بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۸۳.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۸۹۴th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱۵۶.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۸۴۲th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۷.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۵۵۰th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱.۸۸ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۶۰۷th