بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۳۶۳.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۸۱th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱,۴۰۲.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۴۸th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۵.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۳۷th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۳.۸۶ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۵۰th