بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
تمامی شاخص ها بر اساس کشور شاخص های مرتبط نانویی
سرمایه گذاری
عنوان شاخص منبع
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP
سرمایه گذاری دولتی در فناوری نانو
سرمایه انسانی
عنوان شاخص منبع
جمعیت
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه
علم
عنوان شاخص منبع
h-Index مقالات فناوری نانو
h-Index پنج ساله مقالات فناوری نانو
اولویت ملی در تولید علم نانو
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
سرانه مقالات نانو
سهم محلی در تولید علم نانو
سهم همکاری بین المللی در تولید علم نانو
مجموع مقالات ISI
مقالات فناوری نانو
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
نوآوری
عنوان شاخص منبع
تعداد کل پتنت ها در EPO
تعداد کل پتنت ها در USPTO
درخواستهای ثبت اختراع در EPO
درخواستهای ثبت اختراع در USPTO
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو درEPO
سهم درخواست های ثبت اختراع نانو به کل درخواست های ثبت اختراع
سهم پتنت های فناوری نانو از کل پتنت ها
نسبت تعداد اختراعات فناوری نانو به تعداد مقالات نانو
پتنتهای فناوری نانو در EPO
پتنتهای فناوری نانو در USPTO
صنعت
عنوان شاخص منبع
تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو
تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید)
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید