بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۴۸۰.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۱۰۷th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱,۰۴۳.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۱۳۴th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱۳.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۱۲۰th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲.۱۷ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۴۳۶th