بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۴۹۶.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۱۲th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱,۳۶۶.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۵۴th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۴.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۶۹th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۷۵ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۴۲۱th