بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
کره جنوبی
شاخص ها
سرمایه گذاری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
سرمایه گذاری دولتی در فناوری نانو
NA
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۴.۲۹ درصد ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۱st
میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در فناوری نانو
NA
میزان کل سرمایه گذاری در فناوری نانو
NA
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد محققان فناوری نانو
NA
جمعیت
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۵۱,۶۳۵,۲۶۰ نفر ۲۰۱۹/۰۷/۰۱ ۲۳th
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۶,۸۹۹ نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۳rd
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۲۶.۰۰ ندارد ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۹th
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱۶۱.۰۰ ندارد ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۵th
اولویت ملی در تولید علم نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱.۵۸ ندارد ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۱۱th
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۴.۶۷ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۱st
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۲۱,۰۸۶ ارجاع ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۵th
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱۸۹.۰۲ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۵th
سهم محلی در تولید علم نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱۴.۹۰ درصد ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۹th
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۳۶.۴۶ درصد ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۹۹th
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۶۵,۵۰۸ مقاله ۴۳۶۴۷ ۱۲th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۹,۷۶۰ مقاله ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۵th
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱۱.۰۴ ارجاع به مقاله ۲۰۱۹/۰۷/۰۷ ۲۱th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۲.۱۶ ارجاع به مقاله ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۳۱th
نوآوری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد کل پتنت ها در EPO
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۶,۳۰۶ اختراع ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۵th
تعداد کل پتنت ها در USPTO
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۲۲,۷۶۴ اختراع ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۳rd
درخواستهای ثبت اختراع در EPO
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۶,۱۹۸ اختراع ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۵th
درخواستهای ثبت اختراع در USPTO
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۲۲,۷۰۲ اختراع ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۳rd
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱,۰۰۴ اختراع ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۲nd
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۳۳ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۳rd
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۲۴۷ اختراع ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۳rd
سهم درخواست های ثبت اختراع نانو به کل درخواست های ثبت اختراع
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۴.۳۳ درصد ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۲۷th
سهم پتنت های فناوری نانو از کل پتنت ها
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۳.۹۱ درصد ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۲۴th
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۲۴.۴۸ پتنت به ازای ۱۰۰ مقاله ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۵th
پتنتهای فناوری نانو در EPO
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۲۵۱ اختراع ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۵th
پتنتهای فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۸۸۷ اختراع ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۲nd
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۶ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۴th
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۲۰ استاندارد ۲۰۱۹/۰۸/۱۰ ۱۶th
تعداد شرکت های بزرگ در فناوری نانو
NA
تعداد شرکت های خطرپذیر (VC) درفناوری نانو
NA
تعداد شرکت های فناوری نانو
NA
تعداد شرکت های نانو ابزار
NA
تعداد شرکت های نانو بیو
NA
تعداد شرکت های نانو مواد
NA
تعداد شرکت های کوچک و متوسط درفناوری نانو
NA
تعداد شرکتهای نانویی در بخش انرژی
NA
تعداد شرکتهای نانویی در بخش فرآیند و تجهیزات
NA
تعداد محصولات فناوری نانو
NA
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱,۶۱۹,۴۲۳.۷ میلیون دلار ۲۰۱۹/۰۷/۰۱ ۱۲th
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۲,۰۹۰,۱۶۱.۴ میلیون دلار ۲۰۱۹/۰۷/۰۱ ۱۴th
سایر شرکت های مرتبط با فناوری نانو
NA
سایرمحصولات فناوری نانو
NA
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۴۰,۴۷۹ دلار ۲۰۱۹/۰۷/۰۱ ۲۹th
محصولات فناوری نانو (مواد شوینده)
NA
محصولات فناوری نانو (اسباب بازی)
NA
محصولات فناوری نانو (لوازم آرایشی و بهداشتی)
NA
محصولات فناوری نانو (لوازم خانگی)
NA
محصولات فناوری نانو (محصولات آشپزخانه)
NA
محصولات فناوری نانو (محصولات ورزشی)
NA
محصولات فناوری نانو (مصالح ساختمانی)
NA
محصولات فناوری نانو (مواد غذایی)
NA
محصولات فناوری نانو (پوشاک)
NA
نمودار

لطفا صبر کنید

h-Index مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

اولویت ملی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو

لطفا صبر کنید

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO

لطفا صبر کنید

سهم درخواست های ثبت اختراع نانو به کل...

لطفا صبر کنید

سهم پتنت های فناوری نانو از کل پتنت ها

لطفا صبر کنید

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد...

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در EPO

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در USPTO

لطفا صبر کنید

تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو