بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۳۰۸.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۲۱۱th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۴۲۱.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۳۹۶th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۷.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۵۵۰th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۱.۳۷ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۸۶۳th