بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲۴۴.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۸۶th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۳۵۸.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۴۵۲th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۷.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۵۵۰th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱.۴۷ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۸۲۱th