بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
کامرون

جمعیت (۲۰۱۷) : ۲۴,۰۵۳,۷۲۷ (نفر)

تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۷) : ۳۴,۷۹۸.۶ (میلیون دلار)

شاخص ها
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
جمعیت
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲۴,۰۵۳,۷۲۷ نفر ۲۰۱۸/۰۸/۰۱ ۴۵th
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲.۰۰ ندارد ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ ۹۰th
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱۴.۰۰ ندارد ۲۰۱۸/۰۴/۱۰ ۸۲th
اولویت ملی در تولید علم نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۰.۴۰ ندارد ۲۰۱۹/۰۱/۰۱ ۸۳th
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۰.۴۴ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۸/۰۸/۰۱ ۷۱th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۳۰ ارجاع ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ ۸۸th
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱.۶۲ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۸/۰۸/۰۱ ۸۵th
سهم محلی در تولید علم نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۳.۶۶ درصد ۲۰۱۹/۰۲/۰۱ ۸۳th
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۵۶.۴۱ درصد ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۸۵th
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱,۲۳۰ مقاله ۲۰۱۹۸/۰۱/۳ ۷۷th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۴۵ مقاله ۲۰۱۹/۰۲/۲۸ ۸۴th
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۳.۹۹ ارجاع به مقاله ۲۰۱۸/۰۸/۰۱ ۹۰th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۰.۷۷ ارجاع به مقاله ۲۰۱۸/۰۴/۰۱ ۹۲th
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۳۴,۷۹۸.۶ میلیون دلار ۲۰۱۸/۰۸/۰۱ ۸۲th
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۸۸,۸۵۹.۳ میلیون دلار ۲۰۱۸/۰۸/۰۱ ۷۵th
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۳,۶۹۴ دلار ۲۰۱۸/۰۸/۰۱ ۹۳th
نمودار

لطفا صبر کنید

h-Index مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

اولویت ملی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو

لطفا صبر کنید

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله