بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
علم
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
h-Index مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۷.۰۰ ندارد بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۱۰/۱۴ ۵۵۰th
تعداد کل ارجاعات مقالات نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۳۹۳ ارجاع بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۱۰/۱۴ ۴۲۲th
مقالات فناوری نانو
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۲۲۰ مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۱۰/۱۴ ۳۳۱th
میانگین ارجاع به ازای هر مقاله
۲۰۱۷/۰۱/۰۱ ۲۰۱۷/۱۲/۳۱ ۱.۷۹ ارجاع به مقاله بانک اطلاعاتی استت نانو ۲۰۱۸/۱۰/۱۴ ۶۶۲th