بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو (پتنت به ازای 100 مقاله)
توضیحات : نسبت مجموع تعداد اختراعات نانوفناوری ثبت شده (گرنت) یا در حال ثبت (منتشر شده) در دفاتر ثبت پتنت USPTO و EPO در یک سال به ازای هر 100 مقاله نانوی منتشر شده در همان سال.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو (پتنت به ازای 100 مقاله)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ ایالات متحده ۲۳.۹۵ ۴۱.۱۳ ۴۸.۲۱ ۴۸.۲۵ ۴۳.۳۳ ۴۳.۹۸ ۴۱.۸۲ ۴۲.۱۰ ۴۱.۳۹ ۴۵.۷۳ ۴۲.۴۸ ۴۲.۸۱ ۴۳.۱۴ ۴۷.۶۵ ۴۴.۰۹ ۴۳.۸۶ ۷۴.۲۱
۲ تایوان ۷.۰۱ ۹.۳۷ ۱۲.۳۹ ۱۶.۴۱ ۲۰.۰۳ ۲۲.۶۷ ۲۶.۱۳ ۲۲.۴۴ ۲۹.۱۹ ۳۱.۳۹ ۲۸.۸۰ ۳۶.۶۷ ۳۳.۲۱ ۳۵.۶۱ ۳۸.۶۱ ۳۶.۰۰ ۵۱.۷۹
۳ لوکزامبورگ ۱۰۰.۰۰ ۳۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۰۰.۰۰ ۸۳.۳۳ ۸۸.۸۹ ۱۲۰.۰۰ ۳۳.۳۳ ۵۲.۹۴ ۱۶.۶۷ ۲۵.۰۰ ۲۹.۰۹ ۲۸.۷۹ ۳۲.۲۰ ۳۵.۸۲ ۳۲.۲۲ ۵۰.۰۰
۴ کره جنوبی ۵.۵۶ ۱۰.۲۰ ۹.۷۵ ۱۳.۳۰ ۱۹.۶۱ ۱۷.۹۷ ۲۱.۱۷ ۱۸.۹۵ ۱۹.۰۹ ۲۴.۹۳ ۲۲.۱۸ ۲۱.۵۳ ۲۲.۶۴ ۲۳.۷۰ ۲۶.۵۳ ۲۸.۶۸ ۴۵.۷۸
۵ ژاپن ۱۰.۷۷ ۱۴.۳۸ ۱۶.۰۳ ۱۶.۹۱ ۱۷.۸۲ ۱۸.۶۴ ۱۸.۳۳ ۱۸.۰۲ ۲۱.۸۴ ۲۶.۸۸ ۲۳.۵۳ ۲۷.۸۷ ۲۵.۹۳ ۲۶.۶۶ ۲۸.۴۳ ۲۷.۴۸ ۴۱.۶۳
۶ سوئیس ۶.۴۰ ۱۰.۹۶ ۱۴.۵۳ ۱۳.۱۱ ۱۵.۶۳ ۱۳.۶۴ ۱۷.۳۲ ۱۸.۰۵ ۱۶.۲۲ ۱۸.۱۳ ۱۵.۱۱ ۱۳.۷۰ ۱۴.۵۷ ۱۹.۴۳ ۱۶.۲۷ ۱۶.۶۳ ۳۶.۷۷
۷ هلند ۴.۵۱ ۷.۵۷ ۱۱.۷۲ ۱۲.۸۳ ۱۶.۰۹ ۱۶.۶۳ ۱۷.۰۶ ۲۴.۱۰ ۲۲.۵۷ ۲۷.۹۸ ۲۳.۲۸ ۲۳.۲۶ ۱۹.۴۰ ۱۹.۴۱ ۲۴.۱۱ ۱۷.۵۴ ۳۳.۷۰
۸ بلژیک ۴.۷۶ ۸.۲۷ ۱۱.۷۸ ۱۲.۷۷ ۱۳.۵۹ ۱۱.۵۳ ۱۰.۳۳ ۱۰.۴۹ ۱۴.۴۶ ۱۳.۸۸ ۱۴.۵۱ ۱۴.۸۲ ۱۲.۲۷ ۱۳.۶۷ ۱۱.۸۲ ۱۰.۳۶ ۲۵.۱۲
۹ آلمان ۶.۱۲ ۱۰.۶۲ ۱۴.۵۶ ۱۶.۱۰ ۱۳.۶۸ ۱۵.۴۹ ۱۳.۷۲ ۱۴.۰۴ ۱۴.۹۰ ۱۷.۳۶ ۱۵.۶۳ ۱۴.۹۳ ۱۴.۳۰ ۱۴.۳۴ ۱۳.۴۵ ۱۳.۳۴ ۲۴.۲۴
کل جهان ۱۰.۷۴ ۱۷.۱۷ ۲۰.۰۰ ۲۰.۱۵ ۱۸.۶۲ ۱۹.۰۰ ۱۷.۶۹ ۱۷.۰۱ ۱۷.۰۳ ۱۹.۲۶ ۱۷.۰۶ ۱۶.۸۶ ۱۶.۰۷ ۱۵.۶۱ ۱۵.۹۱ ۱۵.۳۰ ۲۳.۱۶
۱۰ فنلاند ۳.۸۲ ۵.۲۴ ۴.۹۰ ۱۰.۰۰ ۷.۹۱ ۶.۷۲ ۷.۵۰ ۶.۳۲ ۹.۴۵ ۹.۳۸ ۷.۲۵ ۱۱.۴۶ ۱۲.۸۳ ۱۲.۲۰ ۱۰.۵۷ ۱۹.۱۴ ۲۱.۹۱
۱۱ فرانسه ۱۰.۱۰ ۱۰.۸۷ ۱۳.۵۳ ۱۳.۷۱ ۱۰.۷۱ ۱۰.۷۹ ۱۰.۸۵ ۱۰.۷۸ ۱۱.۰۰ ۱۳.۴۸ ۱۴.۱۶ ۱۱.۵۲ ۱۳.۵۱ ۱۴.۸۸ ۱۴.۰۵ ۱۳.۵۷ ۱۸.۷۸
۱۲ اتریش ۳.۹۶ ۶.۹۰ ۳.۵۶ ۷.۷۸ ۵.۴۸ ۹.۰۰ ۱۰.۱۱ ۷.۲۹ ۷.۹۶ ۸.۶۱ ۶.۷۴ ۸.۵۵ ۷.۵۵ ۸.۸۰ ۷.۲۰ ۶.۵۰ ۱۶.۵۴
۱۳ لیتوانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۶۷ ۱.۰۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۴ ۰.۹۹ ۰.۷۵ ۲.۹۲ ۰.۷۳ ۵.۱۷ ۳.۴۵ ۴.۰۰ ۱۴.۷۱
۱۴ کانادا ۹.۱۸ ۱۳.۵۶ ۱۵.۸۷ ۱۴.۷۵ ۱۱.۰۷ ۱۳.۰۰ ۷.۴۹ ۱۰.۲۸ ۸.۹۴ ۱۰.۸۲ ۱۱.۷۳ ۹.۸۱ ۹.۳۵ ۱۰.۱۳ ۹.۳۴ ۱۰.۰۲ ۱۳.۴۱
۱۵ انگلستان ۳.۰۴ ۶.۰۸ ۵.۸۳ ۸.۶۴ ۶.۹۳ ۶.۵۲ ۵.۴۰ ۵.۱۲ ۶.۴۶ ۸.۴۰ ۸.۹۶ ۷.۹۶ ۷.۹۱ ۸.۱۴ ۸.۲۸ ۷.۹۱ ۱۲.۲۷
۱۶ لتونی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۲۷ ۰.۰۰ ۳.۲۸ ۱.۳۹ ۱.۵۹ ۰.۰۰ ۶.۳۱ ۵.۹۴ ۱۱.۱۱
۱۷ سوئد ۴.۴۱ ۵.۹۵ ۷.۷۵ ۶.۹۳ ۷.۸۶ ۸.۴۰ ۶.۲۱ ۷.۸۴ ۹.۷۸ ۱۰.۱۶ ۹.۱۰ ۹.۸۰ ۹.۵۱ ۱۰.۵۴ ۹.۴۷ ۷.۷۴ ۱۰.۷۹
۱۸ قبرس ۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۳۳.۳۳ ۵۰.۰۰ ۱۶.۶۷ ۱۸.۱۸ ۵.۸۸ ۲.۸۶ ۸.۳۳ ۲۰.۰۰ ۸.۳۳ ۱۰.۰۰ ۱.۵۲ ۳.۷۰ ۵.۷۱ ۶.۳۵ ۱۰.۵۳
۱۹ نروژ ۳.۰۳ ۵.۲۶ ۱۵.۳۸ ۲.۵۶ ۷.۶۹ ۶.۳۱ ۹.۱۵ ۷.۲۳ ۵.۷۶ ۹.۴۷ ۸.۷۱ ۱۰.۴۷ ۷.۳۴ ۶.۹۸ ۷.۶۲ ۱۰.۶۷ ۱۰.۲۹
۲۰ عربستان ۰.۰۰ ۱۲.۵۰ ۲۸.۵۷ ۶.۲۵ ۰.۰۰ ۲۱.۰۵ ۹.۶۸ ۲.۲۲ ۲.۸۸ ۳.۷۴ ۴.۲۶ ۵.۸۳ ۶.۱۹ ۵.۰۷ ۵.۳۷ ۴.۸۹ ۱۰.۰۸
۲۱ دانمارک ۱.۹۲ ۸.۴۷ ۶.۳۱ ۸.۹۷ ۱۰.۰۰ ۶.۴۱ ۹.۰۳ ۱۱.۲۰ ۱۱.۰۶ ۹.۰۲ ۸.۴۰ ۷.۹۴ ۹.۱۰ ۵.۶۲ ۶.۷۵ ۶.۸۸ ۹.۶۰
۲۲ ایرلند ۷.۱۴ ۷.۲۰ ۱۵.۸۹ ۷.۰۲ ۱۱.۲۵ ۱۰.۱۵ ۷.۴۵ ۱۳.۸۲ ۱۱.۰۵ ۸.۴۸ ۷.۴۳ ۷.۷۹ ۵.۸۵ ۹.۱۹ ۷.۴۴ ۶.۵۴ ۷.۲۷
۲۳ سنگاپور ۱.۲۹ ۵.۶۵ ۶.۷۲ ۳.۰۸ ۴.۴۹ ۵.۳۸ ۵.۴۹ ۵.۳۹ ۵.۳۳ ۵.۷۱ ۶.۲۲ ۵.۲۵ ۷.۱۶ ۵.۱۵ ۷.۲۶ ۷.۳۹ ۶.۰۷
۲۴ نیوزلند ۳.۷۰ ۵.۲۶ ۶.۸۲ ۵.۸۸ ۷.۴۱ ۵.۳۸ ۴.۴۲ ۵.۸۵ ۳.۴۰ ۳.۳۵ ۳.۸۳ ۴.۸۱ ۴.۲۳ ۴.۰۹ ۵.۲۲ ۴.۹۴ ۵.۳۶
۲۵ ایتالیا ۳.۰۹ ۳.۵۱ ۳.۷۴ ۴.۹۰ ۴.۷۱ ۵.۱۲ ۴.۷۵ ۵.۴۰ ۴.۴۵ ۵.۸۳ ۵.۵۳ ۴.۷۵ ۴.۴۹ ۴.۴۷ ۴.۰۵ ۴.۰۷ ۴.۸۶
۲۶ امارات عربی متحده ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۳۵ ۳.۲۳ ۶.۰۰ ۳.۵۰ ۳.۸۹ ۲.۴۳ ۴.۷۶
۲۷ مراکش ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۲۳ ۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۹۰ ۴.۷۶
۲۸ اسپانیا ۰.۶۰ ۲.۰۹ ۱.۹۲ ۱.۳۶ ۲.۳۸ ۲.۳۶ ۲.۸۴ ۲.۲۹ ۲.۲۸ ۲.۸۴ ۲.۹۷ ۳.۴۹ ۳.۳۸ ۳.۸۱ ۳.۱۳ ۴.۵۸
۲۹ شیلی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۰۸ ۰.۹۰ ۱.۶۴ ۱.۳۳ ۱.۸۱ ۰.۹۰ ۱.۶۷ ۳.۹۷ ۳.۵۶ ۱.۸۳ ۴.۲۹
۳۰ استرالیا ۳.۴۶ ۳.۸۳ ۵.۲۷ ۱۲.۳۳ ۵.۹۵ ۸.۱۱ ۶.۰۵ ۵.۱۶ ۵.۱۱ ۵.۸۳ ۴.۸۵ ۲.۸۰ ۲.۷۵ ۲.۴۷ ۲.۱۰ ۲.۵۲ ۴.۰۳
۳۱ لهستان ۰.۰۰ ۰.۱۸ ۰.۰۰ ۰.۸۷ ۰.۴۷ ۰.۵۱ ۰.۳۹ ۰.۱۷ ۰.۷۸ ۰.۳۳ ۰.۶۱ ۱.۲۸ ۰.۸۸ ۱.۰۲ ۱.۹۸ ۲.۱۰ ۳.۹۳
۳۲ مجارستان ۰.۰۰ ۱.۱۸ ۰.۴۷ ۰.۸۲ ۰.۳۶ ۱.۱۰ ۲.۱۹ ۱.۸۱ ۱.۹۴ ۳.۷۰ ۳.۶۰ ۲.۵۰ ۲.۱۶ ۲.۷۸ ۱.۸۴ ۲.۳۸ ۳.۶۴
۳۳ چین ۰.۱۵ ۰.۴۳ ۰.۷۰ ۱.۰۴ ۰.۸۸ ۱.۲۹ ۱.۰۳ ۱.۲۳ ۱.۸۹ ۲.۱۱ ۲.۰۵ ۲.۴۸ ۲.۶۵ ۲.۲۵ ۲.۲۵ ۲.۲۵ ۳.۶۳
۳۴ مکزیک ۰.۰۰ ۱.۶۷ ۱.۴۲ ۰.۰۰ ۰.۲۹ ۰.۸۶ ۱.۰۵ ۱.۶۹ ۱.۴۶ ۲.۴۶ ۰.۶۶ ۲.۰۲ ۲.۶۵ ۳.۰۶ ۲.۷۷ ۲.۱۱ ۳.۵۷
۳۵ رومانی ۰.۹۷ ۰.۰۰ ۱.۲۳ ۰.۴۸ ۰.۴۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۵۹ ۰.۳۰ ۰.۸۸ ۰.۶۵ ۰.۵۵ ۱.۰۳ ۱.۵۰ ۱.۵۱ ۳.۱۰
۳۶ اسلوانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۶۷ ۱.۱۱ ۰.۰۰ ۱.۳۲ ۱.۱۹ ۱.۰۸ ۰.۴۹ ۳.۴۹ ۲.۷۱ ۱.۶۹ ۴.۸۵ ۴.۱۱ ۱.۵۸ ۲.۰۰
۳۷ برزیل ۰.۰۰ ۰.۳۹ ۰.۶۵ ۱.۲۷ ۰.۹۴ ۰.۷۹ ۰.۹۳ ۱.۷۰ ۲.۰۷ ۱.۲۲ ۱.۷۲ ۱.۴۰ ۱.۵۸ ۱.۹۲ ۱.۵۴ ۱.۱۴ ۱.۶۵
۳۸ هند ۱.۱۸ ۲.۵۸ ۱.۷۵ ۲.۸۷ ۲.۷۸ ۱.۷۶ ۲.۱۰ ۱.۴۸ ۱.۲۱ ۱.۲۶ ۱.۳۱ ۱.۶۱ ۱.۴۷ ۱.۳۷ ۱.۵۹ ۱.۴۰ ۱.۶۵
۳۹ یونان ۰.۰۰ ۰.۶۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۹ ۱.۲۶ ۰.۰۰ ۰.۶۳ ۱.۶۳ ۱.۰۱ ۲.۱۰ ۱.۴۱ ۲.۳۹ ۱.۰۵ ۰.۶۸ ۰.۹۶ ۱.۶۱
۴۰ ترکیه ۰.۰۰ ۱.۰۲ ۰.۷۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۳ ۱.۵۰ ۱.۹۲ ۰.۵۰ ۰.۶۶ ۰.۷۷ ۱.۴۱ ۱.۳۷ ۰.۸۳ ۱.۲۳ ۲.۰۹ ۱.۵۹
۴۱ پرتغال ۰.۰۰ ۰.۸۳ ۰.۰۰ ۱.۰۵ ۱.۰۸ ۰.۳۰ ۰.۰۰ ۱.۴۳ ۱.۱۲ ۱.۷۵ ۲.۶۴ ۱.۷۷ ۱.۸۱ ۱.۰۷ ۱.۳۶ ۲.۱۳ ۱.۵۴
۴۲ آفریقای جنوبی ۱۳.۰۴ ۱۷.۳۹ ۱۶.۶۷ ۶.۴۵ ۷.۷۸ ۷.۲۲ ۲.۶۳ ۳.۹۲ ۱.۰۱ ۵.۴۹ ۴.۷۳ ۳.۱۶ ۴.۰۹ ۳.۱۹ ۲.۲۹ ۱.۷۴ ۱.۵۳
۴۳ قطر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۸۸ ۱.۴۱ ۰.۹۱ ۱.۵۲
۴۴ روسیه ۰.۳۸ ۰.۹۴ ۱.۱۹ ۱.۰۸ ۰.۶۹ ۱.۵۶ ۰.۹۴ ۱.۲۴ ۱.۱۸ ۱.۲۱ ۱.۰۸ ۰.۹۶ ۱.۰۳ ۱.۱۵ ۰.۶۸ ۰.۹۰ ۰.۹۸
۴۵ اوکراین ۰.۰۰ ۱.۶۱ ۰.۶۶ ۱.۹۵ ۰.۲۵ ۰.۰۰ ۰.۶۴ ۱.۸۹ ۰.۲۱ ۱.۰۷ ۱.۱۸ ۰.۴۹ ۰.۹۹ ۰.۲۵ ۰.۱۲ ۰.۴۶ ۰.۸۶
۴۶ تایلند ۰.۰۰ ۹.۰۹ ۳.۳۳ ۷.۶۹ ۲.۲۲ ۲.۷۰ ۰.۴۸ ۰.۹۱ ۰.۸۶ ۱.۲۶ ۰.۴۵ ۰.۵۹ ۰.۵۱ ۰.۸۹ ۰.۵۹ ۰.۲۵ ۰.۶۵
۴۷ ایران ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۵۷ ۰.۰۰ ۰.۳۵ ۱.۰۴ ۰.۹۶ ۰.۵۷ ۰.۹۴ ۰.۸۶ ۰.۸۴ ۰.۴۱ ۰.۳۸ ۰.۵۱ ۰.۴۴ ۰.۵۳
۴۸ جمهوری چک ۰.۷۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۸ ۰.۲۸ ۰.۸۰ ۲.۴۹ ۱.۵۹ ۲.۹۴ ۱.۷۵ ۲.۲۴ ۱.۸۷ ۳.۲۵ ۱.۹۵ ۲.۲۰ ۰.۴۵
۴۹ پاکستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۶ ۱.۶۸ ۰.۰۰ ۱.۲۵ ۰.۵۷ ۰.۴۲ ۰.۵۹ ۰.۲۱ ۰.۳۰ ۰.۴۳
۵۰ مصر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۷۸ ۰.۰۰ ۱.۸۳ ۰.۰۰ ۰.۳۳ ۰.۲۶ ۰.۴۲ ۰.۷۶ ۰.۷۰ ۰.۵۱ ۱.۳۴ ۰.۴۵ ۰.۳۴
۵۱ مالزی ۰.۰۰ ۳۱.۸۲ ۳.۰۳ ۵.۳۶ ۹.۶۲ ۱۱.۳۴ ۱۱.۲۲ ۱.۸۸ ۱.۰۰ ۰.۷۸ ۰.۷۷ ۱.۱۸ ۰.۷۴ ۰.۷۵ ۰.۶۷ ۰.۹۴ ۰.۳۲
۵۲ کرواسی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۳۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۷۶ ۰.۶۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۵۳ اسلواکی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۵۳ ۱.۷۲ ۲.۰۲ ۰.۸۲ ۰.۶۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۹ ۰.۰۰
۵۴ الجزایر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۸۷ ۰.۰۰ ۰.۶۴ ۰.۹۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۵۵ بلغارستان ۰.۰۰ ۱.۲۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۷۴ ۰.۸۹ ۰.۵۴ ۰.۵۶ ۰.۴۶ ۰.۰۰ ۰.۴۷ ۰.۵۳ ۰.۴۴ ۰.۰۰ ۰.۴۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۵۶ صربستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۵۷ آرژانتین ۱.۱۰ ۰.۰۰ ۰.۹۳ ۰.۰۰ ۰.۶۸ ۰.۰۰ ۰.۴۷ ۰.۴۰ ۰.۶۴ ۰.۷۳ ۱.۰۹ ۰.۷۱ ۰.۹۰ ۰.۶۱ ۱.۰۷ ۰.۵۲ ۰.۰۰
۵۸ بلاروس ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۴.۰۴ ۰.۸۷ ۱.۰۸ ۱.۹۰ ۱.۹۴ ۱.۴۸ ۰.۶۶ ۰.۶۶ ۰.۵۵ ۰.۶۳ ۲.۶۳ ۰.۵۲ ۱.۹۲ ۰.۰۰
۵۹ ارمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۳ ۰.۰۰ ۱.۳۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۰ تونس ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۳۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۱ اندونزی ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴.۲۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۷۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۲ ویتنام ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۲۶ ۴.۶۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۰ ۰.۰۰ ۲.۲۴ ۰.۷۲ ۰.۳۴ ۱.۹۲ ۰.۴۴ ۰.۰۰
۶۳ استونی ۰.۰۰ ۴.۵۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۳۳ ۲.۲۲ ۰.۰۰ ۴.۴۸ ۲.۷۴ ۲.۷۴ ۶.۹۳ ۲.۹۴ ۲.۰۸ ۳.۷۰ ۰.۰۰
۶۴ کوبا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۲۶ ۰.۰۰ ۴.۶۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۵۲ ۱۰.۵۳ ۴.۱۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹.۰۹ ۴.۰۸ ۵.۳۶ ۰.۰۰
۶۵ ازبکستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۸.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۶ ونزوئلا ۵.۰۰ ۳۲.۱۴ ۱۲.۵۰ ۵.۲۶ ۶.۲۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶.۹۸ ۲.۳۸ ۱.۸۲ ۲.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۷ آذربایجان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱.۵۴ ۰.۰۰ ۳.۱۳ ۲.۷۸ ۲.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۰
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو (پتنت به ازای 100 مقاله)