بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۱۲.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۱۶th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۱۱.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۸۰th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۵.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۸۱۴th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱.۸۸ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۳۴th