بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سهم محلی در تولید علم نانو (درصد)
توضیحات : این شاخص در واقع درصد مقالات نانو از کل مقالات علمی یک کشور را نشان می دهد و از تقسیم تعداد مقالات ISI فناوری نانو بر کل مقالات ISI یک کشور حاصل می شود.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سهم محلی در تولید علم نانو (درصد)
۱۳۷۹ [۲۰۰۰] ۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۲.۲۲ ۲۵.۰۰
۲ ایران ۰.۶۳ ۰.۶۲ ۱.۴۰ ۱.۰۲ ۱.۵۶ ۲.۷۵ ۴.۶۶ ۵.۳۴ ۷.۳۸ ۹.۸۰ ۱۱.۸۴ ۱۳.۹۳ ۱۵.۲۱ ۱۷.۷۷ ۲۰.۴۴ ۲۰.۵۹ ۲۰.۸۲ ۲۲.۱۰
۳ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۸۸ ۱۶.۶۷ ۵.۵۶ ۲۸.۵۷ ۱۱.۷۶ ۲۱.۰۵ ۱۹.۰۵ ۲۸.۵۷ ۱۴.۸۱ ۱۳.۹۲ ۱۹.۲۸
۴ مولداوی ۱۰.۴۶ ۹.۶۲ ۱۴.۱۱ ۱۶.۰۸ ۱۷.۶۸ ۱۶.۵۱ ۱۳.۲۴ ۱۳.۸۹ ۲۱.۶۸ ۱۹.۸۴ ۲۱.۹۸ ۲۱.۱۳ ۲۲.۷۶ ۱۷.۰۶ ۲۷.۶۰ ۱۶.۵۸ ۱۹.۲۹ ۱۹.۲۲
۵ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۱۵ ۱.۶۳ ۳.۰۰ ۳.۸۶ ۵.۷۱ ۶.۹۳ ۹.۹۸ ۱۷.۲۰ ۱۷.۹۶ ۱۳.۸۲ ۱۷.۶۰ ۱۸.۸۷
۶ عربستان ۰.۸۴ ۰.۶۱ ۰.۵۷ ۰.۴۹ ۱.۱۴ ۱.۴۲ ۱.۳۴ ۲.۰۰ ۲.۴۰ ۶.۱۹ ۸.۴۷ ۱۰.۷۸ ۱۲.۵۹ ۱۳.۴۶ ۱۶.۶۳ ۱۷.۱۷ ۱۷.۲۴ ۱۸.۴۲
۷ بلاروس ۴.۲۳ ۸.۵۳ ۸.۲۲ ۱۰.۹۴ ۱۰.۴۳ ۱۱.۸۴ ۹.۸۸ ۱۱.۴۹ ۱۵.۰۰ ۱۳.۵۵ ۱۵.۶۵ ۱۳.۹۷ ۱۵.۴۶ ۱۵.۰۴ ۱۳.۶۷ ۱۵.۰۴ ۱۵.۳۶ ۱۷.۵۲
۸ چین ۷.۰۰ ۷.۷۶ ۸.۸۰ ۹.۹۲ ۱۰.۵۵ ۱۱.۹۰ ۱۲.۴۶ ۱۳.۳۶ ۱۴.۲۲ ۱۴.۱۷ ۱۴.۶۹ ۱۵.۵۱ ۱۵.۳۵ ۱۵.۸۳ ۱۶.۴۶ ۱۶.۵۲ ۱۶.۳۶ ۱۷.۱۷
۹ سنگاپور ۴.۹۷ ۵.۶۳ ۶.۷۷ ۷.۱۷ ۱۰.۲۰ ۱۰.۹۶ ۱۳.۲۷ ۱۴.۷۰ ۱۵.۵۲ ۱۵.۸۳ ۱۷.۵۲ ۱۹.۰۵ ۱۹.۰۷ ۱۸.۶۲ ۲۰.۹۶ ۱۸.۴۹ ۱۷.۳۱ ۱۶.۹۹
۱۰ هند ۲.۴۲ ۳.۳۴ ۳.۴۸ ۴.۳۸ ۱۴.۶۴ ۵.۹۴ ۷.۰۶ ۷.۷۴ ۸.۳۴ ۹.۴۸ ۱۰.۵۲ ۱۲.۲۶ ۱۲.۸۹ ۱۴.۹۱ ۱۶.۸۰ ۱۴.۴۵ ۱۵.۲۶ ۱۶.۶۸
۱۱ کره جنوبی ۴.۲۵ ۵.۷۲ ۶.۲۱ ۷.۶۴ ۸.۶۸ ۹.۴۵ ۱۰.۶۲ ۱۱.۵۶ ۱۲.۴۶ ۱۲.۴۵ ۱۳.۱۱ ۱۴.۱۸ ۱۴.۲۱ ۱۴.۷۸ ۱۶.۲۶ ۱۴.۹۴ ۱۴.۹۵ ۱۵.۲۱
۱۲ اوکراین ۴.۲۰ ۶.۰۵ ۶.۲۷ ۸.۰۴ ۷.۹۳ ۱۰.۱۵ ۱۰.۶۱ ۱۱.۱۹ ۱۱.۶۹ ۱۰.۵۰ ۱۲.۱۹ ۱۲.۹۷ ۱۱.۹۴ ۱۴.۵۲ ۱۶.۳۷ ۱۲.۶۲ ۱۲.۴۷ ۱۴.۵۷
۱۳ پاکستان ۰.۵۵ ۱.۲۷ ۰.۹۷ ۱.۶۶ ۱.۸۸ ۱.۴۱ ۲.۰۵ ۲.۶۸ ۳.۰۷ ۳.۳۴ ۳.۳۹ ۴.۲۴ ۵.۹۸ ۷.۳۴ ۹.۵۲ ۱۰.۴۸ ۱۲.۴۳ ۱۴.۱۶
۱۴ مصر ۱.۲۶ ۰.۸۲ ۱.۵۷ ۱.۷۵ ۱.۶۵ ۲.۴۸ ۳.۵۷ ۴.۶۱ ۴.۹۷ ۶.۳۱ ۶.۸۹ ۷.۲۸ ۹.۱۰ ۱۰.۶۴ ۱۳.۱۹ ۱۱.۹۴ ۱۱.۹۲ ۱۳.۹۰
۱۵ مالزی ۰.۹۹ ۱.۶۶ ۲.۱۷ ۲.۷۷ ۴.۰۵ ۳.۲۵ ۵.۱۶ ۴.۷۵ ۵.۵۰ ۶.۸۹ ۸.۵۹ ۹.۹۷ ۱۱.۳۸ ۱۳.۰۶ ۱۵.۰۹ ۱۲.۲۴ ۱۳.۳۰ ۱۳.۸۸
۱۶ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۰ ۴.۴۴ ۱.۰۲ ۰.۸۸ ۵.۸۳ ۵.۲۶ ۹.۷۰ ۱۱.۱۱ ۱۷.۹۷ ۱۰.۹۲ ۱۷.۶۸ ۲۱.۸۴ ۱۵.۳۸ ۱۵.۸۱ ۱۳.۸۷
۱۷ یمن ۰.۰۰ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۹۳ ۴.۴۶ ۱.۸۱ ۷.۱۴ ۹.۵۲ ۸.۴۸ ۶.۶۷ ۹.۰۳ ۱۳.۶۸
۱۸ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۳۰ ۰.۹۱ ۰.۹۳ ۱.۵۳ ۱.۷۰ ۲.۲۵ ۰.۰۰ ۱.۴۷ ۲.۷۱ ۴.۳۸ ۵.۶۱ ۸.۵۲ ۱۰.۹۴ ۱۳.۲۷ ۱۳.۴۵
۱۹ تایوان ۲.۷۶ ۳.۸۷ ۶.۴۲ ۵.۴۴ ۶.۸۸ ۸.۲۸ ۹.۵۵ ۹.۶۱ ۱۰.۲۸ ۱۰.۷۳ ۱۱.۱۰ ۱۱.۸۱ ۱۱.۴۵ ۱۲.۴۵ ۱۳.۲۵ ۱۱.۸۸ ۱۱.۷۴ ۱۲.۳۹
۲۰ روسیه ۳.۹۰ ۵.۱۶ ۵.۸۴ ۶.۳۶ ۷.۰۹ ۷.۰۹ ۸.۱۰ ۸.۵۱ ۸.۷۰ ۹.۲۰ ۱۰.۱۳ ۱۰.۰۷ ۱۰.۴۷ ۱۱.۰۷ ۱۲.۳۷ ۱۱.۴۱ ۱۱.۳۱ ۱۲.۰۲
۲۱ ویتنام ۲.۶۳ ۲.۶۹ ۴.۰۱ ۵.۶۲ ۵.۱۹ ۳.۲۵ ۶.۵۱ ۵.۵۹ ۱۱.۶۸ ۶.۶۷ ۶.۸۷ ۹.۷۱ ۷.۴۴ ۱۲.۴۱ ۱۱.۷۳ ۱۱.۸۹ ۱۲.۲۳ ۱۱.۹۳
۲۲ سوریه ۰.۹۷ ۳.۳۳ ۲.۹۱ ۰.۰۰ ۰.۷۰ ۲.۳۷ ۰.۰۰ ۳.۷۰ ۲.۷۹ ۵.۲۴ ۴.۸۲ ۳.۸۶ ۲.۸۶ ۴.۲۳ ۵.۰۸ ۵.۸۴ ۷.۲۴ ۱۱.۵۲
۲۳ قزاقستان ۱.۲۲ ۲.۰۷ ۲.۳۵ ۱.۲۲ ۱.۷۰ ۱.۹۶ ۱.۹۰ ۲.۷۰ ۶.۱۱ ۷.۰۴ ۷.۸۷ ۵.۵۲ ۵.۴۰ ۱۰.۴۰ ۱۰.۵۰ ۷.۶۳ ۸.۶۵ ۱۱.۰۹
۲۴ لتونی ۴.۴۶ ۳.۳۰ ۵.۱۹ ۵.۸۴ ۸.۱۹ ۸.۳۶ ۱۱.۸۴ ۷.۴۵ ۹.۳۶ ۱۰.۳۸ ۱۰.۸۶ ۱۰.۵۰ ۱۲.۵۷ ۱۰.۲۱ ۱۰.۳۰ ۱۳.۱۳ ۱۰.۴۷ ۱۱.۰۳
۲۵ تایلند ۱.۰۸ ۱.۱۳ ۰.۶۴ ۱.۴۹ ۲.۳۵ ۳.۵۴ ۴.۷۷ ۵.۶۱ ۷.۵۹ ۷.۲۷ ۷.۵۴ ۷.۵۷ ۸.۳۲ ۸.۸۴ ۹.۹۸ ۸.۷۸ ۹.۰۸ ۱۰.۴۰
۲۶ رومانی ۳.۹۹ ۵.۲۶ ۶.۳۵ ۷.۳۶ ۸.۹۵ ۹.۱۷ ۹.۲۱ ۱۱.۲۹ ۱۰.۶۱ ۸.۰۴ ۹.۶۳ ۱۱.۶۳ ۱۰.۵۷ ۱۱.۰۹ ۱۱.۹۰ ۱۱.۱۶ ۱۰.۳۷ ۱۰.۲۵
۲۷ آذربایجان ۲.۰۰ ۰.۷۳ ۲.۶۹ ۴.۳۷ ۴.۵۹ ۴.۹۸ ۶.۹۴ ۲.۸۷ ۵.۹۶ ۴.۸۷ ۷.۶۳ ۸.۸۱ ۴.۷۹ ۶.۶۹ ۶.۹۹ ۷.۴۳ ۹.۲۴ ۱۰.۱۷
۲۸ تونس ۱.۹۶ ۴.۵۲ ۴.۹۱ ۴.۰۸ ۴.۲۱ ۵.۰۷ ۵.۵۶ ۳.۶۷ ۴.۴۶ ۴.۹۸ ۴.۲۵ ۵.۵۴ ۶.۰۹ ۷.۳۴ ۹.۲۵ ۹.۶۵ ۹.۶۸ ۱۰.۰۹
۲۹ ازبکستان ۳.۳۱ ۱.۳۷ ۳.۳۳ ۵.۶۵ ۵.۴۷ ۴.۱۰ ۷.۳۹ ۵.۵۹ ۶.۲۹ ۸.۷۷ ۸.۹۰ ۸.۷۹ ۹.۱۲ ۳.۷۵ ۹.۰۹ ۱۰.۹۶ ۷.۹۹ ۹.۷۴
کل جهان ۳.۱۶ ۲.۸۰ ۳.۲۸ ۳.۷۱ ۴.۲۸ ۴.۸۷ ۵.۳۸ ۵.۷۶ ۶.۲۲ ۶.۵۱ ۶.۹۵ ۷.۵۷ ۷.۸۰ ۸.۳۶ ۹.۸۳ ۸.۸۰ ۹.۰۰ ۹.۶۹
۳۰ الجزایر ۱.۴۰ ۱.۳۱ ۳.۶۲ ۳.۳۶ ۵.۲۱ ۴.۰۳ ۵.۸۳ ۵.۲۱ ۵.۹۴ ۵.۹۹ ۶.۵۱ ۶.۵۵ ۷.۹۱ ۷.۴۰ ۸.۵۱ ۹.۱۴ ۸.۱۳ ۹.۶۵
۳۱ تاجیکستان ۱۴.۲۹ ۷.۱۴ ۴.۵۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۳۸ ۶.۲۵ ۱۳.۰۴ ۱۲.۰۰ ۷.۵۰ ۱۰.۷۱ ۱۰.۳۴ ۱۵.۶۳ ۵.۵۶ ۱۰.۸۷ ۱۷.۲۴ ۴.۷۱ ۹.۲۸
۳۲ ژاپن ۳.۷۷ ۴.۵۷ ۵.۱۴ ۵.۵۵ ۶.۳۴ ۶.۸۸ ۷.۴۳ ۷.۷۵ ۸.۲۳ ۸.۴۳ ۸.۶۴ ۹.۰۶ ۸.۹۲ ۹.۱۴ ۱۰.۳۱ ۹.۲۲ ۹.۲۱ ۹.۱۷
۳۳ جمهوری چک ۳.۳۸ ۳.۰۰ ۳.۷۶ ۳.۸۸ ۴.۳۲ ۴.۷۷ ۵.۳۹ ۵.۱۹ ۵.۶۱ ۶.۰۹ ۶.۳۹ ۶.۶۰ ۶.۶۰ ۷.۵۶ ۸.۴۶ ۸.۷۱ ۸.۴۹ ۹.۰۴
۳۴ لهستان ۳.۲۵ ۳.۹۴ ۵.۰۲ ۵.۲۴ ۵.۹۱ ۶.۳۰ ۶.۵۳ ۶.۴۴ ۶.۴۱ ۶.۳۲ ۶.۳۷ ۶.۴۴ ۶.۷۷ ۷.۴۳ ۸.۵۰ ۷.۸۰ ۸.۱۶ ۹.۰۲
۳۵ اسلواکی ۲.۵۹ ۳.۹۹ ۳.۷۸ ۴.۳۷ ۵.۲۱ ۴.۹۰ ۵.۱۹ ۵.۹۳ ۶.۲۳ ۵.۹۴ ۶.۴۳ ۶.۲۲ ۷.۳۳ ۷.۱۲ ۹.۰۹ ۷.۲۹ ۶.۲۵ ۸.۷۲
۳۶ بنگلادش ۰.۸۲ ۱.۱۷ ۰.۶۹ ۰.۲۱ ۱.۶۱ ۰.۹۳ ۱.۹۹ ۳.۳۴ ۲.۹۵ ۳.۸۶ ۴.۳۰ ۳.۴۵ ۵.۴۴ ۴.۸۳ ۵.۸۳ ۵.۸۴ ۷.۱۲ ۸.۷۰
۳۷ امارات عربی متحده ۰.۰۰ ۲.۴۵ ۱.۸۱ ۲.۲۶ ۳.۰۵ ۲.۳۴ ۰.۶۹ ۳.۹۵ ۵.۳۶ ۷.۰۳ ۹.۵۱ ۱۷.۰۷ ۲۷.۶۰ ۲۶.۴۶ ۳۶.۸۶ ۷.۲۱ ۷.۲۷ ۸.۶۵
۳۸ اسلوانی ۲.۳۹ ۲.۸۰ ۲.۲۸ ۳.۲۳ ۴.۱۳ ۴.۲۸ ۵.۰۷ ۵.۷۴ ۵.۴۱ ۵.۹۵ ۶.۲۵ ۶.۳۳ ۶.۸۱ ۷.۵۷ ۸.۰۴ ۷.۶۸ ۷.۵۸ ۸.۴۹
۳۹ مراکش ۲.۸۷ ۲.۶۴ ۳.۱۶ ۳.۳۹ ۲.۴۲ ۳.۰۴ ۲.۵۸ ۲.۴۲ ۳.۴۱ ۳.۳۲ ۴.۷۷ ۵.۵۱ ۶.۴۹ ۸.۴۸ ۸.۱۵ ۶.۲۵ ۷.۶۳ ۸.۴۳
۴۰ عمان ۱.۵۶ ۰.۴۴ ۰.۴۱ ۱.۱۰ ۲.۶۸ ۲.۵۰ ۲.۴۹ ۱.۲۲ ۴.۳۱ ۵.۲۶ ۴.۴۲ ۳.۶۷ ۶.۸۹ ۶.۳۶ ۸.۷۸ ۶.۳۲ ۸.۴۴ ۸.۲۹
۴۱ مکزیک ۲.۷۰ ۲.۱۴ ۲.۵۵ ۲.۷۳ ۲.۸۳ ۳.۸۵ ۳.۸۶ ۳.۸۱ ۴.۹۴ ۵.۰۳ ۴.۶۱ ۴.۸۷ ۵.۲۰ ۵.۶۱ ۶.۱۲ ۶.۹۸ ۷.۰۲ ۸.۲۶
۴۲ بلغارستان ۰.۳۴ ۲.۴۸ ۵.۰۸ ۴.۳۶ ۶.۲۷ ۶.۵۷ ۶.۴۷ ۸.۳۹ ۷.۹۸ ۹.۵۹ ۸.۲۷ ۹.۹۷ ۸.۲۰ ۹.۷۲ ۹.۳۰ ۸.۸۳ ۸.۸۴ ۸.۲۰
۴۳ لیتوانی ۵.۳۶ ۴.۶۶ ۵.۸۹ ۴.۲۰ ۷.۰۸ ۶.۴۷ ۷.۷۷ ۴.۸۴ ۵.۸۲ ۵.۰۷ ۵.۳۲ ۶.۱۹ ۶.۶۲ ۶.۸۴ ۸.۰۷ ۸.۵۵ ۷.۲۴ ۸.۰۴
۴۴ فرانسه ۲.۹۶ ۳.۴۴ ۴.۰۹ ۴.۴۸ ۴.۷۶ ۵.۳۸ ۵.۷۷ ۵.۹۰ ۶.۵۰ ۶.۶۴ ۶.۸۳ ۷.۱۱ ۷.۳۰ ۷.۴۶ ۸.۲۴ ۷.۶۳ ۷.۶۵ ۸.۰۰
۴۵ آلمان ۳.۵۱ ۴.۰۵ ۴.۵۵ ۴.۷۳ ۵.۱۹ ۵.۵۰ ۶.۱۱ ۶.۴۵ ۶.۷۱ ۶.۹۶ ۷.۲۳ ۷.۵۶ ۷.۴۱ ۷.۴۹ ۸.۶۲ ۷.۶۹ ۷.۹۲ ۷.۹۰
۴۶ فنلاند ۱.۴۸ ۲.۰۷ ۲.۷۶ ۳.۱۱ ۳.۵۹ ۳.۴۲ ۴.۱۱ ۵.۰۴ ۵.۷۰ ۵.۹۴ ۶.۱۹ ۶.۲۶ ۶.۴۶ ۶.۵۴ ۷.۷۲ ۶.۸۲ ۶.۸۵ ۷.۴۹
۴۷ اسپانیا ۲.۲۷ ۲.۸۵ ۳.۲۷ ۳.۳۲ ۳.۹۲ ۴.۴۱ ۴.۹۱ ۵.۴۰ ۵.۵۶ ۵.۹۱ ۶.۱۷ ۶.۳۲ ۶.۶۷ ۶.۷۲ ۷.۷۷ ۶.۴۸ ۶.۸۹ ۷.۳۵
۴۸ کویت ۰.۶۳ ۰.۶۰ ۰.۸۰ ۰.۶۱ ۱.۲۸ ۱.۴۶ ۱.۸۹ ۱.۸۵ ۳.۰۸ ۱.۹۷ ۲.۴۷ ۲.۸۸ ۳.۴۵ ۴.۲۹ ۷.۴۵ ۵.۲۰ ۵.۸۹ ۷.۳۰
۴۹ پرتغال ۱.۹۰ ۲.۸۱ ۳.۰۴ ۳.۱۳ ۳.۷۷ ۳.۵۲ ۵.۱۸ ۴.۷۹ ۵.۶۴ ۵.۳۳ ۶.۲۶ ۶.۲۶ ۶.۸۵ ۷.۳۴ ۷.۸۹ ۷.۰۰ ۶.۶۱ ۷.۲۷
۵۰ ترکیه ۱.۱۱ ۱.۱۵ ۱.۱۰ ۱.۳۳ ۱.۴۰ ۱.۴۸ ۱.۷۲ ۱.۸۸ ۲.۴۴ ۲.۷۸ ۳.۳۵ ۳.۸۹ ۴.۲۴ ۵.۲۷ ۶.۳۰ ۵.۶۶ ۶.۲۳ ۷.۲۳
۵۱ استونی ۲.۱۸ ۳.۳۴ ۳.۷۸ ۳.۳۳ ۴.۹۴ ۳.۳۸ ۴.۰۹ ۴.۲۸ ۴.۲۸ ۴.۱۶ ۴.۸۴ ۵.۰۰ ۴.۷۸ ۵.۷۷ ۷.۲۹ ۷.۱۰ ۶.۵۸ ۶.۹۸
۵۲ لوکزامبورگ ۱.۰۵ ۰.۹۰ ۱.۶۰ ۰.۰۰ ۲.۲۶ ۳.۳۱ ۳.۷۷ ۱.۹۶ ۳.۳۸ ۳.۹۲ ۶.۸۲ ۶.۷۳ ۷.۶۸ ۷.۲۹ ۵.۵۵ ۵.۱۶ ۷.۱۱ ۶.۸۸
۵۳ ارمنستان ۲.۸۷ ۴.۰۱ ۲.۹۵ ۵.۱۸ ۴.۶۸ ۵.۷۶ ۵.۳۴ ۷.۲۳ ۹.۸۲ ۷.۴۴ ۷.۱۳ ۶.۴۶ ۵.۸۸ ۵.۷۷ ۶.۹۳ ۸.۱۷ ۸.۰۹ ۶.۸۳
۵۴ سریلانکا ۰.۶۰ ۳.۶۴ ۴.۴۳ ۲.۸۳ ۶.۱۵ ۶.۳۸ ۶.۳۲ ۵.۱۷ ۲.۷۸ ۲.۲۴ ۳.۰۰ ۳.۸۳ ۴.۹۲ ۴.۳۱ ۵.۵۷ ۴.۶۵ ۴.۱۷ ۶.۷۵
۵۵ ایتالیا ۲.۹۷ ۲.۶۹ ۳.۱۵ ۳.۴۶ ۳.۸۸ ۳.۹۶ ۴.۲۴ ۴.۷۸ ۴.۹۰ ۵.۲۴ ۵.۴۸ ۵.۸۸ ۵.۹۶ ۶.۰۵ ۶.۸۸ ۶.۱۲ ۶.۱۶ ۶.۶۱
۵۶ آرژانتین ۱.۶۷ ۲.۰۳ ۲.۵۹ ۲.۲۸ ۳.۲۱ ۲.۹۴ ۳.۳۹ ۳.۷۱ ۳.۸۲ ۴.۵۵ ۵.۵۳ ۴.۶۵ ۵.۱۲ ۵.۲۱ ۵.۷۷ ۵.۱۰ ۵.۳۲ ۶.۴۹
۵۷ اندونزی ۰.۲۴ ۰.۴۰ ۰.۲۱ ۰.۸۳ ۱.۶۹ ۰.۸۶ ۱.۰۸ ۱.۳۵ ۲.۸۴ ۲.۴۰ ۴.۱۵ ۴.۶۹ ۵.۳۲ ۶.۱۸ ۶.۹۰ ۴.۴۳ ۵.۱۶ ۶.۴۶
۵۸ سوئیس ۳.۱۷ ۳.۱۶ ۳.۸۰ ۳.۵۹ ۴.۵۰ ۴.۴۹ ۵.۰۷ ۵.۱۶ ۵.۷۳ ۵.۷۷ ۶.۰۵ ۶.۱۰ ۶.۳۲ ۶.۰۶ ۶.۹۲ ۶.۲۷ ۶.۴۱ ۶.۴۶
۵۹ سوئد ۲.۲۱ ۲.۶۵ ۳.۲۵ ۳.۳۲ ۳.۵۴ ۳.۶۸ ۴.۱۱ ۴.۰۶ ۴.۳۷ ۴.۴۷ ۵.۰۰ ۵.۶۱ ۵.۶۳ ۵.۷۶ ۶.۹۰ ۵.۸۰ ۵.۹۴ ۶.۴۱
۶۰ ایرلند ۱.۵۹ ۲.۳۲ ۲.۸۴ ۳.۳۲ ۴.۳۶ ۴.۲۸ ۴.۴۰ ۵.۴۱ ۴.۷۹ ۵.۰۸ ۶.۲۱ ۶.۷۹ ۷.۱۱ ۶.۶۶ ۷.۵۶ ۶.۶۹ ۶.۶۷ ۶.۳۹
۶۱ یونان ۱.۸۶ ۲.۵۹ ۲.۷۳ ۳.۳۳ ۳.۰۴ ۳.۶۵ ۳.۶۸ ۵.۱۳ ۵.۱۰ ۵.۰۶ ۵.۰۵ ۵.۲۳ ۵.۵۳ ۵.۷۸ ۶.۶۹ ۶.۱۷ ۶.۵۲ ۶.۳۶
۶۲ مجارستان ۲.۹۰ ۳.۴۸ ۴.۰۲ ۴.۶۹ ۵.۵۸ ۵.۷۷ ۵.۵۵ ۵.۴۶ ۵.۹۷ ۵.۷۶ ۵.۲۷ ۵.۸۷ ۵.۸۹ ۵.۸۶ ۶.۹۷ ۵.۶۰ ۵.۶۲ ۶.۳۶
۶۳ بلژیک ۲.۶۲ ۲.۸۸ ۳.۹۶ ۳.۵۳ ۴.۲۱ ۴.۰۶ ۴.۳۰ ۴.۶۲ ۴.۷۲ ۵.۳۷ ۵.۴۵ ۵.۸۳ ۵.۵۸ ۵.۸۴ ۶.۰۲ ۶.۱۶ ۵.۹۹ ۶.۲۳
۶۴ ایالات متحده ۴.۴۱ ۲.۱۸ ۲.۶۰ ۲.۹۶ ۳.۳۶ ۳.۹۵ ۴.۲۸ ۴.۵۶ ۴.۷۸ ۴.۹۴ ۵.۳۰ ۵.۴۹ ۵.۶۵ ۵.۸۲ ۶.۰۱ ۵.۹۳ ۶.۰۳ ۶.۲۰
۶۵ لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۲۵ ۲۰.۰۰ ۱۴.۲۹ ۹.۳۸ ۱۶.۶۷ ۱۳.۸۹ ۲۳.۴۰ ۱۰.۲۶ ۱۱.۷۶ ۸.۱۶ ۸.۰۶ ۴.۵۵ ۵.۰۰ ۹.۴۱ ۵.۰۰ ۶.۰۰
۶۶ اتریش ۲.۷۸ ۳.۰۱ ۳.۴۳ ۳.۸۲ ۴.۱۴ ۴.۴۵ ۴.۸۵ ۴.۷۵ ۵.۳۵ ۵.۴۳ ۵.۸۹ ۵.۸۵ ۵.۳۲ ۵.۴۰ ۵.۴۹ ۵.۵۷ ۵.۳۹ ۵.۹۴
۶۷ استرالیا ۱.۲۰ ۱.۴۸ ۱.۶۶ ۲.۲۰ ۲.۴۲ ۲.۸۱ ۳.۳۵ ۳.۶۸ ۳.۹۸ ۴.۳۳ ۴.۴۱ ۵.۰۲ ۵.۰۰ ۴.۹۹ ۵.۷۰ ۵.۶۱ ۵.۵۸ ۵.۹۴
۶۸ صربستان ۱.۹۶ ۱.۱۰ ۴.۳۲ ۴.۵۲ ۴.۵۸ ۵.۴۰ ۶.۷۸ ۶.۵۳ ۵.۲۳ ۶.۴۳ ۴.۷۴ ۴.۷۱ ۵.۰۱ ۵.۸۳ ۶.۶۰ ۵.۷۳ ۵.۹۹ ۵.۹۲
۶۹ آفریقای جنوبی ۰.۶۲ ۰.۶۱ ۰.۵۷ ۰.۹۰ ۱.۴۳ ۱.۹۷ ۱.۸۷ ۱.۹۶ ۲.۳۳ ۲.۷۸ ۳.۳۰ ۳.۵۳ ۳.۹۳ ۴.۴۷ ۵.۱۷ ۴.۶۳ ۵.۴۵ ۵.۸۴
۷۰ گرجستان ۱.۳۸ ۱.۶۵ ۳.۱۸ ۱.۸۹ ۲.۲۳ ۰.۹۷ ۲.۳۳ ۳.۴۵ ۴.۰۵ ۵.۰۵ ۳.۹۴ ۴.۷۲ ۳.۴۹ ۵.۳۱ ۶.۹۸ ۴.۱۳ ۵.۷۶
۷۱ برزیل ۲.۳۰ ۲.۸۴ ۳.۹۶ ۳.۳۵ ۳.۴۵ ۳.۷۶ ۴.۰۰ ۳.۶۷ ۳.۵۲ ۳.۵۱ ۳.۸۳ ۳.۸۶ ۴.۲۴ ۴.۷۶ ۵.۲۴ ۴.۵۰ ۵.۰۸ ۵.۶۹
۷۲ نیجریه ۰.۱۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۳ ۰.۱۱ ۰.۳۸ ۰.۳۴ ۰.۷۸ ۰.۳۸ ۰.۶۸ ۱.۰۴ ۱.۳۳ ۱.۵۹ ۱.۸۱ ۲.۹۴ ۲.۹۲ ۳.۶۶ ۵.۶۳
۷۳ فیلیپین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۲۳ ۱.۱۰ ۱.۵۰ ۱.۳۸ ۲.۲۹ ۰.۹۹ ۱.۲۹ ۰.۹۳ ۲.۲۷ ۱.۳۶ ۱.۷۱ ۳.۱۵ ۴.۱۰ ۲.۷۸ ۳.۰۲ ۵.۴۳
۷۴ انگلستان ۱.۹۳ ۲.۲۴ ۲.۵۳ ۲.۷۱ ۲.۸۲ ۳.۰۵ ۳.۴۰ ۳.۶۷ ۴.۰۵ ۴.۱۹ ۴.۱۸ ۴.۲۴ ۴.۲۸ ۴.۴۱ ۵.۴۴ ۴.۷۲ ۵.۱۰ ۵.۳۶
۷۵ اردن ۰.۵۲ ۱.۰۲ ۱.۲۴ ۰.۹۹ ۲.۲۰ ۱.۹۱ ۳.۲۳ ۲.۲۵ ۳.۷۵ ۳.۷۳ ۳.۵۷ ۴.۵۶ ۵.۱۱ ۴.۵۲ ۴.۴۸ ۵.۰۸ ۴.۵۶ ۵.۱۵
۷۶ قبرس ۱.۲۲ ۱.۵۷ ۱.۶۷ ۱.۲۹ ۱.۴۰ ۱.۹۲ ۳.۰۸ ۴.۰۹ ۶.۴۸ ۵.۲۸ ۴.۲۷ ۳.۹۷ ۴.۹۵ ۵.۵۶ ۴.۶۷ ۴.۴۴ ۳.۷۸ ۵.۱۴
۷۷ دانمارک ۲.۰۷ ۱.۹۲ ۲.۳۵ ۲.۴۴ ۲.۷۱ ۲.۶۸ ۳.۰۲ ۳.۱۹ ۳.۶۰ ۳.۸۲ ۴.۳۱ ۴.۸۱ ۴.۴۱ ۴.۴۶ ۵.۵۳ ۴.۷۱ ۴.۵۶ ۵.۱۱
۷۸ کانادا ۱.۵۳ ۱.۵۱ ۱.۸۶ ۲.۲۲ ۲.۴۹ ۲.۹۰ ۳.۲۰ ۳.۵۳ ۳.۶۴ ۳.۸۰ ۳.۸۲ ۴.۳۰ ۴.۵۲ ۴.۶۴ ۴.۷۴ ۴.۷۷ ۴.۷۵ ۵.۰۹
۷۹ اروگوئه ۰.۰۰ ۰.۶۲ ۱.۱۹ ۰.۲۷ ۱.۶۹ ۱.۶۳ ۲.۰۳ ۲.۱۳ ۲.۵۶ ۲.۵۷ ۲.۴۲ ۴.۲۰ ۴.۲۰ ۳.۹۷ ۳.۷۱ ۳.۶۱ ۲.۷۲ ۴.۹۰
۸۰ کرواسی ۱.۴۳ ۱.۷۸ ۳.۱۷ ۲.۷۱ ۳.۳۳ ۲.۸۸ ۳.۳۵ ۳.۱۷ ۲.۶۸ ۲.۸۰ ۲.۷۱ ۳.۴۳ ۴.۱۷ ۳.۸۹ ۳.۹۲ ۴.۰۳ ۳.۷۲ ۴.۷۷
۸۱ کلمبیا ۲.۶۲ ۳.۷۵ ۴.۸۶ ۳.۱۶ ۴.۶۵ ۴.۳۰ ۴.۵۳ ۴.۶۴ ۵.۴۴ ۳.۶۶ ۴.۹۸ ۴.۱۴ ۵.۱۲ ۴.۰۴ ۵.۰۹ ۳.۶۴ ۳.۱۵ ۴.۷۰
۸۲ ونزوئلا ۰.۳۴ ۲.۰۱ ۲.۵۷ ۲.۸۶ ۱.۹۱ ۲.۸۵ ۲.۵۶ ۲.۷۹ ۳.۲۲ ۳.۰۶ ۳.۴۹ ۳.۸۱ ۵.۳۶ ۴.۴۹ ۴.۰۰ ۴.۲۴ ۳.۰۰ ۴.۴۹
۸۳ کوبا ۵.۲۷ ۳.۳۸ ۴.۹۲ ۲.۸۰ ۵.۴۷ ۶.۵۶ ۵.۶۹ ۴.۱۴ ۵.۲۴ ۴.۹۰ ۳.۲۹ ۵.۱۱ ۵.۷۰ ۵.۴۷ ۵.۵۷ ۳.۰۵ ۳.۳۷ ۴.۴۸
۸۴ شیلی ۱.۲۲ ۱.۲۰ ۱.۴۸ ۱.۵۷ ۲.۱۸ ۱.۵۹ ۳.۰۸ ۲.۶۲ ۲.۶۹ ۲.۶۴ ۳.۰۰ ۲.۹۲ ۳.۵۶ ۳.۶۹ ۳.۷۸ ۳.۶۲ ۴.۰۷ ۴.۴۴
۸۵ هلند ۲.۳۷ ۲.۴۹ ۲.۵۶ ۲.۷۷ ۳.۱۸ ۳.۲۷ ۳.۶۲ ۳.۶۳ ۳.۶۵ ۴.۰۱ ۴.۰۶ ۴.۱۱ ۳.۹۵ ۴.۳۰ ۴.۶۴ ۴.۲۶ ۴.۵۲ ۴.۴۲
۸۶ ایسلند ۳.۰۱ ۱.۱۰ ۱.۸۲ ۱.۰۱ ۰.۲۴ ۱.۳۸ ۱.۶۳ ۱.۵۷ ۲.۴۳ ۲.۵۳ ۲.۷۸ ۲.۳۵ ۳.۰۳ ۴.۷۰ ۴.۳۳ ۴.۰۵ ۳.۸۱ ۳.۷۱
۸۷ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۸۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۴۹
۸۸ کامرون ۰.۵۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۶ ۰.۹۸ ۱.۶۱ ۰.۲۵ ۱.۱۷ ۱.۲۲ ۲.۰۱ ۱.۴۱ ۱.۵۱ ۱.۰۲ ۲.۶۳ ۱.۴۱ ۲.۶۲ ۴.۲۲ ۳.۳۹
۸۹ نیوزلند ۰.۵۸ ۱.۲۴ ۱.۳۰ ۰.۹۸ ۱.۴۲ ۱.۵۵ ۲.۳۷ ۱.۹۴ ۲.۷۵ ۲.۲۹ ۲.۴۷ ۲.۶۸ ۲.۵۵ ۲.۵۰ ۳.۱۲ ۲.۴۹ ۲.۵۵ ۳.۲۷
۹۰ لبنان ۰.۳۷ ۰.۱۴ ۱.۲۱ ۱.۲۳ ۰.۹۶ ۱.۵۷ ۱.۰۶ ۱.۴۹ ۱.۷۳ ۱.۴۵ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۱۷ ۲.۷۹ ۳.۴۸ ۳.۸۳ ۴.۲۸ ۳.۰۸
۹۱ اکوادور ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۱ ۰.۰۰ ۱.۲۱ ۰.۹۰ ۰.۴۷ ۱.۴۴ ۰.۳۳ ۰.۵۷ ۰.۳۱ ۰.۵۸ ۰.۲۴ ۰.۸۵ ۵.۰۷ ۲.۷۰ ۲.۶۶ ۲.۹۱
۹۲ نروژ ۰.۵۰ ۰.۶۴ ۰.۷۴ ۰.۹۸ ۱.۳۴ ۱.۶۴ ۱.۵۸ ۲.۰۴ ۲.۰۵ ۲.۱۷ ۲.۰۱ ۲.۳۲ ۲.۶۸ ۲.۸۵ ۲.۶۳ ۲.۵۹ ۲.۴۹ ۲.۹۱
۹۳ قرقیزستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۱۳ ۳.۸۵ ۰.۰۰ ۲.۱۳ ۰.۰۰ ۱.۹۲ ۰.۰۰ ۵.۳۶ ۰.۰۰ ۱۰.۱۴ ۹.۵۹ ۱۰.۱۰ ۶.۹۰ ۴.۲۰ ۴.۲۷ ۲.۵۶
۹۴ بوسنی و هرزگوین ۶.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۱۷ ۰.۰۰ ۱.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۳۷ ۰.۶۳ ۱.۷۱ ۰.۴۴ ۰.۸۳ ۱.۸۰ ۲.۲۷ ۲.۱۱ ۱.۶۲ ۲.۱۸ ۲.۵۱
۹۵ کاستاریکا ۰.۰۰ ۳.۷۳ ۳.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۳۲ ۰.۶۴ ۰.۹۶ ۱.۸۰ ۱.۰۶ ۰.۵۰ ۱.۱۲ ۱.۳۰ ۲.۰۹ ۲.۴۰ ۱.۳۵ ۱.۲۰ ۲.۳۸
۹۶ جامائیکا ۰.۰۰ ۱.۰۶ ۰.۶۶ ۱.۸۷ ۱.۳۵ ۱.۱۱ ۲.۰۸ ۱.۸۴ ۲.۲۳ ۱.۵۰ ۰.۳۱ ۰.۶۳ ۳.۲۶ ۱.۳۱ ۲.۰۱ ۰.۷۹ ۱.۲۷ ۲.۳۲
۹۷ سنگال ۰.۶۱ ۰.۶۱ ۱.۳۲ ۲.۳۹ ۲.۶۳ ۱.۸۲ ۲.۷۵ ۲.۵۶ ۱.۲۷ ۳.۷۹ ۳.۵۰ ۱.۷۰ ۱.۵۶ ۰.۷۸ ۱.۳۲ ۲.۴۶ ۱.۸۸ ۲.۰۹
۹۸ زیمبابوه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۴ ۰.۰۰ ۰.۵۴ ۰.۰۰ ۰.۴۲ ۰.۴۳ ۰.۴۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۱.۰۶ ۱.۷۸ ۱.۳۸ ۲.۰۴
۹۹ پرو ۱.۱۰ ۱.۸۸ ۱.۲۰ ۰.۰۰ ۱.۸۶ ۲.۳۶ ۰.۹۶ ۴.۲۹ ۱.۷۰ ۲.۵۹ ۲.۳۷ ۰.۹۷ ۰.۶۷ ۱.۳۹ ۲.۱۴ ۱.۷۳ ۲.۰۰ ۱.۹۵
۱۰۰ نپال ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۰ ۰.۶۱ ۳.۳۵ ۱.۳۲ ۱.۵۳ ۱.۳۸ ۱.۶۹ ۳.۰۶ ۴.۶۲ ۵.۵۸ ۴.۸۱ ۳.۲۰ ۳.۶۶ ۱.۸۷
۱۰۱ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۱۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۸ ۰.۰۰ ۰.۳۶ ۰.۰۰ ۰.۶۲ ۰.۲۵ ۰.۷۵ ۱.۵۵ ۰.۲۰ ۰.۸۰ ۱.۵۸
۱۰۲ کنیا ۰.۲۱ ۰.۱۹ ۰.۳۴ ۰.۳۳ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۱۳ ۰.۱۱ ۰.۳۲ ۰.۶۵ ۰.۴۸ ۰.۵۵ ۰.۲۲ ۰.۳۸ ۰.۱۶ ۰.۸۷ ۱.۲۱
۱۰۳ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۶۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۸ ۰.۹۲
۱۰۴ بولیوی ۳.۱۷ ۳.۲۶ ۲.۹۷ ۰.۹۷ ۱.۷۵ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۰.۵۳ ۰.۹۳ ۰.۹۹ ۰.۰۰ ۱.۲۹ ۰.۸۸ ۱.۱۱ ۱.۴۹ ۲.۵۴ ۳.۱۲ ۰.۷۰
۱۰۵ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۹ ۰.۰۰ ۱.۵۴ ۱.۷۲ ۰.۵۸ ۰.۳۳ ۲.۴۱ ۰.۳۹
۱۰۶ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۲۵ ۳.۰۶ ۰.۰۰
سهم محلی در تولید علم نانو (درصد)