بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
شاخصی ها
SCIENCE
تاریخ تعداد واحد منبع بروزرسانی رتبه
ISI indexed nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱۲۵.۰۰ ۱۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۶۴۰th
Total number of citations to nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۲۴۶.۰۰ ۱۳ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۳۸th
h-Index of nano-articles
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۷.۰۰ ۳۲ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۶۸۱th
Average citation per nano-article
۲۰۱۸-۰۱-۰۱ ۲۰۱۸-۱۲-۳۱ ۱.۹۷ ۳۱ Statnano Databank ۲۰۱۹-۰۷-۰۳ ۷۰۹th