بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
زیمبابوه

جمعیت (۲۰۱۸) : ۱۴,۴۳۹,۰۲۰ (نفر)

تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۸) : ۳۱,۰۰۰.۵ (میلیون دلار)

شاخص ها
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
جمعیت
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۱۴,۴۳۹,۰۲۰ نفر ۲۰۱۹/۰۷/۰۱ ۵۵th
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
۲۰۱۲/۰۱/۰۱ ۲۰۱۲/۱۲/۳۱ ۹۰ نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۵۹th
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲.۰۰ ندارد ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۱۰۳th
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۹.۰۰ ندارد ۲۰۱۹/۰۵/۰۱ ۹۴th
اولویت ملی در تولید علم نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۰.۲۲ ندارد ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۹۷th
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۰.۲۵ مقاله به میلیارد دلار ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۸۲th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱۳ ارجاع ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۱۰۴th
سرانه مقالات نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۰.۵۰ مقاله به میلیون نفر ۲۰۱۷/۰۶/۳۰ ۹۸th
سهم محلی در تولید علم نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲.۰۴ درصد ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۹۷th
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۸۱.۸۲ درصد ۲۰۱۸/۰۱/۰۶ ۲۵th
مجموع مقالات ISI
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۵۳۹ مقاله ۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۸۹th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱۱ مقاله ۲۰۱۸/۰۲/۰۱ ۹۴th
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۲.۸۱ ارجاع به مقاله ۲۰۱۹/۰۷/۰۷ ۱۰۵th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۶/۰۱/۰۱ ۲۰۱۶/۱۲/۳۱ ۱.۶۳ ارجاع به مقاله ۲۰۱۷/۰۴/۰۱ ۱۰۵th
صنعت
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تولید ناخالص داخلی
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۳۱,۰۰۰.۵ میلیون دلار ۲۰۱۹/۰۷/۰۱ ۸۴th
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۴۳,۶۷۰.۱ میلیون دلار ۲۰۱۹/۰۷/۰۱ ۸۳th
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید
۲۰۱۸/۰۱/۰۱ ۲۰۱۸/۱۲/۳۱ ۳,۰۲۴ دلار ۲۰۱۹/۰۷/۰۱ ۸۸th
نمودار

لطفا صبر کنید

h-Index مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

اولویت ملی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp

لطفا صبر کنید

سرانه مقالات نانو

لطفا صبر کنید

سهم محلی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو

لطفا صبر کنید

مقالات فناوری نانو

لطفا صبر کنید

میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو

لطفا صبر کنید

میانگین ارجاع به ازای هر مقاله