بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو (پتنت به ازای 100 مقاله)
توضیحات : نسبت مجموع تعداد اختراعات نانوفناوری ثبت شده (گرنت) یا در حال ثبت (منتشر شده) در دفاتر ثبت پتنت USPTO و EPO در یک سال به ازای هر 100 مقاله نانوی منتشر شده در همان سال.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو (پتنت به ازای 100 مقاله)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ ایالات متحده ۲۴.۰۸ ۴۱.۱۴ ۴۸.۳۵ ۴۸.۲۴ ۴۳.۴۶ ۴۴.۰۵ ۴۱.۸۸ ۴۲.۲۰ ۴۱.۴۲ ۴۵.۷۸ ۴۲.۸۰ ۴۳.۱۴ ۴۲.۱۵ ۴۷.۶۸ ۴۴.۱۲ ۴۴.۱۵ ۷۴.۲۱
۲ تایوان ۷.۰۱ ۱۴.۸۰ ۱۲.۵۷ ۱۶.۴۱ ۲۰.۰۶ ۲۲.۷۲ ۲۶.۱۲ ۲۲.۴۶ ۲۹.۲۱ ۳۱.۴۵ ۲۸.۸۵ ۳۶.۷۶ ۳۲.۹۷ ۳۷.۳۸ ۳۸.۶۱ ۳۶.۳۰ ۵۱.۷۹
۳ لوکزامبورگ ۱۰۰.۰۰ ۶۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۰۰.۰۰ ۸۳.۳۳ ۸۸.۸۹ ۱۲۰.۰۰ ۳۳.۳۳ ۵۲.۹۴ ۱۷.۱۴ ۲۵.۰۰ ۲۹.۶۳ ۲۸.۷۹ ۳۵.۸۵ ۴۰.۰۰ ۳۲.۵۸ ۵۰.۰۰
۴ کره جنوبی ۵.۵۶ ۱۰.۱۹ ۹.۸۰ ۱۳.۲۹ ۱۹.۶۸ ۱۸.۲۳ ۲۱.۲۰ ۱۸.۹۴ ۱۹.۱۱ ۲۴.۹۲ ۲۲.۲۳ ۲۱.۶۷ ۲۲.۵۴ ۲۵.۰۹ ۲۶.۵۴ ۲۸.۸۸ ۴۵.۷۸
۵ ژاپن ۱۰.۷۸ ۱۴.۴۰ ۱۶.۱۱ ۱۶.۹۲ ۱۷.۸۲ ۱۸.۶۷ ۱۸.۳۶ ۱۸.۰۱ ۲۱.۸۷ ۲۶.۹۱ ۲۳.۶۴ ۲۷.۹۹ ۲۵.۴۸ ۲۸.۵۶ ۲۹.۹۶ ۲۷.۶۷ ۴۱.۶۳
۶ سوئیس ۶.۴۳ ۱۰.۹۶ ۱۴.۵۳ ۱۳.۱۱ ۱۵.۶۳ ۱۳.۶۷ ۱۷.۳۳ ۱۸.۱۱ ۱۶.۲۳ ۱۸.۱۱ ۱۵.۲۰ ۱۳.۷۷ ۱۴.۴۰ ۲۱.۲۱ ۱۶.۲۷ ۱۶.۷۴ ۳۶.۷۷
۷ هلند ۴.۵۱ ۷.۵۷ ۱۱.۸۱ ۱۲.۸۷ ۱۶.۰۹ ۱۶.۵۵ ۱۷.۱۲ ۲۴.۰۷ ۲۲.۵۱ ۲۷.۸۲ ۲۳.۳۷ ۲۳.۳۵ ۱۹.۰۶ ۲۱.۸۹ ۲۴.۱۴ ۱۷.۶۱ ۳۳.۷۰
۸ بلژیک ۴.۷۶ ۸.۲۷ ۱۱.۷۸ ۱۲.۷۷ ۱۳.۵۹ ۱۱.۵۱ ۱۰.۳۳ ۱۰.۵۳ ۱۴.۴۴ ۱۳.۷۷ ۱۴.۵۳ ۱۴.۸۹ ۱۲.۱۱ ۱۳.۶۷ ۱۲.۶۳ ۱۰.۴۴ ۲۵.۱۲
۹ آلمان ۶.۱۳ ۱۰.۶۱ ۱۴.۶۰ ۱۶.۱۰ ۱۳.۶۹ ۱۵.۵۰ ۱۳.۷۶ ۱۴.۰۴ ۱۴.۹۱ ۱۷.۳۸ ۱۵.۷۳ ۱۴.۹۷ ۱۴.۰۰ ۱۵.۶۴ ۱۴.۴۶ ۱۳.۴۶ ۲۴.۲۴
کل جهان ۱۰.۷۶ ۱۷.۱۷ ۲۰.۰۶ ۲۰.۱۶ ۱۸.۶۶ ۱۹.۰۴ ۱۷.۷۱ ۱۷.۰۳ ۱۷.۰۴ ۱۹.۲۹ ۱۷.۱۵ ۱۶.۹۴ ۱۵.۸۳ ۱۷.۰۴ ۱۵.۹۲ ۱۵.۴۴ ۲۳.۱۶
۱۰ فنلاند ۳.۸۲ ۵.۲۴ ۴.۹۶ ۱۰.۰۰ ۷.۹۱ ۶.۷۴ ۷.۵۲ ۶.۳۳ ۹.۴۵ ۹.۳۶ ۷.۲۹ ۱۱.۵۱ ۱۲.۶۸ ۱۳.۳۳ ۱۱.۱۰ ۱۹.۲۴ ۲۱.۹۱
۱۱ فرانسه ۱۰.۱۰ ۱۰.۸۷ ۱۳.۵۴ ۱۳.۷۳ ۱۰.۷۲ ۱۰.۸۲ ۱۰.۸۸ ۱۰.۸۳ ۱۱.۰۳ ۱۳.۵۳ ۱۴.۲۵ ۱۱.۵۷ ۱۳.۲۸ ۱۶.۰۹ ۱۵.۰۸ ۱۳.۷۰ ۱۸.۷۸
۱۲ اتریش ۳.۹۸ ۶.۹۰ ۳.۵۶ ۷.۸۳ ۵.۵۰ ۹.۰۷ ۱۰.۳۴ ۷.۳۰ ۷.۹۸ ۸.۶۱ ۶.۷۵ ۸.۵۸ ۷.۳۹ ۸.۸۰ ۷.۷۰ ۶.۵۵ ۱۶.۵۴
۱۳ لیتوانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۶۷ ۱.۱۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۴ ۰.۹۹ ۰.۷۵ ۲.۹۲ ۰.۷۳ ۵.۲۳ ۳.۴۷ ۴.۱۷ ۱۴.۷۱
۱۴ کانادا ۹.۱۸ ۱۳.۵۶ ۱۵.۹۳ ۱۴.۷۵ ۱۱.۰۷ ۱۲.۹۹ ۷.۵۱ ۱۰.۲۸ ۸.۹۳ ۱۰.۸۵ ۱۱.۸۲ ۹.۸۹ ۹.۱۵ ۱۰.۱۴ ۱۰.۰۴ ۱۰.۰۹ ۱۳.۴۱
۱۵ انگلستان ۳.۰۴ ۶.۰۹ ۵.۸۳ ۸.۶۹ ۶.۹۵ ۶.۵۳ ۵.۴۱ ۵.۱۴ ۶.۴۷ ۸.۴۴ ۹.۰۱ ۷.۹۹ ۷.۶۹ ۹.۲۳ ۸.۲۹ ۷.۹۷ ۱۲.۲۷
۱۶ لتونی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۳.۲۸ ۱.۳۹ ۱.۵۴ ۰.۰۰ ۶.۵۴ ۶.۰۶ ۱۱.۱۱
۱۷ سوئد ۴.۴۲ ۵.۹۵ ۷.۷۵ ۶.۹۳ ۷.۸۷ ۸.۴۰ ۶.۲۰ ۷.۸۳ ۹.۷۸ ۱۰.۱۹ ۹.۱۴ ۹.۸۹ ۹.۴۰ ۱۱.۵۵ ۹.۴۷ ۷.۸۰ ۱۰.۷۹
۱۸ قبرس ۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۳۳.۳۳ ۵۰.۰۰ ۱۶.۶۷ ۱۸.۱۸ ۵.۸۸ ۲.۹۴ ۸.۳۳ ۲۰.۰۰ ۸.۳۳ ۱۰.۰۰ ۱.۴۹ ۳.۷۰ ۶.۴۵ ۶.۵۶ ۱۰.۵۳
۱۹ نروژ ۳.۰۳ ۵.۲۶ ۱۵.۶۹ ۲.۵۶ ۷.۶۹ ۶.۳۶ ۹.۱۵ ۷.۲۳ ۵.۸۲ ۹.۴۲ ۸.۶۸ ۱۰.۴۷ ۷.۱۰ ۷.۴۳ ۷.۶۵ ۱۰.۷۳ ۱۰.۲۹
۲۰ عربستان ۰.۰۰ ۱۲.۵۰ ۲۸.۵۷ ۶.۲۵ ۰.۰۰ ۲۱.۰۵ ۹.۶۸ ۲.۲۲ ۲.۸۸ ۳.۷۵ ۴.۲۶ ۵.۸۸ ۶.۰۹ ۵.۳۸ ۵.۳۷ ۴.۹۲ ۱۰.۰۸
۲۱ دانمارک ۱.۹۲ ۸.۵۱ ۶.۳۱ ۸.۹۷ ۱۰.۰۸ ۶.۴۱ ۹.۰۳ ۱۱.۲۶ ۱۱.۰۶ ۹.۰۴ ۸.۴۴ ۷.۹۶ ۸.۷۸ ۶.۰۴ ۷.۱۹ ۶.۹۴ ۹.۶۰
۲۲ ایرلند ۷.۱۴ ۷.۲۰ ۱۵.۸۹ ۶.۹۹ ۱۱.۳۰ ۱۰.۱۵ ۷.۴۵ ۱۳.۸۲ ۱۱.۰۲ ۸.۴۸ ۷.۴۴ ۷.۸۲ ۵.۶۹ ۱۰.۰۳ ۸.۴۶ ۶.۵۸ ۷.۲۷
۲۳ سنگاپور ۱.۲۹ ۵.۶۵ ۶.۷۴ ۳.۰۸ ۴.۴۹ ۵.۳۸ ۵.۴۹ ۵.۴۱ ۵.۳۳ ۵.۷۱ ۶.۲۶ ۵.۲۷ ۷.۰۸ ۵.۵۸ ۷.۲۷ ۷.۵۰ ۶.۰۷
۲۴ نیوزلند ۳.۶۴ ۵.۲۶ ۶.۸۲ ۵.۸۸ ۷.۵۹ ۵.۴۳ ۴.۴۶ ۵.۸۵ ۳.۴۰ ۳.۳۷ ۳.۸۵ ۴.۸۵ ۳.۹۶ ۴.۵۳ ۵.۲۴ ۴.۹۶ ۵.۳۶
۲۵ ایتالیا ۳.۰۹ ۳.۵۱ ۳.۷۴ ۴.۹۱ ۴.۷۱ ۵.۱۴ ۴.۷۸ ۵.۴۲ ۴.۴۵ ۵.۸۳ ۵.۵۹ ۴.۷۸ ۴.۳۳ ۴.۹۱ ۴.۴۶ ۴.۱۰ ۴.۸۶
۲۶ مراکش ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۲۳ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۰ ۴.۷۶
۲۷ امارات عربی متحده ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۳۵ ۳.۲۳ ۶.۰۰ ۲۳.۸۱ ۳۱.۸۲ ۲.۴۳ ۴.۷۶
۲۸ اسپانیا ۰.۶۰ ۲.۰۹ ۱.۹۲ ۱.۳۶ ۲.۴۰ ۲.۳۷ ۲.۸۵ ۲.۲۹ ۲.۲۸ ۲.۸۵ ۲.۹۷ ۳.۴۲ ۳.۶۸ ۳.۸۱ ۳.۱۵ ۴.۵۸
۲۹ شیلی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۸ ۰.۹۰ ۱.۶۴ ۱.۳۴ ۱.۸۲ ۰.۹۰ ۱.۶۸ ۳.۹۷ ۳.۶۷ ۱.۸۴ ۴.۲۹
۳۰ استرالیا ۳.۴۸ ۳.۸۳ ۵.۲۹ ۱۲.۳۳ ۵.۹۷ ۸.۱۰ ۶.۰۵ ۵.۱۷ ۵.۱۱ ۵.۸۳ ۴.۸۸ ۲.۸۱ ۲.۷۰ ۲.۴۷ ۲.۲۹ ۲.۵۴ ۴.۰۳
۳۱ لهستان ۰.۰۰ ۰.۱۸ ۰.۰۰ ۰.۸۸ ۰.۴۷ ۰.۵۲ ۰.۳۹ ۰.۱۷ ۰.۷۸ ۰.۳۳ ۰.۶۲ ۱.۲۸ ۰.۸۶ ۱.۰۸ ۱.۹۸ ۲.۱۱ ۳.۹۳
۳۲ مجارستان ۰.۰۰ ۱.۱۷ ۰.۴۸ ۰.۸۲ ۰.۳۶ ۱.۱۰ ۲.۱۹ ۱.۸۲ ۱.۹۴ ۳.۷۲ ۳.۶۶ ۲.۵۱ ۲.۱۳ ۳.۰۴ ۲.۰۲ ۲.۳۹ ۳.۶۴
۳۳ چین ۰.۱۵ ۰.۴۳ ۰.۷۰ ۱.۰۴ ۰.۸۸ ۱.۲۹ ۱.۰۳ ۱.۲۳ ۱.۸۹ ۲.۱۲ ۲.۰۶ ۲.۴۸ ۲.۶۴ ۲.۲۵ ۲.۲۵ ۲.۲۶ ۳.۶۳
۳۴ مکزیک ۰.۰۰ ۱.۲۸ ۰.۹۱ ۰.۰۰ ۰.۲۳ ۰.۶۲ ۰.۷۸ ۱.۳۸ ۱.۲۰ ۱.۹۴ ۰.۵۴ ۱.۶۹ ۲.۱۹ ۲.۶۸ ۲.۳۲ ۲.۱۵ ۳.۵۷
۳۵ رومانی ۰.۹۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۸ ۰.۴۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۵۹ ۰.۳۰ ۰.۸۸ ۰.۶۶ ۰.۵۴ ۱.۱۰ ۱.۵۰ ۱.۵۳ ۳.۱۰
۳۶ اسلوانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۶۷ ۱.۱۱ ۰.۰۰ ۱.۳۲ ۱.۱۹ ۱.۰۸ ۰.۴۹ ۳.۵۴ ۲.۷۲ ۱.۶۹ ۵.۰۸ ۴.۱۱ ۱.۵۹ ۲.۰۰
۳۷ هند ۱.۱۸ ۲.۵۸ ۱.۷۶ ۲.۸۷ ۲.۷۸ ۱.۷۶ ۲.۱۰ ۱.۴۸ ۱.۲۲ ۱.۲۶ ۱.۳۲ ۱.۶۲ ۱.۴۵ ۱.۳۸ ۱.۵۹ ۱.۴۳ ۱.۶۵
۳۸ برزیل ۰.۰۰ ۰.۳۹ ۰.۶۵ ۱.۲۷ ۰.۹۵ ۰.۷۹ ۰.۹۳ ۱.۷۰ ۲.۰۷ ۱.۲۳ ۱.۷۳ ۱.۴۲ ۱.۵۷ ۱.۹۲ ۱.۶۳ ۱.۱۵ ۱.۶۵
۳۹ یونان ۰.۰۰ ۰.۶۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۹ ۱.۲۶ ۰.۰۰ ۰.۶۳ ۱.۶۴ ۱.۰۱ ۲.۱۱ ۱.۴۲ ۲.۳۳ ۱.۱۳ ۰.۷۵ ۰.۹۷ ۱.۶۱
۴۰ ترکیه ۰.۰۰ ۱.۰۲ ۰.۷۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۳ ۱.۵۰ ۱.۹۲ ۰.۵۰ ۰.۶۶ ۰.۷۷ ۱.۴۲ ۱.۳۶ ۰.۸۷ ۱.۲۳ ۲.۱۰ ۱.۵۹
۴۱ پرتغال ۰.۰۰ ۰.۸۳ ۰.۰۰ ۱.۰۶ ۱.۰۸ ۰.۳۰ ۰.۰۰ ۱.۴۳ ۱.۱۲ ۱.۷۶ ۲.۶۴ ۱.۷۶ ۱.۷۹ ۱.۲۰ ۱.۳۶ ۲.۱۵ ۱.۵۴
۴۲ آفریقای جنوبی ۱۳.۰۴ ۱۷.۳۹ ۱۶.۲۲ ۶.۴۵ ۷.۷۸ ۷.۲۲ ۲.۶۳ ۳.۹۲ ۱.۰۱ ۵.۵۱ ۴.۸۱ ۳.۱۷ ۳.۸۶ ۳.۴۲ ۲.۲۹ ۱.۷۸ ۱.۵۳
۴۳ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۴ ۱.۴۱ ۰.۹۱ ۱.۵۲
۴۴ روسیه ۰.۳۸ ۰.۹۴ ۱.۲۰ ۱.۰۸ ۰.۷۰ ۱.۵۶ ۰.۹۴ ۱.۲۴ ۱.۱۹ ۱.۲۲ ۱.۰۹ ۰.۹۷ ۱.۰۱ ۱.۲۱ ۰.۶۸ ۰.۹۲ ۰.۹۸
۴۵ اوکراین ۰.۰۰ ۱.۶۲ ۰.۶۶ ۱.۹۵ ۰.۲۵ ۰.۰۰ ۰.۶۴ ۱.۸۹ ۰.۲۱ ۱.۰۷ ۱.۱۸ ۰.۴۹ ۰.۹۸ ۰.۲۶ ۰.۱۲ ۰.۴۶ ۰.۸۶
۴۶ تایلند ۰.۰۰ ۹.۰۹ ۳.۵۷ ۷.۶۹ ۲.۲۵ ۲.۶۸ ۰.۴۹ ۰.۹۱ ۰.۸۷ ۱.۲۷ ۰.۴۶ ۰.۶۰ ۰.۵۱ ۰.۹۳ ۰.۵۹ ۰.۲۵ ۰.۶۵
۴۷ ایران ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۵۷ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۱.۰۴ ۰.۹۶ ۰.۵۷ ۰.۹۴ ۰.۸۶ ۰.۸۴ ۰.۴۱ ۰.۳۸ ۰.۵۲ ۰.۴۵ ۰.۵۳
۴۸ جمهوری چک ۰.۷۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۸ ۰.۲۸ ۰.۸۰ ۲.۵۰ ۱.۵۹ ۳.۰۲ ۱.۷۹ ۲.۲۴ ۱.۸۵ ۳.۴۹ ۲.۰۷ ۲.۲۱ ۰.۴۵
۴۹ پاکستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۵ ۱.۶۸ ۰.۰۰ ۱.۲۵ ۰.۵۷ ۰.۴۱ ۰.۶۳ ۰.۲۱ ۰.۳۱ ۰.۴۳
۵۰ مصر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۸ ۰.۰۰ ۱.۸۲ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۲۷ ۰.۴۲ ۰.۷۶ ۰.۷۰ ۰.۵۳ ۱.۴۰ ۰.۴۵ ۰.۳۴
۵۱ مالزی ۰.۰۰ ۳۱.۸۲ ۳.۰۳ ۵.۵۶ ۹.۶۲ ۱۱.۳۴ ۱۱.۳۲ ۱.۸۸ ۱.۰۱ ۰.۷۸ ۰.۷۷ ۱.۱۸ ۰.۷۳ ۰.۸۱ ۰.۷۳ ۰.۹۶ ۰.۳۲
۵۲ صربستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۵۳ اسلواکی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۵۷ ۱.۷۲ ۲.۰۲ ۰.۸۱ ۰.۶۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۹ ۰.۰۰
۵۴ کوبا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۲۶ ۰.۰۰ ۴.۸۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۵۲ ۱۰.۵۳ ۴.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۹ ۴.۳۵ ۵.۳۶ ۰.۰۰
۵۵ الجزایر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۸۸ ۰.۰۰ ۰.۶۳ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۵۶ ازبکستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۸.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۵۷ ارمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۲۷ ۰.۰۰ ۱.۳۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۵۸ ویتنام ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۲۶ ۴.۶۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۰ ۰.۰۰ ۲.۲۶ ۰.۷۲ ۰.۳۴ ۱.۹۲ ۰.۴۴ ۰.۰۰
۵۹ بلغارستان ۰.۰۰ ۱.۲۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷۴ ۰.۸۹ ۰.۵۴ ۰.۵۶ ۰.۴۶ ۰.۰۰ ۰.۴۸ ۰.۵۳ ۰.۴۳ ۰.۰۰ ۰.۴۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۰ ونزوئلا ۵.۰۰ ۳۲.۱۴ ۱۲.۵۰ ۵.۲۶ ۶.۶۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۹۸ ۲.۴۴ ۱.۸۵ ۲.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۱ تونس ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۲ آذربایجان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱.۵۴ ۰.۰۰ ۳.۰۳ ۲.۷۸ ۲.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۳ استونی ۰.۰۰ ۴.۵۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۳ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۴.۴۸ ۲.۷۸ ۲.۷۴ ۶.۹۳ ۳.۲۰ ۲.۲۴ ۳.۷۳ ۰.۰۰
۶۴ کرواسی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۳۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۷۶ ۰.۶۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۵ آرژانتین ۱.۱۰ ۰.۰۰ ۰.۹۳ ۰.۰۰ ۰.۶۹ ۰.۰۰ ۰.۴۷ ۰.۴۰ ۰.۶۴ ۰.۷۴ ۱.۰۹ ۰.۷۱ ۰.۸۸ ۰.۶۱ ۱.۱۰ ۰.۵۳ ۰.۰۰
۶۶ بلاروس ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۴ ۰.۸۷ ۱.۰۹ ۱.۸۹ ۱.۹۴ ۱.۵۲ ۰.۶۶ ۰.۶۶ ۰.۵۵ ۰.۶۱ ۲.۶۳ ۰.۵۳ ۱.۹۸ ۰.۰۰
۶۷ اندونزی ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴.۲۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۷۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو (پتنت به ازای 100 مقاله)