.۶۰ ۲۰.۰۴
۴ مولداوی ۱۰.۴۶ ۹.۶۲ ۱۴.۱۱ ۱۶.۰۸ ۱۷.۶۸ ۱۶.۵۱ ۱۳.۲۴ ۱۳.۸۹ ۲۱.۶۸ ۱۹.۸۴ ۲۱.۹۸ ۲۱.۱۳ ۲۲.۷۶ ۱۷.۰۶ ۲۷.۶۰ ۱۶.۵۸ ۱۹.۲۹ ۱۹.۵۴
۵ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۸۸ ۱۶.۶۷ ۵.۵۶ ۲۸.۵۷ ۱۱.۷۶ ۲۱.۰۵ ۱۹.۰۵ ۲۸.۵۷ ۱۴.۸۱ ۱۳.۹۲ ۱۹.۲۸
۶ عربستان ۰.۸۴ ۰.۶۱ ۰.۵۷ ۰.۴۹ ۱.۱۴ ۱.۴۲ ۱.۳۴ ۲.۰۰ ۲.۴۰ ۶.۱۹ ۸.۴۷ ۱۰.۷۸ ۱۲.۵۹ ۱۳.۴۶ ۱۶.۶۳ ۱۷.۱۷ ۱۷.۲۴ ۱۹.۰۷
۷ بلاروس ۴.۲۳ ۸.۵۳ ۸.۲۲ ۱۰.۹۴ ۱۰.۴۳ ۱۱.۸۴ ۹.۸۸ ۱۱.۴۹ ۱۵.۰۰ ۱۳.۵۵ ۱۵.۶۵ ۱۳.۹۷ ۱۵.۴۶ ۱۵.۰۴ ۱۳.۶۷ ۱۵.۰۴ ۱۵.۳۶ ۱۸.۰۶
۸ چین ۷.۰۰ ۷.۷۶ ۸.۸۰ ۹.۹۲ ۱۰.۵۵ ۱۱.۹۰ ۱۲.۴۶ ۱۳.۳۶ ۱۴.۲۲ ۱۴.۱۷ ۱۴.۶۹ ۱۵.۵۱ ۱۵.۳۵ ۱۵.۸۳ ۱۶.۴۶ ۱۶.۵۲ ۱۶.۳۶ ۱۷.۷۵
۹ سنگاپور ۴.۹۷ ۵.۶۳ ۶.۷۷ ۷.۱۷ ۱۰.۲۰ ۱۰.۹۶ ۱۳.۲۷ ۱۴.۷۰ ۱۵.۵۲ ۱۵.۸۳ ۱۷.۵۲ ۱۹.۰۵ ۱۹.۰۷ ۱۸.۶۲ ۲۰.۹۶ ۱۸.۴۹ ۱۷.۳۱ ۱۷.۶۱
۱۰ هند ۲.۴۲ ۳.۳۴ ۳.۴۸ ۴.۳۸ ۱۴.۶۴ ۵.۹۴ ۷.۰۶ ۷.۷۴ ۸.۳۴ ۹.۴۸ ۱۰.۵۲ ۱۲.۲۶ ۱۲.۸۹ ۱۴.۹۱ ۱۶.۸۰ ۱۴.۴۵ ۱۵.۲۶ ۱۷.۳۷
۱۱ کره جنوبی ۴.۲۵ ۵.۷۲ ۶.۲۱ ۷.۶۴ ۸.۶۸ ۹.۴۵ ۱۰.۶۲ ۱۱.۵۶ ۱۲.۴۶ ۱۲.۴۵ ۱۳.۱۱ ۱۴.۱۸ ۱۴.۲۱ ۱۴.۷۸ ۱۶.۲۶ ۱۴.۹۴ ۱۴.۹۵ ۱۵.۸۴
۱۲ اوکراین ۴.۲۰ ۶.۰۵ ۶.۲۷ ۸.۰۴ ۷.۹۳ ۱۰.۱۵ ۱۰.۶۱ ۱۱.۱۹ ۱۱.۶۹ ۱۰.۵۰ ۱۲.۱۹ ۱۲.۹۷ ۱۱.۹۴ ۱۴.۵۲ ۱۶.۳۷ ۱۲.۶۲ ۱۲.۴۷ ۱۵.۴۷
۱۳ پاکستان ۰.۵۵ ۱.۲۷ ۰.۹۷ ۱.۶۶ ۱.۸۸ ۱.۴۱ ۲.۰۵ ۲.۶۸ ۳.۰۷ ۳.۳۴ ۳.۳۹ ۴.۲۴ ۵.۹۸ ۷.۳۴ ۹.۵۲ ۱۰.۴۸ ۱۲.۴۳ ۱۴.۸۱
۱۴ مالزی ۰.۹۹ ۱.۶۶ ۲.۱۷ ۲.۷۷ ۴.۰۵ ۳.۲۵ ۵.۱۶ ۴.۷۵ ۵.۵۰ ۶.۸۹ ۸.۵۹ ۹.۹۷ ۱۱.۳۸ ۱۳.۰۶ ۱۵.۰۹ ۱۲.۲۴ ۱۳.۳۰ ۱۴.۵۹
۱۵ مصر ۱.۲۶ ۰.۸۲ ۱.۵۷ ۱.۷۵ ۱.۶۵ ۲.۴۸ ۳.۵۷ ۴.۶۱ ۴.۹۷ ۶.۳۱ ۶.۸۹ ۷.۲۸ ۹.۱۰ ۱۰.۶۴ ۱۳.۱۹ ۱۱.۹۴ ۱۱.۹۲ ۱۴.۴۶
۱۶ یمن ۰.۰۰ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۹۳ ۴.۴۶ ۱.۸۱ ۷.۱۴ ۹.۵۲ ۸.۴۸ ۶.۶۷ ۹.۰۳ ۱۴.۰۱
۱۷ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۰ ۴.۴۴ ۱.۰۲ ۰.۸۸ ۵.۸۳ ۵.۲۶ ۹.۷۰ ۱۱.۱۱ ۱۷.۹۷ ۱۰.۹۲ ۱۷.۶۸ ۲۱.۸۴ ۱۵.۳۸ ۱۵.۸۱ ۱۳.۸۷
۱۸ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۳۰ ۰.۹۱ ۰.۹۳ ۱.۵۳ ۱.۷۰ ۲.۲۵ ۰.۰۰ ۱.۴۷ ۲.۷۱ ۴.۳۸ ۵.۶۱ ۸.۵۲ ۱۰.۹۴ ۱۳.۲۷ ۱۳.۷۹
۱۹ تایوان ۲.۷۶ ۳.۸۷ ۶.۴۲ ۵.۴۴ ۶.۸۸ ۸.۲۸ ۹.۵۵ ۹.۶۱ ۱۰.۲۸ ۱۰.۷۳ ۱۱.۱۰ ۱۱.۸۱ ۱۱.۴۵ ۱۲.۴۵ ۱۳.۲۵ ۱۱.۸۸ ۱۱.۷۴ ۱۲.۸۷
۲۰ روسیه ۳.۹۰ ۵.۱۶ ۵.۸۴ ۶.۳۶ ۷.۰۹ ۷.۰۹ ۸.۱۰ ۸.۵۱ ۸.۷۰ ۹.۲۰ ۱۰.۱۳ ۱۰.۰۷ ۱۰.۴۷ ۱۱.۰۷ ۱۲.۳۷ ۱۱.۴۱ ۱۱.۳۱ ۱۲.۵۶
۲۱ ویتنام ۲.۶۳ ۲.۶۹ ۴.۰۱ ۵.۶۲ ۵.۱۹ ۳.۲۵ ۶.۵۱ ۵.۵۹ ۱۱.۶۸ ۶.۶۷ ۶.۸۷ ۹.۷۱ ۷.۴۴ ۱۲.۴۱ ۱۱.۷۳ ۱۱.۸۹ ۱۲.۲۳ ۱۲.۳۸
۲۲ سوریه ۰.۹۷ ۳.۳۳ ۲.۹۱ ۰.۰۰ ۰.۷۰ ۲.۳۷ ۰.۰۰ ۳.۷۰ ۲.۷۹ ۵.۲۴ ۴.۸۲ ۳.۸۶ ۲.۸۶ ۴.۲۳ ۵.۰۸ ۵.۸۴ ۷.۲۴ ۱۱.۹۳
۲۳ قزاقستان ۱.۲۲ ۲.۰۷ ۲.۳۵ ۱.۲۲ ۱.۷۰ ۱.۹۶ ۱.۹۰ ۲.۷۰ ۶.۱۱ ۷.۰۴ ۷.۸۷ ۵.۵۲ ۵.۴۰ ۱۰.۴۰ ۱۰.۵۰ ۷.۶۳ ۸.۶۵ ۱۱.۹۰
۲۴ لتونی ۴.۴۶ ۳.۳۰ ۵.۱۹ ۵.۸۴ ۸.۱۹ ۸.۳۶ ۱۱.۸۴ ۷.۴۵ ۹.۳۶ ۱۰.۳۸ ۱۰.۸۶ ۱۰.۵۰ ۱۲.۵۷ ۱۰.۲۱ ۱۰.۳۰ ۱۳.۱۳ ۱۰.۴۷ ۱۱.۵۰
۲۵ رومانی ۳.۹۹ ۵.۲۶ ۶.۳۵ ۷.۳۶ ۸.۹۵ ۹.۱۷ ۹.۲۱ ۱۱.۲۹ ۱۰.۶۱ ۸.۰۴ ۹.۶۳ ۱۱.۶۳ ۱۰.۵۷ ۱۱.۰۹ ۱۱.۹۰ ۱۱.۱۶ ۱۰.۳۷ ۱۰.۷۳
۲۶ تایلند ۱.۰۸ ۱.۱۳ ۰.۶۴ ۱.۴۹ ۲.۳۵ ۳.۵۴ ۴.۷۷ ۵.۶۱ ۷.۵۹ ۷.۲۷ ۷.۵۴ ۷.۵۷ ۸.۳۲ ۸.۸۴ ۹.۹۸ ۸.۷۸ ۹.۰۸ ۱۰.۷۱
۲۷ تونس ۱.۹۶ ۴.۵۲ ۴.۹۱ ۴.۰۸ ۴.۲۱ ۵.۰۷ ۵.۵۶ ۳.۶۷ ۴.۴۶ ۴.۹۸ ۴.۲۵ ۵.۵۴ ۶.۰۹ ۷.۳۴ ۹.۲۵ ۹.۶۵ ۹.۶۸ ۱۰.۴۸
۲۸ آذربایجان ۲.۰۰ ۰.۷۳ ۲.۶۹ ۴.۳۷ ۴.۵۹ ۴.۹۸ ۶.۹۴ ۲.۸۷ ۵.۹۶ ۴.۸۷ ۷.۶۳ ۸.۸۱ ۴.۷۹ ۶.۶۹ ۶.۹۹ ۷.۴۳ ۹.۲۴ ۱۰.۴۲
۲۹ ازبکستان ۳.۳۱ ۱.۳۷ ۳.۳۳ ۵.۶۵ ۵.۴۷ ۴.۱۰ ۷.۳۹ ۵.۵۹ ۶.۲۹ ۸.۷۷ ۸.۹۰ ۸.۷۹ ۹.۱۲ ۳.۷۵ ۹.۰۹ ۱۰.۹۶ ۷.۹۹ ۱۰.۲۶
کل جهان ۳.۱۶ ۲.۸۰ ۳.۲۸ ۳.۷۱ ۴.۲۸ ۴.۸۷ ۵.۳۸ ۵.۷۶ ۶.۲۲ ۶.۵۱ ۶.۹۵ ۷.۵۷ ۷.۸۰ ۸.۳۶ ۹.۸۳ ۸.۸۰ ۹.۰۰ ۱۰.۰۷
۳۰ الجزایر ۱.۴۰ ۱.۳۱ ۳.۶۲ ۳.۳۶ ۵.۲۱ ۴.۰۳ ۵.۸۳ ۵.۲۱ ۵.۹۴ ۵.۹۹ ۶.۵۱ ۶.۵۵ ۷.۹۱ ۷.۴۰ ۸.۵۱ ۹.۱۴ ۸.۱۳ ۹.۸۸
۳۱ ژاپن ۳.۷۷ ۴.۵۷ ۵.۱۴ ۵.۵۵ ۶.۳۴ ۶.۸۸ ۷.۴۳ ۷.۷۵ ۸.۲۳ ۸.۴۳ ۸.۶۴ ۹.۰۶ ۸.۹۲ ۹.۱۴ ۱۰.۳۱ ۹.۲۲ ۹.۲۱ ۹.۵۶
۳۲ بلغارستان ۰.۳۴ ۲.۴۸ ۵.۰۸ ۴.۳۶ ۶.۲۷ ۶.۵۷ ۶.۴۷ ۸.۳۹ ۷.۹۸ ۹.۵۹ ۸.۲۷ ۹.۹۷ ۸.۲۰ ۹.۷۲ ۹.۳۰ ۸.۸۳ ۸.۸۴ ۹.۴۵
۳۳ جمهوری چک ۳.۳۸ ۳.۰۰ ۳.۷۶ ۳.۸۸ ۴.۳۲ ۴.۷۷ ۵.۳۹ ۵.۱۹ ۵.۶۱ ۶.۰۹ ۶.۳۹ ۶.۶۰ ۶.۶۰ ۷.۵۶ ۸.۴۶ ۸.۷۱ ۸.۴۹ ۹.۴۴
۳۴ لهستان ۳.۲۵ ۳.۹۴ ۵.۰۲ ۵.۲۴ ۵.۹۱ ۶.۳۰ ۶.۵۳ ۶.۴۴ ۶.۴۱ ۶.۳۲ ۶.۳۷ ۶.۴۴ ۶.۷۷ ۷.۴۳ ۸.۵۰ ۷.۸۰ ۸.۱۶ ۹.۳۹
۳۵ تاجیکستان ۱۴.۲۹ ۷.۱۴ ۴.۵۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۳۸ ۶.۲۵ ۱۳.۰۴ ۱۲.۰۰ ۷.۵۰ ۱۰.۷۱ ۱۰.۳۴ ۱۵.۶۳ ۵.۵۶ ۱۰.۸۷ ۱۷.۲۴ ۴.۷۱ ۹.۲۸
۳۶ امارات عربی متحده ۰.۰۰ ۲.۴۵ ۱.۸۱ ۲.۲۶ ۳.۰۵ ۲.۳۴ ۰.۶۹ ۳.۹۵ ۵.۳۶ ۷.۰۳ ۹.۵۱ ۱۷.۰۷ ۲۷.۶۰ ۲۶.۴۶ ۳۶.۸۶ ۷.۲۱ ۷.۲۷ ۹.۲۴
۳۷ عمان ۱.۵۶ ۰.۴۴ ۰.۴۱ ۱.۱۰ ۲.۶۸ ۲.۵۰ ۲.۴۹ ۱.۲۲ ۴.۳۱ ۵.۲۶ ۴.۴۲ ۳.۶۷ ۶.۸۹ ۶.۳۶ ۸.۷۸ ۶.۳۲ ۸.۴۴ ۹.۱۶
۳۸ بنگلادش ۰.۸۲ ۱.۱۷ ۰.۶۹ ۰.۲۱ ۱.۶۱ ۰.۹۳ ۱.۹۹ ۳.۳۴ ۲.۹۵ ۳.۸۶ ۴.۳۰ ۳.۴۵ ۵.۴۴ ۴.۸۳ ۵.۸۳ ۵.۸۴ ۷.۱۲ ۹.۱۵
۳۹ اسلواکی ۲.۵۹ ۳.۹۹ ۳.۷۸ ۴.۳۷ ۵.۲۱ ۴.۹۰ ۵.۱۹ ۵.۹۳ ۶.۲۳ ۵.۹۴ ۶.۴۳ ۶.۲۲ ۷.۳۳ ۷.۱۲ ۹.۰۹ ۷.۲۹ ۶.۲۵ ۸.۹۰
۴۰ مراکش ۲.۸۷ ۲.۶۴ ۳.۱۶ ۳.۳۹ ۲.۴۲ ۳.۰۴ ۲.۵۸ ۲.۴۲ ۳.۴۱ ۳.۳۲ ۴.۷۷ ۵.۵۱ ۶.۴۹ ۸.۴۸ ۸.۱۵ ۶.۲۵ ۷.۶۳ ۸.۷۶
۴۱ اسلوانی ۲.۳۹ ۲.۸۰ ۲.۲۸ ۳.۲۳ ۴.۱۳ ۴.۲۸ ۵.۰۷ ۵.۷۴ ۵.۴۱ ۵.۹۵ ۶.۲۵ ۶.۳۳ ۶.۸۱ ۷.۵۷ ۸.۰۴ ۷.۶۸ ۷.۵۸ ۸.۷۳
۴۲ مکزیک ۲.۷۰ ۲.۱۴ ۲.۵۵ ۲.۷۳ ۲.۸۳ ۳.۸۵ ۳.۸۶ ۳.۸۱ ۴.۹۴ ۵.۰۳ ۴.۶۱ ۴.۸۷ ۵.۲۰ ۵.۶۱ ۶.۱۲ ۶.۹۸ ۷.۰۲ ۸.۶۴
۴۳ فرانسه ۲.۹۶ ۳.۴۴ ۴.۰۹ ۴.۴۸ ۴.۷۶ ۵.۳۸ ۵.۷۷ ۵.۹۰ ۶.۵۰ ۶.۶۴ ۶.۸۳ ۷.۱۱ ۷.۳۰ ۷.۴۶ ۸.۲۴ ۷.۶۳ ۷.۶۵ ۸.۳۱
۴۴ لیتوانی ۵.۳۶ ۴.۶۶ ۵.۸۹ ۴.۲۰ ۷.۰۸ ۶.۴۷ ۷.۷۷ ۴.۸۴ ۵.۸۲ ۵.۰۷ ۵.۳۲ ۶.۱۹ ۶.۶۲ ۶.۸۴ ۸.۰۷ ۸.۵۵ ۷.۲۴ ۸.۲۶
۴۵ آلمان ۳.۵۱ ۴.۰۵ ۴.۵۵ ۴.۷۳ ۵.۱۹ ۵.۵۰ ۶.۱۱ ۶.۴۵ ۶.۷۱ ۶.۹۶ ۷.۲۳ ۷.۵۶ ۷.۴۱ ۷.۴۹ ۸.۶۲ ۷.۶۹ ۷.۹۲ ۸.۱۹
۴۶ فنلاند ۱.۴۸ ۲.۰۷ ۲.۷۶ ۳.۱۱ ۳.۵۹ ۳.۴۲ ۴.۱۱ ۵.۰۴ ۵.۷۰ ۵.۹۴ ۶.۱۹ ۶.۲۶ ۶.۴۶ ۶.۵۴ ۷.۷۲ ۶.۸۲ ۶.۸۵ ۷.۸۰
۴۷ اسپانیا ۲.۲۷ ۲.۸۵ ۳.۲۷ ۳.۳۲ ۳.۹۲ ۴.۴۱ ۴.۹۱ ۵.۴۰ ۵.۵۶ ۵.۹۱ ۶.۱۷ ۶.۳۲ ۶.۶۷ ۶.۷۲ ۷.۷۷ ۶.۴۸ ۶.۸۹ ۷.۶۱
۴۸ ترکیه ۱.۱۱ ۱.۱۵ ۱.۱۰ ۱.۳۳ ۱.۴۰ ۱.۴۸ ۱.۷۲ ۱.۸۸ ۲.۴۴ ۲.۷۸ ۳.۳۵ ۳.۸۹ ۴.۲۴ ۵.۲۷ ۶.۳۰ ۵.۶۶ ۶.۲۳ ۷.۵۶
۴۹ پرتغال ۱.۹۰ ۲.۸۱ ۳.۰۴ ۳.۱۳ ۳.۷۷ ۳.۵۲ ۵.۱۸ ۴.۷۹ ۵.۶۴ ۵.۳۳ ۶.۲۶ ۶.۲۶ ۶.۸۵ ۷.۳۴ ۷.۸۹ ۷.۰۰ ۶.۶۱ ۷.۵۱
۵۰ کویت ۰.۶۳ ۰.۶۰ ۰.۸۰ ۰.۶۱ ۱.۲۸ ۱.۴۶ ۱.۸۹ ۱.۸۵ ۳.۰۸ ۱.۹۷ ۲.۴۷ ۲.۸۸ ۳.۴۵ ۴.۲۹ ۷.۴۵ ۵.۲۰ ۵.۸۹ ۷.۵۰
۵۱ استونی ۲.۱۸ ۳.۳۴ ۳.۷۸ ۳.۳۳ ۴.۹۴ ۳.۳۸ ۴.۰۹ ۴.۲۸ ۴.۲۸ ۴.۱۶ ۴.۸۴ ۵.۰۰ ۴.۷۸ ۵.۷۷ ۷.۲۹ ۷.۱۰ ۶.۵۸ ۷.۴۱
۵۲ ارمنستان ۲.۸۷ ۴.۰۱ ۲.۹۵ ۵.۱۸ ۴.۶۸ ۵.۷۶ ۵.۳۴ ۷.۲۳ ۹.۸۲ ۷.۴۴ ۷.۱۳ ۶.۴۶ ۵.۸۸ ۵.۷۷ ۶.۹۳ ۸.۱۷ ۸.۰۹ ۷.۱۹
۵۳ لوکزامبورگ ۱.۰۵ ۰.۹۰ ۱.۶۰ ۰.۰۰ ۲.۲۶ ۳.۳۱ ۳.۷۷ ۱.۹۶ ۳.۳۸ ۳.۹۲ ۶.۸۲ ۶.۷۳ ۷.۶۸ ۷.۲۹ ۵.۵۵ ۵.۱۶ ۷.۱۱ ۷.۱۴
۵۴ اندونزی ۰.۲۴ ۰.۴۰ ۰.۲۱ ۰.۸۳ ۱.۶۹ ۰.۸۶ ۱.۰۸ ۱.۳۵ ۲.۸۴ ۲.۴۰ ۴.۱۵ ۴.۶۹ ۵.۳۲ ۶.۱۸ ۶.۹۰ ۴.۴۳ ۵.۱۶ ۷.۰۳
۵۵ سریلانکا ۰.۶۰ ۳.۶۴ ۴.۴۳ ۲.۸۳ ۶.۱۵ ۶.۳۸ ۶.۳۲ ۵.۱۷ ۲.۷۸ ۲.۲۴ ۳.۰۰ ۳.۸۳ ۴.۹۲ ۴.۳۱ ۵.۵۷ ۴.۶۵ ۴.۱۷ ۶.۸۴
۵۶ ایتالیا ۲.۹۷ ۲.۶۹ ۳.۱۵ ۳.۴۶ ۳.۸۸ ۳.۹۶ ۴.۲۴ ۴.۷۸ ۴.۹۰ ۵.۲۴ ۵.۴۸ ۵.۸۸ ۵.۹۶ ۶.۰۵ ۶.۸۸ ۶.۱۲ ۶.۱۶ ۶.۸۳
۵۷ ایرلند ۱.۵۹ ۲.۳۲ ۲.۸۴ ۳.۳۲ ۴.۳۶ ۴.۲۸ ۴.۴۰ ۵.۴۱ ۴.۷۹ ۵.۰۸ ۶.۲۱ ۶.۷۹ ۷.۱۱ ۶.۶۶ ۷.۵۶ ۶.۶۹ ۶.۶۷ ۶.۷۸
۵۸ سوئیس ۳.۱۷ ۳.۱۶ ۳.۸۰ ۳.۵۹ ۴.۵۰ ۴.۴۹ ۵.۰۷ ۵.۱۶ ۵.۷۳ ۵.۷۷ ۶.۰۵ ۶.۱۰ ۶.۳۲ ۶.۰۶ ۶.۹۲ ۶.۲۷ ۶.۴۱ ۶.۷۴
۵۹ آرژانتین ۱.۶۷ ۲.۰۳ ۲.۵۹ ۲.۲۸ ۳.۲۱ ۲.۹۴ ۳.۳۹ ۳.۷۱ ۳.۸۲ ۴.۵۵ ۵.۵۳ ۴.۶۵ ۵.۱۲ ۵.۲۱ ۵.۷۷ ۵.۱۰ ۵.۳۲ ۶.۷۲
۶۰ سوئد ۲.۲۱ ۲.۶۵ ۳.۲۵ ۳.۳۲ ۳.۵۴ ۳.۶۸ ۴.۱۱ ۴.۰۶ ۴.۳۷ ۴.۴۷ ۵.۰۰ ۵.۶۱ ۵.۶۳ ۵.۷۶ ۶.۹۰ ۵.۸۰ ۵.۹۴ ۶.۷۰
۶۱ یونان ۱.۸۶ ۲.۵۹ ۲.۷۳ ۳.۳۳ ۳.۰۴ ۳.۶۵ ۳.۶۸ ۵.۱۳ ۵.۱۰ ۵.۰۶ ۵.۰۵ ۵.۲۳ ۵.۵۳ ۵.۷۸ ۶.۶۹ ۶.۱۷ ۶.۵۲ ۶.۵۹
۶۲ بلژیک ۲.۶۲ ۲.۸۸ ۳.۹۶ ۳.۵۳ ۴.۲۱ ۴.۰۶ ۴.۳۰ ۴.۶۲ ۴.۷۲ ۵.۳۷ ۵.۴۵ ۵.۸۳ ۵.۵۸ ۵.۸۴ ۶.۰۲ ۶.۱۶ ۵.۹۹ ۶.۵۹
۶۳ مجارستان ۲.۹۰ ۳.۴۸ ۴.۰۲ ۴.۶۹ ۵.۵۸ ۵.۷۷ ۵.۵۵ ۵.۴۶ ۵.۹۷ ۵.۷۶ ۵.۲۷ ۵.۸۷ ۵.۸۹ ۵.۸۶ ۶.۹۷ ۵.۶۰ ۵.۶۲ ۶.۵۶
۶۴ ایالات متحده ۴.۴۱ ۲.۱۸ ۲.۶۰ ۲.۹۶ ۳.۳۶ ۳.۹۵ ۴.۲۸ ۴.۵۶ ۴.۷۸ ۴.۹۴ ۵.۳۰ ۵.۴۹ ۵.۶۵ ۵.۸۲ ۶.۰۱ ۵.۹۳ ۶.۰۳ ۶.۴۵
۶۵ استرالیا ۱.۲۰ ۱.۴۸ ۱.۶۶ ۲.۲۰ ۲.۴۲ ۲.۸۱ ۳.۳۵ ۳.۶۸ ۳.۹۸ ۴.۳۳ ۴.۴۱ ۵.۰۲ ۵.۰۰ ۴.۹۹ ۵.۷۰ ۵.۶۱ ۵.۵۸ ۶.۱۹
۶۶ اتریش ۲.۷۸ ۳.۰۱ ۳.۴۳ ۳.۸۲ ۴.۱۴ ۴.۴۵ ۴.۸۵ ۴.۷۵ ۵.۳۵ ۵.۴۳ ۵.۸۹ ۵.۸۵ ۵.۳۲ ۵.۴۰ ۵.۴۹ ۵.۵۷ ۵.۳۹ ۶.۱۵
۶۷ آفریقای جنوبی ۰.۶۲ ۰.۶۱ ۰.۵۷ ۰.۹۰ ۱.۴۳ ۱.۹۷ ۱.۸۷ ۱.۹۶ ۲.۳۳ ۲.۷۸ ۳.۳۰ ۳.۵۳ ۳.۹۳ ۴.۴۷ ۵.۱۷ ۴.۶۳ ۵.۴۵ ۶.۱۱
۶۸ نیجریه ۰.۱۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۳ ۰.۱۱ ۰.۳۸ ۰.۳۴ ۰.۷۸ ۰.۳۸ ۰.۶۸ ۱.۰۴ ۱.۳۳ ۱.۵۹ ۱.۸۱ ۲.۹۴ ۲.۹۲ ۳.۶۶ ۶.۱۱
۶۹ صربستان ۱.۹۶ ۱.۱۰ ۴.۳۲ ۴.۵۲ ۴.۵۸ ۵.۴۰ ۶.۷۸ ۶.۵۳ ۵.۲۳ ۶.۴۳ ۴.۷۴ ۴.۷۱ ۵.۰۱ ۵.۸۳ ۶.۶۰ ۵.۷۳ ۵.۹۹ ۶.۰۸
۷۰ لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۲۵ ۲۰.۰۰ ۱۴.۲۹ ۹.۳۸ ۱۶.۶۷ ۱۳.۸۹ ۲۳.۴۰ ۱۰.۲۶ ۱۱.۷۶ ۸.۱۶ ۸.۰۶ ۴.۵۵ ۵.۰۰ ۹.۴۱ ۵.۰۰ ۶.۰۰
۷۱ برزیل ۲.۳۰ ۲.۸۴ ۳.۹۶ ۳.۳۵ ۳.۴۵ ۳.۷۶ ۴.۰۰ ۳.۶۷ ۳.۵۲ ۳.۵۱ ۳.۸۳ ۳.۸۶ ۴.۲۴ ۴.۷۶ ۵.۲۴ ۴.۵۰ ۵.۰۸ ۵.۹۳
۷۲ گرجستان ۱.۳۸ ۱.۶۵ ۳.۱۸ ۱.۸۹ ۲.۲۳ ۰.۹۷ ۲.۳۳ ۳.۴۵ ۴.۰۵ ۵.۰۵ ۳.۹۴ ۴.۷۲ ۳.۴۹ ۵.۳۱ ۶.۹۸ ۴.۱۳ ۵.۷۶
۷۳ انگلستان ۱.۹۳ ۲.۲۴ ۲.۵۳ ۲.۷۱ ۲.۸۲ ۳.۰۵ ۳.۴۰ ۳.۶۷ ۴.۰۵ ۴.۱۹ ۴.۱۸ ۴.۲۴ ۴.۲۸ ۴.۴۱ ۵.۴۴ ۴.۷۲ ۵.۱۰ ۵.۵۵
۷۴ قبرس ۱.۲۲ ۱.۵۷ ۱.۶۷ ۱.۲۹ ۱.۴۰ ۱.۹۲ ۳.۰۸ ۴.۰۹ ۶.۴۸ ۵.۲۸ ۴.۲۷ ۳.۹۷ ۴.۹۵ ۵.۵۶ ۴.۶۷ ۴.۴۴ ۳.۷۸ ۵.۵۰
۷۵ فیلیپین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۲۳ ۱.۱۰ ۱.۵۰ ۱.۳۸ ۲.۲۹ ۰.۹۹ ۱.۲۹ ۰.۹۳ ۲.۲۷ ۱.۳۶ ۱.۷۱ ۳.۱۵ ۴.۱۰ ۲.۷۸ ۳.۰۲ ۵.۵۰
۷۶ اردن ۰.۵۲ ۱.۰۲ ۱.۲۴ ۰.۹۹ ۲.۲۰ ۱.۹۱ ۳.۲۳ ۲.۲۵ ۳.۷۵ ۳.۷۳ ۳.۵۷ ۴.۵۶ ۵.۱۱ ۴.۵۲ ۴.۴۸ ۵.۰۸ ۴.۵۶ ۵.۴۴
۷۷ دانمارک ۲.۰۷ ۱.۹۲ ۲.۳۵ ۲.۴۴ ۲.۷۱ ۲.۶۸ ۳.۰۲ ۳.۱۹ ۳.۶۰ ۳.۸۲ ۴.۳۱ ۴.۸۱ ۴.۴۱ ۴.۴۶ ۵.۵۳ ۴.۷۱ ۴.۵۶ ۵.۳۲
۷۸ کانادا ۱.۵۳ ۱.۵۱ ۱.۸۶ ۲.۲۲ ۲.۴۹ ۲.۹۰ ۳.۲۰ ۳.۵۳ ۳.۶۴ ۳.۸۰ ۳.۸۲ ۴.۳۰ ۴.۵۲ ۴.۶۴ ۴.۷۴ ۴.۷۷ ۴.۷۵ ۵.۲۹
۷۹ اروگوئه ۰.۰۰ ۰.۶۲ ۱.۱۹ ۰.۲۷ ۱.۶۹ ۱.۶۳ ۲.۰۳ ۲.۱۳ ۲.۵۶ ۲.۵۷ ۲.۴۲ ۴.۲۰ ۴.۲۰ ۳.۹۷ ۳.۷۱ ۳.۶۱ ۲.۷۲ ۵.۰۷
۸۰ کرواسی ۱.۴۳ ۱.۷۸ ۳.۱۷ ۲.۷۱ ۳.۳۳ ۲.۸۸ ۳.۳۵ ۳.۱۷ ۲.۶۸ ۲.۸۰ ۲.۷۱ ۳.۴۳ ۴.۱۷ ۳.۸۹ ۳.۹۲ ۴.۰۳ ۳.۷۲ ۵.۰۱
۸۱ کلمبیا ۲.۶۲ ۳.۷۵ ۴.۸۶ ۳.۱۶ ۴.۶۵ ۴.۳۰ ۴.۵۳ ۴.۶۴ ۵.۴۴ ۳.۶۶ ۴.۹۸ ۴.۱۴ ۵.۱۲ ۴.۰۴ ۵.۰۹ ۳.۶۴ ۳.۱۵ ۴.۹۱
۸۲ ونزوئلا ۰.۳۴ ۲.۰۱ ۲.۵۷ ۲.۸۶ ۱.۹۱ ۲.۸۵ ۲.۵۶ ۲.۷۹ ۳.۲۲ ۳.۰۶ ۳.۴۹ ۳.۸۱ ۵.۳۶ ۴.۴۹ ۴.۰۰ ۴.۲۴ ۳.۰۰ ۴.۶۷
۸۳ شیلی ۱.۲۲ ۱.۲۰ ۱.۴۸ ۱.۵۷ ۲.۱۸ ۱.۵۹ ۳.۰۸ ۲.۶۲ ۲.۶۹ ۲.۶۴ ۳.۰۰ ۲.۹۲ ۳.۵۶ ۳.۶۹ ۳.۷۸ ۳.۶۲ ۴.۰۷ ۴.۶۵
۸۴ هلند ۲.۳۷ ۲.۴۹ ۲.۵۶ ۲.۷۷ ۳.۱۸ ۳.۲۷ ۳.۶۲ ۳.۶۳ ۳.۶۵ ۴.۰۱ ۴.۰۶ ۴.۱۱ ۳.۹۵ ۴.۳۰ ۴.۶۴ ۴.۲۶ ۴.۵۲ ۴.۶۳
۸۵ کوبا ۵.۲۷ ۳.۳۸ ۴.۹۲ ۲.۸۰ ۵.۴۷ ۶.۵۶ ۵.۶۹ ۴.۱۴ ۵.۲۴ ۴.۹۰ ۳.۲۹ ۵.۱۱ ۵.۷۰ ۵.۴۷ ۵.۵۷ ۳.۰۵ ۳.۳۷ ۴.۵۶
۸۶ ایسلند ۳.۰۱ ۱.۱۰ ۱.۸۲ ۱.۰۱ ۰.۲۴ ۱.۳۸ ۱.۶۳ ۱.۵۷ ۲.۴۳ ۲.۵۳ ۲.۷۸ ۲.۳۵ ۳.۰۳ ۴.۷۰ ۴.۳۳ ۴.۰۵ ۳.۸۱ ۳.۸۰
۸۷ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۸۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۴۹
۸۸ کامرون ۰.۵۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۶ ۰.۹۸ ۱.۶۱ ۰.۲۵ ۱.۱۷ ۱.۲۲ ۲.۰۱ ۱.۴۱ ۱.۵۱ ۱.۰۲ ۲.۶۳ ۱.۴۱ ۲.۶۲ ۴.۲۲ ۳.۴۹
۸۹ نیوزلند ۰.۵۸ ۱.۲۴ ۱.۳۰ ۰.۹۸ ۱.۴۲ ۱.۵۵ ۲.۳۷ ۱.۹۴ ۲.۷۵ ۲.۲۹ ۲.۴۷ ۲.۶۸ ۲.۵۵ ۲.۵۰ ۳.۱۲ ۲.۴۹ ۲.۵۵ ۳.۳۸
۹۰ لبنان ۰.۳۷ ۰.۱۴ ۱.۲۱ ۱.۲۳ ۰.۹۶ ۱.۵۷ ۱.۰۶ ۱.۴۹ ۱.۷۳ ۱.۴۵ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۱۷ ۲.۷۹ ۳.۴۸ ۳.۸۳ ۴.۲۸ ۳.۰۸
۹۱ نروژ ۰.۵۰ ۰.۶۴ ۰.۷۴ ۰.۹۸ ۱.۳۴ ۱.۶۴ ۱.۵۸ ۲.۰۴ ۲.۰۵ ۲.۱۷ ۲.۰۱ ۲.۳۲ ۲.۶۸ ۲.۸۵ ۲.۶۳ ۲.۵۹ ۲.۴۹ ۳.۰۰
۹۲ اکوادور ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۱ ۰.۰۰ ۱.۲۱ ۰.۹۰ ۰.۴۷ ۱.۴۴ ۰.۳۳ ۰.۵۷ ۰.۳۱ ۰.۵۸ ۰.۲۴ ۰.۸۵ ۵.۰۷ ۲.۷۰ ۲.۶۶ ۲.۹۱
۹۳ کاستاریکا ۰.۰۰ ۳.۷۳ ۳.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۳۲ ۰.۶۴ ۰.۹۶ ۱.۸۰ ۱.۰۶ ۰.۵۰ ۱.۱۲ ۱.۳۰ ۲.۰۹ ۲.۴۰ ۱.۳۵ ۱.۲۰ ۲.۶۲
۹۴ قرقیزستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۱۳ ۳.۸۵ ۰.۰۰ ۲.۱۳ ۰.۰۰ ۱.۹۲ ۰.۰۰ ۵.۳۶ ۰.۰۰ ۱۰.۱۴ ۹.۵۹ ۱۰.۱۰ ۶.۹۰ ۴.۲۰ ۴.۲۷ ۲.۵۶
۹۵ بوسنی و هرزگوین ۶.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۱۷ ۰.۰۰ ۱.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۳۷ ۰.۶۳ ۱.۷۱ ۰.۴۴ ۰.۸۳ ۱.۸۰ ۲.۲۷ ۲.۱۱ ۱.۶۲ ۲.۱۸ ۲.۵۱
۹۶ جامائیکا ۰.۰۰ ۱.۰۶ ۰.۶۶ ۱.۸۷ ۱.۳۵ ۱.۱۱ ۲.۰۸ ۱.۸۴ ۲.۲۳ ۱.۵۰ ۰.۳۱ ۰.۶۳ ۳.۲۶ ۱.۳۱ ۲.۰۱ ۰.۷۹ ۱.۲۷ ۲.۳۲
۹۷ پرو ۱.۱۰ ۱.۸۸ ۱.۲۰ ۰.۰۰ ۱.۸۶ ۲.۳۶ ۰.۹۶ ۴.۲۹ ۱.۷۰ ۲.۵۹ ۲.۳۷ ۰.۹۷ ۰.۶۷ ۱.۳۹ ۲.۱۴ ۱.۷۳ ۲.۰۰ ۲.۱۵
۹۸ سنگال ۰.۶۱ ۰.۶۱ ۱.۳۲ ۲.۳۹ ۲.۶۳ ۱.۸۲ ۲.۷۵ ۲.۵۶ ۱.۲۷ ۳.۷۹ ۳.۵۰ ۱.۷۰ ۱.۵۶ ۰.۷۸ ۱.۳۲ ۲.۴۶ ۱.۸۸ ۲.۰۹
۹۹ زیمبابوه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۴ ۰.۰۰ ۰.۵۴ ۰.۰۰ ۰.۴۲ ۰.۴۳ ۰.۴۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۱.۰۶ ۱.۷۸ ۱.۳۸ ۲.۰۴
۱۰۰ نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۰ ۰.۶۱ ۳.۳۵ ۱.۳۲ ۱.۵۳ ۱.۳۸ ۱.۶۹ ۳.۰۶ ۴.۶۲ ۵.۵۸ ۴.۸۱ ۳.۲۰ ۳.۶۶ ۱.۸۷
۱۰۱ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۱۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۸ ۰.۰۰ ۰.۳۶ ۰.۰۰ ۰.۶۲ ۰.۲۵ ۰.۷۵ ۱.۵۵ ۰.۲۰ ۰.۸۰ ۱.۵۸
۱۰۲ بولیوی ۳.۱۷ ۳.۲۶ ۲.۹۷ ۰.۹۷ ۱.۷۵ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۵۳ ۰.۹۳ ۰.۹۹ ۰.۰۰ ۱.۲۹ ۰.۸۸ ۱.۱۱ ۱.۴۹ ۲.۵۴ ۳.۱۲ ۱.۳۹
۱۰۳ کنیا ۰.۲۱ ۰.۱۹ ۰.۳۴ ۰.۳۳ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۱۳ ۰.۱۱ ۰.۳۲ ۰.۶۵ ۰.۴۸ ۰.۵۵ ۰.۲۲ ۰.۳۸ ۰.۱۶ ۰.۸۷ ۱.۳۱
۱۰۴ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۸ ۰.۹۲
۱۰۵ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۹ ۰.۰۰ ۱.۵۴ ۱.۷۲ ۰.۵۸ ۰.۳۳ ۲.۴۱ ۰.۳۹
۱۰۶ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۲۵ ۳.۰۶ ۰.۰۰
سهم محلی در تولید علم نانو (درصد)