بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۰۸.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۷۸th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۵۲۲.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۴۲۷th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۱.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۹۳th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۵۱ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۱۸th