بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲,۱۴۶.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۴th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۶,۱۵۵.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۹th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۵.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۲۱th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۸۷ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۳۸۳th