بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
پروفایل ایران

جمعیت (۲۰۱۴) : ۷۸,۴۷۰,۲۲۲ (نفر)

تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۴) : ۴۱۵,۳۳۸.۵ (میلیون دلار)

براى تحقق چشم انداز بیست ساله جمهوری ا سلامی ا یران، جنبش نرم افزاری و بهبود سطح، کیفیت و امنیت زندگی مردم، در افق ده ساله، جمهوری اسلامی ایران کشوری است توسعه یافته در فناوری نانو:
- با زیرساختهای بومی و پیشرفته و دارای سهم برتر منابع انسانی متخصص
- دارای تعاملات داخلی و بین المللی مؤثر و سازنده
- مولد ارزش افزوده اقتصادی حاصل از فناوری نانو
- دارای توان رقابت در سطح جهان
شاخص ها
سرمایه گذاری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP
۲۰۰۸/۰۱/۰۱ ۲۰۰۸/۱۲/۳۱ ۰.۷۹ درصد ۲۰۱۳/۰۷/۰۱ ۳۶th
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
اشتغال برگزیدگان ترویج
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ ۱.۰۰ درصد ۲۰۱۵/۰۴/۳۰ -
تعداد اعضای هیأت علمی فعال در فناوری‌نانو
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ ۱,۹۲۸ نفر ۲۰۱۶/۰۵/۰۱ -
تعداد دانش آموختگان دکتری پژوهشگر در فناوری نانو
۱۳۸۰/۰۱/۰۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ ۲,۵۱۷ نفر ۲۰۱۶/۰۵/۰۱ -
تعداد دانش آموختگان کارشناسی ارشد پژوهشگر در فناوری نانو
۱۳۸۰/۰۱/۰۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ ۱۲,۴۳۴ نفر ۲۰۱۶/۰۵/۰۱ -
تعداد دانشجویان دکتری پژوهشگر در فناوری نانو
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ ۴۷۹ نفر ۲۰۱۶/۰۵/۰۱ -
تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهشگر در فناوری‌نانو
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ ۲,۸۷۲ نفر ۲۰۱۶/۰۵/۰۱ -
تعداد محققان ایرانی تراز اول جهان
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ ۵ نفر ۲۰۱۵/۰۶/۰۱ -
تعداد کل محققان فناوری نانو
۱۳۷۹/۰۱/۰۳ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ ۳۰,۰۲۹ نفر ۲۰۱۶/۰۵/۰۱ -
جمعیت
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۷۸,۴۷۰,۲۲۲ نفر ۲۰۱۵/۰۷/۳۱ ۱۶th
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
۲۰۰۸/۰۱/۰۱ ۲۰۰۸/۱۲/۳۱ ۷۵۱ نفر ۲۰۱۳/۰۷/۰۱ ۴۰th
میزان اشتغال ایجاد شده توسط فناوری نانو
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ ۵,۰۰۰ نفر ۲۰۱۵/۰۸/۰۱ -
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
اولویت ملی در تولید علوم نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۲.۴۱ ندارد ۲۰۱۶/۰۳/۳۱ ۱st
تعداد مراکز تحقیقاتی فعال در فناوری نانو
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ ۹۰ مرکز ۲۰۱۶/۰۵/۰۱ -
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۴.۳۱ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۵/۰۷/۳۱ ۴th
تعداد مقالات نانو در مجلات برتر بین‌المللی
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ ۵۵ مقاله ۲۰۱۵/۰۶/۰۱ -
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۹,۸۸۵ ارجاع ۲۰۱۶/۰۳/۰۱ ۸th
جایگاه جهانی در تولید علم نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۷.۰۰ ندارد ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ -
جایگاه جهانی کشور در اِچ ایندکس مقالات نانو
۲۰۱۰/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۲۲.۰۰ ندارد ۲۰۱۵/۱۰/۳۱ -
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۷۰.۴۱ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۵/۰۷/۳۱ ۲۳th
سهم محلی در تولید علوم نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۲۱.۸۱ درصد ۲۰۱۶/۰۳/۳۱ ۱st
سهم مقالات نانوی برتر از کل مقالات نانو
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ ۱.۰۰ درصد ۲۰۱۵/۰۶/۰۱ -
سهم همکاری بین المللی در تولید علوم نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۷.۶۸ درصد ۲۰۱۶/۰۲/۰۱ ۱۰۳th
شاخص h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۲۰.۰۰ ندارد ۲۰۱۶/۰۳/۰۱ ۱۱th
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۳۰,۵۴۳ مقاله ۲۰۱۶/۰۳/۳۱ ۱۶th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۶,۶۶۰ مقاله ۲۰۱۶/۰۵/۰۱ ۷th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱.۴۸ ارجاع به مقاله ۲۰۱۶/۰۳/۰۱ ۳۴th
نوآوری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
جایگاه جهانی در ثبت اختراعات نانو در دفاتر ثبت اختراع معتبر
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۲۷.۰۰ ندارد ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ -
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (جدید)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۲۳ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۳th
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۲۳ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۳۰th
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) - (جدید)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ -
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ -
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (جدید)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ -
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ -
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو
۲۰۱۳/۰۱/۰۱ ۲۰۱۳/۱۲/۳۱ ۰.۴۱ پتنت به ازای ۱۰۰ مقاله ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۵۸th
پتنتهای فناوری نانو در EPO - (جدید)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ -
پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ -
پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (جدید)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۲ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۵th
پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۳ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۹th
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) - (جدید)
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ -
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ -
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۴۱۵,۳۳۸.۵ میلیون دلار ۲۰۱۵/۰۷/۳۱ ۲۸th
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۱,۲۸۰,۸۹۶.۴ میلیون دلار ۲۰۱۵/۰۷/۳۱ ۱۸th
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۱۶,۳۲۳ دلار ۲۰۱۵/۰۷/۳۱ ۵۱th
بازار
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
حجم بازار فناوری‌نانو تولید ایران
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ ۱,۶۳۰ میلیارد ریال ۲۰۱۵/۰۸/۰۱ -
نمودار

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علوم نانو

لطفا صبر کنید

شاخص h-Index مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO...

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO -...

لطفا صبر کنید

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد...

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)