بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۵۵.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۳۰th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۳۹۵.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۵۵۲th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۷.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۶۸۱th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲.۵۵ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۴۹۷th