بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۳۴۳.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۱۹۷th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۵۹۵.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۷۳th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۸.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۶۵th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱.۷۳ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۵۸th