بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
دانمارک

جمعیت (۲۰۱۶) : ۵,۷۳۱,۱۱۸ (نفر)

تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۶) : ۳۰۶,۱۴۲.۹ (میلیون دلار)

در سال 2020، دانمارک در حوزه های منتخب فناوری نانو در میان رهبران جهانی و در حال تبدیل آن به کاربردهای صنعتی، راه حل هایی برای برطرف کردن نیازهای اجتماعی مهم و افزایش اشتغال زایی خواهد بود.
شاخص ها
سرمایه گذاری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۳.۰۸ درصد ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۵th
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
جمعیت
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۵,۷۳۱,۱۱۸ نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۷۶th
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۷,۱۹۸ نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۱st
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۱.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۲۶th
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۷۰.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۱۸ ۲۰th
اولویت ملی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۰.۵۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۷۴th
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۳.۱۱ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۱۳th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱,۳۷۶ ارجاع ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۲۸th
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۵۴.۷۷ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۶th
سهم محلی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴.۵۷ درصد ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۷۴th
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۷۴.۶۶ درصد ۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۴۱th
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۹,۶۰۴ مقاله ۲۰۱۷/۱۲/۰۱ ۲۳th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۸۹۴ مقاله ۲۰۱۷/۱۲/۰۱ ۳۵th
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۱.۰۹ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۹/۰۵ ۹th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۵۴ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۲۰th
نوآوری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد کل پتنت ها در EPO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱,۰۹۰ اختراع ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۱۵th
تعداد کل پتنت ها در USPTO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱,۱۹۷ اختراع ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۱۷th
درخواستهای ثبت اختراع در EPO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱,۴۲۹ اختراع ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۱۶th
درخواستهای ثبت اختراع در USPTO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱,۵۲۸ اختراع ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۱۸th
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۳۱ اختراع ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۲۱th
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ -
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴ اختراع ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۲۸th
سهم درخواست های ثبت اختراع نانو به کل درخواست های ثبت اختراع
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۱۸ درصد ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۵۶th
سهم پتنت های فناوری نانو از کل پتنت ها
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۱۴ درصد ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۵۶th
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۶.۸۲ پتنت به ازای ۱۰۰ مقاله ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۲۰th
پتنتهای فناوری نانو در EPO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۴ اختراع ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۲۰th
پتنتهای فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۲ اختراع ۲۰۱۷/۰۷/۰۱ ۲۱th
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ -
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۳۰۶,۱۴۲.۹ میلیون دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۳۱th
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲۸۴,۸۱۳.۵ میلیون دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۵۱th
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴۹,۶۹۶ دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۱۳th
نمودار

لطفا صبر کنید

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو

لطفا صبر کنید

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO

لطفا صبر کنید

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد...

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در EPO

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در USPTO
سازمان های نانوتکنولوژی
نام h-index تعداد مقاله
Technical University of Denmark ‏(۲۰۱۶) ۱۰ ۳۷۶
Aarhus University ‏(۲۰۱۶) ۷ ۱۹۸
Niels Bohr Institute ‏(۲۰۱۶) ۷ ۷۴