بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۳۵.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۲۶th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۴۳۱.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۰۸th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۸.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۶۵th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱.۸۳ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۴۱th