بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
بولیوی

جمعیت (۲۰۱۶) : ۱۰,۸۸۷,۸۸۲ (نفر)

تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۶) : ۳۳,۸۰۶.۴ (میلیون دلار)

شاخص ها
سرمایه گذاری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP
۲۰۰۹/۰۱/۰۱ ۲۰۰۹/۱۲/۳۱ ۰.۱۶ درصد ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۶۴th
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
جمعیت
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۰,۸۸۷,۸۸۲ نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۵۸th
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
۲۰۱۰/۰۱/۰۱ ۲۰۱۰/۱۲/۳۱ ۱۶۶ نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۵۸th
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۳.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۷۸th
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۵.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۱۸ ۱۰۰th
اولویت ملی در تولید علم نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۰.۱۴ ندارد ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۱۰۲th
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۰.۱۵ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۸۴th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۶ ارجاع ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۸۹th
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۱۰ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۸۷th
سهم محلی در تولید علم نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱.۳۹ درصد ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۱۰۲th
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱۰۰.۰۰ درصد ۲۰۱۸/۰۱/۰۶ ۱st
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲۸۷ مقاله ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۹۷th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۴ مقاله ۲۰۱۸/۰۲/۰۱ ۱۰۰th
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۳.۲۰ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۹/۰۵ ۹۶th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۳۳ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۳۲th
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۳۳,۸۰۶.۴ میلیون دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۷۸th
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۷۸,۷۸۵.۷ میلیون دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۷۴th
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۷,۲۳۶ دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۷۹th
نمودار

لطفا صبر کنید

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو

لطفا صبر کنید

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله