بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۵۹۹.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۷th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱,۵۱۷.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۳۵th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۴.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۶۹th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۵۳ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۰۹th