بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
تایلند
شاخص ها
سرمایه گذاری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۰.۴۸ درصد ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۴۳th
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد نیروی انسانی فعال در تحقیق و توسعه فناوری نانو
NA
تعداد نیروی انسانی فعال در پشتیبانی فنی فناوری نانو
NA
تعداد افراد دارای مدرک دکترا فعال در فناوری نانو
NA
تعداد افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد فعال در فناوری نانو
NA
تعداد افراد دارای مدرک کارشناسی فعال در فناوری نانو
NA
تعداد محققان فناوری نانو
NA
تعداد نیروی انسانی فعال در مدیریت فناوری نانو
NA
جمعیت
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۶۹,۴۲۸,۵۲۰ نفر ۲۰۱۹/۰۷/۰۱ ۱۸th
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۹۷۴ نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۳۸th
مجموع سرمایه انسانی دانشگاهی در فناوری نانو
NA
مجموع سرمایه انسانی در فناوری نانو
NA
نیروی انسانی دانشگاهی در فناوری نانو
NA
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱۳.۰۰ ندارد ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۳۲th
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۵۶.۰۰ ندارد ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۳۵th
اولویت ملی در تولید علم نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱.۰۶ ندارد ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۲۴th
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۰.۸۰ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۵۳th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱,۶۹۱ ارجاع ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۳۶th
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱۵.۳۰ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۶۲th
سهم محلی در تولید علم نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۹.۸۸ درصد ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۲۳th
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۴۲.۴۸ درصد ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۹۶th
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱۰,۷۵۳ مقاله ۴۳۶۴۷ ۴۱th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱,۰۶۲ مقاله ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۳۱th
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۷.۴۵ ارجاع به مقاله ۲۰۱۹/۰۷/۰۷ ۵۶th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱.۵۹ ارجاع به مقاله ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۶۳th
نوآوری
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد کل پتنت ها در EPO
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۲۰ اختراع ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۴۶th
تعداد کل پتنت ها در USPTO
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۷۴ اختراع ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۳۹th
درخواستهای ثبت اختراع در EPO
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۳۷ اختراع ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۳۵th
درخواستهای ثبت اختراع در USPTO
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱۲۲ اختراع ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۳۷th
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۲ اختراع ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۴۷th
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ -
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱ اختراع ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۳۳th
سهم درخواست های ثبت اختراع نانو به کل درخواست های ثبت اختراع
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱.۸۹ درصد ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۵۱th
سهم پتنت های فناوری نانو از کل پتنت ها
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۳.۱۹ درصد ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۳۲th
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۰.۵۶ پتنت به ازای ۱۰۰ مقاله ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۵۵th
پتنتهای فناوری نانو در EPO
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱ اختراع ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۳۹th
پتنتهای فناوری نانو در USPTO
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۲ اختراع ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۴۱th
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA)
۲۰۱۵/۰۱/۰۱ ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ ۰ اختراع ۲۰۱۵/۱۲/۳۱ -
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو
۲۰۱۴/۰۱/۰۱ ۲۰۱۴/۱۲/۳۱ ۷ استاندارد ۲۰۱۹/۰۷/۰۷ ۱۹th
تعداد قراردادها با صنعت در فناوری نانو
NA
تعداد محصولات فناوری نانو (بهداشت و سلامت)
NA
تعداد محصولات فناوری نانو (کامپیوتر و فناوری اطلاعات)
NA
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۵۰۴,۹۹۲.۸ میلیون دلار ۲۰۱۹/۰۷/۰۱ ۲۵th
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱,۳۲۰,۳۷۳.۳ میلیون دلار ۲۰۱۹/۰۷/۰۱ ۱۸th
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱۹,۰۱۸ دلار ۲۰۱۹/۰۷/۰۱ ۴۹th
محصولات فناوری نانو (اسباب بازی)
NA
محصولات فناوری نانو (لوازم آرایشی و بهداشتی)
NA
محصولات فناوری نانو (لوازم خانگی)
NA
محصولات فناوری نانو (مواد غذایی)
NA
نمودار

لطفا صبر کنید

h-Index مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

اولویت ملی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو

لطفا صبر کنید

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO

لطفا صبر کنید

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO

لطفا صبر کنید

سهم درخواست های ثبت اختراع نانو به کل...

لطفا صبر کنید

سهم پتنت های فناوری نانو از کل پتنت ها

لطفا صبر کنید

نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد...

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در EPO

لطفا صبر کنید

پتنتهای فناوری نانو در USPTO

لطفا صبر کنید

تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو
سازمان های نانوتکنولوژی
نام h-index تعداد مقاله
Chulalongkorn University ‏(۲۰۱۸) ۹ ۲۱۱
Chiang Mai University ‏(۲۰۱۸) ۶ ۱۲۴
Prince of Songkla University ‏(۲۰۱۸) ۶ ۱۰۸
Khon Kaen University ‏(۲۰۱۸) ۸ ۱۰۱