بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
برنامه های استراتژیک انگلستان
لینک مرتبط
راهبرد فناوری های نانوی انگلستان؛ فناوری های کوچک، فرصت های بزرگ ۲۰۱۰ - ۲۰۱۱
چشم انداز
اقتصاد و مصرف کنندگان انگلستان از توسعه فناوری های نانو از طریق حمایت دولت از نوآوری و گسترش کاربرد این فناوری های نوظهور و توانمندساز به شیوه ای ایمن، مسئولانه و پایدار که نیازهای جامعه، صنعت و دانشگاه را منعکس می کند، سود خواهند برد.
انتشارات
  • وزارت علوم و نوآوری
  • وزارت سلامت و بهداشت عمومی
  • وزارت محیط زیست و امور روستایی
  • وزارت کار و بازنشستگی
اولویت ها
  • اولویت ملیتولید انرژی از طریق فناوری پیل خورشیدی
  • اولویت ملیروشهای جدید تشخیص بیماری و رهاسازی دارو
  • اولویت ملیکاهش انتشار کربن
  • تمرکز تحقیق و توسعهنانوذرات با نسبت طول به عرض بالا
  • بخشهای اولویت دارنانوذرات نقره
  • بخشهای اولویت دارنانوذرات اکسید فلزات