بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
پروفایل کره جنوبی

جمعیت (۲۰۱۵) : ۵۰,۶۱۷,۰۴۵ (نفر)

تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۵) : ۱,۳۷۷,۸۷۳.۱ (میلیون دلار)

حفظ مزیت های فناورانه برای رسیدن به جایگاه سوم در فناوری نانو در سطح جهانی در افق 2015، ارتباط و همکاری با فناوری های موجود و بهبود کیفیت زندگی بشر
شاخص ها
سرمایه گذاری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
سرمایه گذاری دولتی در فناوری نانو
NA
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP
۲۰۱۰/۰۱/۰۱ ۲۰۱۰/۱۲/۳۱ ۳.۷۴ درصد ۲۰۱۳/۰۷/۰۱ ۲nd
میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در فناوری نانو
NA
میزان کل سرمایه گذاری در فناوری نانو
NA
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد محققان فناوری نانو
NA
جمعیت
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۵۰,۶۱۷,۰۴۵ نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۲۳th
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
۲۰۱۳/۰۱/۰۱ ۲۰۱۳/۱۲/۳۱ ۶,۴۵۷ نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۴th
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲۱.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۹th
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۴۶.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۱۸ ۵th
اولویت ملی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۶۸ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۱۱th
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۵.۰۵ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۳rd
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۱,۷۹۱ ارجاع ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۵th
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۷۴.۵۹ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۴th
سهم محلی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۵.۴۷ درصد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۱۱th
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۳۴.۰۴ درصد ۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۱۰۰th
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۵۸,۹۷۰ مقاله ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۱۲th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۹,۱۲۰ مقاله ۲۰۱۷/۰۶/۰۱ ۴th
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۹.۱۱ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۵/۰۲ ۲۳th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۲۹ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۳۵th
نوآوری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱,۳۲۶ اختراع ۲۰۱۷/۰۴/۳۰ ۲nd
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۲,۵۱۷ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۳rd
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۳۳ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۳rd
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۷۴ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۴th
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲۷۳ اختراع ۲۰۱۷/۰۴/۳۰ ۲nd
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۴۴۹ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۴th
مجموع تعداد پتنتهای نانوی ثبت شده در USPTO و EPO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱,۰۱۹ اختراع ۲۰۱۷/۰۱/۱۰ ۲nd
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲۸.۷۱ پتنت به ازای ۱۰۰ مقاله ۲۰۱۷/۰۱/۱۰ ۴th
پتنتهای فناوری نانو در EPO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۰۵ اختراع ۲۰۱۷/۰۱/۱۰ ۵th
پتنتهای فناوری نانو در EPO - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۵۷ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۸th
پتنتهای فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۹۱۴ اختراع ۲۰۱۷/۰۱/۱۰ ۲nd
پتنتهای فناوری نانو در USPTO - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱,۵۷۱ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۳rd
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۶ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۴th
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) - (قدیمی)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۷ اختراع ۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۶th
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد شرکت های بزرگ در فناوری نانو
NA
تعداد شرکت های خطرپذیر (VC) درفناوری نانو
NA
تعداد شرکت های فناوری نانو
NA
تعداد شرکت های نانو ابزار
NA
تعداد شرکت های نانو بیو
NA
تعداد شرکت های نانو مواد
NA
تعداد شرکت های کوچک و متوسط درفناوری نانو
NA
تعداد شرکتهای نانویی در بخش انرژی
NA
تعداد شرکتهای نانویی در بخش فرآیند و تجهیزات
NA
تعداد محصولات فناوری نانو
NA
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱,۳۷۷,۸۷۳.۱ میلیون دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۱۱th
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱,۷۴۸,۷۷۶.۴ میلیون دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۱۳th
سایر شرکت های مرتبط با فناوری نانو
NA
سایرمحصولات فناوری نانو
NA
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۳۴,۳۸۷ دلار ۲۰۱۶/۰۸/۰۱ ۲۷th
محصولات فناوری نانو (مواد شوینده)
NA
محصولات فناوری نانو (اسباب بازی)
NA
محصولات فناوری نانو (لوازم آرایشی و بهداشتی)
NA
محصولات فناوری نانو (لوازم خانگی)
NA
محصولات فناوری نانو (محصولات آشپزخانه)
NA
محصولات فناوری نانو (محصولات ورزشی)
NA
محصولات فناوری نانو (مصالح ساختمانی)
NA
محصولات فناوری نانو (مواد غذایی)
NA
محصولات فناوری نانو (پوشاک)
NA
نمودار

لطفا صبر کنید

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو

لطفا صبر کنید

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO

لطفا صبر کنید

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد...

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در EPO

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در USPTO