بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : امتیاز استان در جشنواره برترین های فناوری نانو (امتیاز)
توضیحات : مجموع امتیاز مراکز پژوهشی استان در جشنواره برترین های فناوری نانو
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
استان ها
سال
دریافت خروجی
امتیاز استان در جشنواره برترین های فناوری نانو (امتیاز)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
۱ تهران ۹۶,۳۰۲.۸۰ ۹۶,۳۰۲.۸۰ ۹۶,۳۰۲.۸۰ ۹۶,۳۰۲.۸۰ ۹۶,۳۰۲.۸۰ ۹۶,۳۰۲.۸۰ ۲۱,۴۵۴.۵۰ ۲۴,۳۰۸.۶۰ ۳۰,۵۵۸.۵۰ ۲۵,۳۵۳.۱۰ ۳۴,۸۲۵.۶۰
۲ اصفهان ۲۳,۰۸۲.۸۰ ۲۳,۰۸۲.۸۰ ۲۳,۰۸۲.۸۰ ۲۳,۰۸۲.۸۰ ۲۳,۰۸۲.۸۰ ۲۳,۰۸۲.۸۰ ۴,۷۲۲.۷۷ ۵,۵۸۲.۴۰ ۷,۶۱۸.۱۸ ۷,۱۱۳.۳۵ ۹,۱۳۰.۹۱
۳ آذربایجان شرقی ۹,۵۸۲.۵۳ ۹,۵۸۲.۵۳ ۹,۵۸۲.۵۳ ۹,۵۸۲.۵۳ ۹,۵۸۲.۵۳ ۹,۵۸۲.۵۳ ۱,۷۶۷.۵۲ ۲,۴۰۶.۵۳ ۳,۴۸۱.۹۹ ۳,۳۸۵.۱۷ ۵,۳۰۳.۲۳
۴ خراسان رضوی ۶,۱۴۵.۰۳ ۶,۱۴۵.۰۳ ۶,۱۴۵.۰۳ ۶,۱۴۵.۰۳ ۶,۱۴۵.۰۳ ۶,۱۴۵.۰۳ ۱,۴۹۸.۵۳ ۱,۷۶۱.۹۴ ۲,۰۳۳.۶۸ ۲,۳۶۹.۹۵ ۴,۰۴۷.۷۰
۵ مازندران ۶,۲۸۰.۶۸ ۶,۲۸۰.۶۸ ۶,۲۸۰.۶۸ ۶,۲۸۰.۶۸ ۶,۲۸۰.۶۸ ۶,۲۸۰.۶۸ ۱,۰۷۵.۷۳ ۱,۸۷۵.۳۷ ۲,۳۷۱.۹۰ ۲,۵۶۰.۹۴ ۳,۰۵۲.۰۷
۶ فارس ۶,۹۲۰.۲۷ ۶,۹۲۰.۲۷ ۶,۹۲۰.۲۷ ۶,۹۲۰.۲۷ ۶,۹۲۰.۲۷ ۶,۹۲۰.۲۷ ۱,۲۳۸.۸۱ ۱,۸۹۴.۲۴ ۲,۲۱۰.۲۸ ۱,۷۷۹.۷۴ ۲,۴۰۸.۳۳
۷ زنجان ۴,۰۷۶.۹۵ ۴,۰۷۶.۹۵ ۴,۰۷۶.۹۵ ۴,۰۷۶.۹۵ ۴,۰۷۶.۹۵ ۴,۰۷۶.۹۵ ۷۶۵.۹۳ ۱,۲۳۹.۰۹ ۱,۲۱۱.۸۷ ۱,۴۷۵.۶۹ ۲,۲۵۸.۲۸
۸ سمنان ۳,۶۵۲.۳۲ ۳,۶۵۲.۳۲ ۳,۶۵۲.۳۲ ۳,۶۵۲.۳۲ ۳,۶۵۲.۳۲ ۳,۶۵۲.۳۲ ۷۵۹.۴۵ ۹۸۲.۴۶ ۱,۱۷۹.۹۴ ۱,۱۶۱.۱۷ ۲,۱۸۹.۰۵
۹ کرمانشاه ۳,۴۸۹.۳۶ ۳,۴۸۹.۳۶ ۳,۴۸۹.۳۶ ۳,۴۸۹.۳۶ ۳,۴۸۹.۳۶ ۳,۴۸۹.۳۶ ۶۱۱.۷۶ ۸۷۷.۰۵ ۱,۲۰۰.۱۵ ۱,۱۱۲.۴۳ ۱,۷۱۸.۶۰
۱۰ کرمان ۲,۵۶۷.۴۷ ۲,۵۶۷.۴۷ ۲,۵۶۷.۴۷ ۲,۵۶۷.۴۷ ۲,۵۶۷.۴۷ ۲,۵۶۷.۴۷ ۵۰۱.۴۶ ۷۷۶.۲۳ ۸۳۵.۰۰ ۹۱۶.۴۴ ۱,۶۳۹.۱۳
۱۱ خوزستان ۲,۹۳۶.۷۸ ۲,۹۳۶.۷۸ ۲,۹۳۶.۷۸ ۲,۹۳۶.۷۸ ۲,۹۳۶.۷۸ ۲,۹۳۶.۷۸ ۴۸۲.۹۴ ۷۵۱.۳۳ ۱,۱۷۷.۷۱ ۱,۰۱۶.۲۲ ۱,۵۵۳.۲۰
۱۲ آذربایجان غربی ۱,۴۱۰.۱۷ ۱,۴۱۰.۱۷ ۱,۴۱۰.۱۷ ۱,۴۱۰.۱۷ ۱,۴۱۰.۱۷ ۱,۴۱۰.۱۷ ۲۴۹.۹۴ ۳۲۸.۸۰ ۶۴۲.۸۶ ۶۷۷.۲۸ ۱,۳۹۴.۴۳
۱۳ همدان ۲,۰۱۵.۰۰ ۲,۰۱۵.۰۰ ۲,۰۱۵.۰۰ ۲,۰۱۵.۰۰ ۲,۰۱۵.۰۰ ۲,۰۱۵.۰۰ ۴۰۵.۰۸ ۶۰۲.۶۲ ۷۵۵.۸۵ ۱,۰۳۸.۷۱ ۱,۳۰۵.۵۳
۱۴ گیلان ۳,۳۳۲.۰۷ ۳,۳۳۲.۰۷ ۳,۳۳۲.۰۷ ۳,۳۳۲.۰۷ ۳,۳۳۲.۰۷ ۳,۳۳۲.۰۷ ۷۴۳.۰۰ ۹۴۲.۵۳ ۱,۱۷۶.۸۸ ۸۸۳.۴۳ ۱,۲۴۱.۶۹
۱۵ مرکزی ۳,۰۷۴.۹۴ ۳,۰۷۴.۹۴ ۳,۰۷۴.۹۴ ۳,۰۷۴.۹۴ ۳,۰۷۴.۹۴ ۳,۰۷۴.۹۴ ۷۳۶.۰۱ ۷۶۸.۰۴ ۸۹۹.۶۱ ۷۲۱.۷۴ ۱,۱۴۱.۱۷
۱۶ لرستان ۱,۸۴۱.۴۶ ۱,۸۴۱.۴۶ ۱,۸۴۱.۴۶ ۱,۸۴۱.۴۶ ۱,۸۴۱.۴۶ ۱,۸۴۱.۴۶ ۴۶۲.۵۸ ۴۹۷.۸۵ ۵۳۱.۵۷ ۳۱۷.۴۲ ۱,۱۱۷.۵۴
۱۷ کردستان ۴۸۲.۲۶ ۴۸۲.۲۶ ۴۸۲.۲۶ ۴۸۲.۲۶ ۴۸۲.۲۶ ۴۸۲.۲۶ ۲۶۸.۲۳ ۲۰۱.۵۲ ۵۱۱.۶۵ ۴۶۲.۱۴ ۱,۰۷۵.۱۱
۱۸ یزد ۱,۸۹۳.۱۹ ۱,۸۹۳.۱۹ ۱,۸۹۳.۱۹ ۱,۸۹۳.۱۹ ۱,۸۹۳.۱۹ ۱,۸۹۳.۱۹ ۳۴۰.۱۶ ۵۲۰.۴۷ ۷۸۳.۴۳ ۵۵۹.۷۳ ۹۵۱.۷۴
۱۹ کهگیلویه و بویراحمد ۱,۸۷۳.۶۲ ۱,۸۷۳.۶۲ ۱,۸۷۳.۶۲ ۱,۸۷۳.۶۲ ۱,۸۷۳.۶۲ ۱,۸۷۳.۶۲ ۴۱۴.۵۰ ۵۵۸.۵۸ ۶۹۰.۳۵ ۸۵۷.۴۸ ۹۴۰.۳۴
۲۰ البرز ۴,۰۵۹.۹۳ ۴,۰۵۹.۹۳ ۴,۰۵۹.۹۳ ۴,۰۵۹.۹۳ ۴,۰۵۹.۹۳ ۴,۰۵۹.۹۳ ۸۲۱.۹۶ ۷۷۹.۲۷ ۱,۴۱۰.۵۸ ۸۱۱.۱۸ ۷۶۱.۳۷
۲۱ گلستان ۸۴۰.۰۹ ۸۴۰.۰۹ ۸۴۰.۰۹ ۸۴۰.۰۹ ۸۴۰.۰۹ ۸۴۰.۰۹ ۱۶۴.۹۶ ۴۲۹.۹۸ ۵۹۲.۵۰ ۵۲۴.۳۴ ۶۵۸.۳۲
۲۲ قم ۱,۰۷۶.۵۶ ۱,۰۷۶.۵۶ ۱,۰۷۶.۵۶ ۱,۰۷۶.۵۶ ۱,۰۷۶.۵۶ ۱,۰۷۶.۵۶ ۲۱۵.۳۰ ۲۰۴.۱۱ ۳۱۳.۳۰ ۳۵۰.۲۸ ۵۹۳.۱۰
۲۳ اردبیل ۱,۶۳۴.۱۷ ۱,۶۳۴.۱۷ ۱,۶۳۴.۱۷ ۱,۶۳۴.۱۷ ۱,۶۳۴.۱۷ ۱,۶۳۴.۱۷ ۲۱۵.۹۴ ۳۳۱.۱۴ ۳۶۴.۱۰ ۲۴۳.۳۱ ۵۷۲.۹۶
۲۴ سیستان و بلوچستان ۱,۵۴۲.۸۴ ۱,۵۴۲.۸۴ ۱,۵۴۲.۸۴ ۱,۵۴۲.۸۴ ۱,۵۴۲.۸۴ ۱,۵۴۲.۸۴ ۳۳۶.۶۱ ۲۶۳.۲۴ ۵۵۵.۰۹ ۴۳۹.۳۱ ۵۲۰.۰۰
۲۵ ایلام ۳۵۵.۴۱ ۳۵۵.۴۱ ۳۵۵.۴۱ ۳۵۵.۴۱ ۳۵۵.۴۱ ۳۵۵.۴۱ ۴۳.۸۷ ۸۸.۰۲ ۱۹۰.۷۴ ۱۷۹.۱۴ ۴۸۴.۱۰
۲۶ چهارمحال و بختیاری ۹۴۱.۷۲ ۹۴۱.۷۲ ۹۴۱.۷۲ ۹۴۱.۷۲ ۹۴۱.۷۲ ۹۴۱.۷۲ ۲۳۵.۶۸ ۳۸۶.۱۵ ۳۰۹.۴۶ ۲۸۵.۳۰ ۳۴۰.۴۸
۲۷ خراسان جنوبی ۱,۰۰۷.۷۰ ۱,۰۰۷.۷۰ ۱,۰۰۷.۷۰ ۱,۰۰۷.۷۰ ۱,۰۰۷.۷۰ ۱,۰۰۷.۷۰ ۱۳۳.۱۷ ۲۴۱.۷۹ ۴۶۷.۱۳ ۳۰۷.۰۲ ۲۹۵.۵۰
۲۸ بوشهر ۴۸۳.۵۳ ۴۸۳.۵۳ ۴۸۳.۵۳ ۴۸۳.۵۳ ۴۸۳.۵۳ ۴۸۳.۵۳ ۸۴.۴۵ ۱۰۳.۸۳ ۱۵۹.۷۸ ۱۰۷.۹۸ ۱۳۳.۷۵
۲۹ هرمزگان ۸۸.۵۳ ۸۸.۵۳ ۸۸.۵۳ ۸۸.۵۳ ۸۸.۵۳ ۸۸.۵۳ ۳.۶۲ ۲۴.۴۸ ۵۴.۷۱ ۸۸.۴۵ ۱۳۳.۴۳
۳۰ خراسان شمالی ۸۹.۴۶ ۸۹.۴۶ ۸۹.۴۶ ۸۹.۴۶ ۸۹.۴۶ ۸۹.۴۶ ۱۰.۵۴ ۱۵.۵۸ ۸۰.۷۷ ۱۰۴.۹۸ ۱۲۹.۰۸
۳۱ قزوین ۳۲۱.۲۵ ۳۲۱.۲۵ ۳۲۱.۲۵ ۳۲۱.۲۵ ۳۲۱.۲۵ ۳۲۱.۲۵ ۷۱.۸۴ ۹۶.۶۰ ۱۳۸.۰۱ ۶۵.۹۳ ۸۳.۴۷
امتیاز استان در جشنواره برترین های فناوری نانو (امتیاز)