بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
فرانسه
شاخص ها
سرمایه گذاری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۲.۲۶ درصد ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۱۰th
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
جمعیت
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۶۶,۹۸۷,۲۴۰ نفر ۲۰۱۹/۰۷/۰۱ ۱۹th
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۴,۲۰۱ نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۱۳th
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۲۳.۰۰ ندارد ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۱۳th
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱۱۲.۰۰ ندارد ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۱۳th
اولویت ملی در تولید علم نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۰.۷۷ ندارد ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۴۱th
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱.۸۳ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۲۸th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱۰,۹۳۸ ارجاع ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۱۱th
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۸۳.۹۹ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۲۹th
سهم محلی در تولید علم نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۷.۲۰ درصد ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۴۰th
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۷۲.۰۱ درصد ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۵۰th
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۷۸,۱۱۹ مقاله ۴۳۶۴۷ ۷th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۵,۶۲۶ مقاله ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۱۰th
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱۰.۲۰ ارجاع به مقاله ۲۰۱۹/۰۷/۰۷ ۲۶th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱.۹۴ ارجاع به مقاله ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۴۵th
نوآوری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد کل پتنت ها در EPO
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۸,۸۸۴ اختراع ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۴th
تعداد کل پتنت ها در USPTO
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۶,۴۸۶ اختراع ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۷th
درخواستهای ثبت اختراع در EPO
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۳,۷۲۴ اختراع ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۶th
درخواستهای ثبت اختراع در USPTO
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۷,۷۰۳ اختراع ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۷th
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۲۹۵ اختراع ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۷th
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۱۴th
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱۰۶ اختراع ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۶th
سهم درخواست های ثبت اختراع نانو به کل درخواست های ثبت اختراع
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۳.۵۱ درصد ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۳۵th
سهم پتنت های فناوری نانو از کل پتنت ها
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۳.۴۱ درصد ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۲۹th
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱۶.۴۴ پتنت به ازای ۱۰۰ مقاله ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۹th
پتنتهای فناوری نانو در EPO
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۲۸۸ اختراع ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۴th
پتنتهای فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۲۳۶ اختراع ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۷th
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ -
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۵۰ استاندارد ۲۰۱۹/۰۸/۱۰ ۸th
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۲,۷۷۷,۵۳۵.۲ میلیون دلار ۲۰۱۹/۰۷/۰۱ ۶th
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۳,۰۷۳,۱۷۸.۸ میلیون دلار ۲۰۱۹/۰۷/۰۱ ۱۰th
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۴۵,۸۷۷ دلار ۲۰۱۹/۰۷/۰۱ ۲۳th
نمودار

لطفا صبر کنید

h-Index مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

اولویت ملی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو

لطفا صبر کنید

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO

لطفا صبر کنید

سهم درخواست های ثبت اختراع نانو به کل...

لطفا صبر کنید

سهم پتنت های فناوری نانو از کل پتنت ها

لطفا صبر کنید

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد...

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در EPO

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در USPTO

لطفا صبر کنید

تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو
سازمان های نانوتکنولوژی
نام h-index تعداد مقاله
Université de Strasbourg ‏(۲۰۱۸) ۱۲ ۳۵۱
UM ‏(۲۰۱۸) ۱۰ ۳۳۷
University of Rennes 1 ‏(۲۰۱۸) ۷ ۱۴۱
University of Geneva ‏(۲۰۱۸) ۹ ۱۳۴
RIIP ‏(۲۰۱۸) ۸ ۱۲۴
SOLEIL Synchrotron ‏(۲۰۱۸) ۸ ۱۲۴
National Institute of Agronomic Research ‏(۲۰۱۸) ۷ ۱۲۳
IRD ‏(۲۰۱۸) ۶ ۱۱۹