بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
اکوادور

جمعیت (۲۰۱۶) : ۱۶,۳۸۵,۰۶۸ (نفر)

تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۶) : ۹۷,۸۰۲.۲ (میلیون دلار)

شاخص ها
سرمایه گذاری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP
۲۰۱۱/۰۱/۰۱ ۲۰۱۱/۱۲/۳۱ ۰.۳۴ درصد ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۵۷th
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
جمعیت
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۶,۳۸۵,۰۶۸ نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۵۲th
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
۲۰۱۱/۰۱/۰۱ ۲۰۱۱/۱۲/۳۱ ۱۸۰ نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۵۷th
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۴.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۷۱th
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۳.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۱۸ ۸۱th
اولویت ملی در تولید علم نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۰.۲۹ ندارد ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۹۲th
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۰.۲۸ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۷۵th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۷۱ ارجاع ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۷۰th
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۳.۱۷ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۷۸th
سهم محلی در تولید علم نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲.۹۱ درصد ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۹۲th
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۸۵.۷۱ درصد ۲۰۱۸/۰۱/۰۶ ۲۰th
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱,۹۲۲ مقاله ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۶۶th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۵۶ مقاله ۲۰۱۸/۰۲/۰۱ ۷۹th
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۵.۸۵ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۹/۰۵ ۵۳th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۳۴ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۳۰th
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۹۷,۸۰۲.۲ میلیون دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۵۵th
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۸۴,۹۲۴.۷ میلیون دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۵۸th
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۱,۲۸۶ دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۶۹th
نمودار

لطفا صبر کنید

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو

لطفا صبر کنید

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله