بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP (درصد)
توضیحات : هزینه های تحقیق و توسعه شامل هزینه های جاری و سرمایه ای بخش خصوص و دولتی در کارهای اصولی با هدف افزایش دانش و فرهنگ جامعه یا استفاده از این دانش در کاربردهای جدید
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP (درصد)
۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴]
۱ کره جنوبی ۲.۴۹ ۲.۶۸ ۲.۶۳ ۲.۸۳ ۳.۰۰ ۳.۱۲ ۳.۲۹ ۳.۴۷ ۳.۷۴ ۴.۰۳ ۴.۱۵ ۴.۲۹
۲ ژاپن ۳.۱۴ ۳.۱۳ ۳.۳۱ ۳.۴۱ ۳.۴۶ ۳.۴۷ ۳.۳۶ ۳.۲۵ ۳.۳۸ ۳.۳۴ ۳.۴۷ ۳.۵۸
۳ فنلاند ۳.۴۴ ۳.۴۵ ۳.۳۳ ۳.۳۴ ۳.۳۵ ۳.۵۵ ۳.۷۵ ۳.۷۳ ۳.۶۴ ۳.۴۲ ۳.۳۰ ۳.۱۷
۴ سوئد ۳.۸۰ ۳.۵۸ ۳.۳۹ ۳.۵۰ ۳.۲۶ ۳.۵۰ ۳.۴۵ ۳.۲۲ ۳.۲۵ ۳.۲۸ ۳.۳۱ ۳.۱۶
۵ دانمارک ۲.۵۸ ۲.۴۸ ۲.۳۹ ۲.۴۰ ۲.۵۱ ۲.۷۸ ۳.۰۷ ۲.۹۴ ۲.۹۷ ۳.۰۳ ۳.۰۸ ۳.۰۸
۶ اتریش ۲.۲۴ ۲.۲۴ ۲.۳۸ ۲.۳۷ ۲.۴۳ ۲.۵۹ ۲.۶۱ ۲.۷۴ ۲.۶۸ ۲.۸۹ ۲.۹۶ ۲.۹۹
۷ آلمان ۲.۵۴ ۲.۵۰ ۲.۴۲ ۲.۴۶ ۲.۴۵ ۲.۶۰ ۲.۷۳ ۲.۷۱ ۲.۸۰ ۲.۸۷ ۲.۸۳ ۲.۸۷
۸ بلژیک ۱.۸۷ ۱.۸۶ ۱.۷۸ ۱.۸۱ ۱.۸۴ ۱.۹۲ ۱.۹۹ ۲.۰۵ ۲.۱۶ ۲.۳۶ ۲.۴۳ ۲.۴۶
۹ اسلوانی ۱.۲۷ ۱.۳۹ ۱.۴۱ ۱.۵۳ ۱.۴۲ ۱.۶۳ ۱.۸۲ ۲.۰۶ ۲.۴۲ ۲.۵۸ ۲.۶۰ ۲.۳۹
۱۰ فرانسه ۲.۱۸ ۲.۱۶ ۲.۰۴ ۲.۰۵ ۲.۰۲ ۲.۰۶ ۲.۲۱ ۲.۱۸ ۲.۱۹ ۲.۲۳ ۲.۲۴ ۲.۲۶
۱۱ سنگاپور ۲.۰۵ ۲.۱۳ ۲.۱۶ ۲.۱۳ ۲.۳۴ ۲.۶۲ ۲.۱۶ ۲.۰۱ ۲.۱۵ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۱۹
۱۲ چین ۱.۱۳ ۱.۲۳ ۱.۳۲ ۱.۳۸ ۱.۳۸ ۱.۴۶ ۱.۶۸ ۱.۷۳ ۱.۷۹ ۱.۹۳ ۲.۰۱ ۲.۰۵
۱۳ جمهوری چک ۱.۲۰ ۱.۲۰ ۱.۱۷ ۱.۲۳ ۱.۳۱ ۱.۲۴ ۱.۳۰ ۱.۳۴ ۱.۵۶ ۱.۷۹ ۱.۹۱ ۲.۰۰
۱۴ هلند ۱.۹۲ ۱.۹۳ ۱.۷۹ ۱.۷۶ ۱.۶۹ ۱.۶۴ ۱.۶۹ ۱.۷۲ ۱.۹۰ ۱.۹۴ ۱.۹۶ ۱.۹۷
۱۵ ایسلند ۲.۸۲ ۲.۷۰ ۲.۹۲ ۲.۵۸ ۲.۵۴ ۲.۶۶ ۲.۴۹ ۱.۸۷ ۱.۸۹
۱۶ نروژ ۱.۷۱ ۱.۵۷ ۱.۴۸ ۱.۴۶ ۱.۵۶ ۱.۵۶ ۱.۷۲ ۱.۶۵ ۱.۶۳ ۱.۶۲ ۱.۶۵ ۱.۷۱
۱۷ انگلستان ۱.۷۵ ۱.۶۸ ۱.۶۳ ۱.۶۵ ۱.۶۸ ۱.۶۹ ۱.۷۴ ۱.۶۹ ۱.۶۹ ۱.۶۲ ۱.۶۶ ۱.۷۰
۱۸ کانادا ۲.۰۴ ۲.۰۷ ۱.۹۹ ۱.۹۶ ۱.۹۲ ۱.۸۷ ۱.۹۲ ۱.۸۴ ۱.۸۰ ۱.۷۹ ۱.۶۹ ۱.۶۱
۱۹ ایرلند ۱.۱۶ ۱.۲۲ ۱.۱۹ ۱.۲۰ ۱.۲۳ ۱.۳۹ ۱.۶۱ ۱.۶۱ ۱.۵۳ ۱.۵۶ ۱.۵۴ ۱.۵۲
۲۰ استونی ۰.۷۷ ۰.۸۵ ۰.۹۲ ۱.۱۲ ۱.۰۷ ۱.۲۶ ۱.۴۰ ۱.۵۸ ۲.۳۱ ۲.۱۱ ۱.۷۱ ۱.۴۴
۲۱ مجارستان ۰.۹۴ ۰.۸۸ ۰.۹۳ ۰.۹۹ ۰.۹۶ ۰.۹۹ ۱.۱۴ ۱.۱۵ ۱.۲۰ ۱.۲۷ ۱.۴۰ ۱.۳۷
۲۲ ایتالیا ۱.۱۰ ۱.۰۹ ۱.۰۵ ۱.۰۹ ۱.۱۳ ۱.۱۶ ۱.۲۲ ۱.۲۲ ۱.۲۱ ۱.۲۷ ۱.۳۱ ۱.۲۹
۲۳ پرتغال ۰.۷۱ ۰.۷۴ ۰.۷۶ ۰.۹۵ ۱.۱۲ ۱.۴۵ ۱.۵۸ ۱.۵۳ ۱.۴۶ ۱.۳۸ ۱.۳۳ ۱.۲۹
۲۴ مالزی ۰.۶۰ ۰.۶۱ ۰.۷۹ ۱.۰۱ ۱.۰۴ ۱.۰۳ ۱.۰۹ ۱.۲۶
۲۵ لوکزامبورگ ۱.۶۵ ۱.۶۳ ۱.۵۹ ۱.۶۹ ۱.۶۱ ۱.۶۴ ۱.۷۱ ۱.۵۳ ۱.۵۰ ۱.۲۹ ۱.۳۰ ۱.۲۶
۲۶ اسپانیا ۱.۰۵ ۱.۰۶ ۱.۱۰ ۱.۱۷ ۱.۲۳ ۱.۳۲ ۱.۳۵ ۱.۳۵ ۱.۳۳ ۱.۲۸ ۱.۲۶ ۱.۲۳
۲۷ روسیه ۱.۲۹ ۱.۱۵ ۱.۰۷ ۱.۰۷ ۱.۱۲ ۱.۰۴ ۱.۲۵ ۱.۱۳ ۱.۰۹ ۱.۱۳ ۱.۱۳ ۱.۱۹
۲۸ ترکیه ۰.۴۸ ۰.۵۲ ۰.۵۹ ۰.۵۸ ۰.۷۲ ۰.۷۳ ۰.۸۵ ۰.۸۴ ۰.۸۶ ۰.۹۲ ۰.۹۴ ۱.۰۱
۲۹ لیتوانی ۰.۶۷ ۰.۷۵ ۰.۷۵ ۰.۷۹ ۰.۸۰ ۰.۷۹ ۰.۸۳ ۰.۷۸ ۰.۹۰ ۰.۹۰ ۰.۹۵ ۱.۰۱
۳۰ لهستان ۰.۵۴ ۰.۵۶ ۰.۵۷ ۰.۵۵ ۰.۵۶ ۰.۶۰ ۰.۶۷ ۰.۷۲ ۰.۷۵ ۰.۸۸ ۰.۸۷ ۰.۹۴
۳۱ اسلواکی ۰.۵۷ ۰.۵۱ ۰.۵۰ ۰.۴۸ ۰.۴۵ ۰.۴۶ ۰.۴۷ ۰.۶۲ ۰.۶۶ ۰.۸۱ ۰.۸۳ ۰.۸۹
۳۲ یونان ۰.۵۷ ۰.۵۶ ۰.۵۸ ۰.۵۶ ۰.۵۸ ۰.۶۶ ۰.۶۳ ۰.۶۰ ۰.۶۷ ۰.۷۰ ۰.۸۱ ۰.۸۴
۳۳ بلغارستان ۰.۴۸ ۰.۴۹ ۰.۴۴ ۰.۴۴ ۰.۴۳ ۰.۴۵ ۰.۵۰ ۰.۵۷ ۰.۵۴ ۰.۶۱ ۰.۶۴ ۰.۸۰
۳۴ کرواسی ۰.۹۶ ۱.۰۵ ۰.۸۶ ۰.۷۴ ۰.۷۹ ۰.۸۸ ۰.۸۴ ۰.۷۴ ۰.۷۵ ۰.۷۵ ۰.۸۲ ۰.۷۹
۳۵ صربستان ۰.۵۷ ۰.۳۲ ۰.۴۲ ۰.۴۷ ۰.۳۵ ۰.۳۷ ۰.۸۷ ۰.۷۴ ۰.۷۲ ۰.۹۱ ۰.۷۳ ۰.۷۸
۳۶ امارات عربی متحده ۰.۴۹ ۰.۷۰
۳۷ لتونی ۰.۳۸ ۰.۴۲ ۰.۵۳ ۰.۶۵ ۰.۵۵ ۰.۵۸ ۰.۴۵ ۰.۶۱ ۰.۷۰ ۰.۶۷ ۰.۶۱ ۰.۶۹
۳۸ مصر ۰.۲۷ ۰.۲۴ ۰.۲۶ ۰.۲۶ ۰.۲۷ ۰.۴۳ ۰.۴۳ ۰.۵۳ ۰.۵۴ ۰.۶۸ ۰.۶۸
۳۹ اوکراین ۱.۱۱ ۱.۰۸ ۱.۱۷ ۰.۹۵ ۰.۸۵ ۰.۸۵ ۰.۸۶ ۰.۸۳ ۰.۷۴ ۰.۷۵ ۰.۷۶ ۰.۶۶
۴۰ تونس ۰.۶۶ ۰.۹۰ ۰.۷۱ ۰.۶۸ ۰.۶۷ ۰.۶۴ ۰.۷۱ ۰.۶۹ ۰.۷۱ ۰.۶۸ ۰.۶۶ ۰.۶۴
۴۱ آرژانتین ۰.۴۱ ۰.۴۴ ۰.۳۸ ۰.۴۰ ۰.۴۰ ۰.۴۲ ۰.۵۲ ۰.۵۲ ۰.۵۴ ۰.۶۱ ۰.۶۱ ۰.۶۱
۴۲ مکزیک ۰.۴۰ ۰.۴۰ ۰.۴۰ ۰.۳۷ ۰.۳۷ ۰.۴۰ ۰.۴۳ ۰.۴۵ ۰.۴۳ ۰.۴۳ ۰.۵۰ ۰.۵۴
۴۳ تایلند ۰.۲۶ ۰.۲۶ ۰.۲۲ ۰.۲۳ ۰.۲۰ ۰.۲۳ ۰.۳۶ ۰.۴۸
۴۴ قبرس ۰.۳۵ ۰.۳۷ ۰.۳۷ ۰.۳۹ ۰.۴۰ ۰.۳۹ ۰.۴۵ ۰.۴۵ ۰.۴۶ ۰.۴۳ ۰.۴۶ ۰.۴۷
۴۵ کوبا ۰.۵۸ ۰.۶۰ ۰.۵۵ ۰.۴۴ ۰.۴۴ ۰.۵۰ ۰.۶۱ ۰.۶۱ ۰.۲۷ ۰.۴۱ ۰.۴۷ ۰.۴۱
۴۶ شیلی ۰.۳۱ ۰.۳۷ ۰.۳۵ ۰.۳۳ ۰.۳۵ ۰.۳۶ ۰.۳۹ ۰.۳۸
۴۷ رومانی ۰.۳۹ ۰.۳۹ ۰.۴۱ ۰.۴۵ ۰.۵۲ ۰.۵۷ ۰.۴۶ ۰.۴۵ ۰.۴۹ ۰.۴۸ ۰.۳۹ ۰.۳۸
۴۸ مولداوی ۰.۳۲ ۰.۳۵ ۰.۴۰ ۰.۴۱ ۰.۵۵ ۰.۵۳ ۰.۵۳ ۰.۴۴ ۰.۴۰ ۰.۴۲ ۰.۳۵ ۰.۳۷
۴۹ اروگوئه ۰.۳۷ ۰.۴۲ ۰.۳۸ ۰.۴۱ ۰.۳۴ ۰.۳۵ ۰.۳۳ ۰.۳۲ ۰.۳۳
۵۰ بوسنی و هرزگوین ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۲۷ ۰.۳۳ ۰.۲۶
۵۱ ارمنستان ۰.۲۴ ۰.۲۱ ۰.۲۶ ۰.۲۴ ۰.۲۱ ۰.۲۲ ۰.۲۹ ۰.۲۴ ۰.۲۷ ۰.۲۴ ۰.۲۲ ۰.۲۴
۵۲ آذربایجان ۰.۳۲ ۰.۳۰ ۰.۲۲ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۲۵ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۲۱
۵۳ کلمبیا ۰.۱۴ ۰.۱۴ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۰.۱۸ ۰.۱۹ ۰.۱۹ ۰.۲۰ ۰.۲۱ ۰.۲۱ ۰.۲۶ ۰.۲۰
۵۴ ازبکستان ۰.۲۰
۵۵ قرقیزستان ۰.۲۲ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۲۳ ۰.۲۳ ۰.۱۹ ۰.۱۶ ۰.۱۶ ۰.۱۶ ۰.۱۷ ۰.۱۵ ۰.۱۳
۵۶ گرجستان ۰.۲۲ ۰.۲۴ ۰.۱۸ ۰.۰۸ ۰.۱۰
۵۷ بحرین ۰.۱۰
۵۸ عراق ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۰.۰۴
۵۹ بولیوی ۰.۱۶
۶۰ بلاروس ۰.۶۱ ۰.۶۳ ۰.۶۸ ۰.۶۶ ۰.۹۶ ۰.۷۴ ۰.۶۴ ۰.۶۹ ۰.۷۰ ۰.۶۷ ۰.۶۷
۶۱ آفریقای جنوبی ۰.۷۹ ۰.۸۵ ۰.۸۶ ۰.۹۰ ۰.۸۸ ۰.۸۹ ۰.۸۴ ۰.۷۴ ۰.۷۳ ۰.۷۳
۶۲ سوئیس ۲.۹۰ ۲.۷۳ ۲.۹۷
۶۳ ویتنام ۰.۱۹
۶۴ ایالات متحده ۲.۶۱ ۲.۵۵ ۲.۵۱ ۲.۵۵ ۲.۶۳ ۲.۷۷ ۲.۸۲ ۲.۷۴ ۲.۷۶ ۲.۷۰ ۲.۷۳
۶۵ الجزایر ۰.۲۰ ۰.۱۶ ۰.۰۷
کل جهان ۲.۰۹ ۲.۰۴ ۱.۹۹ ۲.۰۰ ۱.۹۷ ۲.۰۳ ۲.۰۶ ۲.۰۶ ۲.۰۵ ۲.۱۳ ۲.۱۳
۶۶ برزیل ۰.۹۶ ۰.۹۰ ۱.۰۰ ۰.۹۹ ۱.۰۸ ۱.۱۳ ۱.۱۲ ۱.۱۶ ۱.۱۴ ۱.۱۵ ۱.۲۴
۶۷ استرالیا ۱.۸۵ ۲.۱۸ ۲.۴۰ ۲.۳۸ ۲.۲۵ ۲.۲۰
۶۸ تاجیکستان ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۱۱ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۰.۱۲
۶۹ سریلانکا ۰.۱۸ ۰.۱۷ ۰.۱۱ ۰.۱۴ ۰.۱۰
۷۰ کاستاریکا ۰.۳۶ ۰.۳۷ ۰.۴۳ ۰.۳۶ ۰.۴۰ ۰.۵۴ ۰.۴۸ ۰.۴۷ ۰.۵۷ ۰.۵۶
۷۱ کویت ۰.۱۴ ۰.۱۳ ۰.۱۰ ۰.۰۸ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۰.۱۱ ۰.۱۰ ۰.۱۰ ۰.۱۰ ۰.۳۰
۷۲ آلبانی ۰.۰۹ ۰.۱۵
۷۳ اکوادور ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۰.۱۳ ۰.۲۳ ۰.۳۹ ۰.۴۰ ۰.۳۴
۷۴ مراکش ۰.۶۶ ۰.۰۴ ۰.۶۴
۷۵ کنیا ۰.۳۶ ۰.۷۹
۷۶ قزاقستان ۰.۲۵ ۰.۲۵ ۰.۲۸ ۰.۲۴ ۰.۲۱ ۰.۲۲ ۰.۲۳ ۰.۱۵ ۰.۱۶ ۰.۱۷ ۰.۱۷
۷۷ ایران ۰.۶۷ ۰.۵۹ ۰.۶۴ ۰.۵۸ ۰.۶۷ ۰.۲۸ ۰.۲۸ ۰.۳۳
۷۸ اندونزی ۰.۰۸ ۰.۰۸
۷۹ هند ۰.۷۱ ۰.۷۴ ۰.۸۱ ۰.۸۰ ۰.۷۹ ۰.۸۴ ۰.۸۲ ۰.۸۰ ۰.۸۲
۸۰ اردن ۰.۴۳
۸۱ نپال ۰.۰۵ ۰.۲۶ ۰.۳۰
۸۲ نیوزلند ۱.۱۷ ۱.۱۲ ۱.۱۶ ۱.۲۶ ۱.۲۵ ۱.۱۷
۸۳ پرو ۰.۱۰ ۰.۱۵
۸۴ فیلیپین ۰.۱۳ ۰.۱۱ ۰.۱۱ ۰.۱۱ ۰.۱۲ ۰.۱۴
۸۵ قطر ۰.۴۷
۸۶ عربستان ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۰.۰۷
۸۷ پاراگوئه ۰.۰۹ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۹
۸۸ پاناما ۰.۳۴ ۰.۲۴ ۰.۲۵ ۰.۲۵ ۰.۱۸ ۰.۱۹ ۰.۱۴ ۰.۱۵ ۰.۱۸ ۰.۰۸ ۰.۰۷
۸۹ نیجریه ۰.۲۲
۹۰ عمان ۰.۱۴ ۰.۲۱ ۰.۱۷
۹۱ پاکستان ۰.۴۴ ۰.۶۳ ۰.۴۵ ۰.۳۳ ۰.۲۹
۹۲ سنگال ۰.۳۷ ۰.۵۴
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP (درصد)