بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید (دلار)
توضیحات : عبارت است از مقدار GDP یک کشور بر حسب PPP در یک سال تقسیم بر تعداد جمعیت آن کشور در همان سال.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید (دلار)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
۱ قطر ۶۹,۵۱۲ ۷۱,۴۱۴ ۷۲,۰۰۳ ۷۳,۱۰۳ ۷۲,۴۸۱ ۷۷,۳۱۸ ۸۶,۵۰۷ ۱۳۱,۷۵۸ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۵,۳۲۲
۲ لوکزامبورگ ۶۸,۲۹۰ ۷۸,۳۸۳ ۸۴,۴۹۴ ۸۴,۳۹۳ ۷۹,۳۵۲ ۸۴,۷۶۴ ۸۸,۷۸۱ ۸۸,۳۱۸ ۹۰,۷۹۰ ۹۳,۵۵۳
۳ سنگاپور ۴۵,۳۷۴ ۴۹,۳۷۳ ۵۳,۰۴۸ ۵۲,۲۸۶ ۵۰,۸۹۶ ۵۷,۷۹۱ ۶۱,۰۷۰ ۶۱,۸۰۳ ۷۸,۷۴۴ ۸۲,۷۶۳ ۸۰,۱۹۲
۴ کویت ۴۸,۷۸۳ ۵۱,۰۰۵ ۵۲,۶۲۲ ۵۴,۲۳۲ ۵۰,۱۸۷ ۵۰,۵۳۸ ۴۹,۰۰۱ ۶۷,۱۱۳
۵ امارات عربی متحده ۶۶,۸۵۵ ۶۶,۱۹۵ ۶۰,۶۴۲ ۵۵,۷۶۲ ۴۹,۷۲۱ ۴۶,۹۱۶ ۴۲,۳۸۴ ۶۳,۴۹۷ ۶۶,۱۰۲
۶ نروژ ۴۷,۶۲۶ ۵۳,۷۷۹ ۵۵,۸۰۷ ۶۱,۳۴۲ ۵۴,۱۹۱ ۵۶,۹۷۶ ۶۱,۰۴۶ ۶۲,۷۶۷ ۶۵,۴۶۱ ۶۴,۸۹۳ ۶۴,۴۵۱
۷ سوئیس ۳۶,۹۶۴ ۴۰,۸۸۲ ۴۴,۷۳۵ ۴۷,۹۴۶ ۴۶,۸۷۷ ۴۸,۷۱۲ ۵۱,۲۲۷ ۵۲,۰۶۳ ۵۳,۷۰۵ ۵۵,۱۱۲
۸ ایالات متحده ۴۲,۵۱۶ ۴۴,۶۲۳ ۴۶,۳۴۹ ۴۶,۷۶۰ ۴۵,۳۰۵ ۴۶,۶۱۲ ۴۸,۱۱۳ ۴۹,۹۶۵ ۵۳,۱۴۳ ۵۴,۶۳۰ ۵۲,۵۴۹
۹ ایرلند ۳۸,۸۹۶ ۴۲,۴۷۴ ۴۵,۴۸۲ ۴۲,۷۴۱ ۴۰,۱۵۱ ۴۰,۸۸۳ ۴۱,۵۳۲ ۴۲,۶۶۲ ۴۳,۳۰۴ ۴۷,۸۰۴ ۵۱,۸۹۹
۱۰ عربستان ۲۰,۴۰۶ ۲۱,۰۶۵ ۲۱,۵۰۲ ۲۲,۳۲۷ ۲۲,۱۰۰ ۲۲,۷۴۷ ۲۴,۵۷۱ ۵۳,۷۸۰ ۵۴,۶۰۷ ۵۰,۲۸۴
۱۱ هلند ۳۵,۱۰۵ ۳۸,۰۲۶ ۴۰,۷۰۵ ۴۲,۹۱۵ ۴۰,۹۸۶ ۴۱,۶۷۳ ۴۲,۷۷۹ ۴۲,۹۳۸ ۴۳,۴۰۴ ۴۷,۱۳۱ ۴۶,۳۷۴
۱۲ سوئد ۳۲,۷۰۳ ۳۵,۶۵۸ ۳۸,۴۵۷ ۳۹,۶۱۵ ۳۷,۲۵۷ ۳۹,۲۵۱ ۴۱,۴۵۳ ۴۲,۲۱۷ ۴۳,۴۵۵ ۴۵,۱۴۴ ۴۵,۲۹۷
۱۳ بحرین ۲۸,۰۶۹ ۲۷,۶۱۶ ۲۶,۹۸۴ ۲۵,۷۹۱ ۲۴,۲۴۰ ۲۳,۶۴۵ ۴۳,۸۲۴ ۴۶,۰۸۲ ۴۴,۱۸۲
۱۴ آلمان ۳۱,۱۱۵ ۳۳,۵۰۳ ۳۵,۵۳۸ ۳۷,۱۱۹ ۳۵,۶۳۱ ۳۷,۶۵۲ ۳۹,۴۵۶ ۴۰,۳۹۴ ۴۳,۳۳۲ ۴۵,۶۱۶ ۴۴,۰۵۳
۱۵ اتریش ۳۳,۶۲۶ ۳۶,۵۳۵ ۳۸,۰۵۳ ۳۹,۷۸۳ ۳۸,۸۸۸ ۴۰,۴۰۱ ۴۲,۱۷۳ ۴۳,۳۲۴ ۴۴,۱۶۸ ۴۶,۱۶۵ ۴۳,۸۹۳
۱۶ استرالیا ۳۲,۵۲۳ ۳۴,۱۴۰ ۳۶,۱۰۸ ۳۶,۹۸۲ ۳۸,۸۷۶ ۳۷,۹۰۹ ۴۲,۱۱۹ ۴۴,۴۶۲ ۴۳,۵۵۰ ۴۳,۹۰۲ ۴۳,۶۵۵
۱۷ دانمارک ۳۳,۱۹۳ ۳۵,۹۹۹ ۳۷,۶۹۳ ۳۹,۸۳۰ ۳۸,۲۶۸ ۴۰,۵۸۸ ۴۰,۹۳۳ ۴۱,۳۸۸ ۴۲,۷۹۰ ۴۴,۸۶۳ ۴۳,۴۱۵
۱۸ کانادا ۳۵,۰۳۳ ۳۶,۸۶۳ ۳۸,۳۵۰ ۳۸,۹۸۵ ۳۷,۷۷۳ ۳۹,۰۵۰ ۴۱,۳۹۲ ۴۲,۶۹۳ ۴۳,۲۰۸ ۴۴,۰۸۹ ۴۲,۸۹۱
۱۹ ایسلند ۳۴,۸۸۹ ۳۵,۸۴۹ ۳۷,۱۳۱ ۳۹,۷۱۸ ۳۷,۴۱۰ ۳۵,۵۰۶ ۳۶,۶۰۹ ۳۷,۵۳۳ ۳۹,۹۹۶ ۴۳,۳۹۳ ۴۲,۴۴۹
۲۰ بلژیک ۳۲,۱۸۹ ۳۴,۱۹۳ ۳۵,۶۳۶ ۳۷,۰۲۵ ۳۶,۵۷۳ ۳۷,۸۳۳ ۳۸,۶۴۴ ۳۸,۸۸۵ ۴۰,۳۳۸ ۴۲,۷۲۵ ۴۱,۱۳۸
۲۱ انگلستان ۳۲,۹۵۸ ۳۵,۰۶۶ ۳۵,۸۷۷ ۳۶,۰۶۲ ۳۴,۳۸۶ ۳۵,۳۱۶ ۳۵,۵۸۶ ۳۵,۸۱۹ ۳۶,۲۰۹ ۳۹,۱۳۷ ۳۸,۶۵۸
۲۲ فنلاند ۳۰,۷۰۸ ۳۳,۰۹۷ ۳۶,۱۴۸ ۳۸,۰۸۱ ۳۵,۵۴۱ ۳۶,۰۳۰ ۳۷,۴۷۹ ۳۸,۲۳۰ ۳۸,۲۵۱ ۳۹,۷۵۵ ۳۸,۶۴۳
۲۳ فرانسه ۲۹,۴۵۳ ۳۱,۲۷۴ ۳۳,۰۰۷ ۳۴,۰۴۱ ۳۳,۶۵۷ ۳۴,۲۶۲ ۳۵,۳۶۶ ۳۵,۸۴۵ ۳۶,۹۰۷ ۳۸,۸۵۱ ۳۷,۳۰۶
۲۴ عمان ۲۱,۰۴۸ ۲۲,۳۵۹ ۲۳,۸۹۵ ۲۶,۷۵۸ ۲۶,۶۴۸ ۲۷,۲۰۵ ۲۷,۰۱۵ ۴۴,۰۵۲ ۳۵,۹۸۳
۲۵ ژاپن ۳۰,۴۴۱ ۳۱,۷۶۳ ۳۳,۳۹۷ ۳۳,۵۸۹ ۳۲,۰۴۸ ۳۳,۹۴۶ ۳۳,۸۳۸ ۳۵,۲۰۴ ۳۶,۳۱۵ ۳۶,۴۲۶ ۳۵,۸۰۴
۲۶ نیوزلند ۲۵,۳۰۵ ۲۷,۱۱۵ ۲۸,۶۱۸ ۲۹,۱۵۹ ۲۹,۴۳۱ ۲۹,۶۹۲ ۳۰,۹۳۳ ۳۱,۴۹۹ ۳۴,۲۲۷ ۳۴,۷۶۲
۲۷ کره جنوبی ۲۴,۲۴۷ ۲۶,۱۰۱ ۲۶,۶۸۹ ۲۶,۸۸۱ ۲۸,۸۲۹ ۲۹,۷۸۶ ۳۰,۷۲۲ ۳۳,۱۴۰ ۳۴,۳۵۶ ۳۴,۳۸۷
۲۸ ایتالیا ۲۸,۲۸۰ ۳۰,۳۵۹ ۳۲,۰۳۹ ۳۳,۳۷۲ ۳۲,۲۱۶ ۳۲,۱۱۰ ۳۲,۶۴۸ ۳۲,۵۱۲ ۳۴,۳۰۳ ۳۴,۷۵۸ ۳۳,۵۸۷
۲۹ اسپانیا ۲۷,۳۹۲ ۳۰,۳۳۳ ۳۲,۲۱۲ ۳۳,۱۵۸ ۳۲,۰۰۲ ۳۱,۵۷۵ ۳۲,۰۸۷ ۳۲,۱۲۹ ۳۲,۱۰۴ ۳۳,۷۶۳ ۳۲,۸۱۵
۳۰ قبرس ۲۴,۴۰۸ ۲۶,۲۹۲ ۲۸,۴۸۵ ۳۱,۸۱۶ ۳۱,۵۰۳ ۳۱,۷۸۰ ۳۰,۸۸۹ ۳۰,۵۹۷ ۳۰,۸۷۳ ۳۰,۳۱۰
۳۱ جمهوری چک ۲۱,۲۶۴ ۲۳,۲۳۱ ۲۵,۴۱۵ ۲۵,۸۸۵ ۲۵,۶۴۵ ۲۵,۳۵۸ ۲۶,۲۰۹ ۲۶,۴۲۶ ۲۷,۳۴۴ ۳۰,۴۴۵ ۲۹,۸۰۵
۳۲ اسلوانی ۲۳,۴۷۶ ۲۵,۴۲۳ ۲۷,۲۱۳ ۲۹,۰۷۴ ۲۶,۷۱۵ ۲۶,۵۰۹ ۲۷,۳۴۶ ۲۶,۸۰۱ ۲۹,۹۱۷ ۲۸,۹۴۲
۳۳ اسلواکی ۱۶,۱۷۵ ۱۸,۳۵۷ ۲۰,۸۶۲ ۲۳,۲۱۰ ۲۲,۵۴۶ ۲۳,۱۴۹ ۲۴,۱۱۲ ۲۴,۸۹۶ ۲۷,۵۸۵ ۲۷,۳۹۴
۳۴ استونی ۱۶,۵۴۸ ۱۹,۱۳۸ ۲۱,۵۸۳ ۲۲,۰۶۵ ۱۹,۴۷۰ ۲۰,۰۹۳ ۲۱,۹۹۷ ۲۳,۰۲۴ ۲۵,۰۴۹ ۲۶,۳۵۵ ۲۶,۹۳۰
۳۵ پرتغال ۲۱,۳۶۹ ۲۲,۹۳۷ ۲۴,۱۸۸ ۲۴,۹۳۹ ۲۴,۸۸۸ ۲۵,۵۱۹ ۲۵,۵۸۶ ۲۵,۳۰۶ ۲۵,۸۹۲ ۲۸,۳۲۷ ۲۶,۶۹۰
۳۶ لیتوانی ۱۴,۱۹۷ ۱۶,۰۳۲ ۱۸,۱۵۸ ۱۹,۵۵۹ ۱۶,۹۴۸ ۱۸,۱۲۰ ۲۱,۵۵۴ ۲۳,۴۸۷ ۲۶,۶۴۳ ۲۶,۳۹۷
۳۷ مالزی ۱۲,۰۱۱ ۱۲,۸۵۲ ۱۳,۸۱۶ ۱۴,۵۶۱ ۱۴,۲۹۷ ۱۵,۱۸۳ ۱۶,۱۲۲ ۱۷,۱۴۳ ۲۳,۲۹۸ ۲۴,۷۱۵ ۲۵,۳۰۸
۳۸ لهستان ۱۳,۷۸۴ ۱۵,۰۵۳ ۱۶,۷۴۸ ۱۸,۰۱۹ ۱۸,۷۹۵ ۲۰,۰۳۳ ۲۱,۱۳۳ ۲۱,۹۰۳ ۲۳,۲۷۵ ۲۴,۸۸۲ ۲۴,۸۳۶
۳۹ یونان ۲۴,۳۴۸ ۲۶,۷۳۳ ۲۷,۷۴۳ ۲۹,۶۰۴ ۲۹,۲۰۱ ۲۷,۵۲۰ ۲۵,۸۵۹ ۲۴,۶۶۷ ۲۵,۶۵۱ ۲۶,۰۹۹ ۲۴,۶۱۷
۴۰ مجارستان ۱۶,۹۷۵ ۱۸,۲۷۵ ۱۸,۹۲۳ ۲۰,۴۳۲ ۲۰,۲۴۹ ۲۰,۷۳۴ ۲۱,۴۵۵ ۲۱,۵۷۰ ۲۴,۴۹۹ ۲۴,۴۷۵
۴۱ قزاقستان ۸,۶۹۹ ۹,۸۳۶ ۱۰,۸۹۷ ۱۱,۳۶۶ ۱۱,۳۵۰ ۱۲,۰۹۲ ۱۳,۱۱۲ ۱۳,۸۹۲ ۲۳,۲۰۶ ۲۴,۲۰۵ ۲۴,۳۵۳
۴۲ روسیه ۱۱,۸۵۳ ۱۴,۹۴۹ ۱۶,۷۴۳ ۲۰,۲۷۶ ۱۸,۸۶۰ ۱۹,۹۴۰ ۲۲,۴۰۸ ۲۳,۵۴۹ ۲۴,۱۲۰ ۲۵,۶۳۶ ۲۳,۸۹۵
۴۳ لتونی ۱۳,۰۴۰ ۱۴,۹۷۳ ۱۷,۱۴۷ ۱۸,۰۹۰ ۱۵,۹۲۸ ۱۵,۹۴۴ ۱۹,۱۰۴ ۲۱,۰۰۵ ۲۳,۳۳۷ ۲۲,۶۲۸
۴۴ شیلی ۱۲,۸۰۲ ۱۳,۶۵۳ ۱۴,۶۳۴ ۱۵,۳۲۰ ۱۵,۱۵۰ ۱۶,۱۳۸ ۲۱,۰۰۱ ۲۲,۶۵۵ ۲۱,۹۱۱ ۲۲,۳۳۳ ۲۲,۱۴۵
۴۵ پاناما ۹,۱۶۷ ۱۰,۰۹۴ ۱۱,۴۵۰ ۱۲,۶۷۶ ۱۳,۱۲۴ ۱۴,۰۰۰ ۱۴,۹۱۰ ۱۶,۶۱۵ ۱۹,۴۱۲ ۲۰,۵۸۴ ۲۰,۸۸۵
۴۶ کرواسی ۱۵,۳۳۲ ۱۶,۷۹۵ ۱۸,۶۸۷ ۲۰,۲۱۵ ۱۹,۱۵۸ ۱۸,۷۲۷ ۱۹,۸۱۷ ۲۰,۵۳۲ ۲۰,۹۰۴ ۲۱,۲۵۲ ۲۰,۴۳۰
۴۷ اروگوئه ۹,۶۸۳ ۱۰,۳۷۷ ۱۱,۳۴۴ ۱۲,۳۹۰ ۱۲,۸۱۴ ۱۴,۰۰۴ ۱۵,۱۲۶ ۱۶,۰۳۷ ۱۹,۵۹۰ ۲۰,۸۸۹ ۱۹,۹۵۲
۴۸ رومانی ۹,۳۶۱ ۱۱,۱۱۹ ۱۲,۶۶۵ ۱۴,۶۷۰ ۱۴,۳۵۵ ۱۴,۵۲۶ ۱۵,۹۸۳ ۱۶,۵۱۸ ۱۸,۶۳۵ ۱۹,۴۰۱ ۱۹,۹۲۶
۴۹ ترکیه ۱۱,۴۶۵ ۱۲,۹۴۴ ۱۳,۹۳۹ ۱۵,۰۵۸ ۱۴,۴۵۶ ۱۵,۸۳۰ ۱۷,۲۴۲ ۱۷,۶۵۱ ۱۸,۹۷۶ ۱۹,۲۵۰ ۱۸,۹۵۹
۵۰ آذربایجان ۴,۴۹۶ ۶,۱۷۴ ۷,۸۵۵ ۸,۷۱۱ ۹,۴۴۸ ۹,۸۷۳ ۱۰,۰۷۱ ۱۰,۶۲۴ ۱۷,۱۳۹ ۱۷,۵۱۶ ۱۶,۶۹۵
۵۱ بلاروس ۸,۵۴۱ ۹,۷۴۱ ۱۰,۹۲۴ ۱۲,۴۳۸ ۱۲,۷۴۹ ۱۳,۸۵۲ ۱۴,۹۸۰ ۱۵,۵۷۹ ۱۷,۶۱۶ ۱۸,۱۸۵ ۱۶,۶۲۱
۵۲ مکزیک ۱۲,۱۹۱ ۱۳,۴۰۳ ۱۴,۰۶۴ ۱۴,۷۴۱ ۱۳,۷۴۰ ۱۴,۵۴۴ ۱۶,۰۱۳ ۱۶,۶۷۶ ۱۶,۴۶۳ ۱۷,۱۶۷ ۱۶,۵۰۲
۵۳ ترکمنستان ۴,۷۶۲ ۵,۳۹۳ ۶,۰۹۱ ۷,۰۵۴ ۷,۴۹۰ ۸,۱۳۵ ۹,۴۲۷ ۱۰,۵۸۳ ۱۴,۰۰۱ ۱۵,۴۷۴ ۱۵,۵۲۷
۵۴ تایلند ۶,۶۷۵ ۷,۱۷۹ ۷,۷۰۰ ۸,۰۱۰ ۷,۸۷۶ ۸,۵۰۰ ۹,۰۳۷ ۹,۸۱۵ ۱۴,۳۹۰ ۱۴,۶۶۱ ۱۵,۳۴۵
کل جهان ۸,۸۰۰ ۹,۵۱۴ ۱۰,۱۸۸ ۱۰,۶۵۲ ۱۰,۵۷۰ ۱۱,۰۶۷ ۱۱,۶۷۸ ۱۲,۱۳۹ ۱۴,۳۰۱ ۱۵,۰۴۸ ۱۴,۶۰۲
۵۵ کاستاریکا ۹,۰۴۲ ۹,۹۸۵ ۱۰,۹۱۳ ۱۱,۲۸۳ ۱۱,۱۴۶ ۱۱,۵۷۹ ۱۲,۱۹۹ ۱۲,۹۴۳ ۱۳,۸۷۳ ۱۴,۳۷۴ ۱۴,۴۷۲
۵۶ برزیل ۸,۵۰۹ ۹,۰۳۶ ۹,۷۶۹ ۱۰,۴۰۵ ۱۰,۴۱۵ ۱۱,۱۸۰ ۱۱,۶۳۴ ۱۱,۹۰۹ ۱۵,۰۳۴ ۱۶,۱۵۵ ۱۴,۴۵۵
۵۷ عراق ۲,۹۹۰ ۳,۱۸۱ ۳,۲۲۵ ۳,۵۰۴ ۳,۵۹۰ ۳,۵۳۹ ۳,۹۲۴ ۴,۲۴۶ ۱۵,۱۸۸ ۱۴,۶۹۴ ۱۴,۰۱۸
۵۸ الجزایر ۷,۱۶۹ ۷,۴۳۴ ۷,۷۵۹ ۷,۹۹۸ ۸,۱۷۴ ۸,۳۷۹ ۸,۲۷۰ ۸,۵۱۵ ۱۳,۳۰۴ ۱۳,۸۱۴ ۱۳,۸۲۳
۵۹ چین ۴,۱۱۵ ۴,۷۶۰ ۵,۵۶۴ ۶,۲۰۲ ۶,۸۲۷ ۷,۵۵۳ ۸,۴۰۸ ۹,۲۳۳ ۱۱,۹۰۴ ۱۳,۲۱۷ ۱۳,۴۰۰
۶۰ لبنان ۹,۵۹۵ ۹,۸۵۵ ۱۰,۸۰۳ ۱۱,۹۷۲ ۱۳,۰۶۷ ۱۳,۹۷۸ ۱۴,۲۱۱ ۱۴,۶۱۰ ۱۷,۱۷۰ ۱۷,۶۰۳ ۱۳,۱۱۷
۶۱ کلمبیا ۷,۳۰۵ ۷,۹۲۴ ۸,۵۸۸ ۸,۹۵۷ ۹,۰۹۴ ۹,۳۹۳ ۱۰,۰۷۶ ۱۰,۵۸۷ ۱۲,۳۷۱ ۱۳,۰۴۶ ۱۲,۹۸۸
۶۲ صربستان ۸,۵۱۷ ۹,۴۳۱ ۱۰,۱۰۶ ۱۱,۵۳۱ ۱۱,۰۶۰ ۱۱,۴۲۱ ۱۱,۲۳۲ ۱۱,۵۴۴ ۱۲,۳۷۴ ۱۲,۶۶۰ ۱۲,۸۶۳
۶۳ آفریقای جنوبی ۸,۵۹۷ ۹,۲۶۷ ۹,۹۵۵ ۱۰,۴۲۷ ۱۰,۲۹۱ ۱۰,۵۲۰ ۱۱,۰۲۸ ۱۱,۴۴۰ ۱۲,۵۰۴ ۱۳,۰۴۶ ۱۲,۳۹۰
۶۴ پرو ۶,۳۸۷ ۷,۰۲۵ ۷,۷۸۹ ۸,۶۵۰ ۸,۷۴۴ ۹,۴۷۷ ۱۰,۱۸۳ ۱۰,۹۴۰ ۱۱,۷۷۵ ۱۲,۰۶۹ ۱۱,۶۷۲
۶۵ سریلانکا ۳,۵۵۰ ۳,۹۰۳ ۴,۲۵۱ ۴,۵۶۳ ۴,۷۳۲ ۵,۰۹۷ ۵,۵۸۷ ۶,۲۴۷ ۹,۷۳۶ ۱۰,۵۲۸ ۱۱,۰۴۸
۶۶ تونس ۷,۱۸۲ ۷,۷۵۷ ۸,۴۰۱ ۸,۸۸۴ ۹,۱۸۲ ۹,۴۲۵ ۹,۳۲۶ ۹,۷۹۵ ۱۱,۰۹۲ ۱۰,۷۲۶
۶۷ اکوادور ۶,۵۱۰ ۶,۹۳۰ ۷,۱۶۶ ۷,۷۳۹ ۷,۷۵۶ ۷,۹۷۷ ۹,۲۰۶ ۹,۷۳۸ ۱۰,۴۶۹ ۱۱,۲۹۳ ۱۰,۷۱۸
۶۸ آلبانی ۶,۱۰۲ ۶,۷۹۶ ۷,۱۷۹ ۸,۱۷۹ ۸,۵۷۴ ۸,۶۳۱ ۹,۰۴۱ ۹,۴۴۳ ۱۰,۴۸۹ ۱۰,۴۲۹ ۱۰,۳۹۷
۶۹ اندونزی ۳,۱۰۲ ۳,۳۴۰ ۳,۶۱۵ ۳,۸۷۶ ۴,۰۶۶ ۴,۳۰۴ ۴,۶۱۵ ۴,۹۵۶ ۹,۵۵۹ ۱۰,۵۸۵ ۱۰,۳۸۵
۷۰ مصر ۴,۴۹۱ ۴,۸۶۳ ۵,۲۶۳ ۵,۶۶۳ ۵,۹۰۱ ۶,۱۴۱ ۶,۵۳۳ ۶,۷۲۳ ۱۱,۰۸۵ ۱۱,۳۱۲ ۱۰,۲۵۰
۷۱ اردن ۴,۳۳۴ ۴,۷۲۷ ۵,۱۴۶ ۵,۵۱۸ ۵,۷۷۰ ۵,۸۱۵ ۵,۹۷۲ ۶,۱۴۸ ۱۱,۷۸۲ ۱۲,۰۵۰ ۱۰,۲۴۰
۷۲ بوسنی و هرزگوین ۶,۳۴۱ ۷,۱۶۳ ۷,۸۹۹ ۸,۶۸۸ ۸,۵۴۳ ۸,۶۳۵ ۸,۹۴۶ ۹,۲۳۵ ۹,۶۳۲ ۹,۹۰۴ ۱۰,۰۲۴
۷۳ گرجستان ۳,۶۱۱ ۴,۰۴۳ ۴,۶۸۴ ۴,۹۰۳ ۴,۷۵۱ ۵,۰۳۶ ۵,۴۷۳ ۵,۹۰۲ ۷,۱۶۵ ۷,۵۸۲ ۹,۱۰۹
۷۴ پاراگوئه ۳,۹۰۱ ۴,۰۹۳ ۴,۵۱۴ ۴,۷۲۱ ۴,۵۳۳ ۵,۱۲۵ ۶,۱۷۵ ۶,۱۳۸ ۸,۰۴۳ ۸,۴۲۵ ۸,۶۴۴
۷۵ جامائیکا ۷,۰۸۳ ۸,۸۹۰ ۸,۵۲۹
۷۶ ارمنستان ۴,۰۹۶ ۴,۷۸۱ ۵,۵۸۸ ۶,۰۹۶ ۵,۲۹۲ ۵,۴۲۸ ۶,۰۶۹ ۶,۶۴۵ ۷,۷۷۴ ۸,۱۳۸ ۷,۸۹۹
۷۷ اوکراین ۵,۵۸۳ ۶,۲۲۶ ۶,۹۵۴ ۷,۳۱۱ ۶,۳۳۹ ۶,۶۷۸ ۷,۲۱۵ ۷,۴۱۸ ۸,۷۸۸ ۸,۶۶۵ ۷,۴۵۰
۷۸ مراکش ۳,۵۰۸ ۳,۸۶۱ ۴,۰۳۸ ۴,۳۱۳ ۴,۵۳۱ ۴,۶۸۲ ۵,۰۱۱ ۵,۱۹۳ ۷,۲۰۰ ۷,۳۷۹ ۷,۳۶۱
۷۹ آنگولا ۳,۳۵۵ ۴,۰۵۳ ۴,۹۶۲ ۵,۶۰۹ ۵,۶۵۷ ۵,۷۲۹ ۵,۷۶۰ ۶,۱۰۵ ۷,۵۳۸ ۷,۹۱۰ ۶,۹۳۷
۸۰ فیلیپین ۳,۰۵۱ ۳,۲۵۵ ۳,۵۰۹ ۳,۶۷۲ ۳,۷۰۱ ۳,۹۴۴ ۴,۱۱۴ ۴,۴۱۳ ۶,۵۳۳ ۶,۹۱۶ ۶,۹۲۶
۸۱ بولیوی ۳,۷۷۲ ۴,۰۱۰ ۴,۲۴۳ ۴,۵۳۰ ۴,۶۶۸ ۴,۸۱۸ ۴,۹۸۷ ۵,۲۸۱ ۶,۱۳۰ ۶,۴۵۰ ۶,۴۷۶
۸۲ هند ۲,۲۰۹ ۲,۴۵۴ ۲,۷۳۳ ۲,۸۶۱ ۳,۰۹۴ ۳,۳۶۶ ۳,۷۱۴ ۳,۸۷۶ ۵,۴۱۰ ۵,۸۳۳ ۵,۷۳۰
۸۳ ویتنام ۲,۱۶۱ ۲,۳۸۸ ۲,۶۳۶ ۲,۸۳۴ ۲,۹۹۳ ۳,۱۸۵ ۳,۴۱۷ ۳,۶۳۵ ۵,۲۹۳ ۵,۶۲۹ ۵,۶۶۸
۸۴ ازبکستان ۲,۰۰۱ ۲,۱۸۹ ۲,۴۳۲ ۲,۶۶۶ ۲,۸۷۱ ۳,۰۵۰ ۳,۲۹۰ ۳,۵۹۱ ۵,۱۶۷ ۵,۵۷۶ ۵,۶۴۳
۸۵ نیجریه ۱,۷۵۰ ۱,۸۷۱ ۱,۹۹۹ ۲,۱۱۲ ۲,۲۳۲ ۲,۳۶۷ ۲,۵۰۹ ۲,۶۶۱ ۵,۸۶۳ ۵,۸۷۷ ۵,۶۳۹
۸۶ پاکستان ۲,۱۴۵ ۲,۳۰۹ ۲,۴۶۶ ۲,۵۱۵ ۲,۵۹۳ ۲,۶۵۵ ۲,۷۵۶ ۲,۸۹۱ ۴,۶۹۹ ۴,۸۴۲ ۴,۷۴۵
۸۷ مولداوی ۲,۳۶۲ ۲,۵۶۲ ۲,۷۲۳ ۳,۰۰۵ ۲,۸۶۶ ۳,۰۹۴ ۳,۳۷۱ ۳,۴۲۴ ۴,۶۶۹ ۴,۹۸۳ ۴,۷۴۲
۸۸ قرقیزستان ۱,۷۲۱ ۱,۸۱۲ ۲,۰۰۵ ۲,۲۰۱ ۲,۲۶۶ ۲,۲۴۵ ۲,۴۰۴ ۲,۴۰۹ ۳,۲۱۲ ۳,۳۲۲ ۳,۲۲۵
۸۹ بنگلادش ۱,۱۶۵ ۱,۲۶۶ ۱,۳۷۱ ۱,۴۷۲ ۱,۵۶۱ ۱,۶۴۹ ۱,۷۵۱ ۱,۸۸۳ ۲,۵۵۷ ۳,۱۳۶ ۳,۱۳۷
۹۰ کامرون ۱,۹۸۶ ۲,۰۶۹ ۲,۱۵۳ ۲,۲۰۸ ۲,۲۳۲ ۲,۲۶۳ ۲,۲۴۱ ۲,۳۴۲ ۲,۷۱۱ ۲,۹۶۵ ۲,۹۳۹
۹۱ کنیا ۱,۳۴۶ ۱,۴۴۰ ۱,۵۴۶ ۱,۵۶۴ ۱,۵۸۶ ۱,۶۴۶ ۱,۶۹۴ ۱,۷۶۱ ۲,۲۶۵ ۲,۹۱۰ ۲,۹۰۱
۹۲ تاجیکستان ۱,۵۰۰ ۱,۲۹۲ ۱,۵۹۸ ۱,۹۵۵ ۲,۰۳۰ ۲,۱۴۷ ۲,۰۸۳ ۲,۲۴۷ ۲,۵۱۲ ۲,۶۵۵ ۲,۶۱۶
۹۳ نپال ۹۵۴ ۱,۰۰۱ ۱,۰۴۵ ۱,۱۱۲ ۱,۱۵۷ ۱,۲۰۰ ۱,۴۰۲ ۱,۴۸۴ ۲,۲۴۴ ۲,۳۷۵ ۲,۳۱۳
۹۴ سنگال ۱,۶۷۷ ۱,۷۲۸ ۱,۸۱۴ ۱,۸۷۲ ۱,۸۸۵ ۱,۹۲۵ ۱,۸۸۶ ۱,۹۴۴ ۲,۲۶۹ ۲,۳۱۲ ۲,۲۸۸
۹۵ افغانستان ۶۸۸ ۷۲۹ ۸۳۰ ۸۵۵ ۱,۰۱۹ ۱,۰۸۲ ۱,۳۹۹ ۱,۹۹۰ ۱,۹۶۷ ۱,۸۲۰
۹۶ زیمبابوه ۱,۷۰۰ ۱,۸۵۹ ۱,۶۸۸
۹۷ یمن ۲,۲۳۶ ۲,۳۱۰ ۲,۳۸۲ ۲,۴۴۸ ۲,۴۹۹ ۲,۶۲۹ ۲,۴۸۵ ۲,۴۸۹ ۳,۹۵۸
۹۸ سوریه ۴,۱۳۳ ۴,۳۹۱ ۴,۶۸۰ ۴,۸۹۹ ۵,۱۵۶ ۵,۲۵۲ ۵,۴۳۶
۹۹ ایران ۹,۲۲۸ ۹,۹۶۶ ۱۰,۹۲۵ ۱۱,۲۸۹ ۱۱,۵۰۸ ۱۵,۵۸۶ ۱۶,۳۲۳
۱۰۰ بلغارستان ۹,۸۰۹ ۱۱,۰۶۳ ۱۲,۳۴۴ ۱۳,۹۱۶ ۱۳,۶۱۷ ۱۳,۸۹۲ ۱۵,۰۹۱ ۱۵,۹۳۳ ۱۵,۹۴۱ ۱۶,۳۲۴
۱۰۱ آرژانتین ۱۰,۸۳۳ ۱۲,۰۲۳ ۱۳,۳۲۵ ۱۴,۴۱۳ ۱۴,۵۹۹ ۱۵,۹۱۰ ۱۷,۵۵۴
۱۰۲ ونزوئلا ۹,۹۲۴ ۱۱,۰۶۷ ۱۲,۱۸۱ ۱۲,۸۹۵ ۱۲,۴۴۷ ۱۲,۱۵۵ ۱۲,۶۶۴ ۱۳,۴۷۵ ۱۸,۱۹۴ ۱۷,۴۶۹
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید (دلار)