بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲,۲۱۵.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۴th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۴,۸۸۰.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۵th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲۵.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۵th
Average citation per nano-article
۲۰۱۷-۰۱-۰۱ ۲۰۱۷-۱۲-۳۱ ۲.۲۰ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۸-۱۰-۱۴ ۴۲۵th