بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۹۵.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۷۸۹th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱۴۴.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۸۶۵th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۵.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۸۵۲th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱.۵۲ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۸۰۳th