بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱۳۹.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۵۵۶th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱۷۳.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۷۹۷th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۵.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۸۵۲th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱.۲۴ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۹۲۲th