بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۶۷۲.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۶۴th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۳,۸۰۶.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۴th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۳.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۲th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۵.۶۶ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۱th