بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو (پتنت به ازای 100 مقاله)
توضیحات : نسبت مجموع تعداد اختراعات نانوفناوری ثبت شده (گرنت) یا در حال ثبت (منتشر شده) در دفاتر ثبت پتنت USPTO و EPO در یک سال به ازای هر 100 مقاله نانوی منتشر شده در همان سال.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو (پتنت به ازای 100 مقاله)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ لیختن اشتاین ۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۲۷۵.۰۰ ۱۶۶.۶۷ ۱۴۰.۰۰ ۵۴.۵۵ ۳۲۵.۰۰ ۱۶۶.۶۷ ۳۲۵.۰۰ ۶۰.۰۰ ۲۳۳.۳۳ ۲۷۵.۰۰ ۷۵.۰۰ ۲۰۰.۰۰ ۶۶.۶۷
۲ ایالات متحده ۲۳.۹۵ ۴۱.۱۳ ۴۸.۲۱ ۴۸.۲۵ ۴۳.۳۳ ۴۳.۹۸ ۴۱.۸۲ ۴۲.۱۰ ۴۱.۳۹ ۴۵.۷۳ ۴۲.۴۸ ۴۲.۸۱ ۴۳.۱۴ ۴۷.۶۵ ۴۴.۰۹ ۴۳.۸۶ ۵۰.۰۰
۳ پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۶۶.۶۷ ۵۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴۰.۰۰
۴ تایوان ۷.۰۱ ۹.۳۷ ۱۲.۳۹ ۱۶.۴۱ ۲۰.۰۳ ۲۲.۶۷ ۲۶.۱۳ ۲۲.۴۴ ۲۹.۱۹ ۳۱.۳۹ ۲۸.۸۰ ۳۶.۶۷ ۳۳.۲۱ ۳۵.۶۱ ۳۸.۶۱ ۳۶.۰۰ ۳۶.۷۲
۵ لوکزامبورگ ۱۰۰.۰۰ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۰۰.۰۰ ۸۳.۳۳ ۸۸.۸۹ ۱۲۰.۰۰ ۳۳.۳۳ ۵۲.۹۴ ۱۶.۶۷ ۲۵.۰۰ ۲۹.۰۹ ۲۸.۷۹ ۳۲.۲۰ ۳۵.۸۲ ۳۲.۲۲ ۳۳.۳۳
۶ کره جنوبی ۵.۵۶ ۱۰.۲۰ ۹.۷۵ ۱۳.۳۰ ۱۹.۶۱ ۱۷.۹۷ ۲۱.۱۷ ۱۸.۹۵ ۱۹.۰۹ ۲۴.۹۳ ۲۲.۱۸ ۲۱.۵۳ ۲۲.۶۴ ۲۳.۷۰ ۲۶.۵۳ ۲۸.۶۸ ۳۲.۶۵
۷ ژاپن ۱۰.۷۷ ۱۴.۳۸ ۱۶.۰۳ ۱۶.۹۱ ۱۷.۸۲ ۱۸.۶۴ ۱۸.۳۳ ۱۸.۰۲ ۲۱.۸۴ ۲۶.۸۸ ۲۳.۵۳ ۲۷.۸۷ ۲۵.۹۳ ۲۶.۶۶ ۲۸.۴۳ ۲۷.۴۸ ۲۷.۱۸
۸ سوئیس ۶.۴۰ ۱۰.۹۶ ۱۴.۵۳ ۱۳.۱۱ ۱۵.۶۳ ۱۳.۶۴ ۱۷.۳۲ ۱۸.۰۵ ۱۶.۲۲ ۱۸.۱۳ ۱۵.۱۱ ۱۳.۷۰ ۱۴.۵۷ ۱۹.۴۳ ۱۶.۲۷ ۱۶.۶۳ ۲۲.۴۰
۹ هلند ۴.۵۱ ۷.۵۷ ۱۱.۷۲ ۱۲.۸۳ ۱۶.۰۹ ۱۶.۶۳ ۱۷.۰۶ ۲۴.۱۰ ۲۲.۵۷ ۲۷.۹۸ ۲۳.۲۸ ۲۳.۲۶ ۱۹.۴۰ ۱۹.۴۱ ۲۴.۱۱ ۱۷.۵۴ ۲۲.۱۵
۱۰ فنلاند ۳.۸۲ ۵.۲۴ ۴.۹۰ ۱۰.۰۰ ۷.۹۱ ۶.۷۲ ۷.۵۰ ۶.۳۲ ۹.۴۵ ۹.۳۸ ۷.۲۵ ۱۱.۴۶ ۱۲.۸۳ ۱۲.۲۰ ۱۰.۵۷ ۱۹.۱۴ ۱۸.۰۷
۱۱ بلژیک ۴.۷۶ ۸.۲۷ ۱۱.۷۸ ۱۲.۷۷ ۱۳.۵۹ ۱۱.۵۳ ۱۰.۳۳ ۱۰.۴۹ ۱۴.۴۶ ۱۳.۸۸ ۱۴.۵۱ ۱۴.۸۲ ۱۲.۲۷ ۱۳.۶۷ ۱۱.۸۲ ۱۰.۳۶ ۱۶.۷۷
۱۲ آلمان ۶.۱۲ ۱۰.۶۲ ۱۴.۵۶ ۱۶.۱۰ ۱۳.۶۸ ۱۵.۴۹ ۱۳.۷۲ ۱۴.۰۴ ۱۴.۹۰ ۱۷.۳۶ ۱۵.۶۳ ۱۴.۹۳ ۱۴.۳۰ ۱۴.۳۴ ۱۳.۴۵ ۱۳.۳۴ ۱۶.۴۸
کل جهان ۱۰.۷۴ ۱۷.۱۷ ۲۰.۰۰ ۲۰.۱۵ ۱۸.۶۲ ۱۹.۰۰ ۱۷.۶۹ ۱۷.۰۱ ۱۷.۰۳ ۱۹.۲۶ ۱۷.۰۶ ۱۶.۸۶ ۱۶.۰۷ ۱۵.۶۱ ۱۵.۹۱ ۱۵.۳۰ ۱۶.۳۶
۱۳ فرانسه ۱۰.۱۰ ۱۰.۸۷ ۱۳.۵۳ ۱۳.۷۱ ۱۰.۷۱ ۱۰.۷۹ ۱۰.۸۵ ۱۰.۷۸ ۱۱.۰۰ ۱۳.۴۸ ۱۴.۱۶ ۱۱.۵۲ ۱۳.۵۱ ۱۴.۸۸ ۱۴.۰۵ ۱۳.۵۷ ۱۵.۷۴
۱۴ کویت ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷.۶۹ ۰.۰۰ ۵.۲۶ ۹.۵۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۲۷ ۱.۷۲ ۱۳.۸۹
۱۵ لتونی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۲۷ ۰.۰۰ ۳.۲۸ ۱.۳۹ ۱.۵۹ ۰.۰۰ ۶.۳۱ ۵.۹۴ ۱۰.۵۳
۱۶ اتریش ۳.۹۶ ۶.۹۰ ۳.۵۶ ۷.۷۸ ۵.۴۸ ۹.۰۰ ۱۰.۱۱ ۷.۲۹ ۷.۹۶ ۸.۶۱ ۶.۷۴ ۸.۵۵ ۷.۵۵ ۸.۸۰ ۷.۲۰ ۶.۵۰ ۹.۵۳
۱۷ کانادا ۹.۱۸ ۱۳.۵۶ ۱۵.۸۷ ۱۴.۷۵ ۱۱.۰۷ ۱۳.۰۰ ۷.۴۹ ۱۰.۲۸ ۸.۹۴ ۱۰.۸۲ ۱۱.۷۳ ۹.۸۱ ۹.۳۵ ۱۰.۱۳ ۹.۳۴ ۱۰.۰۲ ۹.۳۱
۱۸ انگلستان ۳.۰۴ ۶.۰۸ ۵.۸۳ ۸.۶۴ ۶.۹۳ ۶.۵۲ ۵.۴۰ ۵.۱۲ ۶.۴۶ ۸.۴۰ ۸.۹۶ ۷.۹۶ ۷.۹۱ ۸.۱۴ ۸.۲۸ ۷.۹۱ ۸.۹۲
۱۹ عربستان ۰.۰۰ ۱۲.۵۰ ۲۸.۵۷ ۶.۲۵ ۰.۰۰ ۲۱.۰۵ ۹.۶۸ ۲.۲۲ ۲.۸۸ ۳.۷۴ ۴.۲۶ ۵.۸۳ ۶.۱۹ ۵.۰۷ ۵.۳۷ ۴.۸۹ ۸.۷۶
۲۰ لیتوانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۶۷ ۱.۰۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۴ ۰.۹۹ ۰.۷۵ ۲.۹۲ ۰.۷۳ ۵.۱۷ ۳.۴۵ ۴.۰۰ ۸.۴۳
۲۱ سوئد ۴.۴۱ ۵.۹۵ ۷.۷۵ ۶.۹۳ ۷.۸۶ ۸.۴۰ ۶.۲۱ ۷.۸۴ ۹.۷۸ ۱۰.۱۶ ۹.۱۰ ۹.۸۰ ۹.۵۱ ۱۰.۵۴ ۹.۴۷ ۷.۷۴ ۸.۰۶
۲۲ ایرلند ۷.۱۴ ۷.۲۰ ۱۵.۸۹ ۷.۰۲ ۱۱.۲۵ ۱۰.۱۵ ۷.۴۵ ۱۳.۸۲ ۱۱.۰۵ ۸.۴۸ ۷.۴۳ ۷.۷۹ ۵.۸۵ ۹.۱۹ ۷.۴۴ ۶.۵۴ ۶.۵۵
۲۳ دانمارک ۱.۹۲ ۸.۴۷ ۶.۳۱ ۸.۹۷ ۱۰.۰۰ ۶.۴۱ ۹.۰۳ ۱۱.۲۰ ۱۱.۰۶ ۹.۰۲ ۸.۴۰ ۷.۹۴ ۹.۱۰ ۵.۶۲ ۶.۷۵ ۶.۸۸ ۶.۳۱
۲۴ سنگاپور ۱.۲۹ ۵.۶۵ ۶.۷۲ ۳.۰۸ ۴.۴۹ ۵.۳۸ ۵.۴۹ ۵.۳۹ ۵.۳۳ ۵.۷۱ ۶.۲۲ ۵.۲۵ ۷.۱۶ ۵.۱۵ ۷.۲۶ ۷.۳۹ ۶.۰۰
۲۵ قبرس ۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۳۳.۳۳ ۵۰.۰۰ ۱۶.۶۷ ۱۸.۱۸ ۵.۸۸ ۲.۸۶ ۸.۳۳ ۲۰.۰۰ ۸.۳۳ ۱۰.۰۰ ۱.۵۲ ۳.۷۰ ۵.۷۱ ۶.۳۵ ۵.۷۷
۲۶ نیوزلند ۳.۷۰ ۵.۲۶ ۶.۸۲ ۵.۸۸ ۷.۴۱ ۵.۳۸ ۴.۴۲ ۵.۸۵ ۳.۴۰ ۳.۳۵ ۳.۸۳ ۴.۸۱ ۴.۲۳ ۴.۰۹ ۵.۲۲ ۴.۹۴ ۵.۱۵
۲۷ نروژ ۳.۰۳ ۵.۲۶ ۱۵.۳۸ ۲.۵۶ ۷.۶۹ ۶.۳۱ ۹.۱۵ ۷.۲۳ ۵.۷۶ ۹.۴۷ ۸.۷۱ ۱۰.۴۷ ۷.۳۴ ۶.۹۸ ۷.۶۲ ۱۰.۶۷ ۴.۸۶
۲۸ ایتالیا ۳.۰۹ ۳.۵۱ ۳.۷۴ ۴.۹۰ ۴.۷۱ ۵.۱۲ ۴.۷۵ ۵.۴۰ ۴.۴۵ ۵.۸۳ ۵.۵۳ ۴.۷۵ ۴.۴۹ ۴.۴۷ ۴.۰۵ ۴.۰۷ ۴.۵۳
۲۹ اروگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۳.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۱۳ ۶.۶۷ ۶.۴۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۸ ۴.۰۰
۳۰ اسپانیا ۰.۶۰ ۲.۰۹ ۱.۹۲ ۱.۳۶ ۲.۳۸ ۲.۳۶ ۲.۸۴ ۲.۲۹ ۲.۲۸ ۲.۸۴ ۲.۹۷ ۳.۴۹ ۳.۳۸ ۳.۸۱ ۳.۱۳ ۳.۴۸
۳۱ ونزوئلا ۵.۰۰ ۳۲.۱۴ ۱۲.۵۰ ۵.۲۶ ۶.۲۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۹۸ ۲.۳۸ ۱.۸۲ ۲.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۴۵
۳۲ شیلی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۸ ۰.۹۰ ۱.۶۴ ۱.۳۳ ۱.۸۱ ۰.۹۰ ۱.۶۷ ۳.۹۷ ۳.۵۶ ۱.۸۳ ۳.۱۹
۳۳ لهستان ۰.۰۰ ۰.۱۸ ۰.۰۰ ۰.۸۷ ۰.۴۷ ۰.۵۱ ۰.۳۹ ۰.۱۷ ۰.۷۸ ۰.۳۳ ۰.۶۱ ۱.۲۸ ۰.۸۸ ۱.۰۲ ۱.۹۸ ۲.۱۰ ۳.۰۶
۳۴ استرالیا ۳.۴۶ ۳.۸۳ ۵.۲۷ ۱۲.۳۳ ۵.۹۵ ۸.۱۱ ۶.۰۵ ۵.۱۶ ۵.۱۱ ۵.۸۳ ۴.۸۵ ۲.۸۰ ۲.۷۵ ۲.۴۷ ۲.۱۰ ۲.۵۲ ۲.۶۹
۳۵ چین ۰.۱۵ ۰.۴۳ ۰.۷۰ ۱.۰۴ ۰.۸۸ ۱.۲۹ ۱.۰۳ ۱.۲۳ ۱.۸۹ ۲.۱۱ ۲.۰۵ ۲.۴۸ ۲.۶۵ ۲.۲۵ ۲.۲۵ ۲.۲۵ ۲.۵۳
۳۶ مکزیک ۰.۰۰ ۱.۶۷ ۱.۴۲ ۰.۰۰ ۰.۲۹ ۰.۸۶ ۱.۰۵ ۱.۶۹ ۱.۴۶ ۲.۴۶ ۰.۶۶ ۲.۰۲ ۲.۶۵ ۳.۰۶ ۲.۷۷ ۲.۱۱ ۲.۴۹
۳۷ عمان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۸
۳۸ فیلیپین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۸.۳۳ ۰.۰۰ ۱۱.۱۱ ۱۴.۲۹ ۵.۵۶ ۷.۶۹ ۶.۲۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۴۱ ۶.۰۰ ۲.۲۷
۳۹ اسلوانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۶۷ ۱.۱۱ ۰.۰۰ ۱.۳۲ ۱.۱۹ ۱.۰۸ ۰.۴۹ ۳.۴۹ ۲.۷۱ ۱.۶۹ ۴.۸۵ ۴.۱۱ ۱.۵۸ ۱.۹۹
۴۰ بلاروس ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۴ ۰.۸۷ ۱.۰۸ ۱.۹۰ ۱.۹۴ ۱.۴۸ ۰.۶۶ ۰.۶۶ ۰.۵۵ ۰.۶۳ ۲.۶۳ ۰.۵۲ ۱.۹۲ ۱.۹۸
۴۱ پرتغال ۰.۰۰ ۰.۸۳ ۰.۰۰ ۱.۰۵ ۱.۰۸ ۰.۳۰ ۰.۰۰ ۱.۴۳ ۱.۱۲ ۱.۷۵ ۲.۶۴ ۱.۷۷ ۱.۸۱ ۱.۰۷ ۱.۳۶ ۲.۱۳ ۱.۸۶
۴۲ مراکش ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۲۳ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۰ ۱.۷۹
۴۳ امارات عربی متحده ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۳۵ ۳.۲۳ ۶.۰۰ ۳.۵۰ ۳.۸۹ ۲.۴۳ ۱.۷۱
۴۴ اردن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۵۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۳۹ ۱.۰۱ ۰.۰۰ ۱.۶۹
۴۵ رومانی ۰.۹۷ ۰.۰۰ ۱.۲۳ ۰.۴۸ ۰.۴۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۵۹ ۰.۳۰ ۰.۸۸ ۰.۶۵ ۰.۵۵ ۱.۰۳ ۱.۵۰ ۱.۵۱ ۱.۵۷
۴۶ یونان ۰.۰۰ ۰.۶۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۹ ۱.۲۶ ۰.۰۰ ۰.۶۳ ۱.۶۳ ۱.۰۱ ۲.۱۰ ۱.۴۱ ۲.۳۹ ۱.۰۵ ۰.۶۸ ۰.۹۶ ۱.۵۷
۴۷ آفریقای جنوبی ۱۳.۰۴ ۱۷.۳۹ ۱۶.۶۷ ۶.۴۵ ۷.۷۸ ۷.۲۲ ۲.۶۳ ۳.۹۲ ۱.۰۱ ۵.۴۹ ۴.۷۳ ۳.۱۶ ۴.۰۹ ۳.۱۹ ۲.۲۹ ۱.۷۴ ۱.۵۵
۴۸ ترکیه ۰.۰۰ ۱.۰۲ ۰.۷۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۳ ۱.۵۰ ۱.۹۲ ۰.۵۰ ۰.۶۶ ۰.۷۷ ۱.۴۱ ۱.۳۷ ۰.۸۳ ۱.۲۳ ۲.۰۹ ۱.۵۴
۴۹ هند ۱.۱۸ ۲.۵۸ ۱.۷۵ ۲.۸۷ ۲.۷۸ ۱.۷۶ ۲.۱۰ ۱.۴۸ ۱.۲۱ ۱.۲۶ ۱.۳۱ ۱.۶۱ ۱.۴۷ ۱.۳۷ ۱.۵۹ ۱.۴۰ ۱.۳۳
۵۰ اوکراین ۰.۰۰ ۱.۶۱ ۰.۶۶ ۱.۹۵ ۰.۲۵ ۰.۰۰ ۰.۶۴ ۱.۸۹ ۰.۲۱ ۱.۰۷ ۱.۱۸ ۰.۴۹ ۰.۹۹ ۰.۲۵ ۰.۱۲ ۰.۴۶ ۱.۲۵
۵۱ برزیل ۰.۰۰ ۰.۳۹ ۰.۶۵ ۱.۲۷ ۰.۹۴ ۰.۷۹ ۰.۹۳ ۱.۷۰ ۲.۰۷ ۱.۲۲ ۱.۷۲ ۱.۴۰ ۱.۵۸ ۱.۹۲ ۱.۵۴ ۱.۱۴ ۱.۱۸
۵۲ بنگلادش ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۳۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۱۶
۵۳ آرژانتین ۱.۱۰ ۰.۰۰ ۰.۹۳ ۰.۰۰ ۰.۶۸ ۰.۰۰ ۰.۴۷ ۰.۴۰ ۰.۶۴ ۰.۷۳ ۱.۰۹ ۰.۷۱ ۰.۹۰ ۰.۶۱ ۱.۰۷ ۰.۵۲ ۰.۹۹
۵۴ مجارستان ۰.۰۰ ۱.۱۸ ۰.۴۷ ۰.۸۲ ۰.۳۶ ۱.۱۰ ۲.۱۹ ۱.۸۱ ۱.۹۴ ۳.۷۰ ۳.۶۰ ۲.۵۰ ۲.۱۶ ۲.۷۸ ۱.۸۴ ۲.۳۸ ۰.۹۱
۵۵ جمهوری چک ۰.۷۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۸ ۰.۲۸ ۰.۸۰ ۲.۴۹ ۱.۵۹ ۲.۹۴ ۱.۷۵ ۲.۲۴ ۱.۸۷ ۳.۲۵ ۱.۹۵ ۲.۲۰ ۰.۸۲
۵۶ روسیه ۰.۳۸ ۰.۹۴ ۱.۱۹ ۱.۰۸ ۰.۶۹ ۱.۵۶ ۰.۹۴ ۱.۲۴ ۱.۱۸ ۱.۲۱ ۱.۰۸ ۰.۹۶ ۱.۰۳ ۱.۱۵ ۰.۶۸ ۰.۹۰ ۰.۶۹
۵۷ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۸۸ ۱.۴۱ ۰.۹۱ ۰.۶۶
۵۸ مالزی ۰.۰۰ ۳۱.۸۲ ۳.۰۳ ۵.۳۶ ۹.۶۲ ۱۱.۳۴ ۱۱.۲۲ ۱.۸۸ ۱.۰۰ ۰.۷۸ ۰.۷۷ ۱.۱۸ ۰.۷۴ ۰.۷۵ ۰.۶۷ ۰.۹۴ ۰.۵۹
۵۹ اسلواکی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۵۳ ۱.۷۲ ۲.۰۲ ۰.۸۲ ۰.۶۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۹ ۰.۵۲
۶۰ ایران ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۵۷ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۱.۰۴ ۰.۹۶ ۰.۵۷ ۰.۹۴ ۰.۸۶ ۰.۸۴ ۰.۴۱ ۰.۳۸ ۰.۵۱ ۰.۴۴ ۰.۴۵
۶۱ تایلند ۰.۰۰ ۹.۰۹ ۳.۳۳ ۷.۶۹ ۲.۲۲ ۲.۷۰ ۰.۴۸ ۰.۹۱ ۰.۸۶ ۱.۲۶ ۰.۴۵ ۰.۵۹ ۰.۵۱ ۰.۸۹ ۰.۵۹ ۰.۲۵ ۰.۴۵
۶۲ تونس ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۴۲
۶۳ مصر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۸ ۰.۰۰ ۱.۸۳ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۲۶ ۰.۴۲ ۰.۷۶ ۰.۷۰ ۰.۵۱ ۱.۳۴ ۰.۴۵ ۰.۲۵
۶۴ پاکستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۶ ۱.۶۸ ۰.۰۰ ۱.۲۵ ۰.۵۷ ۰.۴۲ ۰.۵۹ ۰.۲۱ ۰.۳۰ ۰.۱۵
۶۵ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۶ جامائیکا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۷ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۸ اندونزی ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴.۲۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۷۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۹ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۰ پرو ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۱ کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۲.۵۰ ۱۸.۱۸ ۰.۰۰
۷۲ لبنان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۳ بوسنی و هرزگوین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۴ ایسلند ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۱۶.۶۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۶۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۷۶ ۶.۶۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۵ ازبکستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۸.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۶ نیجریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۷ صربستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۸ ویتنام ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۲۶ ۴.۶۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۰ ۰.۰۰ ۲.۲۴ ۰.۷۲ ۰.۳۴ ۱.۹۲ ۰.۴۴ ۰.۰۰
۷۹ سوریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۰ یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۶.۶۷ ۰.۰۰ ۵.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۱ بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۲ بلغارستان ۰.۰۰ ۱.۲۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷۴ ۰.۸۹ ۰.۵۴ ۰.۵۶ ۰.۴۶ ۰.۰۰ ۰.۴۷ ۰.۵۳ ۰.۴۴ ۰.۰۰ ۰.۴۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۳ کوبا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۲۶ ۰.۰۰ ۴.۶۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۵۲ ۱۰.۵۳ ۴.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۹ ۴.۰۸ ۵.۳۶ ۰.۰۰
۸۴ آذربایجان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱.۵۴ ۰.۰۰ ۳.۱۳ ۲.۷۸ ۲.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۵ قزاقستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴.۲۹ ۰.۰۰ ۵.۲۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷۵ ۴.۲۳ ۱.۵۴ ۱.۷۷ ۰.۰۰
۸۶ الجزایر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۸۷ ۰.۰۰ ۰.۶۴ ۰.۹۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۷ ارمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۳ ۰.۰۰ ۱.۳۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۸ کلمبیا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۵۳ ۱.۴۴ ۲.۲۷ ۲.۸۳ ۳.۳۸ ۰.۰۰
۸۹ کرواسی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۳۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۷۶ ۰.۶۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۰ کاستاریکا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۳.۰۸ ۱۴.۲۹ ۱۶.۶۷ ۰.۰۰
۹۱ استونی ۰.۰۰ ۴.۵۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۳ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۴.۴۸ ۲.۷۴ ۲.۷۴ ۶.۹۳ ۲.۹۴ ۲.۰۸ ۳.۷۰ ۰.۰۰
۹۲ گرجستان ۳۳.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۹ ۰.۰۰ ۶.۶۷ ۰.۰۰ ۶.۶۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۲۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۳ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو (پتنت به ازای 100 مقاله)